NAUPDATE AT NABAGONG KAUTUSAN NG OPISYAL NG PANGKALUSUGAN NG COUNTY NG SANTA CLARA NA NANGANGAILANGAN NG UP-TO-DATE NA PAGBABAKUNA SA COVID-19 NG TAUHAN SA MGA LUGAR NA MAY MAS MATAAS NA PANGANIB

PETSA NG KAUTUSAN: Marso 7, 2022

SA ILALIM NG AWTORIDAD NG KODIGO SA KALUSUGAN AT KALIGTASAN NG CALIFORNIA SEKSYON 101040, 101085, 120175, AT KODIGONG ORDINANSA NG SANTA CLARA COUNTY SEKSYON A18-33, INIUTOS NG OPISYAL NG PANGKALUSUGAN ("OPISYAL NG PANGKALUSUGAN") NG COUNTY NG SANTA CLARA:

 1. Background at Layunin.

  1. Ina-update at binabago ng Kautusang ito ang Disyembre 28, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan (“Ika-28 ng Disyembre na Kautusan”), na ginawa dahil sa nagpapatuloy na banta ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Ang ika-28 ng Disyembre na Kautusan ay inilabas dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso ng COVID-19, ang patunay na ang Omicron variant ng COVID-19 ay lubos na mas nakakahawa kaysa sa mga naunang variant ng virus, at ang katunayan na ang mga indibidwal na nagkaroon lamang ng kanilang paunang serye ng bakuna ay mas madaling mahawaan ng impeksiyon mula sa Omicron variant kasya sa mga taong nakatanggap ng booster bilang karagdagan sa kanilang mga paunang serye ng bakuna.
  2. Ina-update at binabago ng Kautusang ito ang ika-28 ng Disyembre na Kautusan batay sa katunayan na ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 na naghikayat ng kautusang iyon ay higit na humupa, at ang mga bilang ng kaso ay bumabalik na sa mga antas na hindi na malamang nagdudulot ng malaking banta sa (1) kapasidad at katatagan ng mga ospital sa Santa Clara County (“County”) at (2) mga taong nasa pinakamataas na panganib ng malubhang sakit at pagkamatay mula sa COVID-19.
  3. Ipinapakita ng ebidensya na ang mga indibidwal na nakatanggap ng booster shot ay nagpapataas ng kanilang imyunidad sa antas na nagpapakita ng karagdagang proteksyon mula sa lahat na kumakalat na mga SARS-CoV-2 variant. Ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay nagrerekomenda na ang lahat ng mga kwalipikadong tao ay tumanggap ng booster shot dahil ang imyunidad ay bumababa ng ilang buwan pagkatapos makumpleto ang mga paunang serye ng bakuna.
  4. Ang pagbabakuna ay nananatiling kritikal na kasangkapan sa pagpigil ng COVID-19 at ang mga nauugnay na pinsala nito. Ang mga indibidwal na hindi nakatanggap ng mga paunang serye ng bakuna at anumang booster shot na kung saan sila ay kwalipikado ay mas malamang na mahahawaan at makapagkalat ng impeksyon sa iba, at mas malamang na lubhang magkakasakit, mangangailangan ng pagpapaospital, at mamamatay. Ang mga miyembro ng komunidad ay dapat manatiling up to date sa pagbabakuna para mapanatili ang epekto ng proteksyon ng mataas na bilang ng pagbabakuna sa buong komunidad sa ating County. Ang pagtitiyak na ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na may mas mataas na panganib ay parehong nabakunahan at nagka-booster kapag kwalipikado ay mahalaga dahil sa inaasahang paglitaw ng mga bagong variant ng COVID-19, ang panganib na mahihirapan ang mga health system kung mayroon na namang pagdami ng mga kaso, at ang iba pang nagpapatuloy na panganib na nauugnay sa COVID-19. Ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na ito (1) ay maaaring lumantad sa mga lubos na mahihinang indibidwal na nasa mataas na panganib ng malubhang sakit o pagkamatay, (2) ay dapat protektado mula sa COVID-19 para matiyak ang sapat na bilang ng tauhan sa mga mahahalagang lugar na ito, at (3) sa sitwasyon ng mga bilangguan, shelter, at mga skilled nursing facility, ay maaaring magdulot ng mga malalaking pagsiklab kapag nahawaan. Sa pagsasaalang-alang ng mga opsyong ito upang mapigilan ang mga pagdami ng pagkakahawa ng COVID-19 at mga nauugnay na pangangailangan sa ating healthcare delivery system sa hinaharap, ang pagtitiyak na ang lahat ng mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na may mas mataas na panganib ay nabakunahan at nagka-booster kapag kwalipikado ay lalong mahalaga.
