Coronavirus Mới (COVID-19)

Hạt Santa Clara hiện đang trong
Ngạch Cam​
Hãy vào xem Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn để biết thêm thông tin

Các dữ liệu khàc về COVID-19 có thể được tìm thấy tại Dữ Liệu và Bào cào về COVID-19.
Để tải dữ liệu liên quan đến Bản tổng kết trên, vui lòng vào SCC Open Data Portal.

**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ chỉ được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; ngoài ra, sẽ không có cập nhật trong dữ liệu về trường hợp tử vong vào các ngày trong tuần sau kỳ nghỉ lễ.

^​Vì lý do hệ thống CalREDIE của Tiểu Bang có trở ngại không liên tục, con số càc trường hợp nhiễm mới và/hoặc tích lũy có thể thay đổi sau khi càc vấn đề này được giải quyết.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.


 

Những cập nhật mới nhất

Tiểu Bang đã chuyển Hạt Santa Clara vào Ngạch Cam
Có hiệu lực từ ngày 24 tháng Ba năm 2021. Hãy tìm hiểu thêm…

Kế Hoạch Chủng Ngừa COVID-19 Của Hạt Santa Clara
Đệ trình cho Tiểu Bang California và sửa đổi vào ngày 8 thàng 12

Cập nhật Hướng dẫn Cô Lập vì COVID-19
Hãy tải bản PDF của hướng dẫn cô lập vì COVID-19 đã được cập nhật.


 Các Thông Cáo Báo Chí​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.