Coronavirus Mới (COVID-19)

Cập nhật:  Ngày 7 tháng 3 năm 2022
 
Theo Lệnh của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara, cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị BẮT BUỘC PHẢI CHO QUÝ VỊ XÉT NGHIỆM COVID-19. Hãy đọc nguyên văn Lệnh ở đây.​

Trước tình hình các trường hợp nhiễm tăng vọt nhanh vì biến thể Omicron, Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara đã ban hành lệnh y tế mới yêu cầu các nhân viên đang làm việc trong một số môi trường cụ thể có nhiều rủi ro lây nhiễm phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19 (ví dụ: đã tiêm ngừa đầy đủ và đã tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 nếu đã hội đủ điều kiện).
 
Lệnh của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Được Cập Nhật Và Tu Sửa Về Việc Yêu Cầu Nhân Viên Trong Các Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn Phải Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa Covid-19 - Ngày 7 tháng 3 năm 2022

Tất cả các dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận Hạt đã chuyển sang sử dụng Bản Thăm Dò Ước Đoán Dân Số Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của Cục Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ. Những ước đoán dân số này cho thấy số liệu chính xác hơn về dân số và  các thống kê dân số trong Quận Hạt của chúng ta dựa trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của chúng ta đã sử dụng Bảng Dự Đoán Dân Số Quận Hạt của Bộ Tài Chánh Tiểu Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc và Độ Tuổi.

Số liệu tiêm ngừa các quận hạt nhận được từ Tiểu Bang California đang gặp những chuyển biến tạm thời trong quá trình đối chiếu để tích hợp hệ thống dữ liệu tiêm ngừa của Tiểu Bang. Chúng tôi dự đoán quy trình đối chiếu và các chuyển biến về số liệu tiêm ngừa trong các quận hạt sẽ được giải quyết vào tháng 5 năm 2022.

**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Sáu

Các thống kê về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.

Số liệu tử vong tạm thời có thể chưa được thống kê vì các trường hợp tử vong đang được điều tra.


 

Các Thông Tin Mới Quan Trọng

Lệnh Của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Được Cập Nhật Và Tu Sửa Về Việc Yêu Cầu Nhân Viên Trong Các Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn Phải Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa COVID-19
Ban hành ngày 7 tháng 3 năm 2022

Hủy Bỏ Lệnh Y Tế Ban Hành Ngày 2 Tháng 8, 2021 Yêu Cầu Tất Cả Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà
Ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2022

Lệnh Yêu Cầu Cơ Sở Chăm Sóc Y Tế Cung Cấp Xét Nghiệm
Ban hành ngày 31 tháng 1 năm 2022


 Các Thông Cáo Báo Chí​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.