  5. Ang Kautusang ito ay nangangailangan na ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib ay dapat “ganap na nabakunahan” at nakakuha din ng mga booster kapag sila ay kwalipikado. Ang mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ay nangangailangan na marami sa mga indibidwal na ito ay up to date sa pagbabakuna. [1] Gayunpaman, ang mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado na iyon ay hindi sumasakop sa lahat ng indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na may mas mataas na panganib at mga tungkulin (hal. mga paramedic at kawani ng bilangguan). Pinahuhusay ng Kautusang ito ang proteksyon na inaalok ng mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado upang maprotektahan ang mga manggagawa at mga miyembro ng komunidad mula sa impeksyon, malubhang sakit, at pagkamatay mula sa COVID-19.
 2. Mga kahulugan. Para sa mga layunin ng Kautusang ito, ang sumusunod na mga kahulugan ay nalalapat:
  1. Ang isang tao ay "ganap na nabakunahan" sa dalawang linggo pagkatapos makumpleto ang mga paunang serye ng naaprubahang bakuna sa COVID-19 ng federal Food and Drug Administration (karaniwan ay isa o dalawang dosis), kabilang ang sa pamamagitan ng isang emergency use authorization. Halimbawa, mula sa petsa ng pagpapalabas ng Kautusang ito, ang isang indibidwal ay “ganap na nabakunahan” ng hindi bababa sa dalawang linggo pagkatapos matanggap ang pangalawang dosis ng Pfizer o Moderna na bakuna sa COVID-19 o dalawang linggo pagkatapos matanggap ang solong dosis ng Johnson & Johnson na bakuna sa COVID-19.
  2. Ang “Up-to-Date” ay nangangahulugan na ang isang indibidwal ay hindi lamang “ganap na nabakunahan” ngunit nakatanggap din ng anumang booster na dosis ng pagbabakuna sa COVID-19 kung saan sila ay kwalipikado na inaprubahan ng federal Food and Drug Administration, sa loob ng 15 araw ng unang maging kwalipikado. Kung ang isang indibidwal ay nagkaroon ng dokumentadong impeksyon ng COVID-19 pagkatapos na “ganap na nabakunahan” ngunit bago nakatanggap ng booster kung saan sila ay kwalipikado, kailangan nilang maghintay ng hanggang sa 90 araw mula sa petsa mula sa pagsimula ng kanilang impeksyon sa COVID-19 bago kumuha ng booster.
  3. Ang isang "Negosyo" ay kinabibilangan ng anumang for-profit, non-profit, o pang-edukasyon na entidad, kahit na isang entidad ng korporasyon, organisasyon, sosyohan o nag-iisang pagmamay-ari, at anuman ang katangian ng serbisyo, ang tungkulin nito, o istraktura ng korporasyon o entidad nito. Para sa kalinawan, kabilang din sa "negosyo" ang for-profit, non-profit, o entidad na pang-edukasyon na nagsasagawa ng mga serbisyo o gawain sa ilalim ng kontrata kasama ang isang entidad ng gobyerno.
  4. Ang ibig sabihin ng “Tauhan” ay alinman sa mga sumusunod na indibidwal na gumagawa ng mga tungkulin sa lugar: mga empleyado; mga kontratista at sub-kontratista (tulad ng mga naghahatid ng mga kalakal o nagsasagawa ng mga serbisyo sa lugar); mga independiyenteng kontratista; mga nagtitinda; mga boluntaryo at intern; at sinumang iba pang indibidwal na nakagawiang nasa lugar sa kahilingan ng negosyo o entidad ng gobyerno.
  5. Ang “Mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib” ay mga lugar na kinasasangkutan ng pagtatrabaho sa ibinabahaging espasyo o malapit sa mga taong nasa mas mataas ang panganib ng malubhang sakit, pagkakaospital, o pagkamatay mula sa COVID-19 dahil sa edad o matagal ng may medikal na kondisyon, pati na rin ang mga lugar ng pagtitipon kung saan ang mga pagsiklab ay malamang na magaganap. Para sa mga layunin ng Kautusang ito, ang Mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib ay ang mga bahagi ng mga sumusunod na pasilidad kung saan mayroon ibinabahaging espasyo o malapit sa mga pasyente, kliyente, o sa mga mahihinang populasyon:
   1. mga skilled nursing facility, long-term care facility, adult day care facility, at memory care facility;
   2. healthcare delivery facility (gaya ng mga ospital, klinika, medical office, dialysis center, atbp.,) kung saan ang pangangalaga ng pasyente ay ibinibigay, pati na rin ang mga medical first responder;
   3. mga kulungan at iba pang mga correctional facility; at
   4. mga congregate shelter.
  Para sa mga layunin ng Kautusang ito, ang mga tauhan na hindi permanenteng nakatalaga o regular na nakatalaga sa isang Lugar na may Mas Mataas na Panganib ngunit sa panahon ng kanilang mga tungkulin ay maaaring pumasok o magtrabaho sa mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib kahit na sa paulit-ulit o paminsan-minsan o para sa maikling panahon ay itinuturing na nagtatrabaho sa lugar ng mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib.
 3. Mga Kinakailangan sa Pagbabakuna sa COVID-19 para sa Mga Tauhan sa Mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib.
  1. Kinakailangan para sa Lahat ng Tauhan sa Mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib na Kumuha ng Mga Booster Kapag Kwalipikado.  Dapat tiyakin ng lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na ang lahat ng mga tauhan sa Mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib na "ganap na nabakunahan" ay Up-to-Date din sa kanilang pagbabakuna sa COVID-19.  Ang mga tauhan na hindi sumusunod sa subseksyong ito ay maaaring hindi makapagpatuloy na magtrabaho sa Mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib pagkatapos ng Pebrero 1, 2022, maliban kung mayroon silang indibidwal na napili at naaprubahang medikal o panrelihiyon na iksemsyon at sumunod din sa mga pinakamababang kinakailangan sa subseksyon (c) sa ibaba.
  2. Kinakailangan para sa Lahat ng Tauhan sa Mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib na Mabakunahan.  Hindi lalampas sa Enero 24, 2022, dapat tiyakin ng lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na ang sinumang tauhan na hindi pa "ganap na nabakunahan" mula sa epektibong petsa ng ika-28 ng Disyembre na Kautusan at nasa Mga Lugar na May Mataas na Panganib ay nakatanggap ng kanilang unang dosis ng bakuna sa COVID-19.  Epektibo sa Marso 21, 2022, ang lahat ng tauhan na napapailalim sa subseksyong ito ay dapat na "ganap na nabakunahan." Ang mga tauhan na hindi sumusunod sa subseksyong ito ay maaaring hindi makapagpatuloy sa Mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib pagkatapos ng Pebrero 1, 2022, at Marso 21, 2022, ayon sa pagkakabanggit, maliban kung mayroon silang indibidwal na napili at naaprubahang medikal o panrelihiyon na iksemsyon mula sa pagbabakuna at sumunod din sa mga pinakamababang kinakailangan sa subseksyon (c) sa ibaba.  Para sa kalinawan, kapag ang tauhan ay "ganap na nabakunahan" alinsunod sa subseksyong ito, sila ay sasailalim sa kinakailangan sa subseksyon (a) upang manatiling Up-to-Date sa kanilang pagbabakuna (ibig sabihin, kumuha ng booster kapag kwalipikado).
  3. Mga Kinakailangan Hinggil sa Mga Tauhang May Naaprubahang Iksemsyon. Wala sa Kautusang ito ang naglalayong limitahan ang kakayahan ng anumang negosyo o entidad ng gobyerno sa ilalim ng naaangkop na batas upang matukoy kung ibibigay ang kahilingan ng isang empleyado para sa medikal o panrelihiyon na iksemsyon mula sa pangangailangang mabakunahan, naaayon sa lahat ng naaangkop na batas, at mag-alok ng naaangkop na makatwirang akomodasyon. Para sa mga limitadong tauhan na may ligal na sapat at mga naaprubahang iksemsyon, ang mga employer ay hinihikayat na tiyakin ang pagsunod sa anumang naaangkop na mga kinakailangan sa makatwirang akomodasyon. 

