Các Câu Hỏi Thường Gặp

CẬP NHẬT: Vào ngày 23 tháng Ba năm 2021, Bộ Y Tế Công Cộng California thông báo Hạt Santa Clara sẽ được chuyển vào Ngạch Cam trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng Ba năm 2021.  Tuy nhiên, Hạt Santa Clara tiếp tục có tỷ lệ nhiễm COVID-19 rất cao, và mối hiểm nguy mà COVID-19 gây ra cho cộng đồng của chúng ta vẫn chưa giảm. Viên Chức Y Tế Quận Hạt hối thúc các doanh nghiệp, tổ chức, và cư dân tiếp tục thận trọng ngay cả khi một số hạn chế đã được Tiểu Bang gỡ bỏ. Chỉ vì một số sinh hoạt được Tiểu Bang cho phép trở lại hoặc có được một số thể thức ngăn ngừa COVID, không có nghĩa là những sinh hoạt này an toàn.

Có thể xem những tài liệu sau đây để biết thêm thông tin và cập nhật.

Những tài liệu sau là các Chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Y Tế với những yêu cầu cụ thể cho những doanh nghiệp và sinh hoạt:

Nhờ các tiến bộ gần đây về tỷ lệ lây truyền COVID-19, Viên Chức Y Tế hủy bỏ tất cả các chỉ thị bắt buộc của Viên Chức Y Tế Quận Hạt cho một số sinh hoạt cụ thể có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2021,. Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người (sửa đổi vào ngày 2 tháng 3) và Chỉ thị Bắt buộc Báo cáo Trường hợp nhiễm dành cho Trường K-12Chương trình Thể thao dành cho Thanh thiếu niên và Các Chương trình Thanh thiếu niên khác vẫn có hiệu lực.

Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong Hạt Santa Clara phải tiếp tục tuân theo tất cả các hạn chế hiện hành theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã sửa đổi vào ngày 5 tháng 10 năm 2020 của Quận Hạt và Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu BangHướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang và các tài liệu về quy định hoặc hướng dẫn khác đối với COVID-19 của Tiểu Bang.

Quận Hạt tiếp tục thực thi tất cả các quy tắc này.

TỔNG QUAN

Hiện nay với việc hủy bỏ các Chỉ thị Bắt buộc của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt riêng cho mỗi loại sinh hoạt, điều đó có nghĩa là Hạt Santa không còn hạn chế nào về COVID-19 phải không?

Không. Mặc dù các Chỉ thị Bắt buộc dành riêng cho mỗi loại sinh hoạt cụ thể không còn có hiệu lực, các hạn chế khác của Quận Hạt và Tiểu bang vẫn được áp dụng, và Quận Hạt tiếp tục thực thi các hạn chế đó.

Tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã sửa đổiChỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người và Chỉ thị Bắt buộc Báo cáo Trường hợp nhiễm dành cho Trường K-12Chương trình Thể thao dành cho Thanh thiếu niên và Các Chương trình Thanh thiếu niên khác của Quận Hạt, cũng như như tất cả các hạn chế hiện hành theo Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu BangHướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu bang và các tài liệu về quy định hoặc hướng dẫn khác đối với COVID-19 của Tiểu Bang (chẳng hạn như Hướng dẫn của Tiểu bang về việc Sử dụng Khăn che mặt).

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Tiểu bang, hãy vào trang trang chủ COVID-19 của Tiểu Bang để được nối kết đến Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu BangHướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang, trang Giới thiệu về các Hạn chế do COVID-19trang mạng của Bộ Y tế Công cộng California và các tài liệu khác. Quý vị cũng có thể gọi đường dây nóng COVID-19 của Tiểu Bang số 1-833-422-4255 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hoặc Thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều; hoặc, quý vị có thể gửi email cho Tiểu Bang tại [email protected]Xin lưu ý: Quận Hạt biết rằng đôi khi Tiểu Bang hướng dẫn người có thắc mắc về các quy tắc của Tiểu Bang sang Quận Hạt để biết cần làm gì. Mặc dù Quận Hạt có thể thật sự đưa ra hướng dẫn về các lệnh y tế công cộng, Quận Hạt không thể cung cấp hướng dẫn tương tự như các quy tắc của Tiểu Bang. Quận Hạt không viết các quy tắc của Tiểu Bang và không có thêm thông tin nào về các quy tắc của Tiểu Bang ngoài những gì được công bố rộng rãi. Nguồn hỗ trợ thích hợp trong việc giải thích các quy tắc của Tiểu Bang là chính Tiểu Bang.

Hiện tại chúng ta đang ở ngạch nào trong Kế hoạch chi tiết về Nền kinh tế An toàn hơn của Tiểu bang?

Giống như hầu hết các quận hạt khác ở California, Hạt Santa Clara hiện nằm trong Ngạch Cam (Ngạch Ba) trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang. Ngạch Cam là ngạch hạn chế thứ ba trong Kế hoạch này. Trang Kế hoạch và trang Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang có thông tin về các hạn chế áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau trong Ngạch Cam.

Khi nào thì Hạt Santa Clara sẽ chuyển ra khỏi Ngạch Cam?

Tiểu Bang sẽ xác định khi nào Hạt Santa Clara có thể chuyển ra khỏi Ngạch Cam dựa trên dữ liệu địa phương của chúng ta. Tiểu Bang sẽ thường xuyên theo dõi dữ liệu của từng quận hạt và dùng dữ liệu đó để quyết định khi nào có thể chuyển các quận hạt sang một ngạch khác. Việc di chuyển giữa các ngạch được xác định chủ yếu là theo tỷ lệ các trường hợp lây nhiễm được điều chỉnh, tỷ lệ kết quả xét nghiệm dương tính và tỷ lệ cư dân được tiêm ngừa.

Tôi cần tuân theo lệnh nào - lệnh của Tiểu Bang hay của Quận Hạt?

Cả hai. Mọi người và các doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt  Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang. Nếu có sự khác biệt giữa hai lệnh, quý vị sẽ phải tuân theo lệnh nào gắt gao hơn.

Quý vị cũng phải tuân theo các Chỉ thị bắt buộc hiện hành của Quận Hạt, các "Hướng dẫn về COVID-19 theo ngành" hiện hành của Tiểu Bang và các luật hoặc quy định hiện hành nào khác.

Những điểm nổi bật chính trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro ngày 5 tháng 10 của Viên Chức Sở Y Tế Quận Hạt là gì?

 • Đúng theo quy định trong Kế hoạch của Tiểu Bang: Trừ khi được nêu khác hơn trong Lệnh được Sửa đổi hoặc Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt, bao gồm Chỉ thị Bắt buộc về Giới Hạn Số Người, các doanh nghiệp chỉ được cho phép mở cửa trong phạm vi cho phép theo Kế hoạch của Tiểu Bang và các hạn chế của Ngạch được chỉ định cho Quận Hạt.
 • Quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp: Lệnh được Sửa đổi tiếp tục đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp tuân theo các quy tắc để làm giảm rủi ro lây lan COVID-19, bao gồm:
  • Làm việc ở nhà: Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên của họ làm việc ở nhà khi có thể. Nhân viên chỉ có thể đến sở cho công việc mà họ không thể làm tại nhà.
  • Quy định về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao: Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính phủ) phải hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho từng cơ sở của họ trên trang mạng của Quận Hạt tại orgBản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được nộp trước ngày 11 tháng 10 năm 2020 không còn hợp lệ. Bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cũ phải được điền bằng với mẫu đơn mới cho Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao tại http://www.covid19prepared.org/.
  • Báo cáo khi có người bị nhiễm bệnh: Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính phủ) phải tuân theo luật pháp và báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ tại www.sccsafeworkplace.org nếu biết có nhân viên nào được xác nhận là dương tính với COVID-19. Họ cũng phải yêu cầu nhân viên báo cho họ khi kết quả xét nghiệm dương tính và tuân thủ mọi biện pháp thăm dò các trường hợp nhiễm, tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân và điều tra các đợt bùng phát bệnh.
  • Giới hạn số người: Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người của Quận Hạt và các hạn chế cụ thể về số người hiện hành theo Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang.

Hiện nay Viên Chức Y Tế đã hủy bỏ các Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt, thì việc tụ họp, trở lại nơi làm việc, lui tới các cơ sở thương mại và việc đi lại có an toàn không?

Không. Mặc dù có những tiến bộ gần đây, Hạt Santa Clara vẫn tiếp tục có tỷ lệ lây truyền COVID-19 rất cao, và mối nguy hiểm COVID-19 gây ra cho cộng đồng của chúng ta vẫn còn nhiều. Viên Chức Y Tế đặc biệt kêu gọi cư dân Quận Hạt lfm giảm bớt rủi ro lây truyền COVID-19 bằng cách ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Viên Chức Y Tế không khuyến khích việc đi lại (đặc biệt là cho các mục đích không cần thiết như các chuyến đi giải trí hoặc cho công việc không cần thiết) và các cuộc tụ họp (đặc biệt là các cuộc tụ họp trong nhà). Những người từ 70 tuổi trở lên, hoặc những người có các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, nên ở nhà ngoại trừ để đáp ứng các nhu cầu cần thiết như thực phẩm hoặc thuốc men. Những người từ 50 đến 69 tuổi nên giảm bớt các sinh hoạt và giao thiệp với người bên ngoài gia đình khi có thể. Những ai đủ điều kiện, nên làm những gì cần thiết để được tiêm ngừa càng sớm càng tốt.

