Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Lệnh Y Tế Công Cộng

Cập nhật lần cuối:  Ngày 17 tháng 5 năm 2022

Mục đích của Lệnh Mới Được Sửa Đổi về việc Xét Nghiệm ban hành ngày 31 tháng Giêng năm 2022 là gì?

  Theo Lệnh Mới được sửa đổi về việc Xét nghiệm ban hành ngày 31 tháng Giêng năm 2022 (“Lệnh”), cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị bắt buộc phải cho quý vị xét nghiệm COVID-19 (xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên) nếu một trong những trường hợp sau đây xảy ra:

  • Quý vị có triệu chứng COVID-19;
  • Quý vị có tiếp xúc với người đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 10 ngày vừa qua; hoặc
  • Quý vị được yêu cầu hoặc giới thiệu đến để xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt (cơ sở bảo hiểm y tế không phải là nơi xét nghiệm định kỳ cho học sinh từ Mẫu Giáo-lớp 12, nhưng phải cung cấp tất cả những loại xét nghiệm khác theo yêu cầu hoặc giới thiệu cho học sinh từ Mẫu Giáo-lớp 12).

  Nếu một trong những trường hợp trên xảy ra, và quý vị muốn được xét nghiệm, cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị PHẢI cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu xét nghiệm của quý vị cần qua phòng thí nghiệm (chẳng hạn như xét nghiệm PCR), cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị phải cho quý vị biết kết quả trong vòng 72 giờ, hoặc phải cung cấp cho quý vị một bộ xét nghiệm kháng nguyên nếu họ không làm được điều đó.

  Cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị có thể yêu cầu quý vị đi đến một phòng khám hoặc trung tâm xét nghiệm khác cùng cơ sở bảo hiểm y tế có địa điểm nằm trong phạm vi quận hạt (hoặc bên ngoài quận hạt với khoảng cách trong vòng 10 dặm từ nhà của quý vị) nếu cần, để bảo đảm việc quý vị sẽ được xét nghiệm trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị không thể yêu cầu quý vị đi đến một địa điểm xét nghiệm được một cơ sở y tế khác điều hành, kể cả các địa điểm xét nghiệm công cộng của Quận Hạt.

  Các Câu Hỏi Thường Gặp sau đây sẽ cho quý vị thêm thông tin về Lệnh này và các quyền lợi của quý vị trong việc nhận xét nghiệm COVID-19 từ cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị.

  Vào ngày 16 tháng 9, năm 2020, Quận Hạt đã ban hành Lệnh Y Tế Công Cộng (“Lệnh tháng 9 năm 2020”) để đặt ra một số yêu cầu về xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh viện và phòng khám trong quận hạt. Nhiều yêu cầu xét nghiệm được đặt ra trong Lệnh tháng 9 năm 2010 sẽ tiếp tục có hiệu lực trong Lệnh mới - bao gồm yêu cầu rằng các bệnh viện và phòng khám phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho những bệnh nhân có triệu chứng hoặc có tiếp xúc với một trường hợp đã được xác định nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, quý vị cần biết rõ những thay đổi quan trọng sau đây trong Lệnh mới:

  • Không còn bắt buộc các cơ sở bảo hiểm y tế làm xét nghiệm cho bệnh nhân chỉ vì họ là “nhân viên thiết yếu”. Tuy nhiên, các cơ sở này bắt buộc xét nghiệm cho những ai mà Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California hoặc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đề nghị hay yêu cầu xét nghiệm (trừ trường hợp xét nghiệm định kỳ cho học sinh Mẫu Giáo – Lớp 12)
  • Cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho quý vị trong vòng 24 giờ, cho dù quý vị yêu cầu xét nghiệm trực tiếp hay từ xa.
  • Cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị có thể yêu cầu quý vị đi đến một phòng khám hoặc trung tâm xét nghiệm khác cùng cơ sở bảo hiểm y tế có địa điểm nằm trong phạm vi quận hạt (hoặc bên ngoài quận hạt với khoảng cách trong vòng 10 dặm từ nhà quý vị) để bảo đảm việc quý vị sẽ được xét nghiệm trong vòng 24 giờ - tuy nhiên không được giới thiệu quý vị đến một tổ chức khác.


  Cơ sở bảo hiểm của quý vị phải cung cấp cho quý vị dịch vụ xét nghiệm kháng nguyên kèm theo xét nghiệm PCR nếu họ không thể cho quý vị biết kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ.
   

  Lệnh có hiệu lực vào 12:01 sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022. Từ nay đến lúc đó, Lệnh tháng 9 năm 2020 vẫn còn hiệu lực, và tất cả các bệnh viện và phòng khám có liên quan phải tiếp tục tuân thủ lệnh đó.

  Lệnh này áp dụng cho các bệnh viện y tế cấp tính có địa điểm nằm trong Quận hạt và các phòng khám, cơ sở y tế khẩn cấp, phòng cấp cứu, hoặc các cơ sở tương tự trong Quận hạt trực thuộc một công ty có sở hữu một bệnh viện y tế cấp tính. Nói chung, điều này có nghĩa là Lệnh này áp dụng cho các hệ thống y tế lớn, bao gồm, nhưng không giới hạn, Kaiser, Trung Tâm Y Tế Palo Alto (“PAMF”), và Stanford. Trong toàn bộ Lệnh và Các Câu Hỏi Thường Gặp này, các bệnh viện và phòng khám có liên quan đến Lệnh này sẽ được gọi là “Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế.”

  Lệnh này có nghĩa là khi một bệnh nhân của các cơ sở nói trên có triệu chứng COVID-19, có tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19 trong 10 ngày trước đó, hoặc được đề nghị hay bị yêu cầu xét nghiệm theo chỉ dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California hay Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của người này. Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không buộc phải cung cấp xét nghiệm định kỳ cho các học sinh lớp Mẫu Giáo – lớp 12 theo như hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California. Tuy nhiên Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho các học sinh có triệu chứng COVID-19, có tiếp xúc gần với người bị nhiễm, hoặc do đề nghị hay yêu cầu phải xét nghiệm theo hướng dẫn của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt.

  Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara hối thúc công chúng, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, hãy đi xét nghiệm COVID-19 khi thấy có triệu chứng COVID-19 hay khi có tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19. Nói chung, Sở Y Tế Công Cộng khuyên nên xét nghiệm trong vòng 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng với người bị nhiễm COVID-19.  Nếu quý vị có triệu chứng COVID-19, Quận hạt khuyên quý vị nên đi xét nghiệm ngay.  Nếu quý vị lấy xét nghiệm trong vòng 1-2 ngày đầu khi có triệu chứng, nên tiếp tục tự cô lập và lấy xét nghiệm lại trong 1-2 ngày nếu có kết quả âm tính với xét nghiệm kháng nguyên.  Hãy tham khảo các Hướng dẫn về COVID-19 dành cho Công Chúng để biết thêm chi tiết.  

