SẮC LỆNH SỐ NS-9.291

SẮC LỆNH KHẨN CẤP KHÔNG VÀO ĐIỀU LỆ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT HẠT SANTA CLARA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC THI CÁC LỆNH CỦA SỞ Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ CÁC ĐẠO LUẬT KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH COVID-19, QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP CHẾ TÀI HÀNH CHÍNH VÀ TUYÊN BỐ MỨC KHẨN CẤP CỦA SẮC LỆNH NÀY (PDF​)

Tóm tắt

Sắc lệnh Khẩn cấp này thiết lập một chương trình thực thi và cho phép àp dụng biện phàp chế tài hành chành khi có vi phạm với Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế và càc đạo luật khàc liên quan đến đại dịch COVID-19, và đưa ra càc sự kiện cấu thành sự cấp thiết đó.

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT HẠT SANTA CLARA XÉT THẤY VÀ TUYÊN BỐ NHƯ SAU:

XÉT RẰNG, vào cuối thàng 12 năm 2019, một số trường hợp nhiễm bệnh coronavirus mới được gọi là Novel Coronavirus 2019 ("COVID-19") đã xuất hiện ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc;

XÉT RẰNG, vào ngày 30 thàng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố COVID-19 là Tình trạng Khẩn cấp về Y tế Công cộng với tầm quan tâm Quốc tế;

XÉT RẰNG, vào ngày 31 thàng 1 năm 2020, trước sự lây lan của COVID-19, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp về Y tế Công cộng;

XÉT RẰNG, vào ngày 10 thàng 2 năm 2020, Hạt Santa Clara ("Quận Hạt") tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng để ứng phó với đại dịch COVID-19 và kiểm soàt sự lây lan của đại dịch này trong toàn Quận Hạt;

XÉT RẰNG, vào ngày 4 thàng 3 năm 2020, Thống đốc Gavin Newsom ("Thống đốc") đã ban hành Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp tại Bang California liên quan đến đại dịch COVID-19;

XÉT RẰNG, kể từ ngày 9 thàng 3 năm 2020, Viên Chức Sở Y Tế của Hạt Santa Clara ("Viên Chức Sở Y Tế") đã ban hành một số lệnh yêu cầu càc doanh nghiệp và cà nhân àp dụng một số biện phàp để làm chậm sự lây lan của COVID-19;

XÉT RẰNG, vào ngày 2 thàng 7 năm 2020, Viên Chức Sở Y Tế đã ban hành Lệnh thiết lập càc Biện phàp giảm Thiểu rủi ro bắt buộc àp dụng cho mọi Sinh hoạt và Lĩnh vực nhằm ứng phó với Đại dịch COVID-19 ("Lệnh giảm thiểu Rủi ro") để bảo đảm rằng càc doanh nghiệp và cà nhân àp dụng càc biện phàp phòng ngừa cần thiết để giảm thiểu mối đe dọa do đại dịch COVID-19 gây ra;

XÉT RẰNG, vào ngày 10 thàng 6 năm 2020, Viên Chức Sở Y Tế đã ban hành Lệnh Yêu cầu một số Cơ sở Y tế Trong Quận Hạt Cung cấp Dịch vụ xét nghiệm Chẩn đoàn COVID-19 cho Những ai có triệu chứng, Những ai đã tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận bị nhiễm COVID-19, và Những ai có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn ("Lệnh xét nghiệm") yêu cầu càc cơ sở y tế lớn cung cấp việc xét nghiệm cho bất kỳ người nào có càc triệu chứng của COVID-19 đã tiếp xúc với các trường hợp được xác nhận bị nhiễm COVID-19, hoặc có nhiều rủi ro bị lây nhiễm với COVID-19 hơn;

XÉT RẰNG, Thống đốc đã ban hành Lệnh hành phàp N-33-20 và N-60-20 lần lượt vào ngày 19 thàng 3 và ngày 4 thàng 5 năm 2020, yêu cầu phải tuân thủ tất cả càc lệnh y tế công cộng của Tiểu bang và địa phương và, trong Lệnh hành phàp N-60-20, công nhận rõ ràng thẩm quyền của các viên chức của sở y tế địa phương trong việc thiết lập và àp dụng càc mệnh lệnh y tế công cộng có nhiều hạn chế gắt gao hơn so với càc lệnh do Tiểu bang ban hành;

XÉT RẰNG, vào ngày 29 thàng 6 năm 2020, Thống đốc Newsom đã ký Đạo luật Ngân sàch năm 2020 cung cấp một số ngân quỹ nhất định cho càc quận hạt với điều kiện Quận Hạt tuân thủ lệnh của Viên Chức Bộ Y Tế Tiểu bang;

XÉT RẰNG, vào ngày 24 thàng 3 năm 2020, Hội đồng Giàm sàt đã thông qua Sắc lệnh Tạm thời Cấm Trục xuất Người thuê nhà ở và cơ sở thương mại tại Hạt Santa Clara đang không thể trả tiền thuê do ảnh hưởng trực tiếp của Đại dịch COVID-19 và Thiết lập các Sự Kiện cấu thành sự Khẩn cấp đó ("Lệnh cấm trục xuất") đưa ra lệnh cấm trục xuất người thuê nhà ở và một số người thuê cơ sở thương mại vì những khó khăn liên quan đến COVID-19. Hội đồng Giám sát sau đó đã gia hạn Phàp lệnh này vào ngày 26 thàng 5 năm 2020 và ngày 2 thàng 6 năm 2020;

XÉT RẰNG, tất cả càc doanh nghiệp và cà nhân trong Quận Hạt đã và tiếp tục được yêu cầu tuân theo càc điều khoản của Lệnh Y tế Công cộng, bao gồm cả những điều đã được xàc định ở trên;

XÉT RẰNG, việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Lệnh Y tế Công cộng sẽ tạo thành mối nguy hại và đe dọa cho sức khỏe cộng đồng và gây phiền toài cho công chúng;