Trở lại đầu trang ▲

QUY TẮC CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA VỀ COVID-19

Tôi có thể tìm các quy tắc của Tiểu Bang cho ngành hoặc sinh hoạt của tôi ở đâu?

Hãy vào trang mạng "Hướng dẫn giảm rủi ro theo ngành" của Tiểu Bang để tìm các quy tắc của Tiểu Bang cho ngành hoặc sinh hoạt của quý vị. Lưu ý rằng các quy tắc cho ngành hoặc hoạt động của quý vị có thể khác nhau tùy thuộc vào ngạch trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang mà Quận Hạt hiện đang được xếp vào. Tùy thuộc vào ngành hoặc sinh hoạt, nhiều hơn một tài liệu hướng dẫn về ngành của Tiểu Bang có thể áp dụng.

Tôi không hiểu các quy định của Tiểu Bang — tôi có thể yêu cầu ai giúp đỡ tôi?

Quận Hạt thường không giúp mọi người hiểu các quy tắc của Tiểu Bang. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Tiểu Bang, hãy vào trang chủ COVID-19 của Tiểu Bang để được nối kết đến Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu BangHướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang, trang Giới thiệu về các Hạn chế do COVID-19trang mạng của Bộ Y tế Công cộng California và các tài liệu khác. Quý vị cũng có thể gọi đường dây nóng COVID-19 của Tiểu Bang theo số 1-833-422-4255 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hoặc Thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều; hoặc, quý vị có thể gửi email cho Tiểu Bang tại [email protected].

Tiểu bang có quy định đặc biệt gì cho những người được tiêm ngừa đầy đủ?

Có, Tiểu bang đang ngày càng áp dụng các quy tắc COVID-19 đặc biệt cho những người được tiêm ngừa đầy đủ. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Khuyến nghị Y tế Công cộng về COVID-19 của Tiểu bang dành cho những người được tiêm ngừa đầy đủ, Phụ lục của Biểu đồ Ngạch cho Sinh hoạt và Doanh nghiệp theo Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn - Các cá nhân đã được xét nghiệm và tiêm ngừa đầy đủ và các Phần, Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt, Hướng dẫn cập nhật cho các cuộc tụ họp và các tài liệu Hướng dẫn theo ngành.

Các quy tắc về khăn che mặt hiện tại trong Quận Hạt là gì?

Theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã được Sửa đổi của Quận Hạt, quý vị phải đeo khăn che mặt bất cứ khi nào được yêu cầu theo Hướng dẫn của Tiểu bang về Khăn che mặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp bên dưới trong phần “Khăn che mặt”.

Theo quy định của Tiểu Bang, cơ sở nào sẽ đạt đủ tiêu chuẩn là “cơ sở ngoài trời”?

Để được coi là “ở ngoài trời”, cơ sở đó phải đáp ứng định nghĩa của Tiểu Bang về “hoạt động ngoài trời”.

Các quy định của Tiểu Bang đối với các cuộc tụ họp là gì?

Viên chức Y tế Tiểu bang nói chung đã cấm các cuộc tụ tập trên toàn tiểu bang, với một số ngoại lệ hạn chế đối với một số loại tụ tập. Các loại hình tụ họp duy nhất được Tiểu Bang cho phép hiện nay là: (1) các buổi lễ thờ cúng; (2) các nghi lễ văn hóa như lễ cưới và tang lễ; (3) biểu tình hoặc các sự kiện chính trị; (4) bất kỳ cuộc tụ tập nào được cho phép một cách rõ ràng bởi tài liệu Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu bang hoặc bởi trang Hỏi và Đáp về Hạn chế do COVID-19; và (5) các cuộc tụ họp nhỏ gồm tối đa ba gia đình (được phép cho bất kỳ mục đích nào). (Lưu ý rằng các lễ cưới được phép tổ chức theo hướng dẫn của Tiểu bang về các nghi lễ văn hóa, nhưng tiệc cưới chỉ được có tối đa 3 gia đình.). Để biết các quy tắc về cách thức tiến hành các cuộc tụ họp được phép này, hãy xem hướng dẫn theo Ngành và trang Hỏi Đáp của Tiểu bang, cũng như Hướng dẫn của Tiểu Bang Phòng chống Lây truyền COVID-19 dành cho các cuộc Tụ họp.

Quận Hạt có thực thi các quy tắc của Tiểu Bang không?

Có.

Trang Hướng dẫn theo Ngành của Tiểu Bang cho biết việc sản xuất âm nhạc, phim và chương trình truyền hình được cho phép với sự chấp thuận của Viên Chức Y Tế Công Cộng của Quận Hạt. Việc sản xuất này có được cho phép ở Hạt Santa Clara không?

Có, miễn là tất cả mọi người tham gia việc sản xuất âm nhạc, phim hoặc chương trình truyền hình tuân theo tất cả các quy tắc trong Hướng dẫn theo Ngành của Tiểu Bang, các quy tắc hiện hành khác của Tiểu Bang và Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi Ngày 5 Tháng 10 của Viên chức Sở Y tế Quận Hạt để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19.

Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2021, trang “Hướng dẫn giảm thiểu rủi ro theo ngành” của Tiểu Bang California bao gồm một phần nêu rõ rằng “Quá trình sản xuất âm nhạc, chương trình truyền hình và phim có thể tiếp tục, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các viên chức y tế công cộng của quận hạt. Để giảm rủi ro lây truyền COVID-19, các dự án sản xuất, diễn viên, đoàn làm phim và các nhân viên khác trong ngành phải tuân thủ các quy trình an toàn đã được công đoàn và nhà quản lý thỏa thuận, và quy trình này sẽ có thể được các viên chức y tế công cộng của Quận Hạt tăng cường thêm.

Miễn là các dự án sản xuất này tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn của Tiểu bang và Quận Hạt, chẳng hạn như các quy tắc liên quan đến việc đeo khăn che mặt, duy trì khoảng cách an toàn với người khác và tối đa hóa công việc từ xa/giảm thiểu số lượng nhân viên cần có tại nơi làm việc, thì chúng sẽ được chấp thuận tại Hạt Santa Clara.

Hướng dẫn về Thể thao Giải trí Ngoài trời và Trong nhà dành cho Thanh thiếu niên và Người lớn của Tiểu Bang và bản Hỏi & Đáp về Thể thao dành cho Thanh thiếu niên yêu cầu các đội đi thi đấu trở lại phải “phối hợp” với “cơ quan y tế địa phương”. Sự phối hợp nào với Sở Y tế Công cộng Quận Hạt là cần thiết để tuân thủ quy định này?

Tất cả các đội (bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác) trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổiChỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người, và Chỉ thị Bắt buộc Báo cáo Trường hợp nhiễm dành cho Trường K-12, các Chương trình Thể thao dành cho Thanh thiếu niên và Các Chương trình Thanh thiếu niên khác, cũng như tất cả các hạn chế hiện hành trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang, Hướng dẫn về COVID-19 theo Ngành của Tiểu Bang (bao gồm Hướng dẫn về Thể thao Giải trí Ngoài trời và Trong nhà dành cho Thanh thiếu niên của Tiểu Bang và, nếu có, bản Hỏi & Đáp về Thể thao dành cho Thanh thiếu niên), và mọi tài liệu hướng dẫn hoặc quy định về COVID-19 nào khác của Tiểu Bang (chẳng hạn như Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt). Tất cả các quy tắc COVID-19 hiện hành của Tiểu Bang và Quận Hạt phải được tuân thủ, nhưng Viên Chức Y Tế Quận Hạt đã quyết định rằng các đội sẽ không cần tham khảo thêm với Sở Y tế Công Cộng của Quận Hạt.

Hướng dẫn Thể thao Giải trí Ngoài trời và Trong nhà dành cho Thanh thiếu niên và Người lớn của Tiểu Bang yêu cầu thông báo cho "Sở Y tế địa phương" để tham gia vào các sinh hoạt nhất định. Làm cách nào để thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt?

Thông báo có thể được gửi qua email đến [email protected]. Địa chỉ email này chỉ dành cho việc gửi thông báo và quý vị sẽ không nhận được trả lời. Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt không cung cấp hoặc yêu cầu các cuộc thi hoặc chương trình sinh hoạt thể thao cụ thể phải được phê duyệt.

Hướng dẫn Thể thao Giải trí Ngoài trời và Trong nhà dành cho Thanh thiếu niên và Người lớn của Tiểu Bang và bản Hỏi & Đáp về Thể thao dành cho Thanh thiếu niên nói chung không cho phép các chương trình sinh hoạt hoặc thi đấu có nhiều hơn hai đội, nhưng cho phép một số ngoại lệ nhất định đối với các môn thể thao cụ thể với “sự cho phép của sở y tế địa phương nơi chương trình sinh hoạt được tổ chức và tùy sở y tế địa phương của mỗi đội”. Làm cách nào để tôi xin phép Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara?

Viên Chức Y Tế Quận Hạt đã cho phép các chương trình sinh hoạt hoặc thi đấu có nhiều hơn hai đội trong tất cả các môn thể thao, được xác định là được ngoại lệ trong hướng dẫn của Tiểu Bang: môn điền kinh, chạy việt dã, chơi gôn, trượt tuyết trên ván, trượt tuyết, quần vợt, bơi lội, lặn, lướt sóng, đi xe đạp, các chương trình sinh hoạt cưỡi ngựa và các môn thể thao nào khác “thường có các đối thủ cá nhân từ nhiều đội. ” Các chương trình hoặc thi đấu như vậy vẫn phải tuân thủ tất cả các quy định COVID-19 hiện hành khác của Tiểu Bang và Quận Hạt.