  Ngoài ra, Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California và/hoặc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara khuyến khích hoặc yêu cầu thêm các nhóm người sau đây đi xét nghiệm COVID-19, bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Nhân viên chăm sóc y tế chưa từng tiêm ngừa hay chưa tiêm liều hỗ trợ, hoặc làm việc tại các nơi như cơ sở điều dưỡng chuyên môn.
  • Nhân viên trường học các lớp Mẫu Giáo – lớp 12 chưa tiêm ngừa hay chưa tiêm liều hỗ trợ.
  • Nhân viên làm việc tại các nơi có không gian kín, như nhà tù hay nơi tạm trú cho người vô gia cư, chưa tiêm ngừa hay chưa tiêm liều hỗ trợ.
  • Nhân viên đã tiêm ngừa đầy đủ nhưng có tình trạng miễn nhiễm suy yếu và làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn.

  Danh sách trên chỉ đưa ra những thí dụ về những người mà Tiểu Bang hay Quận Hạt yêu cầu hoặc khuyên nên xét nghiệm, và danh sách không chỉ dừng ở đó. Hãy vào trang mạng của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang hay của Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara để biết được hướng dẫn mới nhất về xét nghiệm.

  Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa có nghĩa là một người đã được tiêm tất cả các liều tiêm ngừa COVID-19 cần thiết, kể cả các liều hỗ trợ khi hội đủ điều kiện.

  Tiêm ngừa đầy đủ có nghĩa là một người đã tiêm đủ các liều đầu tiên trong loạt thuốc tiêm ngừa COVID-19.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Làm thế nào để Cập Nhật các liều Tiêm Ngừa của CDC.

  Một người “có thể đã có tiếp xúc” với người có xét nghiệm dương tính COVID-19 được xem là “người có tiếp xúc gần”.  Để hiểu định nghĩa của người có tiếp xúc gần, hãy xem “ Ai là người có tiếp xúc gần?” 

  Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế có thể hỏi để xác định bệnh nhân có thể được định nghĩa là người có tiếp xúc gần hay không.  Tuy nhiên, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế có thể không cần yêu cầu bệnh nhân cung cấp bằng chứng (thí dụ kết quả xét nghiệm) rằng người họ đã có tiếp xúc gần có kết quả chẩn đoán COVID-19 dương tính.

  Không. Một người chỉ bị xem là “có thể đã có tiếp xúc” nếu họ là người đã có tiếp xúc gần với người có xét nghiệm dương tính COVID-19.

  Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế cần dựa vào thông tin do bệnh nhân cung cấp. Thí dụ, Cơ Sở Bảo Hiểm có thể hỏi bệnh nhân rằng bệnh nhân có tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19 hay không. Tuy nhiên, Cơ Sở Bảo Hiểm không thể đòi hỏi thêm chứng cớ ngoài những gì bệnh nhân đã báo cáo.

  Không một ai nên đến phòng cấp cứu trừ khi cần được chăm sóc khẩn cấp. Không nên đến phòng cấp cứu chỉ để xét nghiệm COVID-19. Nếu có triệu chứng COVID-19, quý vị nên liên lạc với bác sĩ của mình để được chữa trị và xét nghiệm COVID-19. Và nếu cần chăm sóc khẩn cấp về sức khỏe, hãy tới phòng cấp cứu để được chữa trị.

  Lệnh Y Tế không bắt buộc Kaiser cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại các phòng khám của họ cho người không có bảo hiểm với Kaiser. Tuy nhiên, Kaiser bắt buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở của họ (bao gồm cả phòng khám khẩn cấp và phòng cấp cứu) khi người này yêu cầu được xét nghiệm COVID-19 và có triệu chứng COVID-19, có tiếp xúc gần trong 10 ngày qua với người bị COVID-19, hoặc được giới thiệu đến hoặc yêu cầu phải xét nghiệm theo hướng dẫn của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt.

  Có. Vì quý vị đã có tiếp xúc gần với người xét nghiệm dương tính, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế này bắt buộc phải làm xét nghiệm COVID-19 cho quý vị trong vòng 24 giờ nếu quý vị yêu cầu, dù cho quý vị có triệu chứng COVID-19 hay không. Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế có thể hỏi quý vị đã từng ở trong vòng 6 feet với người bị bệnh trong thời gian 15 phút hoặc lâu hơn hay không, nhưng họ không thể đòi quý vị cung cấp bằng chứng rằng đã có tiếp xúc gần (ví dụ kết quả xét nghiệm dương tính của người bị bệnh).

  Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không bắt buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho con em quý vị như là một phần của việc xét nghiệm định kỳ mà Tiểu Bang khuyến khích cho các học sinh Mẫu Giáo - lớp 12. Tuy nhiên, nếu con em quý vị có triệu chứng COVID-19 hoặc có tiếp xúc gần với người xét nghiệm dương tính COVID-19, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho con em quý vị trong vòng 24 giờ nếu quý vị là bệnh nhân của Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế đó và yêu cầu được xét nghiệm.

  Xin lưu ý là cho dù quý vị không đủ điều kiện để được xét nghiệm COVID-19 theo Lệnh Y Tế mới, bảo hiểm của quý vị vẫn có thể cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho quý vị hoặc quý vị có thể tìm được xét nghiệm với một tổ chức y tế khác.

  Theo Luật Y Tế mới, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho quý vị trong vòng 24 giờ chỉ vì quý vị là nhân viên thiết yếu theo luật của Bộ Chăm Sóc Y Tế Được Quản Lý của Tiểu Bang California. Tuy nhiên, nếu quý vị là người mà hướng dẫn y tế của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt yêu cầu hay giới thiệu đến để xét nghiệm - bao gồm những người làm việc trong môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn – Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế vẫn phải cho quý vị xét nghiệm trong vòng 24 giờ nếu quý vị yêu cầu. Và, nếu quý vi có triệu chứng COVID-19 hoặc có tiếp xúc gần với người xét nghiệm dương tính COVID-19, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cho xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi quý vị yêu cầu.

  Xin lưu ý rằng cho dù quý vị không đủ điều kiện để được xét nghiệm COVID-19 theo Lệnh Y Tế mới, bảo hiểm của quý vị vẫn có thể cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho quý vị hoặc quý vị có thể tìm được xét nghiệm với một tổ chức y tế khác.

  Có nhiều địa điểm trong quận hạt để người không có bảo hiểm y tế được xét nghiệm COVID-19 miễn phí. Hãy tìm thông tin về địa điểm xét nghiệm tại www.sccfreetest.org.

  Hãy liên lạc với bảo hiểm y tế chính của quý vị để sắp xếp việc xét nghiệm và được hướng dẫn những việc cần làm. Nếu quý vị có triệu chứng COVID-19 và liên lạc với một Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế để được chữa trị, họ phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm cho quý vị trong vòng 24 giờ. Nếu cần cấp cứu, hãy tới phòng cấp cứu bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, Quận Hạt không khuyến khích tới phòng cấp cứu chỉ để xét nghiệm COVID-19.