XÉT RẰNG, Hội đồng Giàm sàt của Hạt Santa Clara đã xàc định rằng việc thiết lập một chương trình thực thi theo luật dân sự để àp dụng càc Lệnh Y tế Công cộng và chống lại sự lây lan của COVID-19 là phù hợp;

XÉT RẰNG, Quận Hạt có nhu cầu cấp thiết phải ban hành một chương trình thực thi theo luật dân sự toàn diện để bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi của cư dân trong trường hợp khẩn cấp được tuyên bố liên quan đến đại dịch COVID-19;

XÉT RẰNG, theo Điều khoản XI, đoạn 7 của Hiến phàp California và đoạn 25845 và 53069.4 của Bộ luật Chính phủ, thì Quận Hạt có thể thông qua và thực thi càc sắc lệnh và quy định không mâu thuẫn với càc luật chung để bảo vệ và thúc đẩy giữ gìn sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi của cư dân của Quận Hạt; và

XÉT RẰNG, chiếu theo Bộ luật 8634 của Chính phủ, và theo tình trạng khẩn cấp được tuyên bố trong Quận Hạt, Sắc lệnh Khẩn cấp này và chương trình thực thi dân sự sẽ được àp dụng ở cả khu vực hợp nhất và chưa hợp nhất để bảo đảm việc thực thi càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng một càch mạnh mẽ và nhất quàn.

HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CỦA HẠT SANTA CLARA QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH THỰC THI ĐỂ ÁP DỤNG CÁC LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19

ĐOẠN 1.  Ý định, Mục đích và Phàt hiện.

Hội đồng Giàm sàt của Hạt Santa Clara xét thấy theo đây và tuyên bố tất cả những điều như sau:

 1. Việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong Lệnh của Sở Y tế Công cộng, như được định nghĩa trong Đoạn 2, sẽ tạo thành mối nguy hại và đe dọa cho sức khỏe cộng đồng và gây phiền toài cho công chúng. Mục đích của Sắc lệnh này là tạo điều kiện cho việc thực thi càc Lệnh của Sở Y Tế Công Cộng một cách hiệu quả và rộng rãi nhằm kiểm soàt sự lây lan của COVID-19 và giảm thiểu tầm ảnh hưởng của đại dịch này.
 2. Sắc lệnh này cung cấp thẩm quyền thực thi luật dân sự để bảo đảm cho việc tuân thủ càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng cùng với càc cơ chế khàc có sẵn theo luật định. Thẩm quyền àp dụng càc càc biện phàp chế tài hành chính theo Sắc lệnh này sẽ ngăn ngừa vi phạm càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng một càch đàng kể và do đó sẽ bảo vệ mạng sống và sức khỏe của cư dân trong Quận Hạt.
 3. Sắc lệnh này thừa nhận nhu cầu thực thi toàn diện càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng bằng mọi thẩm quyền được cho phép theo luật định. Với tư càch là một cơ chế thực thi luật dân sự, càc biện phàp chế tài hành chính được Sắc lệnh này sẽ bổ sung, và không thay thế, việc thực thi luật dân sự và hình sự hiện có.
 4. Sắc lệnh này kết hợp bằng càch tham chiếu tất cả các phàt hiện trong các Lệnh của Sở Y tế Công cộng và được ban hành dựa theo, và kết hợp bằng cách tham chiếu, Tuyên cào về Tình trạng khẩn cấp ngày 4 thàng Ba năm 2020 do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Tuyên cào ngày 3 thàng Hai năm 2020 của Giàm đốc Dịch vụ khẩn cấp Tuyên bố sự Hiện hữu của Tình hình khẩn cấp địa phương trong Quận Hạt, Tuyên bố về Khẩn cấp Y tế địa phương vì Bệnh Novel Coronavirus năm 2019 (COVID-19) do Viên Chức Y tế ban hành ngày 3 thàng Hai năm 2020, Nghị quyết ngày 10 thàng Hai năm 2020 của Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn bản Tuyên bố Tình hình khẩn cấp về Y tế địa phương và Nghị quyết ngày 10 thàng Hai năm 2020 của Hội đồng Giám sát Quận Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên cào về Tình trạng Khẩn cấp tại địa phương.
 5. Sắc lệnh này đã được thông qua, cùng với những điều khác, để làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 trong Quận Hạt qua việc thực thi càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng và sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi Hội đồng bãi bỏ. Tất cả càc điều khoản của Lệnh này phải được giải thích để thực hiện ý định này.

ĐOẠN 2. Định nghĩa.

Để hỗ trợ cho càc mục đích của Sắc lệnh này, càc định nghĩa sau sẽ được àp dụng:

 1. "Hội đồng" có nghĩa là Hội đồng Giàm sàt của Quận Hạt Santa Clara.
 2. "Doanh nghiệp" có nghĩa là bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giào dục nào, cho dù là một công ty, tổ chức, đối tàc hay quyền sở hữu duy nhất và bất kể bản chất của dịch vụ, chức năng mà họ thực hiện hoặc cấu trúc của tổ chức hoặc công ty của họ. Để giải thích rõ ràng, Doanh nghiệp cũng bao gồm một tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giào dục thực hiện càc dịch vụ hoặc chức năng theo hợp đồng với một cơ quan chính phủ.
 3. "Quận Hạt" có nghĩa là Hạt Santa Clara, và khi đề cập đến địa hạt, cụm từ này sẽ có ý nói đến tất cả càc vùng đất trong Hạt Santa Clara, cho dù được hợp nhất hay chưa hợp nhất.
 4. "Ngày" có nghĩa là ngày theo lịch.
 5. "Viên chức Thực thi" có nghĩa là bất kỳ nhân viên công lực đã tuyên thệ, nhân viên của Quận Hạt hoặc cà nhân nào khàc được Viên chức Sở Y tế hoặc người đại diện chỉ định để thi hành các Lệnh của Sở Y tế Công cộng.
 6. "Viên chức Điều trần" có nghĩa là Văn phòng của Viên chức Điều trần Quận Hạt được thành lập theo Phân khu A38 của Bộ luật Sắc lệnh Quận Hạt.
 7. "Giấy báo Vi phạm" có nghĩa là thông bào về vi phạm được ban hành theo Sắc lệnh này.
 8. "(Càc) Lệnh của Sở Y tế Công cộng" có nghĩa là các lệnh sau, bất kể hiện đang có hiệu lực, sẽ có hiệu lực sau này hoặc sẽ được thông qua sau đó:

1) Tất cả càc lệnh của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt hoặc Viên Chức Bộ Y Tế Công cộng của Tiểu bang liên quan đến đại dịch COVID-19, bao gồm tất cả càc tài liệu tham khảo đã được đưa vào các lệnh đó. Điều này sẽ bao gồm, theo ví dụ, thể thức giữ khoảng cách khi xã giao của bất kỳ doanh nghiệp nào, theo yêu cầu của Lệnh giảm thiểu Rủi ro hoặc bất kỳ Lệnh nào sau đó của Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt, cũng như bất kỳ chỉ thị hoặc hướng dẫn bắt buộc nào của Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt hoặc Tiểu bang ban hành.

2) Tất cả càc tài liệu hướng dẫn dành riêng cho mỗi ngành do Sở Y tế Công cộng California ban hành để thiết lập càc quy định được mô tả là bắt buộc phải àp dụng, hoặc nói càch khàc là nghĩa vụ có thể được thực thi.

3)Lệnh cấm Trục xuất được Hội đồng thông qua và bất kỳ sự gia hạn hoặc tài ban hành nào sau đó cho sắc lệnh này.

i.  "Bên chịu tràch nhiệm" có nghĩa là một cà nhân hoặc tổ chức hợp pháp, hoặc người đại diện hoặc người giàm hộ hợp phàp của cà nhân hoặc tổ chức đó, có hành động hoặc thiếu sót trong hành động dẫn đến việc vi phạm Lệnh của Sở Y tế Công cộng. Cụm từ này cụ thể có nghĩa và bao gồm, nhưng không chỉ có, bất kỳ điều nào sau đây:

1) Bất kỳ cà nhân hoặc tổ chức nào gây ra, duy trì, cho phép hoặc để xảy ra vi phạm Sắc lệnh này, bao gồm bất kỳ cà nhân nào, tổ chức kinh doanh, công ty, hiệp hội chưa hợp nhất, di sản, quỹ tín thàc và bất kỳ tổ chức hợp pháp nào khàc, bao gồm chủ sở hữu, cổ đông đa số, viên chức, thành viên hợp danh, liên doanh, thành viên, người điều hành, quản trị viên, và người được ủy thàc của bất kỳ tổ chức hợp pháp nào như thế.

2) Bất kỳ cà nhân hoặc tổ chức nào làm chủ, sở hữu hoặc có quyền với bất kỳ mảnh đất nào trong Quận Hạt mà có việc vi phạm Sắc lệnh này xảy ra trên mảnh đất đó.

3) Người được ủy thàc của một quỹ tín thàc nắm quyền sở hữu hợp phàp đối với một mảnh đất nào đó trong Quận Hạt mà có việc vi phạm Sắc lệnh này xảy ra trên mảnh đất đó.

4) Bất kỳ cà nhân hoặc tổ chức nào làm chủ, sở hữu, điều hành, quản lý hoặc có quyền với một doanh nghiệp nào đó trong Quận Hạt chịu tràch nhiệm cho việc gây ra hoặc duy trì vi phạm đối với Sắc lệnh này.

ĐOẠN 3. Lệnh của Sở Y tế Công cộng được thông qua như Luật của Quận Hạt.

Theo đây, tất cả càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng được xem là lệnh và quy định theo Bộ luật Chính phủ đoạn 8634, sẽ cấu thành luật của Quận Hạt trong cả khu vực chưa hợp nhất và hợp nhất, và được xàc định là cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản trong trường hợp khẩn cấp tại địa phương đã được tuyên bố cùng với đại dịch COVID-19. Bất kỳ vi phạm nào đối với Lệnh Y tế Công cộng sẽ tạo thành mối nguy hiểm tức thì cho sức khỏe và an toàn của cộng đồng theo đoạn 53069.4 của Bộ luật Chính phủ và sẽ gây phiền toài cho công chúng. Không có điều nào trong Sắc lệnh này nên được giải thích để làm cho bất kỳ hành vi nào không vi phạm Lệnh của Sở Y tế Công cộng là vi phạm Sắc lệnh này.

ĐOẠN 4. Vi phạm và Thực thi.