Nếu quý vị không chắc Tiểu Bang đã xác định môn thể thao của quý vị có phải thường có các đối thủ cá nhân từ nhiều đội tham gia trong hay không, quý vị có thể gọi đường dây nóng COVID-19 của Tiểu Bang theo số 1-833-422-4255 (mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, hoặc Thứ Bảy, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều) hoặc gửi câu hỏi qua email đến [email protected].

Xin đừng liên lạc với Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt hoặc tổ chức nào khác của Quận Hạt để yêu cầu một ngoại lệ cho sinh hoạt, trận đấu hoặc môn thể thao cụ thể của quý vị. Ngoài ra, Sở Y Tế Công Cộng hoặc tổ chức nào khác của Hạt Santa Clara đều không thể cung cấp thông tin về sự phê chuẩn của sở y tế công cộng của các đội khách thuộc một quận hạt khác. Việc phê chuẩn của Viên Chức Y Tế Quận Hạt sẽ không cấu thành sự phê chuẩn của các sở y tế địa phương của một địa bàn nào khác.

Trở lại đầu trang ▲

DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp của tôi cần làm những điều gì để tuân thủ Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổi của Quận Hạt?

Trước tiên, nếu doanh nghiệp của quý vị có một cơ sở trong Quận Hạt được nhân viên hoặc công chúng sử dụng, hoặc nếu doanh nghiệp của quý vị làm việc tại cơ sở của người khác, quý vị sẽ phải hoàn thành và thực hiện Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao, và bản này phải được nộp cho Quận Hạt tại www.COVID19Prepared.org bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Các bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao được gửi trước ngày 11 tháng 10 bây giờ không còn hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem lại phần Câu hỏi thường gặp liên quan đến Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao.

Thứ hai, quý vị phải yêu cầu các nhân viên làm việc ở nhà khi có thể. Nhân viên có thể đi làm chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ mà họ không thể làm ở nhà.

Thứ ba, quý vị phải báo cáo với Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ nếu quý vị biết có nhân viên nào được xác nhận là dương tính với COVID-19. Quý vị cũng phải yêu cầu nhân viên báo cho quý vị nếu họ có kết quả dương tính. Nếu có nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị sẽ phải tuân theo các hướng dẫn bắt buộc được liệt kê tại www.sccsafeworkplace.org.

Thứ tư, quý vị phải bảo đảm rằng nhân viên của quý vị và công chúng đang tuân thủ các yêu cầu hiện hành về việc mang khăn che mặt trong Hướng dẫn của Tiểu Bang về Khăn che mặt.

Thứ năm, quý vị phải tuân thủ Lệnh Ở Nhà của Tiểu Bang (có sẵn tại đây), bao gồm lệnh ban hành vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn và mọi tài liệu Hướng dẫn theo ngành hiện hành của Tiểu Bang.

Thứ sáu, nếu có áp dụng, quý vị phải tuân thủ Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người và Chỉ thị Bắt buộc Báo cáo Trường hợp nhiễm dành cho Trường K-12Chương trình Thể thao dành cho Thanh thiếu niên và Các Chương trình Thanh thiếu niên khác.

Cuối cùng, quý vị phải tuân thủ tất cả các điều khoản hiện hành khác của Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổi.

Có người đã liên lạc với tôi và nói rằng họ đang thi hành Lệnh của Viên chức Y Tế Quận Hạt. Làm thế nào để biết chắc rằng người này được ủy quyền để tiến hành việc thực thi?

Nếu quý vị có thắc mắc về việc liệu ai đó có được Viên Chức Y Tế ủy quyền thi hành Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang và địa phương hay không, quý vị có thể liên lạc với Tổng đài dành cho Doanh nghiệp theo số (408) 961-5500 và yêu cầu họ xác nhận. (Lưu ý: Nhân viên Thực thi của Quận Hạt sẽ không bao giờ hỏi thông tin thẻ tín dụng của quý vị hoặc yêu cầu quý vị trả tiền phạt hoặc chi phí qua điện thoại.)

Một số nhân viên của tôi có thể làm việc từ xa. Họ có được phép làm việc trong văn phòng hoặc cơ sở theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổi của Quận Hạt không?

Không. Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục cho nhân viên làm công việc từ xa một cách tối đa. Quý vị phải yêu cầu tất cả nhân viên làm việc ở nhà cho mọi nhiệm vụ công việc nào sở làm giao phó có thể làm ở nhà. Nhưng các nhân viên này có thể đến nơi làm việc để thực hiện nhiệm vụ nào được sở làm giao phó mà họ chỉ có thể làm tại sở.

Tôi đã nộp bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao đã Sửa đổi trên trang mạng của Quận Hạt và nhận được bản dấu hiệu “Sẵn sàng Ứng phó COVID-19” — điều đó có phải là Quận Hạt đã chấp thuận cho tôi mở cơ sở của tôi không?

Dấu hiệu Sẵn sàng Ứng phó COVID-19 chỉ xác nhận quý vị đã hoàn thành và nộp Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao đã Sửa đổi cho Quận Hạt. Điều đó không có nghĩa là Quận Hạt đã cho phép doanh nghiệp của quý vị hoạt động. Dù đã nộp bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao hay chưa, quý vị sẽ phải tuân thủ Lệnh của Viên Chức Y Tế của Quận Hạt và Tiểu Bang, bao gồm mọi lệnh cấm hoạt động đối với một số loại hình doanh nghiệp.

Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao yêu cầu người chủ phải xác định “người tiếp xúc gần gũi” với các trường hợp nhiễm dương tính từ nơi làm việc trong 10 ngày. "Người tiếp xúc gần gũi" với trường hợp nhiễm nghĩa là gì?

Người tiếp xúc gần gũi là người đã ở trong vòng 6 feet người bị nhiễm bệnh trong vòng ít nhất 15 phút vào một thời điểm nào, bắt đầu từ 2 ngày trước khi người bị nhiễm bệnh có các triệu chứng hoặc xét nghiệm dương tính. Những người tiếp xúc gần bao gồm những người đã tiếp xúc liên tục trong 15 phút với người bị nhiễm bệnh, cũng như những người giao tiếp nhiều lần trong thời gian ngắn với người bị nhiễm bệnh. Nếu một nhân viên là người tiếp xúc gần gũi với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị có thể phải loại nhân viên đó khỏi nơi làm việc nếu họ được yêu cầu cách ly. Xem hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org để biết thêm thông tin về các yêu cầu cách ly và yêu cầu nhân viên không đến nơi làm việc.

Khi xác định xem ai đó có phải là “người tiếp xúc gần gũi” hay không, việc mang khăn che mặt của trường hợp dương tính hay người tiếp xúc với trường hợp dương tính có quan trọng hay không?

Không. Mặc dù khăn che mặt làm giảm lây truyền COVID-19, nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định xem ai đó có phải là người tiếp xúc gần gũi hay không và có nên cách ly hay không.

Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao đã Sửa đổi yêu cầu chủ nhân cơ sở tiến hành việc kiểm tra triệu chứng cho nhân viên vào đầu ca làm việc của họ. Có cần chỉ định một người trực tiếp kiểm tra các triệu chứng không?

Không. Chủ cơ sở có thể chỉ định một người trực tiếp tiến hành việc kiểm tra các nhân viên, nhưng họ cũng có thể để nhân viên tự xác nhận bằng văn bản rằng họ không có triệu chứng. Có thể thực hiện điều này qua một biểu mẫu giấy, một cuộc khảo sát trực tuyến hoặc bất cứ thể loại văn bản nào khác.

Với tư cách là chủ cơ sở, tôi có bổn phận gì theo quy định COVID-19 khẩn cấp của Cal/OSHA?

Các Tiêu chuẩn Tạm thời Khẩn cấp Phòng ngừa COVID-19  của Cal/OSHA muốn bảo vệ nhân viên khỏi bị COVID-19 tại nơi làm việc. Để biết thêm thông tin về các quy định này của Tiểu Bang, hãy xem Câu hỏi thường gặp của Cal/OSHA. Quận Hạt không thể cung cấp lời khuyên pháp lý về cách các quy định áp dụng này, vì vậy quý vị được khuyến khích hỏi những câu như vậy với người tư vấn pháp lý của quý vị.

Trở lại đầu trang ▲

Báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19

Các doanh nghiệp nên làm gì khi phát hiện ra có người xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại nơi làm việc của họ?

Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Thể thức gồm từng bước này cung cấp hướng dẫn cho người chủ về những việc cần làm khi có người tại nơi làm việc của họ xét nghiệm dương tính với COVID-19, bao gồm: (1) cung cấp hướng dẫn cho nhân viên dương tính với COVID-19, (2) xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm, (3) báo tin cho tất cả nhân viên, (4) báo cáo vụ việc với Sở Y Tế Công Cộng, (5) báo cáo mọi trường hợp nhập viện và tử vong, (6) làm sạch và khử trùng, và (7) ngăn ngừa lây truyền COVID-19 tại nơi làm việc.

Tại sao Quận Hạt bắt buộc người chủ phải báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Để giúp COVID-19 không lan truyền trong cộng đồng, người chủ phải yêu cầu nhân viên báo cho họ biết nếu đã xét nghiệm dương tính và đã ở nơi làm việc trong vòng 48 giờ sau khi có triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ sau khi xét nghiệm. Người chủ (bao gồm cả các cơ quan chính phủ) bắt buộc phải thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ khi một trong các nhân viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nếu đã làm việc trong khoảng thời gian đó (cho dù người chủ đã biết điều đó từ nhân viên của họ hoặc từ nguồn nào khác). Làm theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org để báo cáo các trường hợp  nhiễm bằng cách sử dụng Cổng trực tuyến Báo cáo về Người nhiễm và Người đã tiếp xúc với Người nhiễm tại nơi làm việc.