  Thông thường, quý vị không cần lấy hẹn với bác sĩ gia đình hay xin giấy giới thiệu của bác sĩ trước khi xét nghiệm COVID-19 nếu quý vị không có triệu chứng COVID-19 hoặc cần xét nghiệm dựa theo hướng dẫn y tế của Tiểu Bang hay Quận Hạt. Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế có thể yêu cầu bệnh nhân có triệu chứng COVID-19 được một chuyên viên y tế khám bệnh (thí dụ, người bệnh có triệu chứng thở gấp cần được chẩn đoán), nhưng phải cung cấp cho các bệnh nhân có triệu chứng, dịch vụ Xét Nghiệm Chẩn Đoán COVID-19 trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bệnh nhân.

  Xin lưu ý là dù quý vị không phải gặp bác sĩ để được xét nghiệm COVID-19, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế có thể yêu cầu quý vị lấy hẹn để tới xét nghiệm. Theo Lệnh Y Tế Mới, quý vị phải được lấy hẹn xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24 giờ sau khi yêu cầu.

  Quý vị phải được xét nghiệm trong vòng 24 giờ sau khi yêu cầu.

  Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân nào có triệu chứng COVID-19, hoặc người đã có tiếp xúc với một người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 cho dù lần cuối cùng người bệnh nhân đó được xét nghiệm là khi nào đi nữa. 

  Đối với bệnh nhân không có triệu chứng COVID-19 và cũng không có tiếp xúc gần, nhưng được giới thiệu đến hoặc yêu cầu xét nghiệm theo hướng dẫn y tế của Quận hạt hoặc Tiểu bang, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm trong thời hạn cần được xét nghiệm theo hướng dẫn thích hợp (thí dụ, mỗi tuần, mỗi hai tuần).

  Những người có triệu chứng COVID-19 nên lấy xét nghiệm cho dù đã tiêm ngừa hay chưa.

  Những người được xác nhận là người có tiếp xúc gần với người có xác nhận dương tính COVID-19 nên lấy xét nghiệm 3-5 ngày sau lần tiếp xúc cuối cùng, cho dù có triệu chứng COVID-19 hay không. 

  Thường là có. Lệnh yêu cầu các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế nên cung cấp Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho tất cả những bệnh nhân hội đủ điều kiện dựa trên Lệnh này với giới hạn số lần và thời gian cần xét nghiệm theo yêu cầu của Lệnh này. Tuy nhiên, nếu một người đã từng bị dương tính, họ không cần Xét nghiệm Chẩn Đoán COVID-19 cho đến khi họ đã có xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19.

  Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cung cấp kết quả của các loại xét nghiệm COVID-19 qua phòng thí nghiệm không thể cho kết quả ngay lập tức (chẳng hạn xét nghiệm PCR hoặc LAMP) trong vòng 72 giờ kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm. Nếu một Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không thể thực hiện yêu cầu này, họ phải cho bệnh nhân lấy thêm xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 cùng lúc với xét nghiệm qua phòng thí nghiệm. Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế này cũng phải gửi thông báo lên Quận Hạt để giải thích lý do của việc chậm trễ và những gì họ đã làm để giải quyết vấn đề và sự chậm trễ này phải được giải quyết trong vòng 14 ngày sau khi thông báo.

  Không. Lệnh này chỉ yêu cầu xét nghiệm chẩn đoán PCR và kháng nguyên COVID-19 để quyết định bệnh nhân có nhiễm COVID-19 hay không. Lệnh không áp dụng đối với xét nghiệm kháng thể.

  Nếu quý vị tin rằng Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế của quý vị không tuân theo các điều lệ của Lệnh, vui lòng gửi khiếu nại đến www.scccovidconcerns.org hoặc gọi số (408) 961-5500 (từ Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng-5 giờ chiều).

  Quý vị cũng nên gửi khiếu nại hoặc đưa các thắc mắc cho người điều hành được chỉ định hoặc bác sĩ gia đình của quý vị tại cơ sở bảo hiểm y tế đó.

  Có. Lệnh bắt buộc các Cơ Sở Chăm Sóc Y Tế phải cung cấp Xét Nghiệm Chẩn Đoán COVID-19 cho tất cả các bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng COVID-19 mà họ muốn được xét nghiệm. Thậm chí nếu người chăm sóc y tế cho rằng các triệu chứng đó có thể do một chứng bệnh khác, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế vẫn phải cho bệnh nhân Xét Nghiệm Chẩn Đoán COVID-19 trong thời gian yêu cầu của Lệnh.

  Lệnh bắt buộc các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải đăng Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân một cách rõ ràng, để thông báo cho bệnh nhân các quyền lợi của họ trong việc nhận xét nghiệm COVID-19 theo Lệnh, “tại các khu vực chờ đợi của bệnh nhân và phòng khám bệnh hoặc phòng điều trị”. Điều này có nghĩa là các bệnh viện và phòng khám phải đăng Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân tại tất cả các khu vực chờ đợi của bệnh nhân và tất cả các căn phòng nơi bệnh nhân được khám bệnh và giám định, bao gồm phòng khám hoặc điều trị tại các phòng khám ngoại khoa, cơ sở chăm sóc khẩn cấp, phòng cấp cứu, hoặc các cơ sở tương tự. “Phòng Điều Trị” không bao gồm các phòng bệnh viện nội khoa.

  Thêm vào đó, Lệnh cũng yêu cầu Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân được đăng trên trang mạng của Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế, được đính kèm trong tất cả các tài liệu thông tin hoặc quảng cáo phát ra cho bệnh nhân, và gửi qua điện thư cho tất cả các bệnh nhân.

  Có thể tìm thấy Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân ở đây (PDF): | English | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog |

  Back to Top
   

  Lệnh Yêu Cầu Nhân Viên Làm Việc Trong Môi Trường Có Nhiều Rủi Ro Lây Nhiễm Hơn Phải Cập Nhật Tình Trạng Tiêm Ngừa COVID-19 (Cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2022)

   Việc bảo đảm những người đang làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn được tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ ngay khi đủ điều kiện là điều rất quan trọng vì những rủi ro có liên quan đến COVID-19 vẫn đang xảy ra. Những người đang làm việc trong các môi trường này (1) có thể tiếp xúc với người dễ bị tổn thương, là những người có nhiều rủi ro bị bệnh nặng và tử vong, (2) cần được bảo vệ không bị nhiễm COVID-19 để bảo đảm có đủ nhân sự làm việc trong các môi trường cốt yếu này, và (3) trong trường hợp đó là nhà tù, trại tạm trú, và cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, có thể gây ra các đợt bùng phát lớn khi có trường hợp nhiễm xảy ra.

