KAUTUSAN SA PANGKALUSUGAN NA NANGANGAILANGAN NG PAGGAMIT NG PANAKIP SA MUKHA SA MGA LUGAR NA MATAAS ANG PANGANIB; AT PAGPAPAWALANG-BISA SA NAUNANG MGA KAUTUSAN SA PANGKALUSUGAN

PETSA NG KAUTUSAN: Setyembre 12, 2022

SA ILALIM NG KAPANGYARIHAN NG KODIGO SEKSYON NG PANGKALUSUGAN AT KALIGTASAN NG CALIFORNIA 101040, 101085, 120175, AT KODIGO SEKSYON NA ORDINANSA NG SANTA CLARA COUNTY A18-33, INIUUTOS NG OPISYAL NG PANGKALUSUGAN (“HEALTH OFFICER”) NG COUNTY NG SANTA CLARA:

 1. Karanasan at Layunin.  Ginawa ng Opisyal ng Pangkalusugan ang Kautusan na ito sa kasalukuyang estado ng emerhensiyang pandemya sa COVID-19. Sa partikular, sa punto at oras na ito ng pandemya, kabilang ang konsiderasyon ng laganap na available na pagsusuri at mga pagbabakuna at ang mataas na antas ng pagbabakuna sa komunidad sa Santa Clara County (ang “County”), ang pangangailangan para sa mga mandatoryang kautusan na may kaugnayan sa pagbabakuna at access sa pagsusuri ay nabawasan. Gayunpaman, ang panganib sa COVID-19 sa mga Lugar na Mataas ang Panganib ay nananatiling makabuluhan, at kaya patuloy na mahalaga ang paggamit ng Panakip sa Mukha sa mga Lugar na Mataas ang Panganib. Ang Kautusan na ito samakatuwid ay pinapawalang-bisa ang mga naunang Kautusan sa Pangkalusugan, na inilarawan sa Seksyon 2 sa ibaba, habang pinapanatili ang umiiral na mga kinakailangan sa Panakip sa Mukha sa mga Lugar na Mataas ang Panganib, gaya ng itinakda sa Seksyon 3 sa ibaba. Ang Kautusan na ito ay nagtatakda din ng mga importanteng bilang ng mga rekomendasyon ng Opisyal ng Pangkalusugan bilang tugon sa nagpapatuloy na panganib na itinalaga ng COVID-19 sa ating komunidad. 
 1. Pagpapawalang-bisa sa Naunang mga Kautusan sa Pangkalusugan.  Ang Marso 7, 2022 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nangangailangan ng Up-To-Date COVID-19 na Pagbabakuna ng Tauhan sa mga Lugar na Mataas ang Panganib ay pinapawalang-bisa. Ang Pagbabakuna sa Tauhan sa mga Lugar na Mataas ang Panganib ay pinapawalang-bisa. Ang Enero 31, 2022 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nangangailangan sa mga Ilang Healthcare Facilities sa Loob ng County na Magbigay ng Diyagnostiko na Pagsusuri sa COVID-19 ay pinapawalang-bisa. Ang Setyembre 4, 2020 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nag-uutos na Lahat ng Health Care Facilities sa Santa Clara County na Nangangailangan na Makatanggap ang mga Healthcare Workers ng Taunang Pagbabakuna sa Influenza ay pinapawalang-bisa. Para sa kalinawan, maliban sa mandatoryang kinakailangan na magsuot ng Panakip sa Mukha sa mga Lugar na Mataas ang Panganib na ibinigay sa Kautusang ito, lahat ng iba pang mandatoryang kautusan na may kaugnayan sa COVID-19 sa buong county na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na kasalukuyang may bisa ay pinapawalang-bisa.  
 1. Mandatoryang Kinakailangan na Magsuot ng Panakip sa Mukha sa mga Lugar na Mataas ang Panganib.
  1. Anuman ang katayuan ng pagbabakuna, lahat ng tao na nasa mga Lugar na Mataas ang Panganib ay dapat magsuot ng Panakip sa Mukha, maliban sa mga pangyayari o para sa mga taong hindi kabilang alinsunod sa “Patnubay sa Paggamit ng Maskara sa Mukha” na inilabas noong Abril 20, 2022 ng California Department of Public Health (CDPH) at may bisa noong Setyembre 12, 2022 sa: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx, at kabilang sa Kautusan na ito sa Appendix A. Para sa kalinawan, ang probisyon na ito ay hindi kasama sa mga pagbabago sa Patnubay na ginawa ng CDPH pagkatapos ng Epektibong Petsa ng Kautusan na ito. 
  2. Lahat ng negosyo at entidad ng gobyerno na may mga Lugar na Mataas ang Panganib ay dapat ipatupad ang kinakailangan sa panakip sa mukha na ito para sa lahat ng tauhan at lahat ng kostumer o miyembro ng publiko na pumapasok sa mga Lugar na Mataas ang Panganib, anuman ang katayuan ng pagbabakuna.  Lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat magpaskil ng malinaw na kitang-kita at madaling mabasa na signage sa lahat ng pasukan para sa panloob na lugar upang mabatid ang kinakailangan sa Panakip sa Mukha para sa mga taong papasok sa pasilidad. Bilang karagdagan, ang mga responsable para sa mga pampublikong panloob na lugar ay mahigpit na hinihikayat na magbigay ng Panakip sa Mukha ng walang bayad para sa mga indibidwal na wala nito sa pagpasok. 
