Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan

UPDATE: Noong Marso 23, 2021, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay nagpahayag na ang County ng Santa Clara ay papasok sa Orange na Antas ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado na magkakabisa sa Marso 24, 2021. Gayunpaman, patuloy pa ring nakakaranas ang County ng Santa Clara ng makabuluhang antas ng pagkahawa sa COVID-19, at ang panganib na dinudulot ng COVID-19 sa ating komunidad ay hindi pa humuhupa. Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay naghihikiyat sa mga negosyo, entidad, at mga residente na patuloy na gawin ang pag-iingat kahit na ang ilang mga paghihigpit ay tinanggal ng Estado. Dahil lamang sa pumapayag na ang Estado sa ilang aktibidad na magpatuloy o umayon sa ilang protokol sa COVID, hindi ito nangangahulugan na ang mga aktibidad na iyon ay ligtas.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring repasuhin para sa karagdagang impormasyon at mga update.

Ang mga sumusunod na dokumento ay ang mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan na tumutukoy sa mga kinakailangan ng mga negosyo at aktibidad:

PANGKALAHATANG IDEYA

Ngayon na tinanggal na ang mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba na partikular sa aktibidad ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, ang ibig bang sabihin ay wala nang mga paghihigpit sa COVID-19 sa Santa Clara County?

Hindi. Kahit na ang mga partikular sa aktibidad na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ay wala nang bisa, ang iba pang mga paghihigpit sa County at Estado ay nalalapat pa rin, at patuloy na ipinapatupad ng County ang mga paghihigpit na iyon.

Ang lahat ng mga indibidwal, negosyo, at entidad sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County, sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad, at sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pag-uulat ng Kaso ng mga Paaralang K-12, Mga Programang Pang-Atletiko ng Kabataan, at Ibang Mga Programa ng Kabataan, pati na rin ang lahat ng naaangkop na mga paghihigpit sa ilalim ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado, sa Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado, at anumang iba pang dokumento ng regulasyon o patnubay sa COVID-19 ng Estado (tulad ng Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Estado).

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan ng Estado, bisitahin ang Landing page ng COVID-19 ng Estado, na naka-link sa Plano ng Estado, sa mga dokumento ng Patnubay sa Industriya, Tungkol sa pahina ng mga paghihigpit sa COVID-19, sa website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, at iba pang mga mapagkukunan. Maaari din ninyong tawagan ang hotline sa COVID-19 ng Estado sa 1-833-422-4255 mula Lunes hanggang Biyernes, 8am hanggang 8pm, o Sabado, 8am hanggang 5pm; o, maaari kayong mag-email sa Estado sa [email protected] Mangyaring tandaan: Batid ng County na ang Estado kung minsan ay tumutugon sa mga katanungan tungkol sa mga panuntunan ng Estado sa pamamagitan ng pag-utos sa nagtatanong na humingi ng patnubay sa County. Habang kaya ng County at nagbibigay ng patnubay sa sarili nitong mga kautusan sa pampublikong pangkalusugan, ang County ay hindi makapagbigay ng katulad na patnubay sa mga panuntunan ng Estado. Ang County ay hindi nagsulat ng mga panuntunan ng Estado at walang higit pang impormasyon tungkol sa mga panuntunan ng Estado kaysa sa kung ano ang available sa publiko. Ang tamang mapagkukunan ng tulong sa pagbibigay kahulugan ng mga panuntunan ng Estado ay ang Estado mismo.

Nasa aling antas ba ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado tayo ngayon?

Ang Santa Clara County ay kasalukuyang nasa Orange na Antas (Pangatlong Antas) ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado. Ang Orange na Antas ay ang pangatlong pinakamahigpit na antas ng Plano. Ang Plano at ang pahina ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga paghihigpit na nalalapat sa iba't ibang uri ng mga negosyo na nasa Orange na Antas.

Kailan ba lilipat ang Santa Clara County mula sa Orange na Antas?

Tutukuyin ng Estado kung kailan ililipat ang Santa Clara County mula sa Orange na Antas batay sa lokal na data. Sinusubaybayan ng Estado ang data ng bawat county at ginagamit ang data na iyon upang magpasya kung kailan ililipat ang mga county sa ibang antas. Ang paggalaw sa pagitan ng mga antas ay pangunahing natutukoy ng mga naayos na bilang ng mga kaso sa mga county, mga bilang ng mga positibong pagsusuri, at mga bilang ng pagbabakuna.

Aling kautusan ang kailangan kong sundin - ang Estado o ang County?

Pareho. Ang bawat tao at negosyo sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa lokal na Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng County at sa Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado. Kung magkakaiba ang dalawa, dapat kayong sumunod sa mas mahigpit sa dalawa.

Dapat din ninyong sundin ang anumang naaangkop na "Patnubay sa Industriya sa COVID-19" mula sa Estado at anumang iba pang naaangkop na mga batas o regulasyon.

Ano ang mga pangunahing pinahahalagahan sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County?

 • Pagkakapare-pareho sa Plano ng Estado: Maliban kung tinukoy sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County, pinapayagan ang mga negosyo na magbukas kung pinapayagan sa ilalim ng Plano ng Estado at ng mga paghihigpit na nalalapat sa antas kung saan nakatalaga ang County.
 • Mga Kinakailangan na Naaangkop sa Lahat ng Negosyo: Ang Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ay nangangailangan sa lahat ng mga negosyo na sumunod sa isang hanay ng mga panuntunan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kabilang ang:
  • Telework: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mangailangan sa mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho mula sa bahay hangga't maaari. Ang mga manggagawa ay maaari lamang pumasok sa trabaho upang makumpleto ang trabaho na hindi nila makumpleto mula sa bahay.
  • Mga kinakailangan sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao: Ang lahat ng mga negosyo (at mga entidad ng gobyerno) ay dapat magkumpleto at magsumite ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa website ng County sa COVID19Prepared.org. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11, 2020 ay wala nang bisa.
  • Pag-uulat ng positibong kaso: Lahat ng mga negosyo (at mga entidad ng gobyerno) ay ligal na kinakailangan na mag-ulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras sa sccsafeworkplace.org kung nalaman nila na ang sinuman sa kanilang mga manggagawa ay nakumpirmang positibo sa COVID-19. Dapat din nilang tiyakin na ang mga manggagawa ay mag-alerto sa kanila kung sila ay nasuring positibo at sumusunod sa lahat ng mga pamamaraan ng County sa pagsubaybay sa nakipagsalamuha, sa imbestigasyon ng kaso, at sa mga pamamaraan sa imbestigasyon ng pagsiklab.
  • Mga limitasyon sa kapasidad: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad at anumang naaangkop na mga limitasyon sa kapasidad na partikular sa industriya sa ilalim ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado.
  • Mga panakip sa mukha: Dapat tiyakin ng mga negosyo na ang mga tauhan at publiko ay sumunod sa naaangkop na mga kinakailangan sa panakip sa mukha sa Patnubay sa Mga Panakip sa Mukha ng Estado.

Ngayong tinanggal na ng Opisyal ng Pangkalusugan ang Mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng County, ligtas bang magtipon, bumalik sa trabaho, bumisita sa mga negosyo, at magbiyahe?

