LỆNH Y TẾ YÊU CẦU SỬ DỤNG KHẨU TRANG Ở NHỮNG MÔI TRƯỜNG CÓ RỦI RO CAO; VÀ THU HỒI CÁC LỆNH Y TẾ TRƯỚC ĐÂY

NGÀY BAN HÀNH LỆNH: Ngày 12 Tháng 9 Năm 2022

DƯỚI THẨM QUYỀN CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA VỀ Y TẾ VÀ AN TOÀN MỤC 101040, 101085, 120175, VÀ SẮC LỆNH CỦA QUẬN HẠT SANTA CLARA MỤC A18-33, VIÊN CHỨC Y TẾ CỦA HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC Y TẾ”) RA LỆNH:

 1. Bối Cảnh và Mục Đích.  Viên Chức Y Tế ban hành Lệnh này dựa trên tình hình hiện tại về tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19.  Cụ thể, trong giai đoạn và thời điểm này của đại dịch, bao gồm cả việc xét nghiệm và tiêm ngừa rộng rãi và tỷ lệ tiêm ngừa cao của cộng đồng tại Hạt Santa Clara (“Quận Hạt”), sự cần thiết của các lệnh bắt buộc liên quan đến tiêm ngừa và tiếp cận xét nghiệm đã giảm dần.  Tuy nhiên, nguy cơ của COVID-19 trong các Môi Trường có Rủi Ro Cao vẫn còn đáng kể, và vì thế vẫn còn tiếp tục quan trọng trong việc sử dụng Khẩu Trang tại các môi trường có rủi ro cao.  Lệnh này do đó thu hồi lại các Lệnh Y Tế trước đây, như đề cập trong Mục 2 phía dưới, trong khi vẫn duy trì việc yêu cầu mang Khẩu Trang trong các Môi Trường có Rủi Ro Cao, như được nêu trong Mục 3 bên dưới.  Lệnh này cũng nêu rõ một số các khuyến nghị quan trọng bởi Viên Chức Y Tế nhằm đáp ứng lại với những rủi ro vẫn còn tiếp tục gây ra bởi COVID-19 trong cộng đồng chúng ta.
 1. Thu Hồi Các Lệnh Y Tế Trước Đây.  Lệnh Ban Hành Ngày 7 Tháng 3 Năm 2022 bởi Viên Chức Y Tế, Yêu Cầu Cập Nhật Tiêm Ngừa COVID-19 dành cho Nhân Viên trong Các Môi Trường có Rủi Ro Cao nay được thu hồi.  Lệnh Ban Hành Ngày 31 Tháng 1 Năm 2022 bởi Viên Chức Y Tế, Yêu Cầu Một Số Các Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe trong Quận Hạt Cung Cấp Xét Nghiệm Chẩn Đoán COVID-19 nay được thu hồi.   Lệnh Ban Hành Ngày 4 Tháng 9 Năm 2022 bởi Viên Chức Y Tế, Bắt Buộc Tất Cả Các Cơ Sở Chăm Sóc Y Tế Yêu Cầu Các Nhân Viên Y Tế Phải Tiêm Ngừa Cúm Hằng Năm nay được thu hồi.  Để làm rõ thêm, ngoại trừ việc bắt buộc mang Khẩu Trang trong Các Môi Trường có Rủi Ro Cao như đã nêu trong Lệnh này,  tất cả Các Lệnh bắt buộc khác của Viên Chức Y Tế trên toàn Quận Hạt liên quan đến COVID-19 hiện đang áp dụng nay được lệnh thu hồi.
