Coronavirus Mới (COVID-19)

Cập nhật: ngày 2 tháng 8 năm 2021

Hạt Santa Clara ban hành Lệnh Mang Khăn Che Mặt Toàn Thể Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà… Hãy xem tài liệu dưới đây để có được các thông tin mới nhất:

Lệnh của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Bắt Buộc Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt tại các khu vực bên trong nhà  - ngày 2 tháng 8 năm 2021

Tất cả các dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận Hạt đã được chuyển sang sử dụng Bản Thăm Dò Ước Đoán Dân Số Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của Cục Kiểm Kê Dân Số. Các ước đoán dân số này cho thấy số liệu chính xác hơn về dân số trong Quận Hạt của chúng ta và thống kê dân số dựa trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của chúng ta đã sử dụng Bảng Dự Đoán Dân Số Quận Hạt của Bộ Tài Chánh của Tiểu Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc và Độ Tuổi.

**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Sáu

Các thống kê về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.


 

Các Thông Tin Mới Quan Trọng

Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Ban Hành Lệnh Mới Bắt Buộc Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà  
Ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2021


 Các Thông Cáo Báo Chí​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.