Các Câu Hỏi Thường Gặp

Cập nhật lần cuối vào ngày: 7/16/2021

Tổng Quát

CẬP NHẬT:  Vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, Viên Chức Y Tế Quận Hạt ban hành một lệnh mới nhằm loại bỏ dần Lệnh Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021 trước đây của Viên Chức Y Tế (“Lệnh Ngày 18 Tháng 5”). Đối với hầu hết các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ, các hạn chế trước đây không còn cần thiết vì hiện nay trong cộng đồng có ít trường hợp nhiễm COVID-19 hơn, và vì tiêm ngừa đã được phổ biến rộng rãi trên toàn Quận Hạt, giúp bảo vệ chúng ta không bị nhiễm COVID-19 hay bị bệnh nặng do COVID-19.  Tuy nhiên, vẫn cần nhiều người được tiêm ngừa hơn nữa và những người chưa được tiêm ngừa nên tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp. Vì vậy, khi Lệnh Ngày 21 Tháng 6 Năm 2021 (“Lệnh Ngày 21 Tháng 6”) hủy bỏ các yêu cầu của Lệnh Ngày 18 Tháng 5, đối với hầu hết các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong Quận Hạt, các yêu cầu sau vẫn có hiệu lực:

 • Các doanh nghiệp và tổ chức nào chưahoàn tất ít nhất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên theo quy định Phần 9(c) của Lệnh Ngày 18 Tháng 5 vẫn phải tiếp tục tuân thủ các quy định của Lệnh Ngày 18 Tháng 5 cho đến khi họ hoàn tất hai đợt xác nhận.
 • Tất cảcác doanh nghiệp và tổ chức phải lưu trữ các hồ sơ cần thiết để chứng minh việc hoàn tất ít nhất hai đợt xác nhận theo quy định Phần 9(c) của Lệnh Ngày 18 Tháng 5. Các doanh nghiệp và tổ chức phải lưu trữ những hồ sơ này trong thời hạn Các Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời Chống Dịch COVID-19 do Bộ An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (“Cal/OSHA”) đưa ra và ban hành luật trong Điều Khoảng 8, Phần 3205 và các phần sau đó của Bộ luật Quy định California.

Lệnh Ngày 21 Tháng 6 cũng yêu cầu các cá nhân và tổ chức tiếp tục tuân theo các lệnh y tế công cộng hiện hành của Tiểu Bang, các hướng dẫn bắt buộc và luật của Tiểu Bang liên quan đến COVID-19, bao gồm các quy định của Cal/OSHA.  

Quan trọng nhất, Lệnh Ngày 21 Tháng 6 đề nghị tất cả những người đủ điều kiện nên đi tiêm ngừa COVID-19, vì đó là cách tốt nhất để bảo vệ cho họ không bị lây nhiễm, nhập viện hoặc tử vong do COVID-19. Lệnh Ngày 21 Tháng 6 cũng đưa ra thêm các đề nghị sau:

 • Các doanh nghiệp và tổ chức nên khuyến khích nhân viên đi tiêm ngừa đầy đủ càng sớm càng tốt, và nên thường xuyên cập nhật các thông tin về tình trạng tiêm ngừa của các nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ;
 • Các doanh nghiệp và tổ chức nên cân nhắc việc chuyển hoạt động ra ngoài trời, nơi có ít rủi ro nhiễm COVID-19 hơn;
 • Các doanh nghiệp và tổ chức nên cấm tất cả nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ đi công tác đến những nơi có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao, nơi có các biến thể đang lây lan hoặc nơi tỷ lệ tiêm ngừa trong cộng đồng dưới mức trung bình so với các nơi khác trong Vùng Vịnh.
 • Các doanh nghiệp và tổ chức nên yêu cầu tất cả nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ đi xét nghiệm COVID-19 thường xuyên, tuân theo các hướng dẫn địa phương, Tiểu Bang và Liên Bang.