 1. Yêu Cầu Bắt Buộc Mang Khẩu Trang trong Các Môi Trường có Rủi Ro Cao.
  1. Bất kể tình trạng tiêm ngừa, tất cả mọi người ở trong Môi Trường có Rủi Ro Cao phải mang Khẩu Trang, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt hoặc những người được miễn trừ dựa trên “Hướng Dẫn về việc Sử Dụng Khẩu Trang” ban hành vào ngày 20 Tháng 4 Năm 2022 bởi Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) và có hiệu lực kể từ Ngày 12 Tháng 9 Năm 2022 tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx, và bao gồm trong Lệnh này dưới Phụ Lục A.  Để làm rõ thêm, điều khoản này không bao gồm bất kỳ thay đổi nào về Hướng Dẫn được thực hiện bởi CDPH sau Ngày Có Hiệu Lực của Lệnh này.
  2. Tất cả các cơ sở và cơ quan chính phủ với Các Môi Trường có Rủi Ro Cao đều phải tuân thủ việc yêu cầu mang khẩu trang cho tất cả nhân viên và tất cả khách hàng hoặc các thành viên cộng đồng khi đi vào Các Môi Trường có Rủi Ro Cao, bất kể về tình trạng tiêm ngừa.  Tất cả các cơ sở và cơ quan chính phủ đều phải niêm yết các bảng thông báo rõ ràng và dễ đọc tại những điểm ra vào tại các địa điểm ở bên trong để truyền đạt thông tin về việc yêu cầu Mang Khẩu Trang đối với tất cả mọi người khi bước vào cơ sở.  Thêm vào đó, những người chịu trách nhiệm cho các môi trường công cộng ở bên trong được khuyến khích mạnh mẽ trong việc cung cấp Khẩu Trang miễn phí cho những ai không có trước khi vào.
 1. Định Nghĩa.
  1. “Cơ Sở” bao gồm lợi nhuận, phi lợi nhuận, hoặc các cơ sở giáo dục, cho dù là một thực thể công ty, một tổ chức, hợp tác, hay sở hữu duy nhất, và bất kể tính chất của dịch vụ, chức năng phục vụ, hoặc công ty hoặc cấu trúc cơ sở.  Để làm rõ thêm, “cơ sở” cũng bao gồm lợi nhuận, phi lợi nhuận, hoặc cơ sở giáo dục thực hiện các dịch vụ hoặc chức năng dưới khế ước của một cơ quan chính phủ.
  2. “Khẩu Trang” có nghĩa là khẩu trang được mang vừa khít cho một người và che mũi và miệng nhất là khi nói chuyện, phù hợp với hướng dẫn của CDPH tại https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx.  Khẩu trang không bao gồm khăn choàng cổ, mặt nạ trượt tuyết, khăn ba lỗ, khăn rằn, áo cổ lọ, cổ áo, hoặc một lớp vải hoặc bất cứ mặt nạ nào có van xả một chiều không lọc.  Tất cả mọi người được khuyến khích mạnh mẽ mang KN95, KF94, N95, hoặc những khẩu trang bảo vệ tương tự.
  3. “Các Môi Trường Có Rủi Ro Cao” là các môi trường làm việc bên trong chia sẻ không gian chung và gần những người có nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện, hoặc tử vong do COVID-19 bởi tuổi tác hoặc các bệnh nền, cũng như các môi trường chung nơi dịch bệnh dễ bùng phát.  Cho các mục đích của Lệnh này, Các Môi Trường Có Rủi Ro Cao là những phần của các cơ sở dưới đây nơi mà không gian bên trong được chia sẻ hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân, khách hàng, hoặc các nhóm dân cư dễ bị tổn thương:
   1. cơ sở điều dưỡng chuyên môn, cơ sở chăm sóc lâu dài, cơ sở chăm sóc ban ngày dành cho người lớn, và các cơ sở chăm sóc trí nhớ;
   2. các cơ sở chăm sóc sức khỏe (như bệnh viện, dưỡng đường, văn phòng bác sĩ, các trung tâm lọc máu, v.v.) nơi bệnh nhân được chăm sóc, cũng như các nhân viên cấp cứu trong khi đáp ứng với các trường hợp y tế; 
   3. nhà giam và các trại cải huấn; và
   4. nơi trú ẩn tập thể.