Hindi. Kahit na sa kamakailang progreso, ang Santa Clara County ay patuloy na nakakaranas ng nakakabahalang bilang ng pagkalat ng COVID-19, at ang panganib na dulot ng COVID-19 sa ating komunidad ay nananatiling malaki. Mariing hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga residente ng County na bawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapanatili sa bahay hangga't maaari. Hindi hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang lahat ng pagbibiyahe (lalo na para sa mga hindi mahalagang layunin tulad ng mga pagbibiyaheng paglilibang o para sa hindi mahalagang negosyo) at mga pagtitipon (lalo na ang mga panloob na pagtitipon). Ang mga taong may edad na 70 o mas matanda, o mga taong may malubhang medikal na kondisyon, ay dapat manatili sa bahay maliban sa pagkuha sa mga kritikal na pangangailangan tulad ng pagkain o gamot. Ang mga taong edad 50 hanggang 69 ay dapat magbawas ng mga aktibidad at pakipaghalubilo sa mga taong nasa labas ng kanilang sambahayan hangga’t ito ay magagawa. Ang sinumang kwalipikado para sa isang bakuna ay dapat gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang mabakunahan sa lalong madaling panahon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PANUNTUNAN SA COVID-19 NG ESTADO NG CALIFORNIA

Saan ko mahahanap ang mga panuntunan ng Estado para sa aking industriya o aktibidad?

Bisitahin ang "Patnubay sa industriya upang mabawasan ang panganib" na webpage ng Estado upang hanapin ang mga panuntunan ng Estado para sa inyong industriya o aktibidad. Tandaan na ang mga panuntunan para sa inyong industriya o aktibidad ay maaaring magkakaiba depende kung nasa aling antas sa kasalukuyan ang County sa Plano ng Estado. Depende sa industriya o aktibidad, maaaring mailapat ang mahigit sa isang dokumento ng gabay sa industriya ng Estado.

Hindi ko maintindihan ang mga panuntunan ng Estado — saan ako maaaring humingi ng tulong?

Sa pangkalahatan ay hindi nagbibigay ang County ng tulong na maunawaan ang mga panuntunan ng Estado. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga kinakailangan ng Estado, bisitahin ang Landing page sa COVID-19 ng Estado, na naka-link sa Plano ng Estado, sa mga dokumento ng Patnubay sa Industriya, Tungkol sa pahina ng mga paghihigpit sa COVID-19, sa website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, at iba pang mga mapagkukunan. Maaari din ninyong tawagan ang hotline ng COVID-19 ng Estado sa 1-833-422-4255 mula Lunes hanggang Biyernes, 8am hanggang 8pm, o Sabado, 8am hanggang 5pm. Ang mga katanungan sa email ay maaaring maipadala sa [email protected]

Ano ang mga kasalukuyang panuntunan sa panakip sa mukha sa county?

Sa ilalim ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha kapag kinakailangan na gawin ito ayon sa Patnubay sa Mga Panakip sa Mukha ng Estado. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga FAQ sa ibaba sa ilalim ng "Mga Panakip sa Mukha."

Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, ano ang kwalipikado bilang isang "panlabas na pasilidad"?

Upang maituring na "panlabas," dapat matugunan ng isang pasilidad ang kahulugan ng isang "panlabas na operasyon" ng Estado.

Ano ang mga panuntunan ng Estado para sa mga pagtitipon?

Pangkalahatang ipinagbabawal ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ang lahat ng mga uri ng pagtitipon sa buong estado, na may mga limitadong pagbubukod para sa ilang mga uri ng pagtitipon. Ang mga uri lamang ng pagtitipon na kasalukuyang pinapayagan ng Estado ay ang mga sumusunod: (1) mga serbisyong pagsamba; (2) mga seremonyang pangkultura tulad ng kasal at libing; (3) mga kaganapan sa protesta o pampulitika; (4) anumang pagtitipon na malinaw na pinapayagan ng Dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado o sa Pahinang Q&A tungkol sa mga paghihigpit sa COVID-19; at (5) mga maliliit na pagtitipon ng hanggang sa tatlong sambahayan (na pinapayagan para sa anumang layunin). (Tandaan na ang mga seremonyang kasal ay pinapayagan na sumasailalim sa patnubay para sa mga seremonyang pangkultura ng Estado, ngunit ang mga reception ng kasal ay limitado sa hanggang sa 3 na sambahayan.) Para sa mga panuntunan kung paano kailangang isagawa ang mga pinapayagan na pagtitipon na ito, tingnan ang gabay sa industriya ng Estado at mga pahina ng Q&A, pati na rin ang Patnubay ng Estado para sa Pagpigil ng Pagkalat ng COVID-19 sa mga Pagtitipon.

Pinapatupad ba ng County ang mga panuntunan ng Estado?

Oo.

Nakasulat sa pahina ng Patnubay sa Industriya ng Estado na ang musika, pelikula, at produksyon ng TV ay pinahihintulutan na may pag-apruba mula sa Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng County. Pinapayagan ba ang produksyon sa Santa Clara County?

Oo, hangga't ang lahat na kasangkot sa isang produksyon ng musika, pelikula, o telebisyon ay sumusunod sa lahat ng mga panuntunan sa Patnubay sa Industriya ng Estado, sa iba pang naaangkop na mga panuntunan ng Estado, at sa Oktubre 5 na Binagong Kautusan sa Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County upang mapanatiling mababa ang panganib ng pagkalat ng COVID-19.

Noong Pebrero 22, 2021, kabilang sa pahina ng "Patnubay sa industriya upang mabawasan ang panganib" ng Estado ng California ang isang seksyon na nagsasaad na ang "Produksyon ng musika, TV, at pelikula ay maaaring ipagpatuloy, napapailalim sa pag-apruba ng mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ng county. Upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, ang mga produksyon, artista, tauhan at iba pang mga manggagawa sa industriya ay dapat sumunod sa mga protokol sa kaligtasan na sinang-ayunan ng labor at namamahala, na maaaring mas lalong mapahusay ng mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ng county."

Hangga’t sumusunod ang mga produksyon na ito sa lahat ng mga panuntunan sa kaligtasan ng Estado at County, tulad ng mga nauugnay sa pagsusuot ng mga panakip sa mukha, pagpapanatili ng distansya sa ibang tao, at pag-maximize ng remote na trabaho/pagpaliit ng bilang ng mga kawani na kinakailangan sa lokasyon, aprubado sila sa Santa Clara County.

Ang Patnubay sa Panlabas at Panloob na Isports at Panlibangan ng Kabataan at Pang Matanda at Q&A ng Isports ng Kabataan ng Estado ay kinakailangan na ang mga koponan na babalik sa kumpetisyon ay makipag-“ugnayan” sa mga “awtoridad ng lokal na pangkalusugan.” Anong pakikipag-ugnayan sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ang kinakailangan para sumunod sa probisyon na ito?

Lahat ng mga koponan (kabilang ang mga indibidwal, mga negosyo, at ibang mga entidad) sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa Binagong Kautusan sa Pagbabawas ng Panganib, Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad, at ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Pag-uulat ng Kaso ng Paaralang K-12, Programang Pang-atletiko ng Kabataan ng County, pati na rin ang lahat ng mga naaangkop na paghihigpit sa ilalim ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado, ang Gabay ng Industriya sa COVID-19 ng Estado (kabilang ang mga Patnubay sa Panlabas at Panloob na Isports at Panlibangan ng Kabataan at Pang Matanda at kung naaangkop, ang Q&A ng Isports ng Kabataan, at anumang iba pang mga regulasyon ng Estado sa COVID-19 o dokumentong patnubay (katulad ng Patnubay para sa Pagsuot ng Panakip sa Mukha). Lahat ng naaangkop na patakaran ng COVID-19 ng Estado at County ay dapat sundin, ngunit ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay nagpasiya na walang karagdagan na pakikipag-ugnay ang kailangang gawin sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County.

