Coronavirus Mới (COVID-19)

Các dữ liệu khàc về COVID-19 có thể được tìm thấy tại Dữ Liệu và Bào cào về COVID-19.
Để tải dữ liệu liên quan đến Bản tổng kết trên, vui lòng vào SCC Open Data Portal.

**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ chỉ được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; ngoài ra, sẽ không có cập nhật trong dữ liệu về trường hợp tử vong vào các ngày trong tuần sau kỳ nghỉ lễ.

^​Vì lý do hệ thống CalREDIE của Tiểu Bang có trở ngại không liên tục, con số càc trường hợp nhiễm mới và/hoặc tích lũy có thể thay đổi sau khi càc vấn đề này được giải quyết.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.


 

Những cập nhật mới nhất

Mới Lệnh của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara
Ban hành ngày 18 tháng 5, năm 2021

Thông tin và Nguồn Hỗ trợ cho Du khách đến từ Ấn Độ
Phát hành ngày 5 tháng 5 năm 2021

Cập nhật Hướng dẫn Cô Lập vì COVID-19
Hãy tải bản PDF của hướng dẫn cô lập vì COVID-19 đã được cập nhật.


 Các Thông Cáo Báo Chí​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.