  4. “Nhân Sự” có nghĩa là các cá nhân dưới đây thực hiện các chức năng ngay tại địa điểm: nhân viên; nhà thầu và nhà thầu phụ (chẳng hạn như những người giao hàng hay phục vụ các dịch vụ tại chỗ); các nhà thầu độc lập; người bán hàng; các tình nguyện viên và thực tập viên; và những cá nhân khác thường xuyên có mặt tại địa điểm theo yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan chính phủ.
 1. Khuyến Cáo của Viên Chức Y Tế.  Viên Chức Y Tế khuyến cáo tất cả các cơ sở và cơ quan chính phủ và các cá nhân nên tuân theo các đề nghị được công bố dưới đây:  
  1. Tất cả những người hội đủ điều kiện được khuyến khích mạnh mẽ đi tiêm ngừa và duy trì cập nhật với liều hỗ trợ được đề nghị mới đây để chống lại COVID-19 càng sớm càng tốt, bao gồm tiêm liều hỗ trợ lưỡng trị COVID-19 gần đây nhất.
  2. Các cơ sở và cơ quan chính phủ nên tiếp tục thi hành các yêu cầu tiêm ngừa bắt buộc dành cho tất cả nhân viên, chỉ tuân theo yêu cầu của luật pháp đối với các trường hợp miễn trừ có giới hạn.  Cơ sở và cơ quan chính phủ được khuyến khích tiếp tục đưa ra nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt dành cho những người làm việc ở các Môi Trường có Nhiều Rủi Ro hoặc các môi trường tương tự có thể gây rủi ro đáng kể hơn cho nhân viên, khách hàng, hoặc công chúng.
  3. Bất kể người nào, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, nếu có bất cứ triệu chứng nào của COVID-19 thì nên lấy xét nghiệm ngay lập tức và tránh tiếp xúc với những người khác trong khi chờ kết quả xét nghiệm.
 1. Khuyến Khích mạnh mẽ việc Tiếp Tục Phổ Biến Sử Dụng Khẩu Trang Khi Ở Bên Trong.    Viên Chức Y Tế tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ rằng tất cả mọi người nên thường xuyên mang Khẩu Trang tại các địa điểm ở bên trong chia sẻ cùng không gian với những người không sống cùng nhà, phù hợp với các điều khoản của Viên Chức Y Tế về Lệnh Sử Dụng Khẩu Trang trước Ngày 2 Tháng 8 năm 2021. Viên Chức Y Tế đề nghị thêm rằng tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nên tiếp tục yêu cầu tương tự như vậy, về việc sử dụng Khẩu Trang tại tất cả các địa điểm ở bên trong chia sẻ cùng không gian.  
 1. Áp dụng.  Tất cả các cá nhân, cơ sở, và các cơ quan khác trong Quận Hạt được lệnh tuân thủ với các điều khoản có thể áp dụng của Lệnh này. Để làm rõ thêm, những người hiện tại không cư ngụ trong Quận Hạt buộc phải tuân thủ với tất cả các yêu cầu có thể áp dụng của Lệnh khi họ đang ở trong Quận Hạt.  Các cơ quan chính phủ phải tuân theo các yêu cầu có thể áp dụng của Lệnh này đối với những cơ sở, trừ khi nếu không được chỉ thị một cách cụ thể bởi Viên Chức Y Tế. 