Ang Patnubay sa Panlabas at Panloob na Isports at Panlibangan ng Kabataan at Pang Matanda ng Estado ay nangangailangang magbigay abiso sa “Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County” upang makisali sa ilang mga aktibidad. Paano ko mabibigyan ng abiso ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County?

Ang abiso ay maaaring isumite sa pamamagitan ng email sa [email protected]. Ang email address na ito ay para lang sa pagsumite ng abiso, at hindi ka makakatanggap ng tugon sa email na ito. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay hindi nagbibigay o nangangailangan ng pag-apruba para sa mga ispesipikong paligsahan o kaganapan.

Ang Patnubay sa Panlabas at Panloob na Isports at Panlibangan ng Kabataan at Pang Matanda at Q&A ng Isports ng Kabataan ng Estado ay kalimitang hindi pinapayagan ang mga kaganapan o paligsahan na may mahigit pa sa dalawang koponan, pero pinapayagan ang ilang mga tiyak na eksepsyon para sa isports na may “awtorisasyon galing sa lokal na departamentong pangkalusugan kung saan ito ay ginaganap at lahat ng mga lokal na departamentong pangkalusugan kung saan nagmula ang mga koponan.” Paano ako makakakuha ng awtorisasyon galing sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara?

Ipinagkaloob ng Opisyal ng Kalusugan ng County ang awtorisasyon para sa mga kaganapan o paligsahan na may mahigit pa sa dalawang koponan sa lahat ng isports na kinilala bilang hindi kasali sa pagpatnubay ng Estado: track and field, cross-country, golf, skiing, snowboarding, tennis, paglangoy, pagsisid, surfing, pagbisikleta, equestrian events, at anumang iba pang isports “kung saan ang mga indibidwal na katunggali na galing sa pangmaramihang koponan ay karaniwang ginagawa.” Ang ganitong mga kaganapan o paligsahan ay dapat pa ring sumunod sa lahat ng naaangkop na patakaran ng COVID-19 ng Estado at County.

Kung hindi ka sigurado kung kinikilala bilang routine ang mga indibidwal na katunggali galing sa pangmaramihang koponan sa iyong isport, maaari kang tumawag sa COVID-19 hotline ng Estado sa 1-833-422-4255 (bukas ng Lunes hanggang Biyernes, 8am to 8pm, o Sabado, 8am to 5pm) o magsumite ng email na tanong sa [email protected].

Huwag kontakin ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County o iba pang mga entidad ng County para humingi ng eksepsyon para sa inyong partikular na kaganapan, paligsahan, o isport. Bilang karagdagan, alinman sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan o iba pang mga entidad ng County ng Santa Clara ay makakapagbigay impormasyon kung ang awtorisasyon ay ipinagkaloob ng departamento ng pampublikong pangkalusugan sa pinagmulang mga county ng mga bumibisitang koponan. Ang awtorisasyon ng Opisyal ng Kalusugan ng County ay hindi sakop sa awtorisasyon ng lokal na departamento ng pangkalusugan ng iba pang mga hurisdiksyon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA NEGOSYO

Anong mga hakbang ang kailangang gawin ng aking negosyo upang sumunod sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County?

Una, kung ang inyong negosyo ay may pasilidad sa county na ginagamit ng mga manggagawa o publiko, o kung ang inyong negosyo ay gumagawa ng trabaho sa pasilidad ng ibang tao, dapat ninyong kumpletuhin at ipatupad ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, na dapat isumite sa County sa www.COVID19Prepared.org gamit ang online form ng County. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11 ay wala nang bisa. Para sa karagdagang impormasyon, repasuhin ang mga FAQ na may kaugnayan sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Pangalawa, kailangan ninyong hilingin sa mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho mula sa bahay hangga't maaari. Ang mga manggagawa ay maaari lamang pumasok sa trabaho upang makumpleto ang trabaho na hindi nila makumpleto mula sa bahay.

Pangatlo, dapat kayong mag-ulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kung nalaman ninyo ang alinman sa inyong mga manggagawa ay kumpirmadong positibo sa COVID-19. Dapat din ninyong tiyakin na ang mga manggagawa ay mag-alerto sa inyo kung sila ay nasuring positibo. Kung ang isang manggagawa ay nasuring positibo, dapat ninyong sundin ang mga mahigpit na ipinag-uutos na tagubilin na nakalista sa www.sccsafeworkplace.org.

Pang-apat, dapat ninyong tiyakin na ang inyong mga tauhan at ang publiko ay sumusunod sa naaangkop na mga kinakailangan sa panakip sa mukha sa Patnubay sa Mga Panakip sa Mukha ng Estado.

Panglima, dapat kayong sumunod sa Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado (available dito), kabilang ang kautusan na ipinalabas noong Agosto 28, 2020, sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado, at sa anumang naaangkop na mga dokumento ng Patnubay sa Industriya ng Estado.

Pang-anim, kung naaangkop, dapat kayong sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad at ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pag-uulat ng Kaso ng mga Paaralang K-12, Mga Programang Pang-Atletiko ng Kabataan, at Ibang Mga Programa ng Kabataan.

Panghuli, dapat kayong sumunod sa lahat ng iba pang naaangkop na mga probisyon ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib.

Nakipag-ugnayan sa akin ang isang tao na nagsabing nagpapatupad sila ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Paano ko masigurado na ang taong ito ay pinahintulutan na magsagawa ng pagpapatupad?

Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol kung pinahintulutan ang isang tao ng Opisyal ng Pangkalusugan na magpatupad ng mga Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan at ng Estado, maaari kayong makipag-ugnayan sa Business Call Center sa (408) 961-5500 at humingi ng kumpirmasyon. (Tandaan: Ang mga Opisyal ng Pagpapatupad ng County ay hindi kailanman hihiling ng impormasyon ng inyong credit card o na magbayad kayo ng multa o bayad sa telepono.)

Ang ilan sa aking mga empleyado ay maaaring magtrabaho (remotely) sa labas ng opisina. Pinapayagan ba silang magtrabaho sa opisina o pasilidad sa ilalim ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County?

Hindi. Ang lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mag-maximize ng telework. Dapat niyong kailanganin sa lahat ng mga tauhan na magtrabaho mula sa bahay upang maisagawa ang anumang mga tungkulin na inatasan ng employer na maaari nilang makumpleto sa bahay. Ngunit ang mga empleyadong ito ay maaaring pumasok sa trabaho upang magawa ang anumang mga tungkulin na inatasan ng employer na maaari lamang makumpleto mula sa lugar ng trabaho.

Nagsumite ako ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa website ng County at natanggap ko ang aking palatandaan na "COVID-19 Prepared"—nangangahulugan ba ito na inaprubahan ng County ang aking pasilidad para makapagbukas?

Ang tsek na marka sa “COVID-19 Prepared” ay nagpapatunay lamang na nakumpleto at naisumite ninyo ang inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa County. Hindi ibig sabihin na nagbigay ng pahintulot ang County para magpatakbo kayo ng inyong negosyo. Nagsumite man kayo ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao o hindi, dapat pa rin kayong sumunod sa mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at ng Estado, kabilang ang anumang mga ipinagbabawal sa pagpapatakbo ng ilang uri ng mga negosyo.