Lệnh mới cũng bãi bỏ Lệnh Ngày 13 Tháng 5 Năm 2020 của Viên chức Y tế Chỉ thị cho các Bệnh viện và Trung Tâm Điều dưỡng có Chuyên Viên Y Tế phải Công bố Thông Tin Số Liệu Dụng Cụ Y Tế Bảo vệ Cá nhân. Tất cả các Lệnh Y tế COVID-19 khác hiện vẫn còn hiệu lực sẽ không bị Lệnh Ngày 21 Tháng 6 hủy bỏ hoặc thay đổi.

Có phải việc hủy bỏ Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang và Lệnh Y tế Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021 của Quận Hạt nghĩa là không còn hạn chế liên quan đến COVID-19 nào trong Hạt Santa Clara?

Không. Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tại Hạt Santa Clara vẫn phải tuân theo các hạn chế hiện hành theo Lệnh của Viên chức Bộ Y tế Công cộng Ngày 11 Tháng 6 Năm 2021 của Tiểu Bang,  Hướng dẫn dành cho các Lãnh vực Công Nghệ và Kinh doanh sau Kế Hoạch Mở Cửa của Tiểu Bang, Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang, Các Đề nghị Y Tế Công Cộng về COVID-19 cho những người được tiêm ngừa đầy đủ của Tiểu Bang, cùng các tài liệu hướng dẫn hoặc quy định hiện hành liên quan đến COVID-19 của Tiểu Bang. Ngoài ra, các doanh nghiệp và chủ nhân sở làm phải tuân thủ các Quy định Khẩn cấp về COVID-19 do Cal/OSHA yêu cầu, áp dụng cho nhân viên của họ.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Tiểu Bang, hãy vào Trang chủ về dịch COVID-19. Trang chủ này kết nối với trang Mở cửa lại California một cách an toàn của Tiểu Bang, cung cấp thông tin về các quy tắc dùng khăn che mặt của Tiểu Bang và các quy tắc an toàn tại nơi làm việc của Cal/OSHA. Trang chủ về COVID-19 của Tiểu Bang cũng kết nối với Trang mạng về thuốc tiêm ngừa, nơi quý vị có thể tìm và lấy hẹn tiêm ngừa. Quý vị cũng có thể gọi đường dây nóng COVID-19 của Tiểu Bang theo số 1-833-422-4255 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, hoặc Thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều; hoặc, quý vị có thể gửi email cho Tiểu Bang theo địa chỉ [email protected]. Quý vị cũng có thể vào Trang mạng Quy định Khẩn cấp Phòng ngừa COVID-19 của Cal/OSHA để biết thêm thông tin về các quy tắc an toàn tại nơi làm việc của Cal/OSHA liên quan đến COVID-19.

Ngoài ra, Viên chức Y tế Quận Hạt còn bãi bỏ tất cả các Chỉ thị Bắt buộc và hủy bỏ Lệnh ngày 18 tháng 5, với hai trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất, yêu cầu xác nhận tình trạng tiêm ngừa của Lệnh vẫn có hiệu lực đối với các doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ nào chưa hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa. Đối với những doanh nghiệp và cơ quan chính phủ vẫn phải tuân theo yêu cầu xác nhận, hãy xem “Xác nhận Tình trạng tiêm ngừa của Nhân viên” dưới đây để biết thêm thông tin. Thứ hai, tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải lưu giữ hồ sơ để chứng minh rằng họ đã hoàn tất ít nhất hai đợt xác nhận theo yêu cầu của Lệnh Ngày 18 Tháng 5.

Hiện tại các yêu cầu về khăn che mặt ở Hạt Santa Clara là gì?

