Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

​​​Cập nhật lần cuối vào ngày: 3/8/2022

Các Lệnh y tế công cộng là những lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật pháp California. Hãy tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và Tiểu Bang​. Vi phạm các lệnh này có thể bị phạt tiền, phạt tù, hoặc, cả hai.​

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệnh Y Tế Công Cộng

Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.