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay nangangailangan sa mga employer na makilala ang mga taong “nakasalamuha ng malapitan” ng mga positibong kaso mula sa lugar ng trabaho ng 10 na araw. Ano ang kahulugan ng isang tao na “nakasalamuha ng malapitan” ng isang positibong kaso?

Ang nakasalamuha ng malapitan ay isang tao na nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao na hindi bababa sa 15 na minuto sa anumang oras simula nang 2 na araw bago pa man nagpakita ng mga sintomas o nasuring positibo ang nahawaang tao. Kabilang sa mga nakasalamuha ng malapitan ay ang mga taong may 15 na minuto na tuluy-tuloy na nakikipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakikipaghalubilo sa maiksing panahon sa nahawaang tao. Kung ang isang empleyado ay nakasalamuha ng malapitan sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19, maaaring kailangan ninyong ibukod ang empleyado na iyon mula sa lugar ng trabaho kung kinakailangan silang magkuwarantina. Tingnan ang mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan sa pagbubukod at pagkuwarantina sa lugar ng trabaho.

Sa pagtukoy kung ang isang tao ay isang taong “nakasalamuha ng malapitan”, mahalaga ba kung ang positibong kaso o ang taong nakipagsalamuha sa positibong kaso ay nakasuot ng isang panakip sa mukha?

Hindi. Habang ang mga panakip sa mukha ay nagbabawas ng posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, wala silang epekto sa pagtukoy kung ang isang tao ay nakasalamuha nang malapitan at dapat magkuwarantina.

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay nangangailangan sa mga employer na magsagawa ng pag-iscreen sa temperatura at sintomas ng mga empleyado sa simula ng kanilang mga shift. Kinakailangan ba ang paggamit ng thermometer o thermal scanner para sa pag-iscreen ng temperatura?

Hindi, ang pagsukat ng temperatura ng mga empleyado gamit ang isang thermometer o thermal scanner ay hindi kinakailangan. Ang pag-iscreen sa mga empleyado para sa temperatura at sintomas ay nangangahulugan na ang mga empleyado ay dapat tanungin bago nila simulan ang kanilang trabaho kung nakaramdam sila o kamakailan nakaramdam ng lagnat, at mayroon o kamakailan lamang ay may iba pang mga sintomas tulad ng ubo, kakapusan ng hininga, pananakit ng lalamunan, panginginig, at pananakit ng kalamnan/katawan. Ang pag-iscreen na proseso na ito ay kinakailangan. (Tandaan: Ang mga pag-iscreen ng temperatura na gamit ang thermometer o thermal scanner ay maaaring dumagdag sa panganib ng COVID-19 kung maraming mga empleyado ang nagtitipon sa parehong lugar para sa pag-iscreen. Kung pipiliin ng employer na gumamit ng isang thermometer o thermal scanner upang masukat ang temperatura ng mga empleyado, dapat nilang pauwiin sa bahay ang sinumang mga empleyado na ang temperatura ay may sukat na 99 degrees Fahrenheit o mas mataas.)

Ang pag-iscreen ba ng temperatura at sintomas ay dapat personal na gawin ng isang itinalagang screener?

Hindi. Ang mga employer ay maaaring pumili na magtalaga ng mga screener upang magsagawa ng mga personal na pag-iscreen, ngunit maaari rin nilang piliin na ang mga empleyado ay makapagpatunay ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsulat na wala silang mga sintomas. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng isang form na papel, isang online survey, o iba pang paraan na nakasulat.

Ano ang aking mga obligasyon bilang isang employer sa ilalim ng mga regulasyon na pang-emergency sa COVID-19 ng Cal/OSHA?

Ang Mga Pansamantalang Pamantayang Pang-emergency sa Pagpigil ng COVID-19 ng Cal/OSHA ay naghahangad na protektahan ang mga empleyado mula sa COVID-19 sa lugar ng trabaho. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga regulasyong ito ng Estado, tingnan ang Mga Madalas na Katanungan ng Cal/OSHA. Hindi makapagbigay ang County ng ligal na payo tungkol sa kung paano nalalapat ang mga regulasyong ito sa inyong lugar ng trabaho, kaya hinihikayat kayong magtanong ng mga naturang katanungan sa inyong ligal na tagapagpayo.

 

Bumalik sa Itaas ▲

PAG-UULAT NG KASO NG COVID-19

Ano ang dapat gawin ng mga negosyo kapag natuklasan nila na may nasuring positibo sa kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar ng trabaho?

Sundin ang mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org. Ang step-by-step na protokol na ito ay nagbibigay ng patnubay sa mga employer kung ano ang gagawin kapag ang isang tao sa kanilang lugar ng trabaho ay nasuring positibo sa COVID-19, kabilang ang: (1) pagbibigay ng mga tagubilin sa manggagawa na positibo sa COVID-19, (2) pagtukoy sa mga taong nakasalamuha ng malapitan, (3) pakikipag-usap sa lahat ng mga empleyado, (4) pag-uulat ng kaso sa Pampublikong Pangkalusugan, (5) pag-uulat kung mayroong mga naospital at namatay, (6) paglilinis at pagdidisimpekta, at (7) pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho.

Bakit ang County ay nangangailangan sa mga employer na mag-ulat sa Pampublikong Pangkalusugan kapag ang isa sa kanilang mga empleyado ay nasuring positibo sa COVID-19?

Ang kinakailangan na ito ay tumutulong sa pagpabagal ng pagkalat ng COVID-19 sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na subaybayan ang mga positibong kaso at imbestigahan ang mga pagsiklab sa lugar ng trabaho. Ang mga employer ay dapat mangailangan sa mga empleyado na magsabi sa kanilang employer kung sila ay nasuring positibo at sila ay nasa trabaho sa loob ng 48 oras nang nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 na oras nang sila ay nagpasuri. Ang mga employer (kabilang ang mga ahensya ng gobyerno) ay kinakailangang magsabi sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kapag ang isa sa kanilang mga empleyado ay nasuring positibo sa COVID-19 kung sila ay nasa trabaho sa oras na iyon (kung nalaman ng employer mula sa kanilang empleyado o sa iba pang pinagkunan). Sundin ang mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org upang iulat ang kaso gamit ang Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha.

Ako ay isang employer. Kung ang isa sa aking mga manggagawa ay nasuring positibo sa COVID-19, ngunit ang taong iyon ay hindi kamakailan nakapunta sa pasilidad, kailangan ko bang iulat ang kaso sa County?

Kung ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 ay nagtatrabaho sa inyong pasilidad o lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras bago nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 oras sa petsa nang sila ay nasuri, dapat niyong isumite ang hiniling na kaso at data ng nakasalamuha sa pamamagitan ng Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha, tulad ng itinuro sa www.sccsafeworkplace.org. Kung WALA ang tao sa pasilidad o lugar ng trabaho sa loob ng panahong ito (halimbawa, isang empleyado na nagtatrabaho mula sa bahay), hindi niyo kailangang iulat ang kaso sa County.

Ano ang "imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay sa nakasalamuha?"

Ito ay isa sa pinakamahalagang paraan na magagamit upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang pagsubaybay sa nakasalamuha ay nakakagambala sa mga kadena ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagtulong upang matiyak na ang Pampublikong Pangkalusugan ay makapagtukoy ng mga potensyal na nakasalamuha ng sinumang tao na nasuring positibo sa COVID-19 at suportahan sila para sa ligtas na pagkuwarantina. Tumutulong ito upang mapabagal ang pagkalat ng virus sa buong County natin. Ang pagsubaybay sa nakasalamuha ay nagbibigay-daan sa mas kaunting mga paghihigpit na mailagay sa mga aktibidad ng komunidad sapagkat ang mga kadena ng pagkalat ng COVID-19 ay maaaring masubaybayan at mapigilan bago sila lalong kumalat. Karagdagang impormasyon tungkol sa imbestigasyon ng kaso at mga operasyon ng pagsubaybay sa nakasalamuha ng County ay makikita sa Webpage ng Pagsubaybay ng Nakasalamuha.