Với các trường hợp COVID-19 gia tăng tại địa phương và biến thể Delta dễ truyền nhiễm đang hoành hành, Quận Hạt khuyến cáo mọi người, dù đã tiêm ngừa hay chưa, nên mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà tại những nơi công cộng để dễ dàng xác định được là tất cả những người chưa được tiêm ngừa đều che mặt khi ở trong những cơ sở đó, và cũng là một biện pháp phòng ngừa thêm cho tất cả mọi người. Đề nghị này được áp dụng thêm vào các quy định của Tiểu Bang được mô tả dưới đây, yêu cầu tất cả những người chưa được tiêm ngừa và trong một số trường hợp nhất định, cho tất cả mọi người, phải mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà. Các Viên chức Y tế sẽ xem xét lại đề nghị này trong những tuần tới khi họ tiếp tục theo dõi tỷ lệ lây truyền, số người nhập viện, số tử vong và tỷ lệ tiêm ngừa gia tăng thêm.

Ngoài ra, mọi người và các doanh nghiệp ở Hạt Santa Clara phải tuân theo các quy định của Tiểu Bang về khăn che mặt. Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang đưa ra các quy định về việc mang khăn che mặt cho tất cả mọi người tại các địa điểm công cộng và trong các cơ sở thương mại. Thông tin thêm về Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang có tại Trang Hỏi Đáp về Khăn che mặt của Tiểu Bang.

Ngoài ra, Quy định Khẩn cấp Phòng ngừa COVID-19 của Cal/OSHA (“Cal/OSHA ETS”) cũng có thêm các yêu cầu liên quan đến khăn che mặt mà các doanh nghiệp phải tuân thủ để bảo vệ nhân viên của họ. Để biết thêm thông tin về Cal/OSHA ETS, quý vị có thể vào Trang Câu hỏi thường gặp về Quy định Khẩn cấp Phòng ngừa COVID-19 của Cal/OSHA.

Tôi có còn phải giữ khoảng cách an toàn sáu feet với người bên ngoài gia đình không?

Không, không còn yêu cầu nào về khoảng cách an toàn của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt.

Trở lại đầu trang ▲

XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIÊM NGỪA CỦA NHÂN VIÊN

 

Tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải “hoàn tất hai đợt” xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên. “Hoàn tất” một đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa có nghĩa là gì?

Doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ hoàn tất đợt xác định ban đầu về tình trạng tiêm ngừa của nhân viên khi (1) được nhân viên cho biết tình trạng tiêm ngừa của họ và (2) có cố gắng lấy thông tin về tình trạng tiêm ngừa của tất cả những người không phải là nhân viên hiện đang làm việc tại cơ sở của họ.  Trong đợt xác nhận lần thứ hai và các đợt sau đó, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ cần phải được tất cả các nhân viên chưa xác nhận là đã được tiêm ngừa đầy đủ trong đợt xác nhận trước đó, trả lời và họ phải cố gắng để có được thông tin về tình trạng tiêm ngừa của tất cả những người không phải là nhân viên đang làm việc tại cơ sở của họ mà chưa được xác nhận là đã được tiêm ngừa đầy đủ.

Sau khi hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa, tôi đã thuê nhân viên mới. Tôi có cần xác định tình trạng tiêm ngừa của họ không?

Quý vị không cần phải yêu cầu xác nhận tình trạng tiêm ngừa vì Lệnh Ngày 18 Tháng 5 của Quận Hạt đã không còn hiệu lực. Tuy nhiên, chủ nhân các cơ sở vẫn còn phụ thuộc vào Quy định Khẩn cấp Tạm thời của Cal/OSHA “phải lưu trữ hồ sơ tiêm ngừa của những nhân viên không mang khăn che mặt bên trong cơ sở.” Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Cal/OSHA ETS tại đây (trong “Vaccines”).

Tại sao các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ cần phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa và lưu trữ hồ sơ tiêm ngừa của nhân viên?

Tiêm ngừa là phương cách hiệu quả nhất để giảm sự lây nhiễm COVID-19 và giúp chúng ta không bị bệnh hoặc tử vong do COVID-19.  Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải tuân theo các quy tắc khác nhau để bảo vệ nhân viên khỏi bị COVID-19, tùy thuộc vào việc nhân viên đã được tiêm ngừa hay chưa.  Các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ cần biết tình trạng tiêm ngừa của nhân viên để có thể áp dụng các quy tắc đó và giữ an toàn cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng của họ.

Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nên làm gì để xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên?

Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa để biết nhân viên (hay người làm việc theo hợp đồng hoặc tình nguyện viên làm việc tại cơ sở của họ) đã được tiêm ngừa đầy đủ hay chưa.  Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải có hồ sơ cho mỗi nhân viên với tình trạng tiêm ngừa của người đó.  Hồ sơ có thể ghi lại cách doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ dùng để xác nhận tình trạng tiêm ngừa (ví dụ: thẻ tiêm ngừa của nhân viên), hoặc nhân viên có thể điền Giấy Chứng nhận Tình trạng tiêm ngừa.  Mẫu Giấy Chứng nhận Tình trạng tiêm ngừa có thể tìm thấy ở đây.

Một nhân viên của chúng tôi không chịu cho biết họ đã được tiêm ngừa hay chưa. Tôi nên làm gì?

Quý vị phải ghi lại rằng nhân viên từ chối tiết lộ tình trạng tiêm ngừa, phải xem như họ chưa được tiêm ngừa đầy đủ và nhân viên đó phải tuân theo tất cả các quy tắc áp dụng cho những nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ.

Hạn chót để xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên là khi nào?

Quý vị phải yêu cầu và ghi lại tình trạng tiêm ngừa của tất cả nhân viên trước ngày 1 tháng 6 năm 2021.  Đối với những nhân viên chưa được tiêm ngừa đầy đủ hoặc từ chối tiết lộ tình trạng tiêm ngừa của họ, quý vị phải yêu cầu cập nhật tình trạng tiêm ngừa mỗi 14 ngày sau đó (ví dụ: ngày 15/6, 29/6, 13/7, v.v.).  Nếu quý vị chưa hoàn tất hai đợt xác định tình trạng tiêm ngừa, quý vị phải hoàn tất đợt đầu tiên ngay lập tức và đợt thứ hai 14 ngày sau đó.

Doanh nghiệp có phải lưu hồ sơ ai được tiêm ngừa và ai chưa được tiêm ngừa không?

Có. Các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ phải lưu trữ hồ sơ cần thiết để chứng minh đã hoàn tất hai đợt xác nhận theo Lệnh Ngày 18 Tháng 5 Năm 2021 của Viên chức Y tế Quận Hạt trong thời hạn có hiệu lực của Quy định Khẩn cấp Tạm thời Phòng ngừa COVID-19 của Cal/OSHA.

Điều gì xảy ra nếu tôi không hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên?

Vì các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ phải tuân theo các quy tắc khác nhau cho nhân viên đã được tiêm ngừa so với nhân viên chưa được tiêm ngừa, tất cả các doanh nghiệp phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên.  Doanh nghiệp nào không yêu cầu xác nhận và không lưu giữ hồ sơ tiêm ngừa của nhân viên sẽ bị phạt và có thể bị bắt buộc trả tiền phạt lên đến 5.000 đô la mỗi ngày cho mỗi vi phạm.

Tôi có phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa cho nhân viên làm việc từ xa không?

Quý vị bắt buộc phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa cho tất cả các nhân viên làm việc tại cơ sở hoặc tại một địa điểm trong Quận Hạt.  Quý vị nên, nhưng không bắt buộc, hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa cho các nhân viên khác.

Khi chủ nhân sở làm hỏi nhân viên về tình trạng tiêm ngừa của họ thì có ảnh hưởng đến HIPAA không?

Không. HIPAA chỉ áp dụng cho một số tổ chức nhất định, chẳng hạn như các cơ sở y tế và chương trình bảo hiểm sức khỏe, các loại thông tin y tế cần bảo mật có thể chia sẻ về bệnh nhân hoặc thành viên của chương trình tùy theo trường hợp. HIPAA không áp dụng cho thông tin mà chủ nhân sở làm có thể yêu cầu nhân viên của họ cung cấp.