Tôi là chủ nhân một cơ sở. Nếu một trong những nhân viên của tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nhưng người đó không đến cơ sở của tôi gần đây, tôi có phải báo cáo trường hợp nhiễm đó cho Quận Hạt không?

Nếu có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 đang làm việc tại cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị trong vòng 48 giờ trước khi bắt đầu có các triệu chứng hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm, quý vị phải nộp dữ liệu theo yêu cầu về trường hợp nhiễm này và người đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm đó qua Cổng thu thập dữ liệu về người đã tiếp xúc gần gũi, theo hướng dẫn tại www.sccsafeworkplace.org. Nếu người đó KHÔNG ở trong cơ sở hoặc nơi làm việc trong khoảng thời gian này (ví dụ, nhân viên đang làm việc từ xa tại nhà), quý vị không cần phải báo cáo trường hợp nhiễm đó cho Quận Hạt.

"Thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân" là gì?

Đây là một trong những phương tiện quan trọng nhất hiện có để làm giảm sự lây lan của COVID-19. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc với bệnh nhân sẽ làm gián đoạn chuỗi lây truyền COVID-19 bằng cách giúp Sở Y Tế Công Cộng có thể xác định các người đã có thể tiếp xúc với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và giúp họ cách ly an toàn. Việc này giúp làm chậm sự lây lan của siêu vi khuẩn trên khắp Quận Hạt của chúng ta. Việc tìm kiếm người đã tiếp xúc giúp chúng tôi đưa ra ít hạn chế hơn đối với các sinh hoạt của cộng đồng vì các chuỗi lây truyền COVID-19 có thể được truy tìm và chận đứng trước khi lan truyền mà không ngăn lại được. Thêm thông tin về hoạt động thăm dò bệnh nhân và tìm kiếm người đã tiếp xúc của Quận Hạt có trang Tìm kiếm Người đã tiếp xúc.

Làm thế nào để người chủ báo cáo rằng họ đã có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 cho Sở Y Tế Công Cộng?

Nếu có trường hợp  nhiễm dương tính được xác định tại nơi làm việc của quý vị, hãy nộp dữ liêu về trường hợp  nhiễm và những người đã tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân qua Cổng trực tuyến báo cáo về Trường hợp  nhiễm và Người đã tiếp xúc với Trường hợp nhiễm tại nơi làm việc. Theo Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế, các người chủ bắt buộc phải tuân theo luật pháp và nộp bản báo cáo này trong vòng bốn giờ sau khi họ biết về trường hợp nhiễm. Nếu quý vị không có đủ thông tin trong vòng bốn giờ, quý vị phải báo cáo thông tin mà quý vị đã có được. Nếu quý vị phát hiện thêm thông tin sau lần báo cáo đầu tiên, quý vị có thể cập nhật thông tin bằng cách gửi mẫu đơn mới và gõ [Tên doanh nghiệp của quý vị] - CORRECTION" trong phần "Employer Name." Thông tin cung cấp sẽ được giữ kín và sẽ không được chuyển sang cơ quan di trú.

Nhân viên cần cung cấp thông tin gì cho người chủ nếu họ phát hiện ra rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ phải yêu cầu tất cả nhân viên (nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên) báo ngay cho doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã có mặt tại nơi làm việc trong vòng 48 giờ trước khi các triệu chứng bắt đầu hoặc trong vòng 48 giờ kể từ ngày họ được xét nghiệm. Điều này có nghĩa là nhân viên phải thông báo ngay cho chủ sở của họ rằng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nếu họ đã có mặt tại nơi làm việc trong thời gian này. Nhân viên cũng phải hỗ trợ người chủ xác định những người đã tiếp xúc gần gũi với họ tại nơi làm việc.

Quận Hạt sẽ sử dụng thông tin này để ngăn chặn bệnh lây lan tại nơi làm việc và trong số người đã có thể tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính. Tất cả thông tin được báo cáo cho Quận Hạt sẽ được giữ kín và sẽ không được chuyển sang cơ quan di trú.

Khi một nhân viên được xét nghiệm COVID-19, ai sẽ được liệt kê là người nhận kết quả xét nghiệm? Kết quả có nên được chuyển cho nhân viên (người này sau đó sẽ thông báo cho người chủ nếu kết quả là dương tính), hay kết quả nên được chuyển trực tiếp đến người chủ?

Người chủ có thể (và được khuyến khích) cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho nhân viên của họ, trong trường hợp đó, kết quả xét nghiệm có thể được báo cáo trực tiếp cho người chủ. Nhưng nhân viên tự đi xét nghiệm không cần yêu cầu cơ quan y tế hoặc phòng xét nghiệm báo cáo kết quả xét nghiệm trực tiếp cho người chủ và người chủ không nên yêu cầu điều này.

Sở Y Tế Công Cộng làm gì với thông tin của tôi?

Tất cả thông tin thu thập được cho mục đích thăm dò trường hợp nhiễm và tìm kiếm những ai đã tiếp xúc với người nhiễm sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích điều tra và ngăn chặn COVID-19. Thông tin cá nhân sẽ được giữ kín và không tiết lộ cho người không làm công việc tìm kiếm người đã tiếp xúc và ngăn chặn COVID-19. Quận Hạt không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân về một ai trong cộng đồng với cơ quan di trú.

Trở lại đầu trang ▲

KHĂN CHE MẶT

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổi của Quận Hạt có các quy định nào về khăn che mặt?

Theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổi của Quận Hạt, quý vị phải mang khăn che mặt bất cứ khi nào được yêu cầu theo Hướng dẫn về Khăn che mặt của Tiểu Bang.

Những loại khăn che mặt nào an toàn để mang? Tôi có thể mang tấm nhựa che mặt không?

Khăn che mặt mà quý vị mang khi đi làm hoặc khi ghé các cơ sở thương mại có thể là khẩu trang phẫu thuật dùng một lần hoặc khẩu trang vải tái sử dụng do quý vị tự chế hoặc mua. Chúng tôi khuyến khích việc mang khăn che mặt vải tái sử dụng và dành các khẩu trang phẫu thuật cho nhân viên y tế và những nhân viên khác có thể cần dùng, và để giảm sự lãng phí. Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt khuyến khích mọi người dùng các loại khăn che mặt:​

Nếu chúng ta đều đeo khẩu trang, thì mọi người sẽ được bảo vệ. Quý vị có thể tự chế khẩu trang bằng càch dùng ít nhất hai lớp vải thông dụng, như vải bông.
 • Có ít nhất hai lớp vải. 
 • Vừa khít trên mũi, miệng và cằm của quý vị, có thể móc quanh tai hoặc buộc sau đầu. Đừng để phần trên của khăn che mặt nằm ở dưới mũi hoặc dưới cằm.

Các loại khăn che mặt sau đây không bảo vệ chống lại sự lây lan của COVID-19 đủ và Viên Chức Sở Y Tế đặc biệt khuyên quý vị không sử dụng:

 • Khăn ống vải trùm cổ và khăn vải che mặt một lớp, vì quá lỏng lẻo hoặc quá mỏng nên không bảo vệ đầy đủ.
 • Khăn che mặt có van thở ra vì để không khí chưa được lọc (có thể chứa các giọt dịch và khí dung từ hơi thở) thoát ra ngoài.

Tấm nhựa che mặt không tốt bằng khăn vải che mặt. Khăn che mặt được mang khít khao che kín mũi, miệng và cằm giúp người mang ngăn các giọt dịch và khí dung từ hơi thở có thể bị nhiễm bệnh lây sang người khác. Tấm nhựa chắn mặt được dùng cho một mục đích khác, và đó là để bảo vệ mắt của người mang trong các tình huống cần bảo vệ mắt (ví dụ: trong khi thực hiện các thủ thuật y tế gần bệnh nhân). Căn cứ trên các bằng chứng hiện có, tấm che mặt không có khả năng bảo vệ chống lại sự lây lan của các giọt dịch và khí dung như khăn che mặt được đeo đúng cách. Quý vị có thể mang tấm che mặt bên ngoài khăn che mặt nếu muốn, nhưng quý vị không thể mang tấm che mặt thay vì khăn che mặt trong các tình huống bắt buộc phải mang khăn che mặt. (Tuy nhiên, các tấm nhựa che mặt có rèm vải ở dưới vẫn tốt hơn so với khi không có thiết bị bảo vệ khác, nếu quý vị được miễn mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật, hãy xem liệu quý vị có thể mang tấm che mặt có rèm bên dưới hay không. Điều này sẽ bảo vệ quý vị ở mức nào đó trong lúc vẫn không quá sát vào mặt của quý vị.).

Ai không phải mang khăn che mặt?