Paano iulat ng mga employer na mayroon silang empleyado na nasuring positibo sa COVID-19 sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan?

Kung ang isang positibong kaso ay natukoy sa lugar ng inyong trabaho, isumite ang hiniling na kaso at data ng nakasalamuha sa pamamagitan ng Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha. Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang mga employer ay ligal na kinakailangan na magsumite ng ulat na ito sa loob ng 4 na oras pagkatapos malaman ng employer ang (mga) positibong kaso. Kung wala kayong kumpletong impormasyon sa loob ng 4 na oras, dapat ninyong iulat ang impormasyon na natanggap ninyo. Sa kinalaunan, kung natuklasan niyo ang karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat, maaari niyong i-update ang impormasyon sa pagsusumite ng isang bagong form na may "[Pangalan ng Employer] - CORRECTION" sa field na para sa "Pangalan ng Employer." Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi ibibigay sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Anong impormasyon ang kailangang ibigay ng mga empleyado sa kanilang employer kung natuklasan nila na sila ay nasuring positibo sa COVID-19?

Ang mga negosyo at mga entidad ng gobyerno ay dapat mangailangan na ang lahat ng mga tauhan (empleyado, kontratista, at boluntaryo) na mag-alerto kaagad sa negosyo o entidad ng gobyerno kung sila ay nasuring positibo sa COVID-19 at kung nasa lugar sila ng trabaho sa loob ng 48 na oras bago nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 oras sa petsa nang sila ay nasuri. Nangangahulugan ito na dapat sabihin kaagad ng mga manggagawa sa kanilang employer na sila ay nasuring positibo sa COVID-19 kung sila ay nasa lugar ng trabaho sa panahong ito. Dapat din tulungan ng mga manggagawa ang kanilang mga employer sa pagkilala sa kanilang nakasalamuha ng malapitan sa lugar ng trabaho.

Kapag nagpasuri ang isang empleyado para sa COVID-19, sino ang dapat na nakalista bilang tatanggap ng mga resulta ng pagsusuri? Dapat bang ipadala ang mga resulta sa empleyado (na magbibigay ng alerto sa employer kung positibo ang resulta), o dapat bang direktang ipadala ang mga resulta sa employer?

Ang mga employer ay maaaring (at hinihikayat na) mag-alok ng libreng pagpapasuri sa kanilang mga manggagawa, kung ganoon ang mga resulta ng pagsusuri ay maaaring maiulat nang direkta sa employer. Ngunit ang mga manggagawa na naghahanap ng kanilang pansariling pagpapasuri ay hindi kailangan na humiling sa kanilang healthcare provider o sa laboratoryo ng pagpapasuri na direktang iulat ang kanilang mga resulta ng pagsusuri sa employer, at ang mga employer ay hindi dapat mangailangan nito.

Ano ang ginagawa ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa aking impormasyon?

Ang lahat ng nakalap na impormasyon para sa mga layunin ng pagsubaybay ng kaso at sa nakasalamuha ay gagamitin lamang para sa layuning pagsubaybay at pagpigil ng COVID-19. Ang personal na impormasyon ay mananatiling kumpidensyal sa sinumang hindi nagtatrabaho sa mga pagsisikap sa pagsubaybay sa nakasalamuha o sa pagpigil ng COVID-19. Ang County ay hindi kailanman nagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga miyembro ng komunidad sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PANAKIP SA MUKHA>

Ano ang mga kinakailangan sa panakip sa mukha sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County?

Sa ilalim ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha kapag kinakailangan na gawin ito ayon sa Patnubay sa Mga Panakip sa Mukha ng Estado.

Anong mga uri ng mga panakip sa mukha ang ligtas na isuot? Maaari ba akong magsuot ng face shield?

Ang mga panakip sa mukha na inyong sinusuot upang magtrabaho o bumisita sa isang negosyo ay maaaring mga maitatapon na maskara na pang-opera o ang mga muling magagamit na maskara na tela na iyong ginawa o binili. Ang pagsusuot ng muling magagamit na maskara na tela ay hinihikayat upang makaimbak ng suplay ng mga maskara na pang-opera para sa mga manggagawa sa healthcare at iba pang mga manggagawa na nangangailangan ng mga ito, at upang mabawasan ang basura. Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing naghihikayat sa lahat na pumili ng mga panakip sa mukha na:

If each of us wears a mask, everyone is protected. You can make yours using two or more layers of common fabric, like cotton.

 

 • Mayroong hindi bababa sa dalawang layer ng materyal.
 • Masikip na kasya sa inyong ilong, bibig, at baba, nakakabit sa inyong mga tainga o tinatali sa likod ng ulo. Huwag isuot ang inyong panakip sa mukha sa ibaba ng ilong o na ang tuktok ay nakatago sa ilalim ng inyong baba.

Ang mga sumusunod na kategorya ng mga panakip sa mukha ay hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon laban sa pagkalat ng COVID-19, at ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing hindi naghihikayat sa pagsuot ng mga ito:

 • Mga neck gaiter at telang may isang layer na mga panakip sa mukha, sapagkat ang mga ito ay masyadong maluwag o masyadong manipis upang mag-alok ng sapat na proteksyon.
 • Mga panakip sa mukha na may exhalation valve, sapagkat pinapayagan nilang mapalabas ang hindi nasalang hangin (na maaaring maglalaman ng mga patak at aerosol).

Ang mga face shield ay hindi katumbas ng mga panakip sa mukha. Ang mga panakip sa mukha na mahigpit sa sinusuot sa ibabaw ng ilong, bibig, at baba ay nakakatulong upang maiwasan na ang nagsusuot ay makapagkalat ng mga potensyal na nakakahawa na mga patak ng paghinga at aerosol sa ibang tao. Ang mga face shield ay may ibang layunin, iyon ang protektahan ang mga mata ng nagsusuot sa mga sitwasyong kinakailangan ang proteksyon sa mata (hal., habang nagsasagawa ng mga pamamaraang medikal na malapit sa isang pasyente). Batay sa magagamit na ebidensya, ang mga face shield ay hindi nag-aalok ng parehong proteksyon laban sa pagkalat ng mga patak at aerosol kaysa sa mga maayos na isinusuot na mga panakip sa mukha. Maaari kayong magsuot ng face shield sa labas ng panakip sa mukha kung nais niyo, ngunit hindi kayo maaaring magsuot ng face shield kapalit ng panakip sa mukha sa mga sitwasyon na kinakailangan kayong magsuot ng panakip sa mukha. (Gayunpaman, dahil ang mga face shield na may mga kurtina na tela sa ilalim ay malamang na mas mahusay kaysa sa walang proteksyon, kung kayo ay nakabukod sa pagsusuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, isaalang-alang kung maaari kayong magsuot ng face shield na may kurtina, na nagbibigay ng ilang antas na proteksyon na hindi mahigpit na nasa mukha.)

Sino ang hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha?