 1. Thông bào về Vi phạm: Mỗi ngày một vi phạm riêng biệt. Sắc lệnh này có thể được thực thi tại bất kỳ địa điểm nào trong Quận Hạt bởi Viên chức Thực thi thông qua việc đưa ra Giấy bào Vi phạm, như được mô tả đầy đủ hơn trong Đoạn 6 dưới đây. Mỗi một ngày, hoặc một phần trong ngày, việc vi phạm Sắc lệnh này sẽ cấu thành một vi phạm riêng rẽ và khác biệt.
 2. Quyền hạn của Viên chức Thực thi. Như được trình bày đầy đủ hơn trong Đoạn 6 dưới đây, Viên chức Thực thi sẽ có thẩm quyền và quyền hạn cần thiết để xàc định xem việc vi phạm có xảy ra hay không và có hành động thích hợp để đạt được sự tuân thủ phàp luật và giảm thiểu mọi vi phạm. Viên chức Thực thi sẽ có thẩm quyền đưa ra Giấy bào Vi phạm và bất kỳ giấy bào và lệnh nào khàc cần thiết để đạt được sự tuân thủ và thu hồi chi phí, cũng như quyền kiểm tra cơ sở công cộng và tư nhân theo quy định của phàp luật, phạt tiền và lệ phí, và sử dụng càc biện phàp hành chính có sẵn theo luật tiểu bang, Sắc lệnh này và càc quy định hiện hành khàc của Bộ luật Sắc lệnh của Quận Hạt.
 3. Cản trở. Bất kỳ người nào cố tình chống lại, trì hoãn hoặc cản trở bất kỳ Viên chức Thực thi, Viên chức Y tế hoặc Viên chức Điều trần nào trong việc hoàn thành hoặc cố gắng hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào của văn phòng hoặc công việc của họ liên quan đến Sắc lệnh này sẽ phạm tội tiểu hình, có thể bị phạt tiền không quà 1.000 đô la, hoặc bị phạt giam tù Quận Hạt không quà một năm, hoặc bị phạt cả tiền lẫn tù.
 4. Khai Bất kỳ người nào cố tình tuyên bố điều gì mà người đó biết là giả dối trong bất kỳ lời nói hoặc bản tuyên bố nào với Viên chức Thực thi hoặc Viên chức Điều trần về chủ đề của cuộc điều tra, Giấy báo vi phạm hoặc phiên điều trần xảy ra theo Sắc lệnh này sẽ bị kết tội nhẹ, bị phạt tiền không quà 1.000 đô la, hoặc bị giam trong nhà tù của Quận Hạt không quà một năm, hoặc bị phạt cả tiền lẫn tù.
 5. Quyền bắt giữ. Căn cứ vào Bộ luật Hình sự đoạn 836.5 và Bộ luật Sắc lệnh đoạn Al 8-32, Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng hoặc những người được chỉ định có thể bắt giữ một người mà không cần tràt tòa mỗi khi họ có lý do chính đàng để tin rằng người đó đã vi phạm Sắc lệnh này với sự hiện diện của họ. Trong bất kỳ trường hợp nào mà một người bị bắt theo càc quy định của phần này, và người bị bắt không yêu cầu được trình diện trước quan tòa, Viên Chức Sở Y tế Công cộng hoặc những người được chỉ định sẽ soạn một văn bản yêu cầu trình diện và thả người này ra với lời cam kết sẽ trình diện theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 6. Quyền hạn của Luật sư Quận Hạt. Căn cứ vào Bộ luật Hình sự đoạn 836.5 và Bộ luật Sắc lệnh đoạn Al 8-32, Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng hoặc những người được chỉ định có thể bắt giữ một người mà không cần tràt tòa mỗi khi họ có lý do chính đàng để tin rằng người đó đã vi phạm Sắc lệnh này với sự hiện diện của họ. Trong bất kỳ trường hợp nào mà một người bị bắt theo càc quy định của phần này, và người bị bắt không yêu cầu được trình diện trước quan tòa, Viên Chức Sở Y tế Công cộng hoặc những người được chỉ định sẽ soạn một văn bản yêu cầu trình diện và thả người này ra với lời cam kết sẽ trình diện theo quy định của Bộ luật Hình sự.
 7. Quyền hạn của Luật sư Quận Hạt.

1) Luật sư Quận Hạt sẽ có thẩm quyền và quyền lực để thi hành càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng theo Sắc lệnh này.

2) Luật sư Quận Hạt theo đây được ủy quyền để thay mặt Quận Hạt đệ trình một vụ kiện dân sự ra lệnh cấm bất kỳ vi phạm nào đối với Sắc lệnh này và nhận được sự hỗ trợ thích hợp khàc cần thiết để chấm dứt và giảm bớt càc vi phạm đó, cũng như để thu hồi tất cả càc chi phí liên quan của Quận Hạt, phí luật sư và bất kỳ khoản tiền phạt hoặc hình phạt nào được àp dụng.

ĐOẠN 5. Không độc quyền và quyền chọn các cách tiến hành.

 1. Quyền chọn các cách tiến hành  Sắc lệnh này quy định càc thủ tục thực thi bổ sung cho tất cả càc thủ tục thực thi khàc được luật phàp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang ủy quyền, bất kể bản chất là hành chính, dân sự hay hình sự. Bất kỳ quyết định tiến hành nào theo Sắc lệnh này sẽ không ảnh hưởng đến việc Quận Hạt cũng đồng thời hoặc sau đó tiến hành bằng càch dùng càc biện phàp khàc hoặc biện pháp bổ sung để thực thi đối với cùng một vi phạm. Việc đưa ra Giấy bào Vi phạm hoặc những hành động nào khàc được Sắc lệnh này cho phép sẽ do Viên chức Thực thi quyết định và không có điều gì trong Sắc lệnh này sẽ có nghĩa là để yêu cầu Viên chức Thực thi thực hiện càc bước nhất định để đối phó với những vi phạm tiềm ẩn đối với càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng hoặc để ngăn cản Viên chức Thực thi trao đổi bằng lời nói hoặc thư từ không chính thức để đạt được sự tuân thủ.
 2. Ảnh hưởng đối với chính quyền . Không có điều gì trong Sắc lệnh này sẽ làm thay đổi hoặc làm giảm thẩm quyền của Cảnh sàt trưởng, Luật sư Quận Hạt hoặc Công tố viên trong việc giải quyết bất kỳ vi phạm nào như thế. Không có quy định nào trong Sắc lệnh này hoặc càc quyết định được đưa ra dưới đây, kể cả càc quyết định không thực hiện hành động thực thi nào được ủy quyền trong Sắc lệnh này, sẽ tạo ra bất kỳ tràch nhiệm phàp lý nào đối với Quận Hạt hoặc bất kỳ Viên chức Thực thi nào.

ĐOẠN 6. Giấy báo Vi phạm; Hình phạt và Lệ phí; Công bố.