Những người sau đây không phải đeo khăn che mặt:

 • Trẻ em dưới hai tuổi.
 • Những người mà chuyên gia y tế đã khuyên không nên mang khăn che mặt vì họ có vấn đề sức khỏe có thể tạo nguy hiểm cho họ nếu mang khăn che mặt.
 • Những người không thể mang hoặc gỡ khăn che mặt khi không được trợ giúp.
 • Những người khiếm thính hoặc những người đang giao tiếp với người bị khiếm thính vì khả năng nhìn thấy miệng là điều cần thiết để giao tiếp trong trường hợp này.
 • Những người lao động phải gỡ khăn che mặt để tuân thủ các quy tắc của địa phương, Tiểu Bang hoặc Liên.
 • Những người phải gỡ khăn che mặt để giải quyết nhu cầu căn bản của cơ thể, như việc ăn uống.
 • Những người đang ở ngoài trời và duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với những người không sống trong nhà của họ, trừ khi cần phải mang khăn theo Chỉ thị Bắt buộc.

Những người được miễn mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe mà đang làm công việc thường tiếp xúc với người khác sẽ phải đeo thiết bị không ôm sát vào mặt, như tấm nhựa che mặt có lớp vải phủ dính liền với mép dưới của tấm nhựa, miễn là sức khỏe của họ cho phép.

Tôi có phải đeo khăn che mặt tại nơi làm việc không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở một mình trong phòng làm việc của mình hoặc ngồi cách xa những người khác trong một không gian mở tại nơi làm việc?

Lệnh Giảm thiểu Rủi ro đã Sửa đổi của Quận Hạt áp dụng Hướng dẫn bắt buộc của Bộ Y tế Công cộng California về việc Sử dụng Khăn che mặt. Trong khi làm việc, nếu quý vị ở trong nhà, quý vị phải luôn che mặt, trừ khi ở trong văn phòng hoặc ở một mình trong một căn phòng. Nếu quý vị làm việc trong phòng ngăn "cubicle" hoặc trong không gian mở, quý vị phải luôn che mặt nếu có ai khác trong cùng văn phòng hoặc chung không gian với quý vị, ngay cả khi văn phòng hoặc căn phòng đó rất lớn. Xin lưu ý rằng Viên Chức Y Tế đặc biệt khuyến khích mọi người mang khăn che mặt ngay cả khi họ ở một mình trong văn phòng hoặc căn phòng nếu có người không sống nhà ghé vào phòng đó. Điều này là do khí dung tồn tại trong không khí một thời gian dài. Điều luôn an toàn nhất là mang khăn che mặt khi quý vị có thể làm được.

Quý vị có thể bỏ khăn che mặt để ăn uống tại nơi làm việc với điều kiện là quý vị duy trì khoảng cách an toàn với người khác ít nhất là 6 feet, nhưng quý vị phải đeo khăn che mặt lại ngay sau khi ăn uống xong. Việc tụ tập với đồng nghiệp để ăn trong nhà là điều không an toàn và hoàn toàn không nên làm. Khi có thể, nhân viên được khuyến khích ăn uống trong ngày làm việc ở ngoài trời, hoặc nếu không, ăn một mình tại bàn làm việc/không gian làm việc hoặc trong xe của họ.

 Trở lại đầu trang ▲

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi

Những cơ quan nào phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được sửa đổi?

Tất cả các cơ quan chính phủ và tất cả các doanh nghiệp (bao gồm các cơ quan phi lợi nhuận, cơ quan giáo dục và cơ quan không thuộc chính phủ) có cơ sở trong Hạt Santa Clara mà có nhân viên hoặc công chúng lui tới sẽ phải hoàn thành, nộp và thực hiện một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ có nhiều cơ sở trong Quận Hạt sẽ phải nộp một Thể thức riêng cho từng cơ sở. Ngoài ra, các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ không có cơ sở riêng nhưng thực hiện công việc tại các cơ sở khác (ví dụ: người làm vườn hoặc người dắt chó đi dạo) phải hoàn thành, nộp và thực hiện một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho toàn bộ hoạt động của họ.

Tôi đã hoàn thành một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao theo Lệnh trước đó của Viên Chức Sở Y Tế. Tôi có cần phải hoàn thành một bản mới không?

Có. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào trong Quận Hạt, bao gồm cả các doanh nghiệp đã hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao theo Lệnh trước, sẽ phải hoàn thành và áp dụng một bản mới bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất (ngày 11 tháng 10) và nộp tại www.COVID19prepared.org bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến của Quận Hạt. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao nộp trước ngày 11 tháng 10 không còn có hiệu lực.

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là một quy định hay chỉ là một hướng dẫn?

Các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ đang hoạt động trong Quận Hạt. Việc không tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi là vi phạm Lệnh này và có thể dẫn đến việc bị phạt tiền và các hình phạt khác. Các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ phải thực hiện tất cả các biện pháp áp dụng được xác định trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Tại sao cần có các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi?

Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi bao gồm các biện pháp y tế công cộng cập nhật được thiết kế để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh trong Quận Hạt. Nếu doanh nghiệp của quý vị được cho phép hoạt động, việc thực hiện các nguyên tắc giữ an toàn và sức khỏe này một cách gắt gao là cách tốt nhất để bảo vệ chính quý vị, nhân viên và khách hàng khỏi bị nhiễm COVID-19 khi họ ghé đến cơ sở kinh doanh của quý vị. Bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao và Dấu hiệu SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 được cập nhật phải được niêm yết cũng được thiết kế để cho nhân viên và công chúng biết rằng doanh nghiệp của quý vị có tuân thủ các yêu cầu này và thực hiện theo trách nhiệm để giữ cho cộng đồng được an toàn.

Doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ của tôi cần làm gì để tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi?

Để tuân thủ các yêu cầu của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi, doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị phải thực hiện những việc sau:

 1. Hoàn thành một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho từng cơ sở hoặc địa điểm làm việc trong Quận Hạt có nhân viên hoặc công chúng lui tới, sử dụng bản được cập nhật (ngày 11 tháng 10) được tìm thấy trong mẫu trực tuyến. Nếu doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị không vận hành một cơ sở hoặc nơi làm việc nào, nhưng cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp không được chính quý vị sở hữu hoặc điều hành, thì quý vị phải điền vào một Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi dành cho các hoạt động của quý vị.
 2. Ký, điền và nộp Thể thức được Sửa đổi cho Quận Hạt bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến. Quý vị không được nộp bản Thể thức được sửa đổi qua email, gửi bản in ra giấy hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác. Bản Thể thức phải được nộp bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến.
 3. Phân phối bản sao của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao cho tất cả công nhân (nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu, v.v.) làm việc tại cơ sở hoặc công trường. Nếu doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ của quý vị cung cấp dịch vụ cho nhiều cơ sở hoặc nơi làm việc mà doanh nghiệp hoặc tổ chức của quý vị không sở hữu hoặc điều hành, quý vị sẽ phải phân phối Thể thức được Sửa đổi cho cả nhân viên của quý vị và cho người chủ hoặc người điều hành của từng cơ sở hoặc nơi làm việc mà quý vị cung cấp dịch vụ. Huấn luyện nhân viên của quý vị về các biện pháp của Thể thức được Sửa đổi bằng ngôn ngữ mà họ thông thạo.
 4. Niêm yết một bản dấu hiệu SẴN SÀNG ỨNG PHÓ COVID-19 được cập nhật và Bản Thông tin cho Khách về Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao ở tất cả các lối vào cơ sở hoặc nơi làm việc của quý vị, nơi công chúng và công nhân có thể dễ dàng xem thấy. (Các tài liệu này chỉ có thể được tải xuống và in ra sau khi quý vị đã hoàn thành Thể thức được Sửa đổi bằng cách sử dụng mẫu trực tuyến.)
 5. Niêm yết bản thông báo theo yêu cầu trong Thể thức được Sửa đổi ở mỗi lối vào của cơ sở hoặc nơi làm việc để báo cho khách và nhân viên về các quy định giữ khoảng cách với nhau, việc đeo khăn che mặt, nguyên tắc giữ gìn sức khỏe và vệ sinh.
 6. Thực hiện các biện pháp trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi của quý vị.

Ai có thể điền vào bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho doanh nghiệp của tôi?

Thể thức được Sửa đổi phải được người được ủy quyền điền và ký tên thay mặt doanh nghiệp.

Lệnh yêu cầu người đại diện được ủy quyền phải ký và gửi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi với lời cam kết sẽ chịu hình phạt nếu khai man — điều đó có nghĩa là gì?

“Đã ký và nộp với lời cam kết sẽ chịu phạt nếu khai man” có nghĩa là mọi thứ được ghi trên mẫu đơn trực tuyến phải là sự thật và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của người ký. Cố tình gửi thông tin sai là một tội hình.

Liệu các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi có được công chúng xem thấy sau khi được nộp cho Quận Hạt không?

Có. Công chúng sẽ có thể xem được tất cả các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi được nộp cho Quận Hạt trong cơ sở dữ liệu trực tuyến. Công chúng sẽ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để xem một doanh nghiệp nào đó đã nộp Thể thức được Sửa đổi hay chưa và các biện pháp giữ an toàn mà doanh nghiệp đã áp dụng. Điều này sẽ giúp mọi người trong cộng đồng cảm thấy an lòng khi ghé đến doanh nghiệp của quý vị vì họ sẽ biết quý vị đang làm các điều cần thiết để giữ an toàn cho họ.

Quận Hạt có xem xét và phê duyệt mỗi Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Không. Mặc dù các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi sẽ được nộp trực tuyến và công chúng có thể xem thấy, nhưng không được Quận Hạt hoặc Sở Y Tế Công Cộng xem xét và phê duyệt. Do con số được nộp quá lớn, việc Quận Hạt xem xét và phê duyệt các mẫu đơn là không khả thi. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi được đăng như đã nộp và Quận Hạt sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của những mẫu này. Tuy nhiên, Quận Hạt đang thực thi quy định rằng các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi phải được nộp và áp dụng. Nếu doanh nghiệp của quý vị không nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi, thì doanh nghiệp của quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm khi Quận Hạt thực thi thể thức này.