Chủ nhân sở làm cần tuân theo những quy tắc bảo mật nào khi họ thu thập và lưu trữ thông tin liên quan đến tình trạng tiêm ngừa của nhân viên?

Nói chung, chủ nhân sở làm phải xem thông tin này cũng như các thông tin cá nhân tương tự khác họ nhận được của nhân viên, bao gồm, ví dụ:  tình trạng bệnh lý nhân viên dùng để xin nghỉ phép, v.v.

Nhân viên có phải tiết lộ tình trạng tiêm ngừa của họ cho chủ nhân sở làm không?

Theo quy định hiện hành của Quận Hạt, chủ nhân sở làm phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa, nhưng nhân viên có thể từ chối cung cấp thông tin đó.  Trên mẫu Giấy chứng nhận có kèm lựa chọn đó cho nhân viên.  Nếu nhân viên từ chối cho biết tình trạng tiêm ngừa của họ, chủ nhân sở làm nên xem như nhân viên đó chưa được tiêm ngừa và phải tuân theo các yêu cầu của Tiểu Bang và địa phương dành cho nhân viên chưa được tiêm ngừa.

Chủ nhân sở làm có phải cung cấp thông tin về tình trạng tiêm ngừa của nhân viên cho Sở Y tế Công cộng Quận Hạt không?

Không, chủ nhân sở làm không cần cung cấp thông tin này cho Quận Hạt.  Thay vào đó, họ phải thu thập và sẵn sàng có những thông tin này để chứng minh họ tuân thủ theo quy định.

Chủ nhân sở làm phải chia sẻ tình trạng tiêm ngừa của nhân viên trong những trường hợp nào?

Nói chung, các thông tin về tình trạng tiêm ngừa của nhân viên được coi là riêng tư cần giữ kín, nhưng cũng có thể được chia sẻ trong một số trường hợp nhất định.  Ví dụ, chủ nhân sở làm có thể nhận được yêu cầu phải chứng minh đã tuân thủ các quy định liên quan đến tình trạng tiêm ngừa của nhân viên nếu Quận Hạt nhận được thông báo rằng chủ nhân sở làm đó đã không tuân thủ.  Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của Tiểu Bang (Cal/OSHA) cũng có thể yêu cầu chủ nhân sở làm cung cấp tài liệu chứng minh rằng họ đã tuân thủ tất cả các quy định đối với nhân viên đã được tiêm ngừa và nhân viên chưa được tiêm ngừa.  Biết được nhân viên nào đã được tiêm ngừa giúp cho chủ nhân sở làm tuân thủ những quy định đó.

Cách đơn giản nhất để tuân thủ yêu cầu xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên là gì?

Chỉ cần một vài bước đơn giản để tuân thủ yêu cầu này. Một cách đơn giản để doanh nghiệp tuân thủ là làm những điều như sau:

 1. Phát cho nhân viên mẫu đơn một trang mà Quận Hạt đã cung cấp để giúp các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu này. Nhân viên sẽ mất không quá một hoặc hai phút để điền vào mẫu đơn.
 2. Thu thập các mẫu đơn và lưu trữ lại như cách quý vị lưu trữ thông tin bí mật của nhân viên, như tài liệu yêu cầu nghỉ việc chữa bệnh, giúp đỡ tạo sự tiện lợi hợp lý cho nhân viên, v.v.
 3. Cung cấp cho nhân viên chưa được tiêm ngừa, hoặc nhân viên từ chối cho biết họ đã được tiêm ngừa hay chưa, một tờ thông tin về việc tiêm ngừa, có thể lấy ở đây.

Một người làm việc theo hợp đồng đang làm việc tại doanh nghiệp của tôi. Tôi có phải xác định tình trạng tiêm ngừa của tất cả nhân viên của người này không?

Quý vị có thể dựa vào người làm việc theo hợp đồng này để hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên của họ, nhưng quý vị nên xác nhận với người làm việc theo hợp đồng này rằng họ đã tuân thủ yêu cầu này.