   “Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn” là môi trường làm việc có không gian chung hoặc có khoảng cách gần với người có nhiều rủi ro nhiễm bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong vì COVID-19 do tuổi tác cao hoặc có bệnh trạng, cũng như các môi trường tập thể, là nơi dễ xảy ra bùng phát bệnh. Vì mục đích của Lệnh này, Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn là những khu vực thuộc các cơ sở sau đây, là nơi có không gian chung hoặc gần với bệnh nhân, khách hàng hoặc những người dễ bị tổn thương:

   1. cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, cơ sở chăm sóc dài hạn, cơ sở chăm sóc người lớn tuổi ban ngày, và cơ sở chăm sóc người bị mất trí nhớ;
   2. các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế (chẳng hạn như bệnh viện, phòng khám, văn phòng bác sĩ, trung tâm lọc máu, v.v.), là nơi chăm sóc bệnh nhân, cũng như các nhân viên y tế tuyến đầu (cho dù địa điểm làm việc ở đâu);
   3. nhà tù và các cơ sở cải huấn khác; và
   4. trại tạm trú tập thể.

   Lệnh này dựa trên các quy định tiêm ngừa của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang — vừa mới được cập nhật vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 — dành cho các nhân viên thuộc ngành y tế, trong ngành y tế tại cơ sở cải huấn, và ngành chăm sóc người lớn.

   Lệnh địa phương này có một số thay đổi quan trọng sau đây để mở rộng các quy định của Tiểu bang:

   • Lệnh dời ngày bắt buộc tiêm liều hỗ trợ.
   • Mặc dù có sự trùng lặp đáng kể về nhân sự trong các sắc lệnh, nhưng Lệnh địa phương bao gồm các cơ sở có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn trên phạm vi rộng hơn thay vì tập trung vào các tổ chức được Tiểu bang cấp phép. (Xem Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm chi tiết về những người được bao gồm trong lệnh của Tiểu bang và địa phương.)

   Mọi người và các tổ chức phải tuân thủ cả hai Lệnh của Tiểu bang và Lệnh địa phương.

   Mặc dù có sự trùng lặp đáng kể về nhân sự được bao gồm trong Lệnh tiêm ngừa của Tiểu bang và Lệnh địa phương, có một số khác biệt quan trọng.
   Ví dụ: các lệnh của Tiểu bang áp dụng cho các loại nhân sự không được bao gồm trong Lệnh địa phương như sau:

   • IHSS và nhân viên chăm sóc tại nhà
   • Nhân viên y tế an dưỡng cuối đời

   Ví dụ: Lệnh địa phương áp dụng cho các loại nhân sự hiện không được bao gồm trong Lệnh Tiểu bang:

   • Nhân viên y tế ứng phó tuyến đầu (ví dụ: nhân viên y tế sơ cấp cứu và EMT)
   • Nhân viên cải huấn tại nhà tù
   • Nhân viên của nhà tạm trú tập thể

   Bất kể các cơ sở được yêu cầu cụ thể bắt buộc nhân viên của họ cập nhật việc tiêm ngừa COVID-19 theo Lệnh địa phương, tất cả các tổ chức được khuyến khích áp dụng một quy định để yêu cầu tất cả nhân viên cập nhật việc tiêm ngừa COVID-19 của họ.

   Các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế là những địa điểm mà bất kỳ dịch vụ y tế nào dành cho bệnh nhân được cung cấp bên ngoài nhà.

   Cơ sở cung cấp dịch vụ y tế là các cơ sở hoặc địa điểm làm việc có ít nhất một chuyên gia y tế được cấp phép thực hiện các dịch vụ trong phạm vi thuộc giấy phép y tế của người đó. “Các chuyên gia y tế được cấp phép” là những người được coi là Chuyên Gia Y Tế Được Cấp Phép bởi Sở Vụ cho Người Tiêu dùng của California.

   Việc bảo đảm những người đang làm việc trong các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn được tiêm ngừa và tiêm liều hỗ trợ ngay khi đủ điều kiện là điều rất quan trọng vì những rủi ro có liên quan đến COVID-19 vẫn đang xảy ra . Những người đang làm việc trong các môi trường này (1) có thể tiếp xúc với người dễ bị tổn thương, là những người có nhiều rủi ro bị bệnh nặng và tử vong, (2) cần được bảo vệ không bị nhiễm COVID-19 để bảo đảm có đủ nhân sự làm việc trong các môi trường cốt yếu này, và (3) trong trường hợp đó là nhà tù, trại tạm trú, và cơ sở chăm sóc y tế chuyên môn, có thể gây ra các đợt bùng phát lớn khi có trường hợp nhiễm xảy ra.

   Có, nhưng chỉ dành riêng cho những người được chấp thuận miễn tiêm ngừa vì lý do sức khỏe hoặc tôn giáo, và tuân theo các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Tiêu chuẩn tối thiểu gồm có (1) xét nghiệm COVID-19 một hoặc hai lần mỗi tuần (tùy theo môi trường) và (2) mang khẩu trang phẫu thuật hoặc các loại khẩu trang có mức bảo vệ cao hơn. Ngoài ra, Lệnh cũng đưa ra thêm nhiều biện pháp an toàn và một số yếu tố mà các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ có thể xem xét và thực hiện.

   Không. Nhân viên, tình nguyện viên và những người cung cấp dịch vụ trong Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn phải "Cập Nhật" tình trạng tiêm ngừa COVID-19 của họ, có nghĩa là họ phải tiêm các liều hỗ trợ khi đủ điều kiện. Nếu người đó chưa đủ điều kiện để nhận liều hỗ trợ, do tuổi tác hoặc do chưa có đủ thời gian kể từ khi họ được tiêm các liều đầu tiên, họ vẫn được coi là đã “Cập Nhật”.

   Nhân viên có tối đa 15 ngày lịch để nhận liều hỗ trợ một khi đủ điều kiện nhận liều này. Tất nhiên, họ được khuyến khích đi tiêm liều hỗ trợ càng sớm càng tốt sau ngày đủ điều kiện. Đồng thời, nhân viên vừa mới được xác nhận nhiễm COVID-19 có thể hoãn việc tiêm liều hỗ trợ tối đa 90 ngày từ khi bắt đầu nhiễm bệnh.

   Có. Vì mục đích của Lệnh này, những nhân viên không thường xuyên ở hoặc được giao trách nhiệm làm việc trong Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn, nhưng trong quá trình thực hiện trách nhiệm của họ, có thể phải đi vào hoặc làm việc trong Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn, ngay cả khi không liên tục hoặc không thường xuyên hoặc chỉ trong thời gian ngắn hoặc không có tiếp xúc lâu với người khác, vẫn được xem là làm việc trong Môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn.

   Nếu một người đã xét nghiệm dương tính COVID-19, họ không thể tiêm liều hỗ trợ cho đến khi điều kiện nào sau đây xảy ra gần đây nhất:

   • Sau đủ 10 ngày lịch kể từ ngày đầu tiên có triệu chứng
   • Sau đủ 10 ngày lịch kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm dương tính đầu tiên (nếu không có triệu chứng)
   • Sau 24 giờ không còn bị sốt mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác nhẹ và giảm dần.

   Ngoài ra, người đã tiêm ngừa đầy đủ có thể hoãn tiêm liều hỗ trợ tối đa 90 ngày kể từ lúc bắt đầu nhiễm COVID-19 có bằng chứng rõ ràng để tăng sức đề kháng đối với COVID-19.

