Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

​​​Cập nhật lần cuối vào ngày: 3/8/2022

Lệnh mới ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2021

Viên Chức Sở Y Tế ban hành một Lệnh mới về Thông tin Tiêm ngừa và Kế hoạch cho COVID-19.  Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

 

Các Lệnh y tế công cộng là những lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật pháp California. Hãy tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và Tiểu Bang​. Vi phạm các lệnh này có thể bị phạt tiền, phạt tù, hoặc, cả hai.​

 

Lệnh Xét Nghiệm ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020:

Viên Chức Y Tế đã ban hành Lệnh được tu sửa có liên quan đến việc xét nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.  Lệnh mới này nâng cao quyền được xét nghiệm bằng cách tăng số lượng Nhân viên Thiết yếu được xét nghiệm, giúp cho việc xét nghiệm được dễ dàng, nhanh chóng và bảo đảm rằng các cơ sở  chăm sóc y tế phải đưa ra thông cáo cho bệnh nhân của họ biết cách để được đi xét nghiệm. Lệnh này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

 

Lệnh mới ban hành ngày 4 tháng 9, 2020:

Viên Chức Y tế ban hành Lệnh mới về việc tiêm ngừa cúm mùa vào ngày 4 tháng 9,  2020.​ Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9, 2020.

 

Trở lại đầu trang ▲

Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.