Tôi không có nhân viên nào làm việc tại Hạt Santa Clara. Tuy nhiên, một số nhân viên của tôi đôi khi cũng đến Quận Hạt để làm việc. Tôi có cần xác định tình trạng tiêm ngừa của những nhân viên đó không?

Không. Quý vị chỉ phải xác định tình trạng tiêm ngừa cho những nhân viên làm việc tại các cơ sở ở Hạt Santa Clara hoặc những người thường xuyên làm việc tại các cơ sở trong Quận Hạt.

Tôi điều hành một tổ chức phi lợi nhuận có nhiều tình nguyện viên. Vài người này thường xuyên tình nguyện tại các cơ sở của chúng tôi trong Quận Hạt. Tuy nhiên, nhiều người trong số này là tình nguyện viên một lần. Tôi có phải xác định tình trạng tiêm ngừa cho tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi không?

Quý vị chỉ cần hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của các tình nguyện viên thường xuyên làm việc tại các cơ sở trong Quận Hạt. Do đó, quý vị sẽ không phải xác định tình trạng tiêm ngừa cho những tình nguyện viên làm việc một lần.

Công ty của tôi sở hữu một tòa nhà tại quận hạt mà nhân viên của chúng tôi đang làm việc. Chúng tôi cho các doanh nghiệp khác thuê một số tầng có văn phòng hoàn toàn tách biệt với văn phòng của công ty tôi, ngoài các khu vực chung như sảnh chờ trong tầng một và thang máy. Công ty của tôi có cần xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên trong các cơ sở kinh doanh riêng biệt đó không?

Nếu công ty của quý vị cho phép các doanh nghiệp khác thuê văn phòng hoàn toàn tách biệt với văn phòng công ty của quý vị thì không phải xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên của doanh nghiệp thuê văn phòng. Nhưng chủ nhân các doanh nghiệp đó phải có trách nhiệm hoàn tất hai đợt xác định tình trạng tiêm ngừa của nhân viên của họ.

Tôi điều hành một cửa hàng tạp hóa trong quận hạt và chúng tôi có một chủ tiệm bán cà phê tại một quầy nhỏ bên trong cửa hàng của chúng tôi. Tôi có phải xác định tình trạng tiêm ngừa của các nhân viên của tiệm cà phê đó không?

Có, vì chủ tiệm cà phê thường xuyên cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại cơ sở kinh doanh của quý vị, doanh nghiệp của quý vị phải hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa cho nhân viên của chủ tiệm đó. Tuy nhiên, quý vị có thể dựa vào chủ tiệm để xác định tình trạng tiêm ngừa cho nhân viên của họ, nếu quý vị xác nhận rằng họ đã tuân thủ yêu cầu này.

Những người đại diện công ty bán hàng thỉnh thoảng đến doanh nghiệp của tôi để giới thiệu sản phẩm của họ. Văn phòng của tôi có phải xác định tình trạng tiêm ngừa của những người đại diện bán hàng này không?

Nếu những người đại diện bán hàng này không làm việc thường xuyên tại một trong các văn phòng của quý vị, quý vị không có trách nhiệm phải xác định tình trạng tiêm ngừa của họ.   

Tôi đã yêu cầu tất cả nhân viên báo cáo tình trạng tiêm ngừa của họ, nhưng một số nhân viên không trả lời trước ngày 1 tháng 6.  Tôi có thể bị phạt không?

Miễn là doanh nghiệp đã có những nỗ lực phù hợp và thiện chí để thu thập thông tin về tình trạng tiêm ngừa cho nhân viên trước ngày 1 tháng 6 và đang đã theo sát những người chưa trả lời, doanh nghiệp đó sẽ được coi là tuân thủ yêu cầu này. Các doanh nghiệp nên cố gắng thu thập thông tin này giống như họ đang thu thập thông tin cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác dành cho doanh nghiệp — ví dụ: bảng chấm công của nhân viên, hồ sơ lương bổng và các mẫu W-9 và W-4.

