Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

Cập nhật nội dung lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2024

Các Lệnh y tế công cộng là những lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật pháp California. Vi phạm các lệnh này có thể bị phạt tiền, phạt tù, hoặc, cả hai.​

Hiện đang có một Lệnh Y tế đang có hiệu lực được ban hành bởi Hạt Santa Clara. Lệnh Y tế này yêu cầu việc sử dụng Khẩu trang trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe kể từ ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 3.

Lệnh Y tế Yêu cầu Sử dụng Khẩu trang trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Trong thời gian Vi rút Hô hấp Mùa đông Được chỉ định  | English (PDF) | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog

Để biết thêm thông tin, truy cập trang mạng Câu hỏi Thường gặp về Lệnh Y tế Công cộng webpage.

Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

**Các lệnh y tế công cộng này không còn hiệu lực và ở đây chỉ dành cho mục đích lịch sử.**

Ngày Chức vụ Toàn bộ Văn bản
Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Đề nghị của Viên chức Y tế Công cộng Quận Hạt Về việc Tiếp tục Tổ chức những Cuộc họp Công cộng Từ xa của các Cơ quan Chính phủ Không áp dụng
Ngày 12 tháng 9 năm 2022

Lệnh Y tế yêu cầu sử dụng khẩu trang ở những môi trường có nguy cơ cao hơn; và Hủy bỏ các Lệnh Y tế Trước đây

Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 7 tháng 3 năm 2022 Lệnh được cập nhật và Sửa đổi của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Yêu cầu Nhân viên trong các Môi trường có Rủi ro Cao hơn Cập nhật Tiêm ngừa COVID-19 Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 28 tháng 2 năm 2022 Bãi bỏ Lệnh Y tế ngày 2 tháng 8 năm 2021 Yêu cầu Tất cả Mọi người Sử dụng Khăn che mặt Trong nhà Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 31 tháng 1 năm 2022 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Yêu cầu Một số Cơ sở Y tế trong Quận Hạt Cung cấp Dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Yêu cầu Nhân viên trong các Môi trường có Rủi ro Cao hơn Cập nhật Tiêm ngừa COVID-19 Tiếng Anh
Ngày 2 tháng 8 năm 2021 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Yêu cầu Tất cả Mọi người Sử dụng Khăn che mặt Trong nhà Tiếng Anh
Ngày 21 tháng 6 năm 2021 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Loại bỏ dần Lệnh Y tế ngày 18 tháng 5 năm 2021 Về việc Tiêm ngừa Rộng rãi trong Cộng đồng Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 18 tháng 5 năm 2021 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Thiết lập các Biện pháp Tập trung An toàn để Bảo vệ Cộng đồng khỏi COVID-19 Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 23 tháng 3 năm 2021 Khuyến cáo của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara về các Biện pháp Giảm bớt Rủi ro COVID-19 - ngày 23 tháng 3 năm 2021 Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 25 tháng 1 năm 2021 Thực hiện Các bản Tóm tắt Sửa đổi đối với Chỉ thị Bắt buộc của Viên chức Y tế Ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2021  Tiếng Anh
Ngày 7 tháng 1 năm 2021 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị Các nhà Cung cấp Dịch vụ tiêm ngừa trong Quận Hạt Cung cấp về Thông tin Tiêm ngừa COVID-19 một cách Liên tục cho Viên chức Y tế và Chuẩn bị các Kế hoạch Tiêm ngừa Toàn diện Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 28 tháng 11 năm 2020 Thực hiện Các bản Tóm tắt Sửa đổi đối với Chỉ thị Bắt buộc của Viên chức Y tế Ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2020 Tiếng Anh
Ngày 5 tháng 10 năm 2020 Thực hiện Lệnh Sửa đổi Giảm bớt Rủi ro Ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2020 Tiếng Anh
Ngày 5 tháng 10 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Thiết lập các Biện pháp Sửa đổi Bắt buộc để Giảm bớt Rủi ro Áp dụng cho Tất cả các Hoạt động và Lĩnh vực để Đối phó Đại dịch COVID-19 Tiếng Anh
Ngày 16 tháng 9 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Yêu cầu một số Cơ sở Y tế trong Quận Hạt Cung cấp Dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho Những người Có triệu chứng, Những người Tiếp xúc với các Ca bệnh được Xác nhận Nhiễm COVID-19, Những người Đã được Giới thiệu Đi xét nghiệm bởi Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và những Nhân viên Thiết yếu Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 4 tháng 9 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Bắt buộc Tất cả các Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe tại Hạt Santa Clara Yêu cầu Nhân viên Y tế Tiêm ngừa Cúm Hằng năm hoặc, Nếu họ Từ chối, phải Cung cấp Giấy Từ chối có Chữ ký trước ngày 31 tháng 10 Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Sắc lệnh số NS-9.291 - Sắc lệnh khẩn cấp chưa được hệ thống hóa của Ban Giám sát Hạt Santa Clara Liên quan đến Việc thực thi Các lệnh Y tế Công cộng và các Luật khác Liên quan đến Đại dịch COVID-19, Quy định các Khoản phạt Hành chính và Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp của Việc đó Tiếng Anh | Tiếng Hoa | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog
Ngày 7 tháng 2 năm 2020 Tóm tắt Lệnh mới từ Viên chức Y tế Tiếng Anh
Ngày 7 tháng 2 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Thiết lập các Biện pháp Giảm bớt Rủi ro Bắt buộc Áp dụng cho Tất cả các Hoạt động và Lĩnh vực nhằm Đối phó Đại dịch COVID-19 Tiếng Anh
Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Yêu cầu Một số Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe trong Quận Hạt Cung cấp Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho Những người Có triệu chứng, Những người Tiếp xúc với các Trường hợp được Xác nhận Nhiễm COVID-19 và Những người Có nguy cơ Nhiễm bịnh Cao hơn Tiếng Anh
Ngày 5 tháng 6 năm 2020 Thưc hiện Thông tin Cập nhật về Lệnh Trú ẩn Tại chỗ ngày 5 tháng 6 năm 2020