Sự khác biệt giữa ô “Bắt buộc” và ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” trong mẫu đơn Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi trên mạng là gì?

Ô “Bắt buộc” phải được mỗi doanh nghiệp nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được sửa đổi đánh dấu hoặc điền. Quý vị sẽ không thể hoàn thành mẫu đơn nếu quý vị không đánh dấu vào tất cả các ô bắt buộc. Các ô “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng” chỉ cần được chọn nếu áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, nhưng quý vị phải chọn mọi ô tùy chọn phù hợp với doanh nghiệp của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị điều hành một cửa hàng tạp hóa có xe đẩy hàng, quý vị phải đánh dấu các ô liên quan đến việc lau chùi xe đẩy hàng, mặc dù chúng được liệt kê là “Tùy chọn: Đánh dấu nếu có áp dụng”. Nếu quý vị không chọn ô áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị, thì kể như Thể thức được Sửa đổi của quý vị đã vi phạm Lệnh này.

Nếu bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi của tôi có dấu chìm “IN PROCESS” trên mỗi trang, thì đó có nghĩa là gì?

Dấu chìm “IN PROCESS” có nghĩa là quý vị chưa hoàn thành biểu mẫu DocuSign và chưa nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi thành công. Khi quý vị đã nộp bản Thể thức thành công, quý vị sẽ nhận được một email có đường dẫn đưa đến các tài liệu đã hoàn thành và các tài liệu đã hoàn thành này sẽ không có dấu chìm. Nếu bản Thể thức của quý vị cho thấy "IN PROCESS," đó có nghĩa là quý vị đã không thành công khi nộp và quý vị chưa tuân thủ đủ yêu cầu cần có để nộp bản Thể thức.

“Tên trên bảng hiệu của doanh nghiệp (fictitious name)” là gì?

Ô thứ hai trong Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao đã Sửa đổi yêu cầu tên trên bảng hiệu của doanh nghiệp của quý vị. Điền ô này nếu tên doanh nghiệp hợp pháp của quý vị khác với tên mà khách hàng biết đến hoặc tên mà quý vị sử dụng trong các hoạt động hàng ngày. Ô này là tùy chọn, vì vậy nếu doanh nghiệp của quý vị đã được biết đến bằng tên hợp pháp, quý vị không cần phải điền tên trên bảng hiệu vào đó.

Điều gì được coi là “cơ sở/nơi làm việc” cho Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao đã Sửa đổi?

Cơ sở/Nơi làm việc là địa điểm quý vị vận hành doanh nghiệp. Đối với nhiều doanh nghiệp, cơ sở/nơi làm việc sẽ là các tòa nhà. Đối với những người khác, cơ sở/nơi làm việc có thể là không gian ngoài trời. Cơ sở/nơi làm việc cũng có thể là sự kết hợp giữa tòa nhà và khu vực ngoài trời (chẳng hạn như hoạt động nông nghiệp thu hoạch nông sản trên cánh đồng và chế biến nông sản trong trại kho hoặc nhà kho tại chỗ).

Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi phục vụ tại nhiều địa điểm khác nhau?

Các doanh nghiệp phục vụ tại các địa điểm rải rác (chẳng hạn như người làm vườn, người dắt chó đi dạo hoặc công ty vệ sinh bên trong nhà) có thể nộp một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho toàn bộ hoạt động của họ và không cần phải hoàn thành Thể thức được Sửa đổi mới cho mỗi nơi họ cung cấp dịch vụ (ví dụ, mỗi nhà mà người làm vườn đến để cắt cỏ). Tất cả các doanh nghiệp nằm rải rác phải cung cấp một bản sao của Thể thức được Sửa đổi của họ cho người chủ hoặc nhà điều hành của mỗi nơi mà họ đến để cung cấp dịch vụ (ngoài việc cung cấp bản Thể thức được Sửa đổi cho tất cả nhân viên của họ).

Nếu một doanh nghiệp nằm rải rác có một cơ sở (như văn phòng trụ sở chính hoặc một sân chứa dụng cụ), thì Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao phải liệt kê địa chỉ của cơ sở đó trong hàng “Địa chỉ” ở đầu mẫu Thể thức và bản thông báo theo yêu cầu trong Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao sẽ phải được niêm yết tại cơ sở. Các doanh nghiệp này không nên đánh dấu vào ô “Không có Cơ sở Kinh doanh” ở đầu mẫu đơn (vì họ có cơ sở, ngay cả khi một số hoặc hầu hết các dịch vụ của họ diễn ra ở nơi khác).

Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp nằm rải rác không có cơ sở vật chất và nhân viên chỉ làm việc tại các địa điểm rải rác, các doanh nghiệp này không nên điền vào hàng “Địa chỉ” ở đầu mẫu Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi. Thay vào đó, họ nên nhấp vào ô "Không có Cơ sở Kinh doanh". Các doanh nghiệp này sẽ không cần niêm yết một bản thông báo nào (vì họ không có cơ sở để niêm yết). Họ vẫn nên xem kỹ mẫu đơn và chọn những ô nào áp dụng cho doanh nghiệp của họ.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp nào có nhiều cơ sở, doanh nghiệp đó phải điền vào đơn Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho từng địa điểm.

Tôi điều hành một doanh nghiệp tại nhà của tôi. Tôi có cần nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Điều này thì còn tùy. Tất cả các doanh nghiệp phải hoàn thành, nộp và áp dụng Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho mọi cơ sở/nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng ghé đến. Nếu quý vị điều hành một doanh nghiệp tại nhà, quý vị phải nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi nếu: (1) có ai ở ngoài gia đình đến nhà quý vị để làm nhân viên hoặc ghé đến với tư cách là khách hàng; (2) quý vị cung cấp dịch vụ tại các địa điểm mà quý vị không sở hữu hoặc vận hành; hoặc (3) quý vị đích thân giao sản phẩm đến nhà hoặc nơi kinh doanh. (Lưu ý: Các ví dụ dưới đây chỉ mang tính minh họa. Một số doanh nghiệp được liệt kê trong các ví dụ có thể không mở cửa cho công chúng lui tới theo lệnh hiện hành của Viên Chức Y Tế. Vui lòng xem lại Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số Người và mọi hướng dẫn hoặc Chỉ thị dành riêng cho ngành để quý vị biết tất cả các quy tắc áp dụng cho doanh nghiệp của quý vị.)

Ví dụ 1: Quý vị điều hành một doanh nghiệp sửa chữa điện tử tại nhà. Quý vị là nhân viên duy nhất, nhưng khách hàng đến nhà của quý vị để đưa và lấy đồ cần sửa. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi vì cơ sở kinh doanh của quý vị được khách hàng ghé đến.

Ví dụ 2: Quý vị điều hành một doanh nghiệp kế toán tại nhà của quý vị. Quý vị có một nhân viên đến nhà hai lần một tuần để giúp làm giấy tờ. Nhân viên không sống cùng với quý vị. Quý vị sẽ phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi vì cơ sở kinh doanh của quý vị có nhân viên ghé đến.

Ví dụ 3: Quý vị điều hành một doanh nghiệp làm vườn tại nhà. Quý vị cất thiết bị tại nhà và mỗi ngày lái xe đến nhiều nhà và doanh nghiệp khác nhau để cung cấp dịch vụ của quý vị. Quý vị phải hoàn thành Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi và cung cấp một bản sao cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của mỗi nhà hoặc doanh nghiệp nhận dịch vụ của quý vị.

Ví dụ 4: Quý vị làm đồ nội thất trong phòng chứa xe của quý vị và giao hàng tận nhà cho khách. Quý vị phải hoàn thành một bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Ví dụ 5: Quý vị điều hành một doanh nghiệp thiết kế đồ họa tại nhà của quý vị. Quý vị và người phối ngẫu của quý vị đang sống với quý vị là hai nhân viên duy nhất. Tất cả các cuộc họp với khách hàng được xảy ra trực truyến, vì vậy không ai đến nhà của quý vị do chuyện kinh doanh. Quý vị không cần phải hoàn thành bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi.

Các cơ quan chính phủ có bắt buộc phải hoàn thành các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi cho các cơ sở nơi các chức năng thiết yếu của chính phủ đang được thực hiện không?

Có.

Doanh nghiệp của tôi hiện không cung cấp dịch vụ cho công chúng và nhân viên chỉ có mặt để làm các công việc căn bản tối thiểu. Tôi có cần nộp Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi không?

Có. Tất cả các cơ sở kinh doanh và nơi làm việc được nhân viên hoặc công chúng sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào đều phải có Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao, bao gồm cả những cơ sở chỉ được nhân viên thực hiện các hoạt động căn bản tối thiểu lui tới.

Tôi đã điền vào Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi và bấm “Hoàn tất”. Điều gì xảy ra bây giờ? Làm cách nào để tôi truy cập và in ra các tài liệu đã hoàn thành?

Nếu quý vị đã điền vào mọi ô bắt buộc, sau khi quý vị bấm “Hoàn tất”, một email sẽ được gửi đến địa chỉ email mà quý vị đã cung cấp trước khi bắt đầu điền vào mẫu đơn (địa chỉ email được điền vào phần “Submitter”). Email này sẽ có một đường dẫn có tên "View Completed Documents." Hãy nhấp vào đường nối kết này để xem và in bản thông báo và Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi mà quý vị đã hoàn thành.