   Nếu một người đã xét nghiệm dương tính COVID-19, họ không thể tiêm liều hỗ trợ cho đến khi điều kiện nào sau đây xảy ra gần đây nhất:

   • Sau đủ 10 ngày lịch kể từ ngày đầu tiên có triệu chứng
   • Sau đủ 10 ngày lịch kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm dương tính đầu tiên (nếu không có triệu chứng)
   • Sau 24 giờ không còn bị sốt mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác nhẹ và giảm dần.

   Ngoài ra, người đã tiêm ngừa đầy đủ có thể hoãn tiêm liều hỗ trợ tối đa 90 ngày kể từ lúc bắt đầu nhiễm COVID-19 có bằng chứng rõ ràng để tăng sức đề kháng đối với COVID-19.

   Không. Nếu quý vị hiện đã tiêm ngừa đầy đủ và đã được tiêm liều hỗ trợ thứ nhất, quý vị không bắt buộc phải tiêm liều hỗ trợ thứ hai theo những yêu cầu về tiêm ngừa của Quận hạt tại thời điểm này.  Nếu Quận hạt yêu cầu phải tiêm liều hỗ trợ thứ hai, họ sẽ gửi thông báo đến những nhân viên bắt buộc phải được tiêm ngừa. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn tiêm liều hỗ trơ thứ hai ngay bây giờ nếu hội đủ diều kiện.

   Back to Top
    

   Mang Khăn Che Mặt

   Tiêm ngừa vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại dịch COVID-19. Do đó, dù một số người đã tiêm ngừa mà bị nhiễm COVID-19 – họ vẫn được bảo vệ mạnh mẽ để không bị bệnh nặng, nhập viện hay tử vong. Hơn nữa, không phải tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta đều đã tiêm ngừa, và mang khăn che mặt vẫn là phương pháp cấp thiết để bảo vệ cộng đồng ngăn ngừa sự lan tràn của COVID-19. Tại Hạt Santa Clara, việc mang khăn che mặt bên trong nhà đã không còn là bắt buộc kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 như đã nêu trong Lệnh Hủy Bỏ Lệnh Ban hành Ngày 2 tháng 8 năm 2021 Yêu Cầu Tất Cả Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà. Tuy nhiên, Sở Y Tế Công Cộng và Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang California vẫn khuyến khích mạnh mẽ việc tất cả mọi người tiếp tục mang khăn che mặt bên trong tất cả các khu vực công cộng.

   Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang California tiếp tục bắt buộc việc mang khăn che mặt tại các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn chẳng hạn như các cơ sở chăm sóc y tế, trại tạm trú, nhà tù và các viện chăm sóc dài hạn. Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang California cũng khuyến khích mạnh mẽ những người tiếp tục mang khăn che mặt tại các trạm và trong những trung tâm giao thông công cộng. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Tiểu Bang, vui lòng xem Hướng Dẫn Sử Dụng Khăn Che Mặt của CDPH và Quy Định Khẩn Cấp Tạm Thời của Cal/OSHA (“Cal/OSHA ETS”).

    Nên mang khăn che mặt vừa khít cho khuôn mặt từng người, che kín mũi và miệng, đặc biệt khi đang nói chuyện. Không thể dùng khăn choàng, mặt nạ trượt tuyết, khăn vằn lớn, hoặc các loại khăn chỉ có một lớp vải để làm khăn che mặt. Cũng không thể dùng loại khẩu trang có lỗ thở một chiều, không lọc khí được.

    Không phải tất cả các loại khăn che mặt đều có hiệu quả như nhau, và khẩu trang dùng trong y tế (chẳng hạn khẩu trang phẫu thuật) là loại tốt nhất, có thể bảo vệ hữu hiệu nhất và nên sử dụng loại này. Vui lòng xem hướng dẫn của CDPH về các loại khăn che mặt để biết thêm thông tin.

    Để đồng nhất với các hướng dẫn của tiểu bang, những người sau đây thường được miễn mang khăn che mặt bên trong nhà khi có sự bắt buộc:

    • Miễn trừ vì lý do sức khỏe hoặc an toàn. Một người không cần mang khăn che mặt nếu: (1) họ có thể trình giấy xác nhận miễn mang khăn che mặt từ một chuyên viên y tế, dựa vào tình trạng y tế của người đó, có sự lo ngại về sức khỏe hoặc do khuyết tật; hoặc (2) họ là người bị khiếm thính, hoặc cần giao tiếp với người bị khiếm thính, và cần phải nhìn cử động của miệng để hiểu thông tin liên lạc; hoặc (3) mang khăn che mặt trong lúc làm việc sẽ tạo cho họ rủi ro có liên quan đến công việc được quyết định bởi các nhà lập pháp của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hoặc trong hướng dẫn an toàn tại sở làm. Theo các hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH) và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), nếu một người được miễn mang khăn che mặt, họ có thể mang một loại che chắn thay thế, chẳng hạn như một tấm nhựa che mặt với vải viền dọc cạnh dưới của tấm nhựa, trừ phi: (1) họ có thể trình giấy xác nhận miễn mang khăn che mặt từ một chuyên viên y tế, dựa vào tình trạng y tế của người đó, có sự lo ngại về sức khỏe hoặc do khuyết tật; hoặc (2) mang khăn che mặt trong lúc làm việc sẽ tạo cho họ rủi ro có liên quan đến công việc được quyết định bởi các nhà lập pháp của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hoặc trong hướng dẫn an toàn tại sở làm.
    • Trẻ em. Theo các hướng dẫn của CDPH và CDC, trẻ em dưới 2 tuổi không phải mang khăn che mặt để tránh rủi ro bị ngạt thở. Trẻ em từ 2 đến 9 tuổi và phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ đi kèm không nên từ chối các dịch vụ thiết yếu chỉ vì trẻ không thể mang khăn che mặt (ví dụ: nếu trẻ 4 tuổi không muốn mang khăn che mặt bên trong tiệm tạp hóa), nhưng phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ nếu cần thiết nên từng bước khuyên trẻ mang khăn che mặt để bảo vệ những người xung quanh và giảm thiểu các lần phải dẫn theo trẻ vào trong môi trường có nhiều người xung quanh mà không mang khăn che mặt. Phụ huynh và người chăm sóc trẻ từ 2 đến 9 tuổi phải trông nom việc mang khăn che mặt để bảo đảm an toàn và tránh việc sử dụng không đúng cách.
    • Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân. Một người đã mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thì không cần mang khăn che mặt nữa, vì các thiết bị này có thể bảo vệ hữu hiệu hơn khăn che mặt, chẳng hạn như mặt nạ chống độc N95, theo yêu cầu của (i) chính sách tại nơi làm việc hoặc (ii) luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, quy định hoặc hướng dẫn bắt buộc khác. Khi một người không phải mang PPE, họ phải mang khăn che mặt trừ phi được miễn trừ.