Trở lại đầu trang ▲

SẮP XẾP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ CÓ HOÀN CẢNH KHÔNG THUẬN LỢI

Với một số quy tắc liên quan đến COVID-19 của Tiểu Bang và Quận Hạt vẫn còn hiệu lực, các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng có cần phải tuân theo các quy định của Đạo luật Người khuyết tật tại Hoa Kỳ (ADA) không?

Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế không thay đổi đối với các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn Quận Hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải thực hiện các trách nhiệm thông thường của họ với ADA, ngay cả khi họ phải thay đổi cơ sở vì đại dịch COVID-19. Hãy vào đây để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA đối với doanh nghiệp.

Tôi sử dụng xe lăn hoặc xe được sửa lại để thích hợp cho người khuyết tật (xe thích nghi). Tôi có thể sử dụng các địa điểm cho phép ngồi trong xe (drive-up) để được xét nghiệm COVID-19 của Quận Hạt không?

Có. Các địa điểm xét nghiệm drive-up cho phép xe vận chuyển xe lăn và xe thích nghi khác đi vào. Lưu ý rằng các địa điểm xét nghiệm drive-up thường sẽ yêu cầu quý vị ở lại trong xe trong khi quý vị tự mình lấy mẫu xét nghiệm.

Tôi sử dụng xe lăn tay/xe lăn điện hoặc tôi có khuyết tật thể chất khác. Tôi có thể dùng các địa điểm xét nghiệm và tiêm ngừa COVID-19 của Quận Hạt không?

Có. Các địa điểm xét nghiệm và tiêm ngừa đều có lối đi cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh không thuận lợi, và nhân viên tại chỗ luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả những ai cần được hỗ trợ.

Tôi dựa vào phương tiện giao thông công cộng hoặc dịch vụ đưa đón theo yêu cầu (paratransit) để đi lại. Nếu tôi muốn đi xét nghiệm hoặc tiêm ngừa COVID-19, làm sao tôi có thể sắp xếp phương tiện đi đến địa điểm xét nghiệm?

Xin vui lòng xem trang mạng xét nghiệm và biểu đồ này của Quận Hạt để biết cách lấy phương tiện vận chuyển đến địa điểm xét nghiệm. Tương tự như vậy, vui lòng vào trang mạng tiêm ngừa COVID-19 để biết thông tin để có được dịch vụ đưa đón miễn phí đến tận nơi cho cuộc hẹn tiêm ngừa của quý vị. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên lạc với Điều phối viên của Quận Hạt hỗ trợ Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại [email protected].

Làm thế nào để Quận Hạt biết rằng người có nhu cầu tiếp cận hoặc xử lý ngôn ngữ có thể hiểu được các bản thông tin của họ về COVID-19?

Quận Hạt đang thực hiện nhiều điều để mọi thông tin đưa ra đều có thể được công chúng hiểu rõ . Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng có chức năng Văn bản Thay thế. Công chúng cũng có thể sử dụng 711 cho Dịch vụ Hỗ trợ Người Khiếm thính và Nói không rõ. Quận Hạt đã thường xuyên tổ chức các buổi hội thoại trực tuyến để chia sẻ thông tin quan trọng ở dạng video, và các bài thuyết trình trên video có người diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh - ASL trực tiếp. Quận Hạt cũng đã làm các thông báo, tờ chương trình và bích chương có cả thông tin bằng hình ảnh cùng chữ viết để mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Quận Hạt có cung cấp tài liệu COVID-19 của họ trong các hình thức dễ xem (bản in ra giấy, khổ lớn, v.v.) không?

Có. Nếu quý vị có khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở dạng có thể xem và hiểu được, vui lòng liên lạc với Điều phối viên cho người khuyết tật hoặc hoàn cảnh bất lợi tại [email protected] để được hỗ trợ.

Tôi có cần giấy bác sĩ để vào cơ sở kinh doanh mà không cần khăn che mặt nếu tôi có bệnh hoặc khuyết tật khiến tôi không thể mang khăn che mặt không?