   Gayunpaman, ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat mangailangan sa sinumang tauhan na hindi Up-to-Date sa pagbabakuna at napapailalim sa mga subseksyon (a) o (b) sumunod sa hindi bababa sa mga pamamaraan sa pampublikong pangkalusugan at kaligtasan: (1) magpasuri para sa COVID-19 ng hindi bababa sa isang beses sa isang linggo—at hindi bababa sa dalawang beses sa isang linggo para sa tauhan na nagtatrabaho sa mga general acute care hospital, skilled nursing facility, intermediate care facility, at bilangguan—gamit ang PCR o antigen test; at (2) magsuot ng surgical mask o ng may mas mataas na antas na proteksyon, gaya ng KN95, KF94, o N95 respirator, sa lahat ng oras habang nasa pasilidad  (o sa sitwasyon ng mga medical first responder sa lahat ng oras habang nagbibigay ng pangangalaga sa pasyente).

   Dahil sa mga panganib ng COVID-19 sa sinumang hindi kasali na tauhan na hindi Up-to-Date sa pagbabakuna, ang negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat magbigay sa naturang tauhan, sa kahilingan nito, ng isang may tamang kasyang walang vent na N95 respirator at mariing hikayatin ang naturang tauhan na magsuot ng respirator na iyon sa lahat ng oras kapag nagtatrabaho sa mga pasyente, residente, kliyente, o sa mga tao sa bilangguan.

   Ang regular na pagsusuri at pagmamaskara na kinakailangan sa ilalim ng subseksyon na ito ay hindi nakakaprotekta ng pampublikong pangkalusugan kaysa sa Up-to-Date na pagbabakuna sa pagtulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19; alinsunod dito, ang mga pamamaraan na iyon ay isang pinakamababang kinakailangan sa kaligtasan para sa mga hindi kasali na tauhan sa mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay hinihikayat na mangailangan ng mga karagdagang pamamaraan sa kaligtasan para sa naturang tauhan. Halimbawa, kabilang sa mga kadahilanan na maaaring isaalang-alang ng negosyo o entidad ng gobyerno sa pagtukoy ng mga naaangkop na pamamaraan sa kaligtasan para sa mga hindi kasali na tauhan ay ang mga, ngunit hindi limitado sa:

   1. Kung ang tauhan ay maglalagay sa ibang tao sa panganib ng pagkakahawa sa COVID-19 dahil sila ay kailangang makipagsalamuha (kabilang ang batay sa emergency) sa ibang tauhan o sa mga tao na hindi nalalaman ang katayuan sa pagbabakuna, na hindi pa kwalipikado sa bakuna, o mga miyembro ng mahihinang populasyon (hal., mga matatanda, mga tao sa bilangguan, at mga pasyente sa acute care);

   2. Ang uri at kadalasan ng pagsusuri na available sa tauhan at kung ang negosyo o entidad ng gobyerno ay may kakayahan na magbigay ng pagsusuri sa tauhan, na hindi umaasa sa mga mapagkukunan ng pampublikong pangkalusugan, at pagsubaybay ng kinakailangang pagsusuri;

   3. Kung ang negosyo o entidad ng gobyerno ay makakatiyak ng pagsunod sa kinakailangan sa pagmamaskara kapag ang tauhan ay may kasamang ibang tao sa lugar ng trabaho; at

   4. Kung ang iminungkahing akomodasyon ay nagpapataw ng hindi nararapat na kahirapan dahil ito ay magastos, lumalabag sa mga karapatan o benepisyo sa trabaho ng tauhan, nagkokompromiso sa kaligtasan sa lugar ng trabaho, nagpapababa ng kahusayan sa lugar ng trabaho, o nangangailangan sa ibang tauhan na gumawa ng lampas sa kanilang parte ng posibleng mapanganib o mabigat na gawain.

