Coronavirus Mới (COVID-19)

Cập nhật: ngày 2 tháng 8 năm 2021

Hạt Santa Clara ban hành Lệnh Mang Khăn Che Mặt Toàn Thể Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà… Hãy xem tài liệu dưới đây để có được các thông tin mới nhất:

Lệnh của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Bắt Buộc Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt tại các khu vực bên trong nhà  - ngày 2 tháng 8 năm 2021

Vì có sai sót trong việc chuyển giao số liệu giữa Hệ thống Y tế Kaiser và Hệ Thống CalREDIE của Tiểu bang, một số trường hợp nhiễm từ đầu tháng 8 đã không được báo cáo đầy đủ.

**Dữ liệu về các trường hợp tử vong sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Sáu

Các thống kê về COVID-19 khác có thể tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.


 

Các Thông Tin Mới Quan Trọng

Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara Ban Hành Lệnh Mới Bắt Buộc Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà  
Ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2021

Thông Tin Và Các Nguồn Giúp Đỡ Dành Cho Khách Du Lịch Đến Từ Ấn Độ | English | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog |
Ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2021

Kế Hoạch Tiêm Ngừa COVID-19 Của Hạt Santa Clara
Đệ Trình cho Tiểu Bang và được chỉnh sửa ngày 8 tháng 12


 Các Thông Cáo Báo Chí​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.