Ang mga sumusunod na tao ay hindi kailangang magsuot ng mga panakip sa mukha:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang.
 • Ang mga tao na pinayuhan ng isang propesyonal sa healthcare na hindi dapat magsuot ng panakip sa mukha dahil mayroon silang medikal na kondisyon na ang pagsuot ng panakip sa mukha ay mapanganib.
 • Ang mga taong hindi makapagsuot o makapagtanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Ang mga taong may kapansanan sa pandinig o mga taong nakikipag-usap sa ibang tao na may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Ang mga manggagawa na dapat magtanggal ng kanilang panakip sa mukha upang sumunod sa mga panuntunan ng lokal, estado, o ng pederal.
 • Ang mga tao na dapat magtanggal ng panakip sa kanilang mukha upang matugunan ang isang pangunahing pangangailangan ng biyolohiya, tulad ng pagkain o pag-inom.
 • Ang mga taong nasa labas at pinapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakang distansya mula sa iba na wala sa kanilang sambahayan (kahit na ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay pangkalahatang inirerekomenda sa ilalim ng pangyayaring ito).

Ang mga taong nakabukod mula sa pagsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa medikal na kondisyon na nagtatrabaho sa isang trabaho na kinasasangkutan ng regular na pakikipagsalamuha sa iba ay dapat magsuot ng isang hindi mahigpit na alternatibo, tulad ng isang face shield na may kurtina sa ilalim ng gilid nito, hangga't ito ay pinapayagan ng kanilang kondisyon.

Kailangan ko bang magsuot ng panakip sa mukha habang ako ay nasa trabaho? Paano kung ako ay nag-iisa sa aking cubicle o nakaupo malayo sa ibang mga tao sa isang bukas na espasyo ng trabaho?

Ang Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County ay gumamit ng mahigpit na ipinapatupad na Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Habang nasa trabaho, kung ikaw ay nasa loob, dapat niyong panatilihin ang inyong panakip sa mukha sa lahat ng oras maliban kung kayo ay nasa isang opisina o silid na mag-isa. Kung nagtatrabaho kayo sa isang cubicle o sa isang bukas na espasyo ng trabaho, dapat niyong panatilihin ang inyong panakip sa mukha kung mayroong iba pang nasa parehong opisina o silid na kasama niyo kahit na malaki ang opisina o silid. Mangyaring tandaan na matinding hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang bawat isa na magsuot ng panakip sa mukha kahit na sila ay nag-iisa sa isang opisina o silid kung ang sinumang tao na hindi miyembro ng parehong sambahayan ay bumisita sa silid na iyon. Dahil ang mga aerosol ay nananatiling nasa hangin sa isang pinalawig na panahon. Pinakaligtas palagi ang magsuot ng panakip sa mukha kung magagawa niyo ito.

Maaari niyong tanggalin ang inyong panakip sa mukha upang kumain at uminom sa trabaho kung pinapanatili niyo ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa iba, ngunit dapat niyong isuot muli ang inyong panakip sa mukha pagkatapos kayong kumain o uminom. Ang pagtitipon kasama ang mga katrabaho upang kumain sa loob ay hindi ligtas at hindi pinapayagan. Kung posible, ang mga manggagawa ay mariing hinihikayat na kumain sa labas sa araw ng trabaho, o kung hindi, kumain na mag-isa sa kanilang sariling lamesa/lugar ng trabaho o sa kanilang sasakyan.

Bumalik sa Itaas ▲

BINAGONG PROTOKOL NG PAGDISTANSYA SA IBANG TAO

Aling mga entidad ang kailangang magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang lahat ng mga entidad ng gobyerno at lahat ng mga negosyo (kasama ang mga non-profit, mga entidad na pang-edukasyon, at mga hindi pang-gobyerno na organisasyon) na may pasilidad sa County ng Santa Clara na binibisita ng mga manggagawa o miyembro ng publiko ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Ang mga negosyo na mayroong maraming mga pasilidad sa County ay dapat magsumite ng isang hiwalay na Protokol para sa bawat pasilidad. Bilang karagdagan, ang mga negosyo at entidad ng gobyerno na walang sariling pasilidad ngunit nagsasagawa ng trabaho sa iba pang mga pasilidad (halimbawa, mga landscaper o naglalakad ng aso) ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa kanilang kabuuang pagpapatakbo.

Nakumpleto ko na ang isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng naunang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan. Kailangan ko bang magkumpleto ng bago?

Oo. Ang lahat ng mga negosyo na nagpapatakbo sa anumang paraan sa County, kabilang ang mga negosyo na nagkumpleto ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng naunang Kautusan, ay dapat magkumpleto at magpatupad ng bago gamit ang pinakabagong (Oktubre 11) bersyon at isumite ito sa www.COVID19prepared.org gamit ang online form ng County. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11, 2020 ay wala nang bisa.

Kinakailangan ba ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, o ito ay patnubay lamang?

Ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay mahigpit na ipinapatupad sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na nagpapatakbo sa County. Ang kabiguan sa pagsunod sa mga kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay isang paglabag sa Kautusan, at maaaring magresulta sa mga multa at iba pang mga parusa. Dapat ipatupad ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang lahat ng naaangkop na mga pamamaraan na natukoy sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Bakit kinakailangan ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Naglalaman ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ng mga pinakabagong pamamaraan sa pampublikong pangkalusugan na idinisenyo upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga pasilidad ng negosyo sa County. Kung ang inyong negosyo ay pinapayagan na magpatakbo, ang mahigpit na pagpapatupad ng mga protokol sa kalusugan at kaligtasan ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang inyong sarili, inyong mga manggagawa, at inyong mga customer mula sa COVID-19 kapag sila ay nasa pasilidad ng inyong negosyo. Ang na-update na Palatandaan na COVID-19 PREPARED at ang Papel ng Impormasyon para sa Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na dapat maipaskil ay dinisenyo din upang ipakita sa mga manggagawa at sa publiko na ang inyong negosyo ay sumusunod sa mga kinakailangang ito at ginagawa ang bahagi nito upang mapanatiling ligtas ang komunidad.

Ano ang kailangang gawin ng aking negosyo o entidad ng gobyerno upang sumunod sa mga kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Upang sumunod sa mga kinakailangan sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, dapat gawin ng inyong negosyo o entidad ng gobyerno ang mga sumusunod:

 1. Kumpletuhin ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad o lugar ng trabaho sa County na ginagamit ng mga manggagawa o publiko, gamit ang na-update (Oktubre 11) na bersyon ng template na natagpuan sa online na form. Kung ang inyong negosyo o entidad ng gobyerno ay hindi nagpapatakbo ng isang pasilidad o lugar ng trabaho, ngunit nagbibigay ng mga serbisyo sa mga pasilidad o lugar ng trabaho na hindi pinagmamay-ari o pinapatakbo ng inyong negosyo o entidad, dapat niyong punan ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na sumasakop sa inyong mga operasyon.
 2. Pirmahan at Isumite ang nakumpletong Binagong Protokol sa County gamit ang online na form. Hindi ninyo maaaring isumite ang Binagong Protokol sa pamamagitan ng email, hard copy delivery, o sa iba pang anyo. Dapat itong isumite gamit ang online form.
 3. Ipamahagi ang isang kopya ng Binagong Protokol sa lahat ng mga manggagawa (kabilang ang mga empleyado, boluntaryo, at kontratista) na nagtatrabaho sa pasilidad o lugar ng trabaho. Kung ang inyong negosyo o entidad ng gobyerno ay nagbibigay ng mga serbisyo sa maraming pasilidad o mga lugar ng trabaho na hindi pinagmamay-ari o pinapatakbo ng inyong negosyo, dapat niyong ipamahagi ang Binagong Protokol sa inyong mga manggagawa at sa may-ari o sa operator ng bawat pasilidad o lugar ng trabaho kung saan nagbibigay kayo ng mga serbisyo. Sanayin ang inyong mga manggagawa sa mga pamamaraan ng Binagong Protokol sa isang wikang kanilang naiintindihan.
 4. Magpaskil ng isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at ng Papel ng Impormasyon para sa Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa lahat ng mga pasukan sa inyong pasilidad o lugar ng trabaho, kung saan madali silang makikita ng publiko at mga manggagawa. (Maaari lamang mai-download at mai-print ang mga dokumentong ito pagkatapos niyong makumpleto ang inyong Binagong Protokol gamit ang online na form.)
 5. Magpaskil ng palatandaan na kinakailangan sa Binagong Protokol sa bawat pasukan ng pasilidad o lugar ng trabaho upang ipaalam sa mga bisita at mga manggagawa ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao, panakip sa mukha, at sa kalusugan at kalinisan.
 6. Ipatupad ang mga pamamaraan sa inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Sino ang makakumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa aking negosyo?