   Wala sa ilalim ng Kautusan ang naglilimita sa kakayahan ng negosyo o entidad ng gobyerno sa ilalim ng naaangkop na batas na tumukoy kung hindi nito kayang mag-alok ng makatwirang akomodasyon sa hindi nabakunahang tauhan na may naaprubahang iksemsyon at ihiwalay ang naturang hindi kasali na tauhan mula sa Lugar na may Mas Mataas na Panganib.
  4. Mga Kinakailangan sa Pagtago ng Talaan. Ang mga negosyo o entidad ng gobyerno na napapailalim sa Seksyong ito ay dapat magpanatili ng mga talaan na may sumusunod na impormasyon ng kanilang mga tauhan na mga empleyado, boluntaryo, o mga independiyenteng kontratista: (1) buong pangalan at petsa ng kapanganakan; (2) tagagawa ng bakuna; at (3) petsa ng pagbibigay ng bakuna (para sa lahat ng naaangkop na dosis). Wala sa subseksyong ito ang naglalayong pigilan ang isang employer na humiling ng karagdagang impormasyon o dokumentasyon upang patunayan ang katayuan ng pagbabakuna, sa lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng batas.
  5. Pakikipagtulungan sa Mga Awtoridad ng Pampublikong Pangkalusugan. Ang mga negosyo o entidad ng gobyerno na may mga tauhan na napapailalim sa Seksyong ito ay dapat na makipagtulungan sa mga kahilingan ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga rekord, dokumento, o iba pang impormasyon hinggil sa pagpapatupad ng negosyo o entidad ng gobyerno sa mga kinakailangan ng Kautusang ito.  Kasama sa pakikipagtulungang ito, ngunit hindi limitado sa, pagtukoy sa lahat ng trabaho o posisyon sa loob ng organisasyon at naglalarawan ng: (1) kung ang isang partikular na trabaho o posisyon ay napapailalim sa mga kinakailangan sa pagbabakuna ng Seksyong ito, (2) kung paano natukoy ng negosyo o entidad ng gobyerno na ang isang trabaho o posisyon ay napapailalim sa mga kinakailangan sa pagbabakuna ng Seksyong ito, at (3) kung paano tinitiyak ng negosyo o entidad ng gobyerno ang ganap na pagsunod sa mga kinakailangan sa pagbabakuna na itinakda sa Seksyong ito. Ang mga kumpletong sagot sa mga kahilingang ito ay dapat ibigay kaagad sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan kapag hiniling, at sa anumang pangyayari sa loob ng tatlong araw ng negosyo pagkatapos matanggap ang kahilingan.

 4. Mga Rekomendasyon mula sa Opisyal ng Pangkalusugan.  Hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ang lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno at mga indibidwal na sundin ang mga rekomendasyong nakasaad sa ibaba:

  1. Lahat ng mga kwalipikadong tao ay mariing hinihimok na magpabakuna at magpa-booster laban sa COVID-19 sa lalong madaling panahon.

  2. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat kaagad magpatupad ng mahigpit na ipinapatupad na mga kinakailangan sa pagbabakuna para sa lahat ng tauhan na mangailangan ng Up-to-Date na pagbabakuna, napapailalim lamang sa mga limitadong iksemsyon na kinakailangan ng batas.

  3. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat mangailangan sa lahat ng tauhang hindi Up-to-Date sa kanilang pagbabakuna na madalas magpasuri para sa COVID-19 na naaayon sa kasalukuyang mga rekomendasyon ng lokal, estado, at pederal. Ang sinumang tao, nabakunahan o hindi nabakunahan, na mayroong anumang mga sintomas na pareho sa COVID-19 ay dapat magpasuri kaagad.

  4. Ang mga negosyo na nagsisilbi sa publiko, lalo na ang mga aktibidad na nangangailangan sa mga parokyano na magtanggal ng kanilang mga maskara sa mukha para makisali sa negosyo (hal., mga restaurant at bar), ay dapat mangailangan sa kanilang mga parokyano na Up-to-Date ang kanilang pagbabakuna at magpakita ng katibayan ng Up-to-Date na pagbabakuna bago pumasok.

 5. Saan Naaangkop. Lahat ng mga indibidwal, negosyo, at iba pang mga entidad sa County ay inuutusan na sumunod sa naaangkop na mga probisyon ng Kautusang ito. Para sa kalinawan, ang mga indibidwal na hindi kasalukuyang naninirahan sa County ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga kinakailangan ng Kautusan kapag sila ay nasa County. Dapat sundin ng mga entidad ng gobyerno ang mga kinakailangan ng Kautusang ito na nalalapat sa mga negosyo, maliban kung partikular na iniutos ng Opisyal ng Pangkalusugan.