 1. Nghĩa Vụ Tuân Theo Lệnh Nghiêm Ngặt hơn.  Khi có sự mâu thuẫn giữa Lệnh này và bất cứ lệnh nào được cấp bởi Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang, Thống Đốc, hoặc cơ quan của Tiểu Bang (chẳng hạn như Bộ Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Lao Động (Cal/OSHA) Tiểu Bang California liên quan đến đại dịch COVID-19, kiểm soát hầu hết điều khoản hạn chế bắt buộc. Để làm rõ ràng, tất cả những cá nhân và cơ sở buộc phải tuân thủ với Lệnh Tiểu Bang, bất cứ hướng dẫn bắt buộc nào được cấp bởi Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California, bất cứ lệnh bắt buộc nào của Thống Đốc hoặc cơ quan của Tiểu Bang, hoặc bất cứ điều khoản bắt buộc nào của luật pháp Tiểu Bang ở mức độ nghiêm ngặt hơn bất cứ điều khoản nào của Lệnh này.  Phù hợp với điều khoản 131080 theo Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn Tiểu bang California và Hướng Dẫn Thực Hành của Viên Chức Y Tế trong việc Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm của Tiểu bang California, ngoại trừ nếu Viên Chức Y Tế của Tiểu bang đưa ra một lệnh chỉ thị rõ ràng cho Lệnh này và dựa trên sự tìm thấy rằng một điều khoản của Lệnh này cấu thành vấn đề đe dọa cho sức khỏe công chúng, bất cứ các biện pháp hạn chế có thêm nào trong Lệnh này sẽ vẫn tiếp tục áp dụng và kiểm soát trong Quận Hạt này.  Ngoài ra, bất cứ hướng dẫn nào của liên bang trong phạm vi không đồng nhất với Lệnh này, thì Lệnh này sẽ vẫn có hiệu lực. 
 1. Nghĩa Vụ Tuân Theo các Lệnh và Quy Định Tiểu Bang.  Để làm rõ thêm, tất cả những cá nhân và cơ sở buộc phải tuân theo các lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang, bất cứ hướng dẫn bắt buộc nào được cấp bởi Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California, bất cứ các lệnh bắt buộc nào của Thống Đốc hoặc cơ quan của Tiểu Bang (chẳng hạn như Cal/OSHA), hoặc bất cứ điều khoản bắt buộc nào của luật pháp Tiểu Bang.
 1. Thực Thi.  Tuân thủ điều khoản 26602 và 41601 theo Bộ Luật Chính Phủ, điều khoản 101029 theo Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn, và điều khoản A1-34 et seq. theo Sắc Lệnh của Hạt Santa Clara, Viên Chức Y Tế yêu cầu Cảnh Sát Trưởng, tất cả cảnh sát trưởng trong Quận Hạt, và các nhân viên công lực bảo đảm tuân thủ và thi hành Lệnh này. Vi phạm bất cứ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành đe dọa cấp bách đối với sức khỏe công chúng, gây phiền phức cho công chúng, và sẽ bị hình phạt bằng đóng tiền phạt, bị giam giữ trong tù, hoặc cả hai.  Lệnh này cũng tuân theo quyền thi hành dân sự thành lập bởi Sắc Lệnh Khẩn Cấp Số NS-9.291.
 1. Ngày có Hiệu Lực.  Lệnh này có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng Ngày 13 Tháng 9 năm 2022.  Lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi lệnh được hủy bỏ, thay thế, hoặc điều chỉnh bằng văn bản bởi Viên Chức Y Tế.
 1. Bản Sao.  Các bản sao của Lệnh này sẽ có nhanh chóng có tại: (1) hiện có tại Trung Tâm Hành Chánh của Quận Hạt tại địa chỉ 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng tải trên trang mạng về COVID-19 (covid19.sccgov.org) của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt; và (3) cung cấp cho bất cứ thành viên cộng đồng nào yêu cầu một bản sao của Lệnh này.
 1. Có thể Tách Rời.  Nếu bất cứ điều khoản nào của Lệnh này hoặc việc áp dụng của lệnh đối với người nào hoặc hoàn cảnh nào được xem là không hợp lý, phần còn lại của Lệnh, bao gồm áp dụng một phần hoặc của điều khoản đối với những người khác hoặc hoàn cảnh khác, sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.  Và cuối cùng, các điều khoản của Lệnh này có thể được tách rời.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.