Coronavirus Mới (COVID-19)

Cập nhật:  Ngày 28 tháng 12 năm 2021
 
Trước tình hình các trường hợp nhiễm tăng vọt nhanh vì biến thể Omicron, Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara đã ban hành lệnh y tế mới yêu cầu các nhân viên đang làm việc trong một số môi trường cụ thể có nhiều rủi ro lây nhiễm phải cập nhật tình trạng tiêm ngừa COVID-19 (ví dụ: đã tiêm ngừa đầy đủ và đã tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 nếu đã hội đủ điều kiện).
 
Lệnh của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Yêu Cầu Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa cho Nhân Viên Làm Việc Trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm – Ngày 28 tháng 12, 2021

Tất cả các dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận Hạt đã được chuyển sang sử dụng Bản Thăm Dò Ước Đoán Dân Số Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của Cục Kiểm Kê Dân Số. Các ước đoán dân số này cho thấy số liệu chính xác hơn về dân số trong Quận Hạt của chúng ta và thống kê dân số dựa trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của chúng ta đã sử dụng Bảng Dự Đoán Dân Số Quận Hạt của Bộ Tài Chánh của Tiểu Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc và Độ Tuổi.

**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Sáu

Các thống kê về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.


 

Các Thông Tin Mới Quan Trọng

Lệnh Mới Của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Yêu Cầu Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa cho Nhân Viên Làm Việc Trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm
Ban hành ngày 28 tháng 12, 2012

Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Ban Hành Lệnh Mới Bắt Buộc Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà  
Ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2021


 


Các Thông Cáo Báo Chí​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.