 6. Obligasyon na Sundin ang Mas Mahigpit na Kautusan.  Kung mayroong pagsalungat sa pagitan ng Kautusang ito at anumang kautusan na ipinalabas ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado, ng Gobernador, o isang ahensya ng Estado (tulad ng California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA)) na may kaugnayan sa pandemyang COVID-19, ang pinakamahigpit na probisyon ang magkokontrol. Para sa kalinawan, ang lahat ng mga indibidwal at mga entidad ay dapat sumunod sa mga Kautusan ng Estado, sa anumang mahigpit na ipinapatupad na patnubay na ipinalabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, sa anumang mahigpit na ipinapatupad na mga kautusan ng Gobernador o isang ahensiya ng Estado, o sa anumang iba pang mahigpit na ipinapatupad na probisyon ng batas ng Estado hangga’t mas mahigpit ito kaysa sa anumang probisyon ng Kautusang ito. Alinsunod sa seksyon 131080 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California at ang Gabay ng Pamamaraan para sa Pagkontrol sa Nakakahawang Sakit sa California ng Opisyal ng Pangkalusugan, maliban kung ang Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ay nagpalabas ng isang kautusan na malinaw na tumutugon sa Kautusang ito at batay sa napag-alaman na ang isang probisyon ng Kautusang ito ay bumubuo ng isang panganib sa kalusugan ng publiko, ang anumang mas mahigpit na mga pamamaraan sa Kautusang ito ay patuloy na nalalapat at magkokontrol sa County na ito. Bilang karagdagan, hangga’t ang anumang mga alituntuning pederal ay hindi naaayon sa Kautusang ito, ang Kautusang ito ang magkokontrol.

 7. Obligasyon na Sundin ang mga Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan at Mahigpit na Ipinapatupad na Patnubay ng Estado. Bilang karagdagan sa pagsunod sa lahat ng mga probisyon ng Kautusang ito, ang lahat ng mga indibidwal at entidad, kabilang ang lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno, ay dapat ding sumunod sa anumang naaangkop na mga direktiba na inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at sa anumang naaangkop na mahigpit na ipinapatupad na patnubay na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California. Hanggang sa kung may pagsalungat sa mga probisyon sa mga direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at sa patnubay ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado, nalalapat ang mas mahigpit na mga probisyon.

 8. Pagpapatupad. Alinsunod sa mga seksyong 26602 at 41601 ng Kodigo ng Gobyerno, seksyon 101029 ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, at seksyon A1-34 ng Kodigo ng Ordinansa ng Santa Clara County et seq., hinihiling ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang Sheriff, lahat ng mga hepe ng pulisya sa County, at lahat ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ay nagtitiyak sa pagsunod sa at pagpatupad ng Kautusang ito. Ang paglabag sa anumang probisyon ng Kautusang ito ay bumubuo ng napipintong banta at panganib sa kalusugan ng publiko, bumubuo ng isang panggugulo sa publiko, at mapaparusahan sa pamamagitan ng multa, pagkabilanggo, o pareho. Ang Kautusang ito ay napapailalim din sa awtoridad ng civil enforcement na itinatag ng Urgency Ordinance Num. NS-9.291.

 9. Epektibong Petsa. Epektibo ang Kautusang ito sa 12:01 am sa Marso 8, 2022.  Ang Kautusang ito ay magpapatuloy na may bisa hanggang sa ito ay matanggal, mapalitan, o mabago sa pagsulat ng Opisyal ng Pangkalusugan. Ang ika-28 ng Disyembre na Kautusan ay pinapalitan ng Kautusang ito simula sa epektibong petsa.

 10. Mga kopya. Ang mga kopya ng Kautusang ito ay dapat kaagad na: (1) maging available sa County Government Center sa 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) mai-post sa COVID-19 website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County (covid19.sccgov.org); at (3) maibigay sa sinumang miyembro ng publiko na humihiling ng isang kopya ng Kautusang ito.

 11. Pagkakahiwalay. Kung mapawalang bisa ang anumang probisyon ng Kautusang ito o ang aplikasyon nito sa sinumang tao o pangyayari, ang natitirang Kautusan, kasama ang aplikasyon ng naturang bahagi o probisyon sa ibang mga tao o pangyayari, ay hindi maaapektuhan at magpapatuloy na may bisa. Hanggang dito, ang mga probisyon ng Kautusang ito ay maaaring maihiwalay.

 

[1] Tingnan ang Setyembre 28, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado hinggil sa Kinakailangan sa Pagbabakuna sa Adult Care Facilities at Direct Care Worker (kamakailang naupdate noong Pebrero 22, 2022), available sa: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Adult-Care-Facilities-and-Direct-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx; ang Agosto 19, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado hinggil sa Kinakailangan ng Estado at Lokal sa Pagbabakuna sa Correctional Facilities at Detention Centers Health Care Worker (kamakailang naupdate noong Pebrero 22, 2022), available sa: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Correctional-Facilities-and-Detention-Centers-Health-Care-Worker-Vaccination-Order.aspx; ang Agosto 5, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado hinggil sa Kinakailangan sa Pagbabakuna ng Manggagawa sa Health Care (kamakailang naupdate noong Pebrero 22, 2022), available sa: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.