 1. Mga Kahulugan.
  1. “Negosyo” kabilang ang alinman sa for-profit, non-profit, o edukasyonal na entidad, kung korporasyon na entidad, organisasyon, partnership, o sole proprietorship, at anuman ang uri ng serbisyo, tungkulin na ginagawa nito, o korporasyon o istruktura na entidad. Para sa kalinawan, “negosyo” kabilang ang for-profit, non-profit, o edukasyonal na entidad na gumagawa ng mga serbisyo o tungkulin sa ilalim ng kontrata sa isang entidad ng gobyerno
  2. “Panakip sa Mukha” ibig sabihin nito ay isang panakip sa mukha na sakto sa isang indibidwal at natatakpan ang ilong at bibig lalo na pag nagsasalita, alinsunod sa patnubay ng CDPH sa https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx.  Ang isang panakip sa mukha ay hindi kabilang ang scarf, ski mask, balaclava, bandana, turtleneck, collar, o single layer ng tela o anumang maskara na mayroong unfiltered one-way exhaust valve.  Mahigpit na hinihikayat ang mga indibidwal na gumamit ng KN95, KF94, N95, o katulad na proteksiyon na mga panakip sa mukha.   
  3. “Mga Lugar na Mataas ang Panganib” ay mga lugar na may kinalaman sa pagtatrabaho sa panloob na lugar na may kabahagi sa espasyo ng hangin o malapitan sa mga taong nasa mataas ang panganib ng matinding sakit, hospitalisasyon, o pagkamatay mula sa COVID-19 dahil sa edad o kasalukuyang medikal na kondisyon, pati na rin ang mga lugar na may pagtitipon kung saan ang paglaganap ay malamang na mangyari. Para sa  mga layunin ng Kautusan na ito, ang mga Lugar na may Mataas ang Panganib ay ang mga bahagi ng mga sumusunod na pasilidad kung saan mayroong kabahagi ng espasyo o malapitan sa mga pasyente, kliyente, o mga mahihinang populasyon: 
   1. skilled nursing facilities, long-term care facilities, adult day care facilities, at memory care facilities;
   2. healthcare delivery facilities (kagaya ng mga hospital, clinics, medical offices, dialysis centers, atbp.) kung saan ibinibigay ang pag-aalaga sa pasyente, pati na rin ang mga medical first responders habang nagbibigay ng tugon sa medikal; 
   3. mga bilangguan at iba pang correctional facilities; at
   4. congregate shelters.
  4. “Tauhan” ay ibig sabihin nito ay sinuman sa mga indibidwal na gumaganap ng tungkulin sa lugar: mga empleyado; contractors at sub-contractors (gaya ng mga naghahatid ng mga kalakal o gumaganap ng mga serbisyo sa lugar); independiyenteng contractors; mga nagtitinda; volunteers at interns; at sinuman sa iba pang mga indibidwal na regular na nasa lugar sa kahilingan ng isang negosyo o entidad ng gobyerno. 
 1. Mga Rekomendasyon mula sa Opisyal ng Pangkalusugan.  Hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno at mga indibidwal na sundin ang mga rekomendayon na nakasaad sa ibaba:
  1. Lahat ng mga kwalipikadong tao ay mahigpit na hinihikayat na magpabakuna at manatiling up to date sa pinakahuling inirekomendang booster laban sa COVID-19 sa lalong madaling panahon, kabilang ang pagtanggap ng pinakabagong bivalent COVID-19 booster.
  2. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat magpatuloy na ipatupad ang mandatoryang kinakailangan na pagbabakuna para sa lahat ng tauhan, napapailalim lamang sa mga limitadong iksemsiyon na iniaatas ng batas. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay hinihikayat na magpatuloy na magtalaga ng mas mahigpit na mga pamantayan para sa mga nagtatrabaho sa mga Lugar na Mataas ang Panganib o katulad ng mga lugar na maaaring mayroong malaking panganib para sa mga tauhan, kliyente, o ang publiko. 
  3. Sinumang tao, nabakunahan o hindi nabakunahan, na mayroong sintomas ng may kaugnayan sa COVID-19 ay dapat magpasuri kaagad at iwasang makipagsalamuha sa iba habang hinihintay ang mga resulta ng pagsusuri. 
 1. Matinding Rekomendasyon na Ipagpatuloy ang Pangkalahatang Paggamit ng mga Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar.  Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay ipinagpapatuloy na matinding inirerekomenda na lahat ng tao ay magpatuloy na magsuot ng Panakip sa Mukha kung nasa mga panloob na lugar na mayroong kabahagi sa espasyo ng hangin sa mga taong hindi kasama sa kanilang sambahayan, alinsunod sa mga probisyon ng Opisyal ng Pangkalusugan sa naunang Kautusan sa Panakip sa Mukha noong Agosto 2, 2021. Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay karagdagang inirerekomenda na ang lahat ng negosyo at entidad ng gobyerno ay parehong magpatuloy na iatas ang pagsuot ng Panakip sa Mukha sa lahat ng mga panloob na lugar na mayroong kabahagi sa espasyo ng hangin.  