Không. Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy báo của bác sĩ sau khi quý vị đã giải thích không thể đeo khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang để biết thêm thông tin.

Tôi điều hành một doanh nghiệp bán lẻ và tôi không an tâm khi cho phép một ai vào cửa hàng của mình mà không mang khăn che mặt. Doanh nghiệp của tôi có thể làm gì để thích nghi cho những người mua sắm không thể mang khăn che mặt vì lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật?

Nếu khách hàng không thể mang khăn che mặt vì sức khỏe hoặc khuyết tật, các cửa hàng bán lẻ không được từ chối phục vụ khách hàng đó chỉ vì họ không mang khăn che mặt. Nhưng các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo điều kiện thuận tiện cho những khách hàng này để họ có thể nhận được dịch vụ của cửa hàng bán lẻ mà không cần vào bên trong cơ sở kinh doanh. Những điều kiện thuận tiện này có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào bên trong cửa hàng.

Tôi không an tâm khi đi mua sắm trực tiếp vì tôi vẫn chưa được tiêm ngừa đầy đủ và không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc vì khuyết tật. Có các trợ giúp nào để giúp tôi mua sắm không?

Dịch vụ giao hàng của các cửa hàng bán lẻ và hàng tạp hóa là những lựa chọn tốt cho những người không an tâm đi mua sắm trực tiếp. Ngoài ra còn có các trợ giúp miễn phí như helphands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

Tôi không thể mang khẩu trang vì sức khỏe hoặc khuyết tật. Tôi có bị bắt buộc phải mang không?

Khăn che mặt là một trong những phương tiện quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhất là cho những người chưa được tiêm ngừa đầy đủ và những ai có thể mang khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy khi được yêu cầu theo Hướng dẫn Sử dụng Khăn che mặt của Tiểu Bang. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải mang khăn che mặt, có những ngoại lệ cho người có bệnh trạng, tình trạng sức khỏe tâm trí hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt (bao gồm cả những người không thể tháo khăn che mặt nếu không có sự trợ giúp), và người khiếm thính hoặc người giao tiếp với người khiếm thính.

Tôi có một câu hỏi liên quan đến nhu cầu của người khuyết tật và có hoàn cảnh bất lợi. Tôi có thể đến đâu để được hỗ trợ?

Những nguồn trợ giúp sau đây là dành cho những người có câu hỏi liên quan đến các trợ giúp cho người khuyết tật và có hoàn cảnh bất lợi:

 • Để được giúp đỡ tìm địa điểm hoặc tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Siliconorg, hoặc Trung tâm Khu vực San Andreas.
 • Đối với các đề tài liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Văn phòng Dịch vụ cho Người Cao niên và Người trưởng thành của Quận Hạt .
 • Đối với các đề tài liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra viên Bộ Dịch vụ dành cho Người Cao niên của California ở số 1-800-231-4024.
 • Đối với các đề tài liên quan đến SNAP, Medi-Cal, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Việc làm và Trợ cấpcủa Quận Hạt.
 • Để báo cáo một doanh nghiệp đã vi phạm luật ADA, vui lòng liên lạc với thành phố doanh nghiệp đó tọa lạc.

Tôi có thể áp dụng những điều gì để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp?

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng cho tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật hoặc ở tình trạng bất lợi vì họ có thể cần chuẩn bị nhiều hơn để giữ an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích hãy ghi danh nhận thông báo. Đây là một phương thức miễn phí dễ dàng cho quý vị nhận các thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Điều hành Hoạt động Khẩn cấp Quận Hạt có các nguồn trợ giúp để giúp tất cả cư dân trong Quận Hạt soạn một kế hoạch an toàn khi có thiên tai cho gia đình và những người thân của họ. Sau đây là các hướng dẫn chuẩn bị cụ thể hơn cho những người bị khuyết tật hoặc trong tình trạng bất lợi:

Trở lại đầu trang ▲

Đặt câu hỏi hoặc chia sẻ mối quan tâm

Name

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.