    Tất cả mọi người và các doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tiếp tục tuân theo các luật lệ của Tiểu Bang về việc mang khăn che mặt. Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California tiếp tục bắt buộc việc mang khăn che mặt tại các môi trường có nhiều rủi ro lây nhiễm hơn chẳng hạn như các cơ sở chăm sóc y tế, viện chăm sóc dài hạn, trại tạm trú, và nhà tù. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Tiểu Bang, vui lòng xem Hướng Dẫn Sử Dụng Khăn Che Mặt của CDPH và Quy Định Khẩn Cấp Tạm Thời của Cal/OSHA (“Cal/OSHA ETS”).

    Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ nên dán các bảng thông báo rõ ràng, dễ nhìn thấy và dễ đọc tại tất cả các lối ra vào bên trong các khu vực công cộng để loan tải yêu cầu mang khăn che mặt cho người bước vào bên trong cơ sở. Có thể tìm các bảng thông báo mẫu ở đây.

    Thêm vào đó, những người chịu trách nhiệm về việc sắp xếp các khu vực công cộng bên trong nhà cũng cần phải có sẵn các loại khẩu trang, khăn che mặt miễn phí để phân phát cho người bước vào mà không có mang khăn che mặt.

    Mặc dù không có lệnh bắt buộc, Viên Chức Y Tế vẫn khuyên mọi người nên mang khăn che mặt, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, tại các nơi đông đúc ngoài trời.

    Back to Top
     

    Tổng Quát Lệnh ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2021

    CẬP NHẬT:  Vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, Viên Chức Y Tế Quận Hạt ban hành một lệnh mới nhằm loại bỏ dần Lệnh Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021 trước đây của Viên Chức Y Tế (“Lệnh Ngày 18 Tháng 5”). Đối với hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ, các hạn chế trước đây không còn cần thiết vì hiện nay trong cộng đồng có ít trường hợp nhiễm COVID-19 hơn, và vì tiêm ngừa đã được phổ biến rộng rãi trên toàn Quận Hạt, giúp bảo vệ chúng ta không bị nhiễm COVID-19 hay bị bệnh nặng do COVID-19.  Tuy nhiên, vẫn cần nhiều người được tiêm ngừa hơn nữa và những người chưa được tiêm ngừa nên tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp. Vì vậy, khi Lệnh Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021 (“Lệnh Ngày 21 Tháng 6”) hủy bỏ các yêu cầu của Lệnh Ngày 18 Tháng 5, đối với hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ trong Quận Hạt, các yêu cầu sau vẫn có hiệu lực:

    • Các doanh nghiệp và tổ chức nào chưahoàn tất ít nhất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên theo quy định Phần 9(c) của Lệnh Ngày 18 Tháng 5 vẫn phải tiếp tục tuân thủ các quy định của Lệnh Ngày 18 Tháng 5 cho đến khi họ hoàn tất hai đợt xác nhận.
    • Tất cả các doanh nghiệp và tổ chức phải lưu trữ các hồ sơ cần thiết để chứng minh việc hoàn tất ít nhất hai đợt xác nhận theo quy định Phần 9(c) của Lệnh Ngày 18 Tháng 5. Các doanh nghiệp và tổ chức phải lưu trữ những hồ sơ này trong thời hạn Các Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời Chống Dịch COVID-19 do Bộ An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (“Cal/OSHA”) đưa ra và ban hành luật trong Điều Khoảng 8, Phần 3205 và các phần sau đó của Bộ luật Quy định California.

    Lệnh Ngày 21 Tháng 6 cũng yêu cầu các cá nhân và tổ chức tiếp tục tuân theo các lệnh y tế công cộng hiện hành của Tiểu Bang, các hướng dẫn bắt buộc và luật của Tiểu Bang liên quan đến COVID-19, bao gồm các quy định của Cal/OSHA.  

    Quan trọng nhất, Lệnh Ngày 21 Tháng 6 đề nghị tất cả những người đủ điều kiện nên đi tiêm ngừa COVID-19, vì đó là cách tốt nhất để bảo vệ cho họ không bị lây nhiễm, nhập viện hoặc tử vong do COVID-19. Lệnh Ngày 21 Tháng 6 cũng đưa ra thêm các đề nghị sau:

    • Các doanh nghiệp và tổ chức nên khuyến khích nhân viên đi tiêm ngừa đầy đủ càng sớm càng tốt, và nên thường xuyên cập nhật các thông tin về tình trạng tiêm ngừa của các nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ;
    • Các doanh nghiệp và tổ chức nên cân nhắc việc chuyển hoạt động ra ngoài trời, nơi có ít rủi ro nhiễm COVID-19 hơn;
    • Các doanh nghiệp và tổ chức nên cấm tất cả nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ đi công tác đến những nơi có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao, nơi có các biến thể đang lây lan hoặc nơi tỷ lệ tiêm ngừa trong cộng đồng dưới mức trung bình so với các nơi khác trong Vùng Vịnh.
    • Các doanh nghiệp và tổ chức nên yêu cầu tất cả nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ đi xét nghiệm COVID-19 thường xuyên, tuân theo các hướng dẫn địa phương, Tiểu Bang và Liên Bang.

    Lệnh mới cũng bãi bỏ Lệnh Ngày 13 Tháng 5 Năm 2020 của Viên chức Y tế Chỉ thị cho các Bệnh viện và Trung Tâm Điều dưỡng có Chuyên Viên Y Tế phải Công bố Thông Tin Số Liệu Dụng Cụ Y Tế Bảo vệ Cá nhân. Tất cả các Lệnh Y tế COVID-19 khác hiện vẫn còn hiệu lực sẽ không bị Lệnh Ngày 21 Tháng 6 hủy bỏ hoặc thay đổi.

     Không, không còn yêu cầu nào về khoảng cách an toàn của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt.

     Back to Top
      

     XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIÊM NGỪA CỦA NHÂN VIÊN

      Doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ hoàn tất đợt xác định ban đầu về tình trạng tiêm ngừa của nhân viên khi (1) được nhân viên cho biết tình trạng tiêm ngừa của họ và (2) có cố gắng lấy thông tin về tình trạng tiêm ngừa của tất cả những người không phải là nhân viên hiện đang làm việc tại cơ sở của họ.  Trong đợt xác nhận lần thứ hai và các đợt sau đó, doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ cần phải được tất cả các nhân viên chưa xác nhận là đã được tiêm ngừa đầy đủ trong đợt xác nhận trước đó, trả lời và họ phải cố gắng để có được thông tin về tình trạng tiêm ngừa của tất cả những người không phải là nhân viên đang làm việc tại cơ sở của họ mà chưa được xác nhận là đã được tiêm ngừa đầy đủ.

      Quý vị không cần phải yêu cầu xác nhận tình trạng tiêm ngừa vì Lệnh Ngày 18 Tháng 5 của Quận Hạt đã không còn hiệu lực. Tuy nhiên, chủ nhân các cơ sở vẫn còn phụ thuộc vào Quy định Khẩn cấp Tạm thời của Cal/OSHA “phải lưu trữ hồ sơ tiêm ngừa của những nhân viên không mang khăn che mặt bên trong cơ sở.” Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Cal/OSHA ETS tại đây (trong “Vaccines”).