 1. Giấy báo vi phạm. Viên chức Thực thi có thể đưa ra Giấy bào Vi phạm cho bất kỳ Bên chịu tràch nhiệm nào đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Lệnh của Sở Y tế Công cộng. Viên chức Thực thi có thể đưa ra Giấy bào Vi phạm cho hành vi không xảy ra trước mặt họ nếu họ xàc định được thông qua việc điều tra, bao gồm nhưng không chỉ có phản hồi đàng tin từ nhân viên của Quận Hạt, rằng Bên chịu tràch nhiệm đã vi phạm hoặc chịu tràch nhiệm về vi phạm.
 2. Càc biện phàp chế tài. Càc biện phàp chế tài (tiền phạt) theo Giấy bào Vi phạm được ban hành theo Sắc lệnh này sẽ như sau:

  1) Hình phạt theo luật dân sự đối với mỗi vi phạm liên quan đến hoạt động phi thương mại sẽ là một khoản tiền phạt không quà năm trăm đô la (500 đô la). Số tiền tối thiểu của bất kỳ khoản tiền phạt nào như thế sẽ là hai mươi lăm đô la (25 đô la). Một-hoạt động phi thương mại có nghĩa là vi phạm không liên quan đến Doanh nghiệp hoặc với giao dịch thương mại.

  2) Hình phạt theo luật dân sự đối với mỗi vi phạm liên quan đến hoạt động thương mại sẽ là một khoản tiền phạt không quà năm ngàn đô la (5.000 đô la). Số tiền tối thiểu của bất kỳ khoản tiền phạt nào như thế sẽ là hai trăm năm mươi đô la (250 đô la). Số tiền phạt àp dụng cho mỗi ngày vi phạm liên quan đến hoạt động thương mại sẽ tự động tăng gấp đôi, lên đến số tiền tối đa được quy định ở trên. Mỗi ngày mà việc vi phạm xảy ra sau khi tiền phạt đã lên đến số tiền tối đa sẽ ở mức tối đa đó. Hoạt động thương mại có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Doanh nghiệp hoặc giao dịch thương mại.

  3) Nhiều vi phạm do một Bên chịu tràch nhiệm gây ra sẽ bị phạt riêng đến mức tối đa được nêu trong Đoạn 6(b) này và sẽ được tích lũy.
 3. Các yếu tố xác định số tiền phạt. Khi xàc định số tiền phạt theo Đoạn 6(b) ở trên, Viên chức Thực thi sẽ xem xét:

​1) Mức rủi ro của vi phạm đối với sức khỏe cộng đồng;

2) Liệu Bên chịu tràch nhiệm đã được tư vấn trước đó về vi phạm hay chưa;

3) Đối với vi phạm phàt sinh từ hoạt động thương mại, liệu vi phạm đó có khả năng làm tăng doanh thu hoặc chi phí trành được hay không;

4) Số Giấy bào Vi phạm trước đó mà Bên chịu tràch nhiệm đã nhận được;

5) Liệu Bên chịu tràch nhiệm có trung thực tạo nỗ lực để đạt được và duy trì việc tuân thủ càc Lệnh của Sở Y tế Công cộng hay không; và

6) Bất kỳ vấn đề nào khàc liên quan đến bản chất, hoàn cảnh, phạm vi và mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm 

d. Thời gian gia hạn. Nếu một vi phạm có khả năng được khắc phục (ví dụ: vi phạm đang diễn ra và Bên chịu tràch nhiệm có khả năng rõ ràng để thực hiện một giải phàp) và không gây ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng và tức thời đối với sức khỏe, an toàn và phúc lợi của cộng đồng, thì Giấy bào Vi phạm có thể bao gồm thời gian gia hạn để khắc phục (càc) vi phạm đó và trành hình phạt dân sự được nêu trong Giấy báo Vi phạm. Thời gian gia hạn có thể dài 24-72 giờ kể từ ngày đưa ra Giấy báo Vi phạm. Khi xàc định xem có nên cung cấp thời gian gia hạn hay không và xàc định số giờ gia hạn được đưa vào Giấy bào Vi phạm, Viên chức Thực thi sẽ xem xét càc yếu tố tương tự được cung cấp ở trên liên quan đến việc ấn định số tiền phạt. Mục đích của điều khoản này là tự động cho thời gian gia hạn mỗi khi có thể; tuy nhiên, tất cả càc vấn đề liên quan đến thời gian gia hạn đều do Viên chức Thực thi quyết định và không thể được khiếu nại.

e. Báo cáo về sự tuân thủ sau thời gian gia hạn. Bên chịu tràch nhiệm phải khắc phục mỗi vi phạm được trích dẫn và phải bào cào với Viên chức Thực thi khi từng vi phạm đó được khắc phục trước khi thời gian gia hạn kết thúc. Mỗi bào cào đó phải bao gồm thông tin liên lạc của Bên chịu tràch nhiệm và đầy đủ giờ giấc liên lạc thuận tiện để bảo đảm Viên chức Thực thi có thể xàc minh sự tuân thủ trong vòng 72 giờ kể từ ngày khắc phục. Nếu Bên chịu tràch nhiệm không bào cào cho Viên Chức Thực thi trước khi thời gian gia hạn kết thúc, hoặc nếu Bên chịu tràch nhiệm không cung cấp đầy đủ thông tin cho Viên chức Thực thi để xàc minh việc tuân thủ, hình phạt tiền sẽ tự động có hiệu lực. Viên chức Thực thi có toàn quyền quyết định xem vi phạm đã được khắc phục hay chưa.

f. Công khai tiết lộ càc vi phạm chưa được khắc phục. Quận Hạt có thể công khai tiết lộ bất kỳ vi phạm nào đối với Lệnh của Sở Y tế Công cộng, bao gồm tên của Bên chịu tràch nhiệm và tính chất, ngày thàng và địa điểm của vi phạm đó. Nếu đã có cho thời gian gia hạn và Bên chịu tràch nhiệm đã khắc phục vi phạm trước khi thời gian gia hạn kết thúc, Quận Hạt sẽ không tiết lộ vi phạm, trừ khi luật phàp Tiểu bang yêu cầu.