Ang Binagong Protokol ay dapat makumpleto ng isang taong may awtoridad na magkumpleto at pumirma nito sa ngalan ng negosyo.

Kinakailangan ng Kautusan na ang isang awtorisadong kinatawan ay pumirma at magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng parusa na bawal ang pagsisinungaling — ano ang ibig sabihin nito?

Ang "pinirmahan at isinumite sa ilalim ng parusa na bawal ang pagsisinungaling" ay nangangahulugan na ang lahat ng nakasulat sa online form ay dapat maging totoo at tumpak sa pinakamahusay na kaalaman ng pumirma. Ang sadyang pagsusumite ng hindi totoong impormasyon ay isang krimen.

Magagamit ba ng publiko ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao pagkatapos na sila ay isinumite sa County?

Oo. Ang lahat ng mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite sa County ay makikita ng publiko sa isang online database. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring gumamit ng database upang makita kung ang isang partikular na negosyo ay nagsumite ng Binagong Protokol at kung ano ang kanilang ipinapatupad na mga pamamaraan sa kaligtasan. Makakatulong ito sa lahat ng tao sa komunidad na maging kumpiyansa sa pagbisita sa inyong negosyo dahil malalaman nila na ginagawa niyo ang mga hakbang na kinakailangan upang mapanatili silang ligtas.

Sinusuri ba at inaaprubahan ng County ang bawat Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Hindi. Kahit na ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na isumite online at maa6aring makita ng publiko, hindi ito sinusuri at inaaprubahan ng County o Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Dahil sa dami, hindi magiging posible para sa County na suriin at aprubahan ang mga ito. Ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay pinopost sa oras na sila ay isinumite, at ang County ay hindi responsable para sa kanilang nilalaman. Gayunpaman, ipinatutupad ng County ang kinakailangan na dapat isumite at ipatupad ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kung nabigo ang inyong negosyo na magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, ang inyong negosyo ay napapailalim sa aksyon ng pagpapatupad.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kwadrado na "Kinakailangan" at "Opsyonal: Suriin kung Naaangkop" sa online form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang mga "Kinakailangan" na kwadrado ay dapat i-tsek o punan ng bawat negosyo na nagsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Hindi niyo makukumpleto ang form kung hindi niyo i-tsek ang lahat ng kinakailangang mga kwadrado. "Opsyonal: I-tsek kung Naaangkop" na mga kwadrado ay kailangang i-tsek lamang kung nalalapat ito sa inyong negosyo, ngunit dapat niyong i-tsek ang bawat opsyonal na kwadrado na nalalapat. Kung hindi niyo i-tsek ang isang kwadrado na naaangkop sa inyong negosyo, ang inyong Binagong Protokol ay hindi sumusunod sa Kautusan.

Ano ang ibig sabihin kung ang aking Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay may isang watermark na nagsasabing "IN PROCESS" sa bawat pahina?

Ang "IN PROCESS" na watermark ay nangangahulugan na hindi niyo natapos ang form na DocuSign at hindi matagumpay na naisumite ang inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kapag matagumpay ninyong naisumite ang inyong Protokol, makakatanggap kayo ng isang email na may isang link sa inyong mga nakumpletong dokumento, at ang mga nakumpletong dokumento ay walang marka. Kung ang inyong Protokol ay nagsasabing "IN PROCESS," hindi matagumpay ang inyong pagsumite at hindi pa kayo sumusunod sa kinakailangang pagsumite ng isang Protokol.

Ano ang isang "kathang-isip na pangalan ng negosyo"?

Ang pangalawang kwadrado sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay humihiling ng inyong kathang-isip na pangalan ng negosyo. Dapat punan ang kwadrado na ito kung ang inyong ligal na pangalan ng negosyo ay iba sa pangalan na kinikilala ng inyong mga customer o ang pangalan na ginagamit niyo sa pang-araw-araw na operasyon. Ang kwadradong ito ay opsyonal, kaya kung ang inyong negosyo ay karaniwang kilala sa ligal na pangalan nito, hindi niyo kailangang punan ang isang kathang-isip na pangalan.

Ano ang itinuturing na isang "pasilidad/lugar ng trabaho" para sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang isang pasilidad/lugar ng trabaho ay isang lokasyon kung saan nagpapatakbo ang inyong negosyo. Para sa maraming negosyo, ang mga pasilidad/lugar ng trabaho ay mga gusali. Para sa iba, ang mga pasilidad/lugar ng trabaho ay maaaring mga panlabas na espasyo. Ang isang pasilidad/lugar ng trabaho ay maaari ding isang kombinasyon ng isang gusali at isang panlabas na lugar (tulad ng isang pang-agrikultura na operasyon na umaani ng pananim sa isang bukid at nagpoproseso ng ani sa isang lokasyon ng bangan o warehouse).

Paano kung ang aking negosyo ay nagsasagawa ng mga serbisyo sa iba't ibang mga lokasyon?

Ang mga negosyo na nagsasagawa ng mga serbisyo sa mga nakakalat na lokasyon (tulad ng mga landscaper, naglalakad ng aso, o mga kumpanya na naglilinis ng bahay) ay maaaring magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa kanilang buong operasyon at hindi kailangang magkumpleto ng isang bagong Binagong Protokol sa bawat lugar na gumagawa sila ng mga serbisyo (halimbawa, sa bawat bahay kung saan nagtatrabaho ang isang landscaper). Ang lahat ng mga nakakalat na lokasyon ng negosyo ay dapat magbigay ng isang kopya ng kanilang Binagong Protokol sa may-ari o sa operator ng bawat lugar kung saan nila ginagawa ang mga serbisyo (bilang karagdagan sa pagbibigay ng Protokol sa lahat ng mga manggagawa).

Kung may pasilidad ang isang negosyo na may nakakalat na lokasyon (tulad ng isang punong tanggapan o isang maintenance yard), dapat ilista ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ang address ng pasilidad sa espasyo ng "Street Address" sa tuktok ng form ng Protokol, at ang palatandaan na kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na maipaskil sa pasilidad. Ang mga negosyong ito ay hindi dapat mag-tsek ng kwadrado ng "Walang Pasilidad ng Negosyo" sa tuktok ng form (dahil mayroon silang pasilidad, kahit na ang ilan o karamihan sa kanilang mga serbisyo ay nagaganap sa ibang lugar).