 1. Naaangkop.  Lahat ng mga indibidwal, negosyo, at iba pang entidad sa County ay iniuutos na sumunod na may angkop na mga probisyon sa Kautusan na ito. Para sa kalinawan, ang mga indibidwal na hindi kasalukuyang nakatira sa County ay dapat sumunod sa lahat ng mga angkop na kinakailangan ng Kautusan kung sila ay nasa County.  Ang mga entidad ng gobyerno ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng Kautusan na ito na naaangkop sa mga negosyo, maliban kung partikular na direkta mula sa Opisyal ng Pangkalusugan. 
 1. Obligasyon na Sumunod sa Mahigpit na Kautusan.  Kung mayroong salungat sa pagitan ng Kautusan na ito at alinman sa kautusan na inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado, ang Gobernador, o ang ahensya ng Estado (gaya ng California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA)) na may kaugnayan sa pandemya ng COVID-19, ang pinakamahigpit na mandatoryang probisyon ang may kapangyarihan. Para sa kalinawan, lahat ng mga indibidwal at entidad ay dapat sumunod sa Kautusan ng Estado, anumang mandatoryang patnubay na inilabas ng California Department of Public Health, anumang mga mandatoryang kautusan ng Gobernador o ahensya ng Estado, o anumang iba pang mandatoryang probisyon ng batas ng Estado na malawakang mas mahigpit kaysa sa anumang probisyon ng Kautusan.  Alinsunod sa California Health and Safety Code section 131080 at ang Health Officer Practice Guide for Communicable Disease Control ng California, maliban kung ang Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ay naglabas ng kautusan na nagsasaad ng direkta sa Kautusan na ito at batay sa pagtuklas na ang probisyon ng Kautusan na ito ay banta sa kalusugan ng publiko, anumang karagdagang mga hakbang sa Kautusan na ito ay patuloy na nalalapat at makapangyarihan sa County na ito. Bilang karagdagan, kung ang anumang mga pederal na patnubay na ito ay hindi naaayon sa Kautusan na ito, ang Kautusan na ito ay may kapangyarihan. 
 1. Obligasyon na Sumunod sa mga Kautusan at Regulasyon ng Estado.  Para sa kalinawan, lahat ng mga indibidwal at entidad ay dapat magpatuloy na sumunod sa mga kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado, anumang mandatoryang patnubay na inilabas ng California Department of Public Health, anumang mandatoryang mga kautusan ng Gobernador o ahensya ng Estado (gaya ng Cal/OSHA), o anumang iba pang mandatoryang probisyon ng batas ng Estado. 
 1. Pagpapatupad.  Alinsunod sa Kodigo seksyon ng Gobyerno 26602 at 41601, Health and Safety Code seksyon 101029, at Kodigo seksyon ng Ordinansa ng Santa Clara County A1-34 et seq., ang Opisyal ng Pangkalusugan ay humihiling na ang Sheriff, lahat ng hepe ng pulisya  sa County, at lahat ng mga opisyal na tagapagpatupad ng batas ay tiyakin ang pagsunod at pagpapatupad sa Kautusan na ito. Ang paglabag sa alinman sa probisyon ng kautusan ay bumubuo ng isang napipintong banta at panganib sa kalusugan ng publiko, bumubuo ng istorbo sa publiko, at may parusang pagmulta, pagkakulong, o pareho. Ang Kautusan na ito ay napapailalim din sa sibil na awtoridad na pagpapatupad na itinatag ng Urgency Ordinance No. NS-9.291.
 1. Epektibong Petsa.  Ang pagiging epektibo ng Kautusan na ito ay sa 12:01 am ng Setyembre 13, 2022. Ang Kautusan na ito ay dapat magpatuloy na maging epektibo hanggang ito ay mapapawalang-bisa, pinalitan, o sinusugan sa pamamagitan ng kasulatan ng Opisyal ng Pangkalusugan. 
 1. Mga Kopya.  Ang mga kopya ng Kautusan na ito ay dapat kaagad: (1) available sa County Government Center sa 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) maipaskil sa County Public Health Department’s COVID-19 website (covid19.sccgov.org); at (3) maibigay sa sinumang miyembro ng publiko na humihingi ng kopya ng Kautusan na ito. 
 1. Pagkakahiwalay.  Kung alinman sa probisyon sa Kautusan na ito o ang aplikasyon nito sa sinumang tao o pangyayari ay itinuturing na hindi wasto, ang natitira sa Kautusan, kabilang ang aplikasyon ng naturang bahagi o probisyon sa ibang tao o mga pangyayari, ay hindi maaapektuhan at dapat magpatuloy sa buong puwersa at bisa. Sa layuning ito, ang mga probisyon sa Kautusan na ito ay maaaring ihiwalay. 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.