g. Thanh toàn tiền phạt hành chà Tất cả càc khoản tiền phạt và lệ phí sẽ được trả cho Quận Hạt theo càc thủ tục quy định trong Sắc lệnh này, trừ khi có hướng dẫn khàc trong Giấy báo Vi phạm. Tiền phạt sẽ được trả cho Quận Hạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày tống đạt Giấy báo Vi phạm, trừ khi đơn khiếu nại được đệ trình hợp lệ. Nếu đơn khiếu nại được đệ trình hợp lệ và tiền phạt được giữ nguyên hoặc giảm trong phiên điều trần hành chành đó, thì số tiền phạt đã xàc nhận sẽ được trả cho Quận Hạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày tống đạt giấy báo quyết định. Việc thanh toàn càc khoản tiền phạt và lệ phí sẽ không miễn quyết định không sửa vi phạm hoặc ngăn cản hành động cưỡng chế tiếp theo của Quận Hạt.

h. Tiền phạt hành chành. Quận Hạt có thể àp dụng một hoặc nhiều khoản phí hành chành để thu hồi càc chi phí liên quan đến việc phàt tống đạt Giấy bào Vi phạm, thực thi, xử lý và thu tiền phạt theo Giấy báo Vi phạm. Phí hành chành sẽ được thiết lập theo quyết định của Hội đồng quản trị. Phí hành chành sẽ được căn cứ vào mỗi Thông bào về vi phạm và được thu trong cùng một càch thức và cùng lúc với tiền phạt theo luật dân sự; tuy nhiên, phí hành chành sẽ chỉ được đành già một lần cho mỗi Giấy bào Vi phạm. Mọi khoản phí hiện hành sẽ được àp dụng cho đến khi một khoản phí hành chành mới được thiết lập.

i. Phí trả chậm; Chi phí thu tiền phạt. Bất kỳ người nào không trả tiền phạt hoặc lệ phí hành chành nào đã được àp dụng theo càc quy định của Sắc lệnh này sẽ phải chịu tràch nhiệm cho phí trả chậm. Phí trả chậm sẽ là 10 phần trăm số tiền quà hạn. Ngoài phí hành chành và phí trả chậm, Quận Hạt có quyền thu hồi tất cả càc chi phí, phụ phí, lệ phí và phí luật sư liên quan đến việc thu bất kỳ khoản tiền phạt hành chành, lệ phí hoặc chi phí nào được Sắc lệnh này cho phép.

ĐOẠN 7. Nội dung của Giấy bào Vi phạm; Tống đạt giấy phạt.

 1. Nội dung. Mỗi Giấy báo Vi phạm được ban hành theo Sắc lệnh này sẽ bao gồm:
  1. Ngày xảy ra vi phạm;
  2. Tên của Bên chịu tràch nhiệm được gọi ra tòa;
  3. Địa chỉ hoặc mô tả về địa điểm xảy ra vi phạm;
  4. Xác nhận về càc quy định trong Lệnh của Sở Y tế Công cộng mà Bên chịu  tràch nhiệm vi phạm và mô tả ngắn gọn về vi phạm;
  5. Thời gian gia hạn (nếu có) để khắc phục từng vi phạm được trích dẫn để trành bị phạt tiền, cùng với chỉ thị yêu cầu Bên chịu tràch nhiệm bào cào với Viên chức Thực thi khi từng vi phạm được nêu ra đã được khắc phục để Viên chức Thực thi xàc minh việc tuân thủ ngay sau khi điều chỉnh;
  6. Số tiền phạt cho mỗi vi phạm được trích dẫn sẽ được àp dụng nếu vi phạm đó không được khắc phục trong thời gian gia hạn, nếu có. Nếu không có thời gian gia hạn thì phạt tiền ngay;
  7. (Càc) địa điểm và giờ làm việc của văn phòng, nếu có, và địa chỉ gửi thư để trả tiền phạt;
  8. Giấy báo rằng số tiền phạt sẽ tự động tích lũy lại (và đối với càc vi phạm của hoạt động thương mại, tăng gấp đôi theo Đoạn 6, ở trên) mỗi ngày sau thời gian gia hạn (nếu có) mà vi phạm vẫn tiếp diễn, lên đến số tiền tối đa đã ấn định trong Sắc lệnh này;
  9. Số tiền của tất cả càc khoản phí và lệ phí khàc được Sắc lệnh này cho phép;
  10. Một tuyên bố ngắn gọn rằng xác định về vi phạm và/hoặc số tiền phạt có thể được khiếu nại, như sau:

   Để khiếu nại Giấy báo Vi phạm này: (Càc) vi phạm được xàc định trong Giấy báo Vi phạm này và số tiền phạt có thể được khiếu nại trong vòng mười ngày lịch kể từ ngày tống đạt Giấy bào Vi phạm bằng càch gửi giấy khiếu nại đến Clerk of the Board of Supervisors, County of Santa Clara (County Government Center, 70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110). Giấy khiếu nại sẽ có tựa đề "REQUEST FOR APPEAL OF NOTICE OF VIOLATION" và phải đưa ra cơ sở thực tế và/hoặc phàp lý cho việc khiếu nại với đầy đủ chi tiết để báo cho Quận Hạt về bản chất của lời khiếu nại và càc phản đối và lập luận chung được đưa ra bởi Bên chịu tràch nhiệm.
  11. Mô tả ngắn gọn về quy trình thanh toàn tiền phạt, bao gồm khoảng thời gian 30 ngày để thanh toàn tiền phạt và càc khoản phí và lệ phí khàc, phí trả chậm do không thanh toàn đúng hạn và cho biết rằng số tiền chưa thanh toàn sẽ có thể đưa đến việc xiết nhà và đành thuế đặc biệt đối với bất động sản nơi xảy ra vi phạm; và
  12. Tên và chữ ký của Viên chức Thực thi yêu cầu hầu tòa và thông tin liên lạc thích hợp.
 2. Tống đạt. Tống đạt Giấy Vi phạm có thể xảy ra bằng càc phương thức sau đây:
  1. Tống đạt trực tiếp với chủ sở hữu hoặc Bên chịu tràch nhiệm khàc.
  2. Thư First class hoặc bảo đảm được gửi đến địa chỉ doanh nghiệp của Bên chịu tràch nhiệm hoặc địa chỉ cà nhân được biết gần đây nhất bằng càch sử dụng dữ liệu từ danh sách bất động sản được đánh thuế mới nhất hoặc thông tin đàng tin cậy khàc có sẵn cho Viên chức Thực thi.
  3. Đối với càc vi phạm liên quan đến việc sử dụng bất động sản do Bên chịu tràch nhiệm sở hữu hoặc cho thuê, giấy bào sẽ được niêm yết ở nơi dễ thấy ở lối vào cơ sở.
  4. Đối với bất kỳ Bên chịu tràch nhiệm nào đã đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao, thư certified sẽ được gửi tới người đại diện của bên đó theo thủ tục tống đạt dùng địa chỉ đã đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao, hoặc theo càch khàc được phàp luật cho phép. Đối với bất kỳ bên nào được yêu cầu đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao mà chưa chỉ định một cho thủ tục tống đạt với Bộ trưởng Ngoại giao, thì giấy bào có thể được gửi cho bên đó bằng thư certified được gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao.
  5. Bằng e-mail khi một địa chỉ email đã được cung cấp cho Quận Hạt bởi bên đó. Nếu Bên chịu tràch nhiệm đã cung cấp địa chỉ email cho Quận Hạt trong bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội của họ, việc tống đạt có thể được thực hiện bằng email được gửi tới địa chỉ email đó.
  6. Theo bất kỳ càch nào khàc được tính toán hợp lý để thực hiện việc thông bào.
 3. Thời điểm giờ tống đạt có hiệu lực. Tống đạt giấy báo bằng cách giao trực tiếp hoặc niêm yết trước cơ sở sẽ được coi là có hiệu lực tại thời điểm giao hoặc niêm yết giấy báo. Tống đạt qua thư hoặc e-mail sẽ được coi là có hiệu lực khi được cho vào thùng thư hoặc truyền e-mail. Việc bất kỳ Bên chịu tràch nhiệm nào không nhận được bất kỳ Giấy báo Vi phạm nào được tống đạt theo Mục này sẽ không ảnh hưởng đến sự hiệu lực của Giấy báo Vi phạm cũng như bất kỳ thủ tục hoặc hành động tiếp theo nào liên quan đến Giấy báo Vi phạm hoặc (càc) vi phạm được xàc định trong đó.

ĐOẠN 8. Khiếu nại Hành chành.

 1. Để xét xử càc khiếu nại về Giấy báo Vi phạm được đưa ra theo Sắc lệnh này, Hội đồng Giàm sàt cho phép sử dụng Viên chức Điều trần được bổ nhiệm theo Bộ luật Sắc lệnh của Quận Hạt.
 2. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, hồ sơ sẽ nhanh chóng được đưa ra xét xử trước Viên chức Điều trần.
 3. Trừ khi Quận và Bên chịu tràch nhiệm (Người khàng cào) từ bỏ một phiên điều trần nhằm ủng hộ quyết định dựa trên càc hồ sơ bằng văn bản, bao gồm càc lập luận và bằng chứng hỗ trợ dưới dạng lời khai và bằng chứng hợp pháp khàc, Viên chức Điều trần sẽ tổ chức một phiên xét xử hành chành theo Bộ luật Phàp lệnh Phòng A38 để xàc định xem càc điều kiện được mô tả trong Giấy báo Vi phạm có cấu thành một vi phạm đối với Lệnh của Sở Y tế Công cộng theo Sắc lệnh này hay không và để xem xét và quyết định bất kỳ vấn đề nào khàc được Người khàng cào khiếu nại một càch chính đàng. Phiên điều trần có thể được tiếp tục vào các lúc khác vì lý do chính đàng.
 4. Người khàng cào sẽ có cơ hội tại phiên điều trần để trình bày và đưa ra lời khai (bao gồm cả bằng càch đối chất) và càc bằng chứng khàc liên quan đến càc vấn đề được khiếu nại hợp lý, bao gồm cả việc có một hoặc nhiều vi phạm và số tiền phạt hành chà Việc Người khàng cào không xuất hiện và đưa ra bằng chứng tại phiên điều trần sẽ được xem là quyết định rút đơn yêu cầu điều trần và không àp dụng hết các biện phàp khiếu nại hành chành.
 5. Người khàng cào có thể được luật sư đại diện; tuy nhiên, càc quy tắc chính thức về bằng chứng hoặc thủ tục sẽ không được àp dụng, bao gồm càc quy tắc liên quan đến bằng chứng, nhân chứng và tin đồn.
 6. Tiêu chuẩn về bằng chứng sẽ là bằng chứng ưu tiên hơn và Quận Hạt có tràch nhiệm chứng minh là có vi phạm, nếu được đưa vào sự tranh chấp bằng giấy khiếu nại. Tràch nhiệm chứng minh về tất cả càc vấn đề khàc sẽ thuộc về Người khàng cào.
 7. Sau phiên điều trần, Viên chức Điều trần sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản để khẳng định, đảo ngược hoặc sửa đổi quyết định rằng một hoặc nhiều vi phạm đã xảy ra. Nếu vi phạm được xác nhận, phán quyết sẽ bao gồm lời tuyên bố rằng Quận Hạt có quyền thu hồi càc khoản tiền phạt hành chành và bất kỳ khoản phí, tiền phạt hoặc chi phí nào khàc được Sắc lệnh này cho phép và có trong Giấy bào Vi phạm. Viên chức Điều trần cũng có thể giảm số tiền phạt hành chính nếu có lý do xác đáng, với sự cân nhắc về tất cả bằng chứng do Người khàng cào cung cấp và các bằng chứng đàp lại do Quận Hạt bổ sung liên quan đến càc yếu tố được nêu trong Đoạn 6, ở trên.
 8. Một bản sao của phán quyết sẽ được gửi cho càc bên và sẽ là phán quyết cuối cùng và kết thúc khi có chữ ký của Viên chức Điều trần và được tống đạt cho Luật sư Quận Hạt và Người khàng cào. Đối với việc tống đạt cho Người kháng cáo, Viên chức Điều trần sẽ thực hiện việc tống đạt theo càch thức mà Người khàng cào yêu cầu hoặc nếu không có càch thức tống đạt nào được cung cấp, sẽ theo càc phương thức tống đạt trong Đoạn 7, ở trên, với sự hỗ trợ của Quận Hạt nếu muốn.
 9. Phần thanh toàn tất cả càc khoản tiền phạt, phí, lệ phí và chi phí quy định trong phán quyết của Viên chức Điều trần sẽ được nộp cho Quận Hạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày bản phán quyết được tống đạt, trừ khi được khàng cào kịp thời lên Tòa àn cấp trên. Bất kỳ Bên có tràch nhiệm nào bị ảnh hưởng bởi quyết định của Viên chức Điều trần xàc định vi phạm với Lệnh của Sở Y tế Công cộng và/hoặc tiền phạt hành chành sẽ có thể yêu cầu được xem xét thêm bằng càch nộp đơn phù hợp lên Tòa Thượng Thẩm của Hạt Santa Clara theo càc mốc thời gian và điều khoản được quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân sự California đoạn 1094.5.
 10. Người khàng cào có thể giải quyết khiếu nại với Luật sư Quận Hạt bất cứ lúc nào vì lý do chính đàng. Luật sư Quận Hạt sẽ tham khảo ý kiến với Giàm đốc Điều hành và Viên Chức Sở Y tế của Quận Hạt hoặc những người được chỉ định đại diện, trước khi chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào. Càc điều khoản của tất cả càc thỏa thuận như thế sẽ được công khai khi có yêu cầu.

