Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

​​​Cập nhật lần cuối vào ngày: 11/9/23

Các Lệnh y tế công cộng là những lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật pháp California. Vi phạm các lệnh này có thể bị phạt tiền, phạt tù, hoặc, cả hai.​

Hiện đang có một Lệnh Y tế đang có hiệu lực được ban hành bởi Hạt Santa Clara. Lệnh Y tế này yêu cầu việc sử dụng Khẩu trang trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe kể từ ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 3.

Lệnh Y tế Yêu cầu Sử dụng Khẩu trang trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Trong thời gian Vi rút Hô hấp Mùa đông Được chỉ định  | English (PDF) | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog

Để biết thêm thông tin, truy cập trang mạng Câu hỏi Thường gặp về Lệnh Y tế Công cộng webpage.

Nơi lưu trữ Lệnh Y tế Công cộng

**Các lệnh y tế công cộng này không còn hiệu lực và ở đây chỉ dành cho mục đích lịch sử.**

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.