Tiếng Anh (Toàn bộ Văn bản) | Tiếng Tây Ban Nha (Toàn bộ Văn bản)

Ngày 18 tháng 5 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị Tất cả Cá nhân trong Quận Hạt tiếp tục Trú ẩn tại Nơi cư trú của họ Ngoại trừ các Nhu cầu và Hoạt động đã được Xác định, trong việc Tuân thủ Với các Yêu cầu Cụ thể Tiếng Anh
Ngày 13 tháng 5 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị các Bệnh viện và Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn trong Quận Hạt Tiết lộ một cách Liên tục cho Viên chức Y tế về Số lượng tồn kho Thiết bị Bảo hộ Cá nhân và Máy thở Tiếng Anh
Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế của Hạt Santa Clara Chỉ thị Tất cả Cá nhân trong Quận Hạt tiếp tục Trú ẩn tại Nơi cư trú của họ Ngoại trừ các Nhu cầu Thiết yếu và các Hoạt động Ngoài trời đã được Xác định trong việc Tuân thủ với các Yêu cầu Cụ thể Tiếng Anh
Ngày 8 tháng 4 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị Tất cả các Thực thể và Cá nhân trong Quận Hạt phải Tiết lộ một cách Liên tục cho Viên chức Y tế về Số lượng tồn kho Thiết bị Bảo hộ Cá nhân và Máy thở Tiếng Anh
Ngày 6 tháng 4 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị các Bệnh viện và Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn trong Quận Hạt Tiết lộ một cách Liên tục cho Viên chức Y tế về Số lượng tồn kho Thiết bị Bảo hộ Cá nhân và Máy thở Tiếng Anh
Ngày 31 tháng 3 năm 2020 Lệnh của Viên Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị Tất cả Cá nhân Sống trong Quận Hạt Tiếp tục Trú ẩn tại Nơi cư trú của họ Ngoại trừ cho các Nhu cầu Thiết yếu Tiếng Anh
Ngày 24 tháng 3 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị Tất cả các Phòng thí nghiệm Tiến hành Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 phải Báo cáo Thông tin Xét nghiệm COVID-19 - Bao gồm các Kết quả Xét nghiệm Dương tính, Âm , và Kết quả không rõ ràng - cho các Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương và Tiểu bang Tiếng Anh
Ngày 16 tháng 3 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Chỉ thị Tất cả các Cá nhân Sống trong Quận Hạt phải Trú ẩn tại Nơi cư trú của họ Ngoại trừ việc họ có thể Rời đi để Cung cấp hoặc Nhận Một số Dịch vụ hoặc Tham gia vào một số Hoạt động Thiết yếu Cụ thể  và Làm việc cho các Doanh nghiệp Thiết yếu và Cơ quan Cung cấp Dịch vụ của Chính phủ Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha
Ngày 13 tháng 3 năm 2020 Lệnh của Viên Y tế Hạt Santa Clara Áp đặt Lệnh tạm dừng Bắt buộc Trong toàn Quận Hạt đối với việc Tụ tập trên 100 người và Lệnh cấm Có điều kiện Trong toàn Quận Hạt đối với việc Tụ tập từ 35 đến 100 người, để Giảm bớt sự Lây lan của COVID-19 Tiếng Anh
Ngày 9 tháng 3 năm 2020 Lệnh của Viên chức Y tế Hạt Santa Clara Áp đặt Lệnh tạm dừng Trong toàn Quận Hạt đối với các Cuộc tụ tập Đông người từ 1.000 người trở lên để để Giảm bớt sự Lây lan của COVID-19 Tiếng Anh

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.