 Trở lại đầu trang ▲

Giới hạn về số người

Tôi có thể tìm thông tin về giới hạn số người ở đâu?

Quy tắc giới hạn số người dành cho mỗi ngành có thể được tìm thấy ở trang hướng dẫn theo ngành của Tiểu Bang. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp phải tuân thủ Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người của Quận Hạt. Quý vị cũng có thể vào trang www.sccgov.org/covidcapacity để biết thông tin về cách tính số người tối đa theo giới hạn cho cơ sở của quý vị.

Những phòng nào trong cơ sở của tôi phải chịu sự giới số người trong nhà?

Theo Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người, giới hạn số người trong nhà áp dụng cho mọi phòng hoặc khu vực trong cơ sở, nơi có công chúng thường lui tới hoặc tham gia các sinh hoạt theo quy định về COVID-19 của Tiểu Bang (không bao gồm, ví dụ, hành lang, cầu thang và phòng vệ sinh).

Dưới đây là một số ví dụ về các phòng có thể bị giới hạn về số người cho từng loại cơ sở (Lưu ý: điều này chỉ áp dụng khi các cơ sở này được phép mở hoạt động trong nhà):

 • Cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ trong nhà: Tầng bán hàng, khu vực thanh toán
 • Viện bảo tàng, sở thú và bể cá lớn triễn lãm cho công chúng bên trong nhà: Phòng trưng bày, phòng triển lãm
 • Phòng tập thể dục dụng cụ và thể hình bên trong nhà: Sàn tập, khu tập thể hình, phòng tập thể dục nhóm, phòng thay đồ
 • Khu vực ăn uống trong nhà: Phòng ăn, Phòng đợi
 • Trung tâm giải trí gia đình bên trong nhà: Các khu sinh hoạt hoặc giải trí
 • Doanh nghiệp Dịch vụ chăm sóc cá nhân bên trong nhà: Khu vực phục vụ khách hàng
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bị hạn chế trong nhà: Khu vực đến nhận/giao hàng
 • Cơ sở nào có tổ chức các cuộc tụ tập trong nhà (bao gồm các nơi thờ phượng, rạp chiếu bóng, sòng bài và nhà riêng): Các khu vực tụ tập

Danh sách trên không bao gồm tất cả, và các phòng khác có thể phải tuân theo giới hạn về số người cũng như tùy thuộc vào cách bố trí và cách sử dụng cơ sở của quý vị. Nói chung, phòng vệ sinh, hành lang và các phòng khác nơi công chúng không ở lâu sẽ không bị giới hạn về số người, nhưng phải luôn giữ khoảng cách an toàn.

Nếu một phòng trong cơ sở của tôi không phụ thuộc vào giới hạn số người trong nhà, thì tôi có phải giới hạn số người ở trong cơ sở của tôi cùng một lúc không?

Có. Quý vị phải luôn giới hạn số người trong mỗi phòng để mọi người luôn có thể duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với mọi người bên ngoài gia đình của họ.

Nhân viên có được tính vào giới hạn số người của Viên chức Sở Y tế không?

Có. Giới hạn số người của Viên chức Sở Y tế quy định số người tối đa có thể ở trong bất kỳ phòng/khu vực nào bị hạn chế về số người. Điều này bao gồm cả công chúng và nhân viên.

Nếu tôi có một cơ sở rất nhỏ, tôi có thể cho 1 nhân viên và 1 khách hàng bên trong cơ sở cùng một lúc (mặc dù con số đó cao hơn con số trên biển báo Reduced Maximum Capacity của tôi) không?

Có. Đối với các cơ sở rất nhỏ được phép mở cửa trong nhà cho công chúng và có số người tối đa đã bị giảm là 1 (hoặc ít hơn 1), quý vị có thể cho 1 khách hàng và 1 nhân viên bên trong cửa hàng cùng một lúc. Biển báo Reduced Maximum Capacity của quý vị phải nêu số “2.”

Điều gì xảy ra nếu tôi tính con số cho biển báo Reduced Maximum Capacity và kết quả không phải là một số nguyên?

Quý vị có thể làm tròn lên số nguyên gần nhất (và được phép làm tròn ngay cả khi số thập phân của quý vị dưới 0,5). Ví dụ: nếu quý vị tính con số Reduced Maximum Capacity và kết quả là 13,4 thì quý vị có thể làm tròn lên thành 14. Công cụ máy tính trên trang này được thiết kế để làm tròn lên thành số nguyên gần nhất cho quý vị.

Làm thế nào tôi có thể tìm thấy số người tối đa thông thường cho cơ sở của tôi?

Tất cả các phòng/khu vực trong các tòa nhà thương mại đều có số người tối đa thông thường do Cảnh sát Phòng Chữa Cháy xác định dựa trên Bộ luật Xây dựng California. Số người tối đa đặt ra giới hạn về số người có thể sử dụng phòng/khu vực cùng một lúc trong các trường hợp bình thường (nhưng lưu ý rằng Tiểu Bang đặt ra các yêu cầu gắt gao hơn đối với một số cơ sở trong Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn). Theo Bộ luật Xây dựng, trong một số phòng/khu vực, biển báo số người ở tối đa phải được niêm yết gần lối ra vào chính. Hầu hết các phòng được sử dụng để hội họp, ăn uống và uống rượu sẽ có biển báo số người tối đa. Nếu quý vị không biết số người tối đa thông thường tại cơ sở của quý vị và biển báo không được niêm yết, quý vị có thể tìm thấy con số này khi xem xét tài liệu kế hoạch xây dựng của cơ sở hoặc liên lạc với Cảnh sát Phòng Chữa Cháy.

Một trong những phòng tại cơ sở của tôi được sử dụng cho nhiều mục đích và các mục đích sử dụng phụ thuộc vào các giới hạn số người trong nhà khác nhau. Làm sao tôi xác định quy tắc giới hạn số người nào để áp dụng?

Nếu một căn phòng được sử dụng cho nhiều sinh hoạt khác nhau với giới hạn số người khác nhau cùng lúc, quý vị phải áp dụng giới hạn nào khắc khe nhất áp dụng cho một sinh hoạt của căn phòng đó.

Cơ sở của tôi có nhiều phòng được khách hàng sử dụng thường xuyên. Bản số người tối đa duy nhất mà tôi niêm yết tại cơ sở chỉ áp dụng cho toàn bộ cơ sở và không áp dụng cho các phòng riêng lẻ. Làm cách nào để tôi tính giới hạn số người trong nhà của cơ sở?

Nói chung, như đã giải thích ở trên, việc tính giới hạn số người trong nhà nên được thực hiện cho các phòng/khu vực riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu quý vị đã có có bản số người tối đa được niêm yết cho toàn bộ cơ sở, quý vị có thể sử dụng con số đó và tính con số tối đa cho toàn bộ cơ sở. Nhưng quý vị sẽ cần làm các điều cần thiết để có thể phân tán khách hàng và nhân viên để họ phân tán đồng đều khắp cơ sở và không tụ tập lại với nhau trong một căn phòng cụ thể nào.

Tôi có phải thực thi các giới hạn số người tại cơ sở của tôi không?

Có. Các doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm cơ sở của họ không vượt quá số người bị giới hạn hiện hành. Nếu vi phạm, sẽ có thể dẫn đến hành động cưỡng chế của Quận Hạt.

Trở lại đầu trang ▲

Người khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện

Trong khi Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế có hiệu lực, các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng có cần phải tuân theo các quy định của Đạo luật bảo vệ Người khuyết tật tại Hoa Kỳ (ADA) không?

Có. Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế không thay đổi các quy định của ADA và ADA vẫn có hiệu lực trên toàn quận hạt. Các doanh nghiệp và các tổ chức công cộng phải tuân theo trách nhiệm về ADA thông thường của họ, ngay cả khi họ đang thay đổi cơ sở để thực hiện các Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao. Ví dụ: nếu doanh nghiệp nào quyết định sắp xếp lại đồ nội thất trong cơ sở để giúp khách hàng dễ có khoảng cách an toàn hơn, cách dàn xếp mới phải tuân theo các quy định của ADA về lối ra vào. Tương tự, nếu một nhà hàng quyết định cung cấp dịch vụ ăn uống ngoài trời, họ không được để bàn ghế ngoài trời cản trở lối đi của công chúng. Hãy vào www.ada.gov/regs2010/smallbusiness/smallbusprimer2010.htm để biết thêm thông tin về các yêu cầu của ADA đối với doanh nghiệp.

Tôi sử dụng xe lăn hoặc xe được sửa lại để thích hợp cho người khuyết tật (xe thích nghi). Tôi có thể sử dụng các địa điểm cho phép ngồi trong xe (drive-up) của Quận Hạt để được xét nghiệm COVID-19 không?

Có. Các địa điểm xét nghiệm drive-up cho phép xe tải xe lăn và xe thích nghi khác đi vào. Lưu ý rằng các địa điểm xét nghiệm drive-up thường sẽ yêu cầu quý vị ở lại trong xe trong khi quý vị tự lấy mẫu xét nghiệm của quý vị.

Tôi sử dụng xe lăn tay/xe lăn điện hoặc tôi có khuyết tật thể chất khác. Tôi có thể đến các địa điểm cho phép đi bộ/lái đến (walk-up)/drive-up của Quận Hạt để được xét nghiệm COVID-19 không?

Có. Quý vị có thể đến các địa điểm xét nghiệm walk-up/drive-up và nhân viên tại đó sẽ sẵn sàng hỗ trợ những ai cần được giúp.