      Tiêm ngừa là phương cách hiệu quả nhất để giảm sự lây nhiễm COVID-19 và giúp chúng ta không bị bệnh hoặc tử vong do COVID-19.  Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải tuân theo các quy tắc khác nhau để bảo vệ nhân viên khỏi bị COVID-19, tùy thuộc vào việc nhân viên đã được tiêm ngừa hay chưa.  Các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ cần biết tình trạng tiêm ngừa của nhân viên để có thể áp dụng các quy tắc đó và giữ an toàn cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng của họ.

      Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa để biết nhân viên (hay người làm việc theo hợp đồng hoặc tình nguyện viên làm việc tại cơ sở của họ) đã được tiêm ngừa đầy đủ hay chưa.  Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải có hồ sơ cho mỗi nhân viên với tình trạng tiêm ngừa của người đó.  Hồ sơ có thể ghi lại cách doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ dùng để xác nhận tình trạng tiêm ngừa (ví dụ: thẻ tiêm ngừa của nhân viên), hoặc nhân viên có thể điền Giấy Chứng nhận Tình trạng tiêm ngừa.  Mẫu Giấy Chứng nhận Tình trạng tiêm ngừa có thể tìm thấy ở đây.

      Quý vị phải ghi lại rằng nhân viên từ chối tiết lộ tình trạng tiêm ngừa, phải xem như họ chưa được tiêm ngừa đầy đủ và nhân viên đó phải tuân theo tất cả các quy tắc áp dụng cho những nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ.

      Quý vị phải yêu cầu và ghi lại tình trạng tiêm ngừa của tất cả nhân viên trước ngày 1 tháng 6 năm 2021.  Đối với những nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ hoặc từ chối tiết lộ tình trạng tiêm ngừa của họ, quý vị phải yêu cầu cập nhật tình trạng tiêm ngừa mỗi 14 ngày sau đó (ví dụ: ngày 15/6, 29/6, 13/7, v.v.).  Nếu quý vị chưa hoàn tất hai đợt xác định tình trạng tiêm ngừa, quý vị phải hoàn tất đợt đầu tiên ngay lập tức và đợt thứ hai 14 ngày sau đó.

      Có. Các doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ phải lưu trữ hồ sơ cần thiết để chứng minh đã hoàn tất hai đợt xác nhận theo Lệnh Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021 của Viên chức Y tế Quận Hạt trong thời hạn có hiệu lực của Quy định Khẩn cấp Tạm thời Phòng ngừa COVID-19 của Cal/OSHA.

      Vì các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải tuân theo các quy tắc khác nhau cho nhân viên đã được tiêm ngừa so với nhân viên chưa được tiêm ngừa, tất cả các doanh nghiệp phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên.  Doanh nghiệp nào không yêu cầu xác nhận và không lưu giữ hồ sơ tiêm ngừa của nhân viên sẽ bị phạt và có thể bị bắt buộc trả tiền phạt lên đến 5.000 đô la mỗi ngày cho mỗi vi phạm.

      Quý vị bắt buộc phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa cho tất cả các nhân viên làm việc tại cơ sở hoặc tại một địa điểm trong Quận Hạt.  Quý vị nên, nhưng không bắt buộc, hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa cho các nhân viên khác.

      Không. HIPAA chỉ áp dụng cho một số tổ chức nhất định, chẳng hạn như các cơ sở y tế và chương trình bảo hiểm sức khỏe, các loại thông tin y tế cần bảo mật có thể chia sẻ về bệnh nhân hoặc thành viên của chương trình tùy theo trường hợp. HIPAA không áp dụng cho thông tin mà chủ nhân sở làm có thể yêu cầu nhân viên của họ cung cấp.

      Nói chung, chủ nhân sở làm phải xem thông tin này cũng như các thông tin cá nhân tương tự khác họ nhận được của nhân viên, bao gồm, ví dụ:  tình trạng bệnh lý nhân viên dùng để xin nghỉ phép, v.v.

      Theo quy định hiện hành của Quận Hạt, chủ nhân sở làm phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa, nhưng nhân viên có thể từ chối cung cấp thông tin đó.  Trên mẫu Giấy chứng nhận có kèm lựa chọn đó cho nhân viên.  Nếu nhân viên từ chối cho biết tình trạng tiêm ngừa của họ, chủ nhân sở làm nên xem như nhân viên đó chưa được tiêm ngừa và phải tuân theo các yêu cầu của Tiểu Bang và địa phương dành cho nhân viên chưa được tiêm ngừa.

      Không, chủ nhân sở làm không cần cung cấp thông tin này cho Quận Hạt.  Thay vào đó, họ phải thu thập và sẵn sàng có những thông tin này để chứng minh họ tuân thủ theo quy định.

      Nói chung, các thông tin về tình trạng tiêm ngừa của nhân viên được coi là riêng tư cần giữ kín, nhưng cũng có thể được chia sẻ trong một số trường hợp nhất định.  Ví dụ, chủ nhân sở làm có thể nhận được yêu cầu phải chứng minh đã tuân thủ các quy định liên quan đến tình trạng tiêm ngừa của nhân viên nếu Quận Hạt nhận được thông báo rằng chủ nhân sở làm đó đã không tuân thủ.  Tổ chức Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Tiểu Bang (Cal/OSHA) cũng có thể yêu cầu chủ nhân sở làm cung cấp tài liệu chứng minh rằng họ đã tuân thủ tất cả các quy định đối với nhân viên đã được tiêm ngừa và nhân viên chưa được tiêm ngừa.  Biết được nhân viên nào đã được tiêm ngừa giúp cho chủ nhân sở làm tuân thủ những quy định đó.

      Chỉ cần một vài bước đơn giản để tuân thủ yêu cầu này. Một cách đơn giản để doanh nghiệp tuân thủ là làm những điều như sau:

      1. Phát cho nhân viên mẫu đơn một trang mà Quận Hạt đã cung cấp để giúp các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu này. Nhân viên sẽ mất không quá một hoặc hai phút để điền vào mẫu đơn.
      2. Thu thập các mẫu đơn và lưu trữ lại như cách quý vị lưu trữ thông tin bí mật của nhân viên, như tài liệu yêu cầu nghỉ việc chữa bệnh, giúp đỡ tạo sự tiện lợi hợp lý cho nhân viên, v.v.
      3. Cung cấp cho nhân viên chưa được tiêm ngừa, hoặc nhân viên từ chối cho biết họ đã được tiêm ngừa hay chưa, một tờ thông tin về việc tiêm ngừa, có thể lấy ở đây.

      Quý vị có thể dựa vào người làm việc theo hợp đồng này để hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên của họ, nhưng quý vị nên xác nhận với người làm việc theo hợp đồng này rằng họ đã tuân thủ yêu cầu này.

      Không. Quý vị chỉ phải xác định tình trạng tiêm ngừa cho những nhân viên làm việc tại các cơ sở ở Hạt Santa Clara hoặc những người thường xuyên làm việc tại các cơ sở trong Quận Hạt.

