Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

​​​Cập nhật lần cuối vào ngày: 5/18/2021

CẬP NHẬT: Vào ngày 18 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế Công Cộng California đã ban hành một lệnh mới thiết lập các biện pháp an toàn tập trung vào việc làm giảm sự lây lan của COVID-19 và thông báo rằng Hạt Santa Clara sẽ bước vào Ngạch Vàng trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang. Lệnh y tế mới và việc chuyển sang Ngạch Vàng sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 5 năm 2021. Nhiều biện pháp hạn chế trước đây không còn cần thiết nữa vì ngày càng có thêm nhiều người được tiêm ngừa và ít trường hợp nhiễm COVID-19 hơn trong cộng đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải có nhiều người được tiêm ngừa hơn và những người chưa được tiêm ngừa nên tiếp tục áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp. Viên Chức Y Tế Quận Hạt kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và cư dân tiếp tục thận trọng ngay cả khi một số hạn chế được dỡ bỏ. Ngoài ra, Viên Chức Y Tế Quận Hạt đặc biệt kêu gọi tất cả cư dân đủ điều kiện hãy đi tiêm ngừa.

Có thể tham khảo các tài liệu sau đây để biết thêm thông tin và tin tức mới.

Các tài liệu sau đây là Chỉ thị Bắt buộc của Viên Chức Y Tế nêu rõ các yêu cầu đối với các doanh nghiệp và sinh hoạt:

TÓM TẮT VIỆC THỰC THI LỆNH Y TẾ BAN HÀNH NGÀY 18 THÁNG NĂM

PDF

Vào ngày 18 tháng 5, Viên Chức Y Tế Quận Hạt ban hành một lệnh mới đặt trọng tâm vào việc thiết lập các biện pháp an toàn nhằm làm giảm việc lây lan của COVID-19. Nhiều biện pháp hạn chế trước đây không còn cần thiết vì đã có nhiều người hơn được tiêm chủng và các trường hợp nhiễm COVID-19 cũng đã giảm bớt trong cộng đồng.  Tuy nhiên, điều quan trọng là có được nhiều người được tiêm ngừa và người nào chưa tiêm ngừa đầy đủ vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp.  Vì vậy, Lệnh mới cũng đòi hỏi chủ nhân các doanh nghiệp xác định các nhân viên nào trong hãng đã được tiêm ngừa đầy đủ, để tuân thủ các quy tắc hiện hành và dự định về Thể thức an toàn của Quận Hạt và Tiểu Bang tại nơi làm việc. Lệnh mới này có hiệu lực kể từ ngày Thứ Tư 19 tháng 5, năm 2021, một khi Quận Hạt chuyển sang Ngạch Vàng trong Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn của Tiểu Bang.

Lệnh mới này thay thế cho Lệnh Giảm thiểu rủi ro được sửa đổi ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020 và hủy bỏ nhiều quy định, bao gồm các điều sau:

 • Không còn bắt buộc phải cho nhân viên làm việc ở nhà một cách tối đa: Các cơ sở thương mại không còn bị bắt buộc phải cho nhân viên làm việc ở nhà một cách tối đa. 
   
 • Không còn phải áp dụng Thể thức giữ khoảng cách khi giao tiếp: Các cơ sở thương mại và cơ quan chính phủ không cần phải nộp các Thể thức giữ Khoảng cách khi Giao tiếp cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt. Thay vào đó, họ phải tuân thủ mọi quy tắc của Tiểu Bang áp dụng cho cơ sở của họ, bao gồm Quy định Khẩn cấp Phòng Ngừa COVID-19 của Cal/OSHA, áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp.
   
 • Chỉ thị Bắt buộc của địa phương về giới hạn số người đã bị hủy bỏ: Quy tắc địa phương liên quan đến giới hạn số người được vào bên trong cơ sở không còn nữa. Để có thêm thông tin về những điều được cho phép trong Ngạch Vàng, hãy tham khảo Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An ToànHướng dẫn để làm Giảm thiểu Rủi ro trên trang mạng của Tiểu Bang.

Lệnh mới này thay thế những hạn chế trước đây trong các sinh hoạt và đặt trọng tâm vào một số yêu cầu liên quan đến việc tiêm ngừa, mang khăn che mặt, và báo cáo về số trường hợp nhiễm, bao gồm:

 

New Order Issued January 7, 2021

The Health Officer issued a new Order regarding COVID-19 Vaccination Information and Plans. This Order will go into effect on January 7, 2021.

 • Health Officer COVID-19 Vaccination Order (PDF): | English​ |

   

  Public health Orders are legal orders issued under the authority of California law. Learn more about the enforcement of County and State Public Health Orders​. Violations of these orders are punishable by fine, imprisonment, or both.​

   

  Lệnh Xét Nghiệm ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020:

  Viên Chức Y Tế đã ban hành Lệnh sửa đổi liên quan đến xét nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.  Lệnh mới này tăng việc xét nghiệm bằng cách nới rộng số nhân viên thiết yếu được quyền xét nghiệm, làm cho việc xét nghiệm được dễ dàng và nhanh chóng hơn và bảo đảm rằng các nơi cung cấp chăm sóc y tế phải báo cho khách hàng của họ biết cách để được đi xét nghiệm. Lệnh này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

   

  Lệnh mới được ban hành ngày 4 tháng 9, 2020: 

  Giám Đốc Sở Y tế đã ban hành Lệnh mới về việc tiêm phòng cúm vào ngày 4 tháng 9,  2020.​ Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9, 2020.

  • Giám Đốc Sở Y Tế ban hành Lệnh Tiêm Phòng Cúm -​ (PDF)

   

  Lệnh y tế công cộng là lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và Tiểu bang. Việc vi phạm các lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

  Trở lại đầu trang ▲

  Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

   

  ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.