Tôi dựa vào phương tiện giao thông công cộng hoặc dịch vụ đưa đón theo yêu cầu (paratransit) để đi lại. Nếu tôi muốn đi xét nghiệm COVID-19, tôi có thể làm cách nào để sắp xếp phương tiện đi đến địa điểm xét nghiệm?

Xin vui lòng xem trang mạng xét nghiệm và lưu đồ này của Quận Hạt để biết hướng dẫn về cách có được phương tiện vận chuyển đến địa điểm xét nghiệm. Nếu quý vị vẫn có thắc mắc sau khi xem trang mạng và lưu đồ về xét nghiệm, vui lòng liên lạc với Điều phối viên của Quận Hạt hỗ trợ Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại [email protected].

Làm thế nào để Quận Hạt biết rằng người có nhu cầu tiếp cận hoặc xử lý ngôn ngữ có thể hiểu được các bản thông tin của họ về COVID-19?

Quận Hạt đang dùng nhiều phương cách để cộng đồng có thể hiểu các thông tin được đưa ra. Toàn bộ trang mạng COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng được dịch đầy đủ sang năm ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt và tiếng Tagalog), và các bài đăng có chức năng Văn bản Thay thế. Quận Hạt có các buổi hội thoại trực tuyến trên Facebook ba lần mỗi tuần để chia sẻ thông tin quan trọng ở dạng video và các trình bày video có người diễn giải bằng ngôn ngữ ký hiệu tiếng Anh - ASL trực tiếp. Quận Hạt cũng đã thiết kế các bản thông báo, tờ rơi và bích chương bao gồm đồ họa thông tin cùng với văn bản để mọi người có thể hiểu được dễ dàng.

Quận Hạt có cung cấp tài liệu COVID-19 của họ trong các hình thức dễ xem (bản in ra giấy, khổ lớn, v.v.) không?

Có. Nếu quý vị có nhu cầu để có được hoặc sử dụng và cần tài liệu COVID-19 của Quận Hạt ở định dạng có thể xem được, vui lòng liên lạc với Điều phối viên cho Người bị Khuyết tật và có Hoàn cảnh Bất lợi tại [email protected] sccgov.org để được hỗ trợ.

Tôi có cần giấy của bác sĩ để vào cơ sở kinh doanh mà không cần khăn che mặt nếu tôi bị bệnh hoặc khuyết tật khiến tôi không thể mang khăn che mặt không?

Không. Các cơ sở kinh doanh không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy bác sĩ sau khi quý vị giải thích rằng quý vị không thể mang khăn che mặt vì các lý do liên quan đến sức khỏe hoặc vì khuyết tật. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Tiểu Bang để biết thêm thông tin.

Tôi là chủ doanh nghiệp và khách hàng thường lui tới cơ sở của tôi. Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao đã Sửa đổi cho biết tôi phải yêu cầu tất cả khách hàng phải mang khăn che mặt tại cơ sở của tôi (ngoại trừ những khách hàng được miễn). Bổn phận của tôi theo yêu cầu này là gì?

Nếu một khách hàng ráng vào trong cơ sở của quý vị mà không mang khăn che mặt, quý vị nên hỏi người đó, "Có lý do liên quan đến sức khỏe hoặc khuyết tật nào khiến quý vị không thể mang khăn che mặt không?" Quý vị không nên yêu cầu người đó cho biết tình trạng sức khỏe hoặc tình trạng khuyết tật cụ thể của họ. Nếu người đó nói rằng họ không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc khuyết tật, quý vị nên cho phép người đó vào cơ sở và không nên yêu cầu họ xuất trình giấy chứng nhận của bác sĩ.

Nếu khách hàng không có lý do sức khỏe hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt nhưng vẫn từ chối mang khăn che mặt, quý vị phải cấm khách hàng đó vào cơ sở. Nếu khách hàng trở nên hung hăng sau khi quý vị từ chối cho vào, quý vị có thể gọi cảnh sát và yêu cầu trợ giúp trong việc thực thi quy định mang khăn che mặt tại cơ sở của quý vị.

Tôi điều hành một doanh nghiệp bán lẻ và tôi không an tâm khi cho phép bất kỳ ai vào cửa hàng mà không mang khăn che mặt. Doanh nghiệp của tôi có thể làm gì để tạo sự thuận tiện cho những người mua sắm không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật?

Nếu khách hàng không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc bị khuyết tật, các cửa hàng bán lẻ không được từ chối khách hàng đó chỉ vì họ không mang khăn che mặt. Nhưng các cửa hàng bán lẻ được khuyến khích tạo điều kiện thuận tiện cho những khách hàng này để họ có thể nhận được dịch vụ của cửa hàng bán lẻ mà không cần vào cơ sở kinh doanh. Những điều kiện thuận tiện này có thể bao gồm dịch vụ giao hàng hoặc nhận danh sách đồ mua sắm của khách hàng qua điện thoại hoặc ở lề đường và mang các mặt hàng ra bên ngoài cho khách hàng để họ không cần phải vào bên trong cửa hàng.

Tôi không an tâm khi đi mua sắm trực tiếp vì tôi không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe hoặc vì khuyết tật. Có nguồn trợ giúp nào để giúp tôi mua sắm không?

Dịch vụ giao hàng do các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa cung cấp là những lựa chọn tốt cho những người không an tâm đi mua hàng trực tiếp. Ngoài ra cũng có các nguồn trợ giúp miễn phí như helphands.community, một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng cung cấp các dịch vụ giao hàng và hỗ trợ khác.

Tôi không thể mang khẩu trang vì sức khỏe hoặc bị khuyết tật. Tôi có bị bắt buộc phải mang không?

Khăn che mặt là một trong những công cụ quan trọng nhất hiện có để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và những ai có thể đeo khăn che mặt một cách an toàn đều phải làm như vậy. Tuy nhiên, những người sau đây không bị bắt buộc phải mang khăn che mặt, ngay cả khi đang ở cơ sở kinh doanh hoặc ở những nơi mà họ không thể giữ khoảng cách với người khác:

 • Trẻ nhỏ.
 • Những người có bệnh mãn tính, tình trạng sức khỏe tinh thần hoặc khuyết tật khiến họ không thể mang khăn che mặt, bao gồm những người sẽ không thể tháo khăn che mặt khi không có sự trợ giúp.
 • Người khiếm thính hoặc người đang giao tiếp với người khiếm thính, nếu khả năng nhìn thấy miệng của nhau là điều cần thiết cho việc giao tiếp.
 • Những người khác được chỉ định trong Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y Tế Công Cộng California

Những người được miễn mang khăn che mặt vì tình trạng sức khỏe nhưng làm công việc thường xuyên tiếp xúc với người khác sẽ phải mang một thiết bị thay thế không ôm sát vào mặt, chẳng hạn như tấm nhựa che mặt có tấm vải dính liền ở mép dưới, miễn là sức khỏe của họ cho phép.

Các doanh nghiệp không nên yêu cầu quý vị xuất trình giấy bác sĩ sau khi quý vị giải thích không thể mang khăn che mặt vì lý do sức khỏe. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng khăn che mặt của Bộ Y Tế Công Cộng California để biết thêm thông tin.

Tôi có một câu hỏi liên quan đến người bị khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện. Tôi có thể đến đâu để được hỗ trợ?

Những nguồn trợ giúp sau đây là dành cho những người có câu hỏi liên quan đến người bị khuyết tật và có hoàn cảnh không thuận tiện:

 • Để được hỗ trợ tìm địa điểm hoặc tiếp cận các nguồn trợ giúp trong cộng đồng, hãy liên lạc với Trung tâm Sống độc lập ở Thung lũng Siliconwww.211.org, hoặc Trung tâm Khu vực San Andreas.
 • Đối với các đề tài liên quan đến người cao niên (chẳng hạn như Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà hoặc Dịch vụ Dinh dưỡng cho Người cao niên), hãy liên lạc với Văn Phòng Dịch vụ cho Người Cao niên và Người lớn của Quận Hạt.
 • Đối với các đề tài liên quan đến các cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy liên lạc với Thanh tra viên Bộ Dịch vụ cho Người cao niên của California ở số 1-800-231-4024.
 • Đối với các vấn đề liên quan đến SNAP, Medi-Trường hợp l, hoặc các phúc lợi khác, vui lòng liên lạc với Chương trình Dịch vụ Việc làm và Phúc lợi của Quận Hạt.
 • Để báo cáo nếu thấy một doanh nghiệp vi phạm ADA, vui lòng liên lạc với thành phố nơi doanh nghiệp đó tọa lạc.

Tôi có thể làm những gì để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp?

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng cho tất cả mọi người, và đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh không thuận tiện vì họ có thể cần chuẩn bị nhiều hơn để được an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả cư dân của Quận Hạt được khuyến khích ghi danh nhận thông báo từ Quận Hạt. Đây là một phương thức miễn phí dễ dàng cho quý vị nhận các thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Quý vị có thể ghi danh để nhận thông báo AlertSCC ở đây. Ngoài ra, Trang mạng của Văn phòng Điều Hành Khẩn cấp Quận Hạt có các nguồn trợ giúp để giúp đỡ cư dân soạn một kế hoạch an toàn cho gia đình và những người thân của họ khi có thiên tai. Sau đây là các hướng dẫn chuẩn bị cụ thể hơn cho những người bị khuyết tật hoặc có hoàn cảnh bất lợi:

Trở lại đầu trang ▲

Đặt câu hỏi hoặc chia sẻ mối quan tâm

Name

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.