      Quý vị chỉ cần hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của các tình nguyện viên thường xuyên làm việc tại các cơ sở trong Quận Hạt. Do đó, quý vị sẽ không phải xác định tình trạng tiêm ngừa cho những tình nguyện viên làm việc một lần.

      Nếu công ty của quý vị cho phép các doanh nghiệp khác thuê văn phòng hoàn toàn tách biệt với văn phòng công ty của quý vị thì không phải xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên của doanh nghiệp thuê văn phòng. Nhưng chủ nhân các doanh nghiệp đó phải có trách nhiệm hoàn tất hai đợt xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên của họ.

      Có, vì chủ tiệm cà phê thường xuyên cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại cơ sở kinh doanh của quý vị, doanh nghiệp của quý vị phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa cho nhân viên của chủ tiệm đó. Tuy nhiên, quý vị có thể dựa vào chủ tiệm để xác định tình trạng tiêm ngừa cho nhân viên của họ, nếu quý vị xác nhận rằng họ đã tuân thủ yêu cầu này.

      Nếu những người đại diện bán hàng này không làm việc thường xuyên tại một trong các văn phòng của quý vị, quý vị không có trách nhiệm phải xác định tình trạng tiêm ngừa của họ.  

      Miễn là doanh nghiệp đã có những nỗ lực phù hợp và thiện chí để thu thập thông tin về tình trạng tiêm ngừa cho nhân viên trước ngày 1 tháng 6 và đang đã theo sát những người chưa trả lời, doanh nghiệp đó sẽ được coi là tuân thủ yêu cầu này. Các doanh nghiệp nên cố gắng thu thập thông tin này giống như họ đang thu thập thông tin cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác dành cho doanh nghiệp — ví dụ: bảng chấm công của nhân viên, hồ sơ lương bổng và các mẫu W-9 và W-4.

      Back to Top
       

      Các Hỗ Trợ Cho Nhu Cầu Của Người Khuyết Tật

       Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế không thay đổi đối với các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn Quận Hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải thực hiện các trách nhiệm thông thường của họ với ADA, ngay cả khi họ phải thay đổi cơ sở vì đại dịch COVID-19. Hãy vào đây để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA đối với doanh nghiệp.

       Có. Các địa điểm xét nghiệm drive-up cho phép xe vận chuyển xe lăn và xe thích nghi khác đi vào. Lưu ý rằng các địa điểm xét nghiệm drive-up thường sẽ yêu cầu quý vị ở lại trong xe trong khi quý vị tự mình lấy mẫu xét nghiệm.

       Có. Các địa điểm xét nghiệm và tiêm ngừa đều có lối đi cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh không thuận lợi, và nhân viên tại chỗ luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả những ai cần được hỗ trợ.

       Xin vui lòng xem trang mạng xét nghiệm và biểu đồ này của Quận Hạt để biết cách lấy phương tiện vận chuyển đến địa điểm xét nghiệm. Tương tự như vậy, vui lòng vào trang mạng tiêm ngừa COVID-19 để biết thông tin để có được dịch vụ đưa đón miễn phí đến tận nơi cho cuộc hẹn tiêm ngừa của quý vị. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên lạc với Điều phối viên của Quận Hạt hỗ trợ Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại [email protected].

       Quận Hạt đang thực hiện nhiều điều để mọi thông tin đưa ra đều có thể được công chúng hiểu rõ . Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng có chức năng Văn bản Thay thế. Công chúng cũng có thể sử dụng 711 cho Dịch vụ Hỗ trợ Người Khiếm thính và Nói không rõ. Quận Hạt đã thường xuyên tổ chức các buổi hội thoại trực tuyến để chia sẻ thông tin quan trọng ở dạng video, và các bài thuyết trình trên video có người diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh - ASL trực tiếp. Quận Hạt cũng đã làm các thông báo, tờ chương trình và bích chương có cả thông tin bằng hình ảnh cùng chữ viết để mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

       Có. Nếu quý vị có khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở dạng có thể xem và hiểu được, vui lòng liên lạc với Điều phối viên cho người khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi tại [email protected] để được hỗ trợ.

       Không. Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy báo của bác sĩ sau khi quý vị đã giải thích không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang để biết thêm thông tin.

       Nếu khách hàng không thể mang khăn che mặt vì sức khỏe hoặc khuyết tật, các cửa hàng bán lẻ không được từ chối phục vụ khách hàng đó chỉ vì họ không mang khăn che mặt. Nhưng các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo điều kiện thuận tiện cho những khách hàng này để họ có thể nhận được dịch vụ của cửa hàng bán lẻ mà không cần vào bên trong cơ sở kinh doanh. Những điều kiện thuận tiện này có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào bên trong cửa hàng.

       Dịch vụ giao hàng của các cửa hàng bán lẻ và hàng tạp hóa là những lựa chọn tốt cho những người không an tâm đi mua sắm trực tiếp. Ngoài ra còn có các trợ giúp miễn phí như helphands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

       Khăn che mặt là một trong những phương tiện quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhất là cho những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ và những ai có thể mang khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy khi được yêu cầu theo Hướng dẫn Sử dụng Khăn che mặt của Tiểu Bang. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải mang khăn che mặt, có những ngoại lệ cho người có bệnh trạng, tình trạng sức khỏe tâm trí hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt (bao gồm cả những người không thể tháo khăn che mặt nếu không có sự trợ giúp), và người khiếm thính hoặc người giao tiếp với người khiếm thính.

       Những nguồn trợ giúp sau đây là dành cho những người có câu hỏi liên quan đến các trợ giúp cho người khuyết tật và có hoàn cảnh bất lợi:

       • Để được giúp đỡ tìm địa điểm hoặc tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Siliconorg, hoặc Trung tâm Khu vực San Andreas.
       • Đối với các đề tài liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Văn phòng Dịch vụ cho Người Cao niên và Người trưởng thành của Quận Hạt .
       • Đối với các đề tài liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra viên Bộ Dịch vụ dành cho Người Cao niên của California ở số 1-800-231-4024.
       • Đối với các đề tài liên quan đến SNAP, Medi-Cal, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Việc làm và Trợ cấpcủa Quận Hạt.
       • Để báo cáo một doanh nghiệp đã vi phạm luật ADA, vui lòng liên lạc với thành phố doanh nghiệp đó tọa lạc.

       Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng cho tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật hoặc ở tình trạng bất lợi vì họ có thể cần chuẩn bị nhiều hơn để giữ an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích hãy ghi danh nhận thông báo. Đây là một phương thức miễn phí dễ dàng cho quý vị nhận các thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Điều hành Hoạt động Khẩn cấp Quận Hạt có các nguồn trợ giúp để giúp tất cả cư dân trong Quận Hạt soạn một kế hoạch an toàn khi có thiên tai cho gia đình và những người thân của họ. Sau đây là các hướng dẫn chuẩn bị cụ thể hơn cho những người bị khuyết tật hoặc trong tình trạng bất lợi:

       ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.