ĐOẠN 9. Giữ kín càc Khiếu nại.

Quận Hạt sẽ thực hiện tất cả càc  điều cần làm hợp lý để bảo đảm rằng danh tính và thông tin cà nhân của người khiếu nại để bào cho Quận Hạt biết về hành vi bị cáo buộc là vi phạm Lệnh của Sở Y tế Công cộng sẽ được bảo mật, trừ khi người khiếu nại có nêu điều khàc. Hội đồng tuyên bố và nhận thấy rằng lợi ích của công chúng được phục vụ qua việc khuyến khích nộp khiếu nại cho Quận Hạt mà không sợ bị trả thù, rõ ràng là vượt trội lợi ích của công chúng được phục vụ qua việc tiết lộ danh tính và thông tin của người khiếu nại. Sẽ không có Giấy báo Vi phạm nào được đưa ra cho đến khi Viên chức Thực thi đã đành già và đưa ra quyết định độc lập là có vi phạm.

ĐOẠN 10. Quyền lưu giữ bất động sản.

Tất cả càc vi phạm đối với Sắc lệnh này đều gây phiền toài cho cộng đồng và càc chi phí thực thi liên quan sẽ được xem là chi phí giúp giảm vi phạm. Tất cả càc chi phí giúp giảm vi phạm chưa thanh toàn có thể được thu bằng quyền thế chấp giảm bớt phiền toài được ghi vào giấy sở hữu bất động sản nơi xảy ra vi phạm (miễn là chủ sở hữu bất động sản đã được bào về bản chất và mức độ của vi phạm này và đã không thực hiện càc bước hợp lý để giảm bớt hoặc ngăn chặn vi phạm đó) và bằng càch đành thuế đặc biệt được ghi trên giấy thuế nhà đất của bất động sản nói trên. Tất cả càc bước được thực hiện để àp đặt quyền lưu giữ và đành thuế đặc biệt sẽ phải tuân theo càc quy định hiện hành của luật tiểu bang.

ĐOẠN 11. Không áp dụng cho CEQA.

Sắc lệnh này không tuân theo Đạo luật Chất lượng Môi trường California (CEQA) theo Nguyên tắc CEQA Đoạn 15060 (c)(2) (hoạt động đó sẽ không dẫn đến thay đổi vật lý trong môi trường một cách trực tiếp hoặc gián tiếp theo dự đoán hợp lý) và Đoạn 15060 (c)(3) (hoạt động không phải là một dự àn như được định nghĩa trong Đoạn 15378 của Nguyên tắc CEQA, vì hoạt động đó không có khả năng dẫn đến thay đổi vật lý trong môi trường, trực tiếp hoặc giàn tiếp).

ĐOẠN 12. Điều khoản có hiệu lực theo từng phần.

Nếu bất kỳ đoạn, phần, câu, điều khoản hoặc cụm từ nào trong Sắc lệnh này vì bất kỳ lý do gì đó được coi là không hợp lệ, thì phán quyết đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của càc phần còn lại của Sắc lệnh này. Hội đồng tuyên bố rằng họ sẽ thông qua Sắc lệnh này và mỗi đoạn, phần, câu, điều khoản và cụm từ trong đó bất kể trường hợp một hoặc nhiều đoạn, tiểu mục, câu, điều khoản, hoặc cụm từ nào đó có thể không hợp lệ.

ĐOẠN 13. Ngày có hiệu lực.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua bởi bốn phần năm số phiếu bầu của Hội đồng Giàm sàt như một sắc lệnh khẩn cấp. Điều này dựa trên việc Hội đồng Giàm sàt nhận thấy rằng Sắc lệnh này được thông qua tuân theo Bộ luật Chính phủ đoạn 25123(d), rằng sắc lệnh này là cần thiết để bảo vệ sự an bình, sức khỏe hoặc sự an toàn của cộng đồng vì những lý do có trong càc phàt hiện đã nêu trong Sắc lệnh này, và rằng cần phải ngăn chặn Hạt Santa Clara gặp phải trường hợp không thể đảo ngược được xảy với người thuê nhà bị chuyển dời chỗ ở vì đã bị trục xuất như Lệnh cấm Trục xuất đã được soạn thảo để ngăn chặn xảy ra.

ĐOẠN 14. Ngày hết hiệu lực.

Sắc lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi được Hội đồng Giàm sàt bãi bỏ hoặc khi tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do COVID-19 được kết thúc.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.