Gayunpaman, kung ang isang negosyo na may nakakalat na lokasyon ay walang anumang uri ng pasilidad at nagtatrabaho lamang ang mga manggagawa mula sa mga nakakalat na lokasyon, hindi dapat punan ng mga negosyong ito ang espasyo ng "Street Address" sa tuktok ng form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Sa halip, dapat nilang i-click ang kwadradong "Walang Pasilidad ang Negosyo". Ang mga negosyong ito ay hindi na kailangang mag-post ng anumang palatandaan (dahil wala silang pasilidad kung saan i-post ito). Dapat pa rin nilang maingat na repasuhin ang form at i-tsek ang anumang mga kwadrado na nalalapat sa kanilang negosyo.

Kung ang isang negosyo ay may maraming pasilidad, gayunpaman, dapat punan nito ang isang form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat lokasyon.

Nagpapatakbo ako ng isang negosyo mula sa aking bahay. Kailangan ko bang magsumite ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Depende. Lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad/lugar ng trabaho na binibisitahan ng mga tauhan o miyembro ng publiko. Kung nagpapatakbo kayo ng isang negosyo mula sa inyong bahay, dapat kayong magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao kung: (1) ang sinumang nasa labas ng inyong sambahayan ay pumupunta sa inyong bahay upang magtrabaho bilang isang miyembro ng kawani o bumibisita bilang isang kliyente o customer; (2) gumagawa kayo ng mga serbisyo sa mga lokasyon na hindi kayo ang may-ari o ang nagpapatakbo; o (3) personal kayong naghahatid ng mga produkto sa mga bahay o lugar ng negosyo. (Tandaan: Ang mga halimbawa sa ibaba ay paglalarawan lamang. Ang ilang mga negosyong nakalista sa mga halimbawa ay maaaring isarado sa publiko sa ilalim ng mga kasalukuyang kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan. Mangyaring repasuhin ang anumang patnubay na partikular sa industriya upang matiyak na alam ninyo ang lahat ng mga panuntunan na nalalapat sa inyong negosyo.)

Halimbawa 1: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyo na nag-aayos ng mga elektroniko mula sa inyong tahanan. Kayo lang ang empleyado, ngunit ang mga customer ay pumupunta sa inyong bahay upang maghatid at kumuha ng kanilang mga pinaayos na gamit. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao dahil ang pasilidad ng inyong negosyo ay binibisita ng mga customer.

Halimbawa 2: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong accounting mula sa inyong tahanan. Mayroon kayong isang empleyado na pumupunta sa inyong bahay nang dalawang beses sa isang linggo upang tumulong sa mga pagproseso ng mga dokumento. Ang empleyado ay hindi nakatira sa inyo. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao dahil ang pasilidad ng inyong negosyo ay binibisita ng inyong empleyado.

Halimbawa 3: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong landscaping mula sa inyong tahanan. Iniimbak niyo ang inyong kagamitan sa bahay at bawat araw ikaw ay nagmamaneho sa iba't ibang mga tahanan at negosyo kung saan ninyo ginagawa ang inyong mga serbisyo. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at magbigay ng isang kopya sa may-ari o operator ng bawat bahay o negosyo kung saan kayo gumagawa ng inyong mga serbisyo.

Halimbawa 4: Gumagawa kayo ng mga kasangkapan sa inyong garahe, at naghahatid kayo nito sa tahanan ng mga tao. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Halimbawa 5: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong graphic design mula sa inyong tahanan. Ikaw at ang iyong asawa lamang, na nakatira sa inyo, ang dalawang empleyado. Lahat ng inyong mga pagpupulong sa kliyente ay virtual, kaya walang sinumang bumibisita sa inyong bahay para sa mga layunin ng negosyo. Hindi kayo kailangang magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Kinakailangan ba ang mga ahensya ng gobyerno na magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa mga pasilidad kung saan isinasagawa ang mga mahahalagang gawain ng gobyerno?

Oo.

Sinarado ko ang aking negosyo sa publiko, at ang mga manggagawa ay nasa lokasyon lamang upang magsagawa ng mga pinakamaliit na pangunahing operasyon. Kailangan ba nito ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Oo. Lahat ng mga pasilidad at lugar ng trabaho ng negosyo na ginagamit sa anumang paraan ng mga manggagawa o publiko ay dapat magkaroon ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, kabilang ang mga dinadalaw lamang ng mga manggagawa na gumagawa ng mga pinakamaliit na pangunahing operasyon.

Napunan ko ang aking Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at pinindot ang "Tapos Na." Ano na ang mangyayari ngayon? Paano ko makikita at mai-print ang mga nakumpletong dokumento?

Kung napunan niyo ang bawat kinakailangang kwadrado, pagkatapos niyong pindutin ang "Tapos Na," isang email ang ipapadala sa email address na nilagay niyo sa simula ng proseso ng pagsusumite bago niyo sinimulang punan ang form (ang email para sa "Nagsumite"). Maglalaman ang email na ito ng isang link na nagsasabing "Tingnan ang mga Nakumpletong Dokumento." Mag-click sa link na ito upang makita at i-print ang inyong nakumpletong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at mga palatandaan.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA LIMITASYON SA KAPASIDAD

Saan ko mahahanap ang limitasyon sa kapasidad para sa aking industriya?

Ang mga limitasyon sa kapasidad para sa bawat industriya ay maaaring matagpuan sa pahina ng gabay ng industriya ng Estado. Bilang karagdagan, ang bawat negosyo ay dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad. Maaari din ninyong bisitahin ang www.sccgov.org/covidcapacity para sa impormasyon sa kung paano makalkula ang limitasyon sa kapasidad para sa inyong pasilidad.

Aling mga silid sa aking pasilidad ang napapailalim sa mga panloob na limitasyon sa kapasidad?

Sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Mga Limitasyon sa Kapasidad, nalalapat ang mga limitasyon sa kapasidad sa bawat panloob na silid o lugar sa isang pasilidad na binibisita ng mga miyembro ng publiko upang makisali sa mga aktibidad na napapailalim sa mga panuntunan ng COVID-19 ng Estado (hindi kabilang, halimbawa, mga pasilyo, hagdanan, at banyo).

Narito ang ilang mga halimbawa ng mga silid na malamang na may limitadong kapasidad para sa iba’t ibang uri ng mga pasilidad (Tandaan: nalalapat lamang kapag pinapayagan ang mga pasilidad na ito na makapagbukas sa loob):

 • Mga panloob na tindahan ng grocery at tindahan ng retail: Mga palapag ng pagbebenta, mga lugar ng pag-checkout
 • Mga panloob na museo, zoos, at aquariums: Mga gallery, pasilyo ng exhibit
 • Mga panloob na gym at fitness facilities: Mga palapag ng pag-eehersisyo, fitness areas, group fitness rooms, locker rooms
 • Mga panloob na pasilidad ng kainan: Mga silid kainan, lobbies
 • Mga panloob na sentro ng aliwan ng pamilya: Mga lugar ng aktibidad o aliwan
 • Mga panloob na negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili: Mga lugar ng pagserbisyo sa kliyente
 • Mga panloob na negosyong may limitadong serbisyo: Mga lugar ng pagkuha/paghatid
 • Anumang pasilidad na nagho-host ng isang panloob na pagtitipon (kabilang ang mga lugar ng pagsamba, sinehan, cardroom, at pribadong tirahan): Mga lugar ng pagtitipon, mga lobby

Ang listahan sa itaas ay hindi nagsasama ng lahat, at ang iba pang mga silid ay maaaring mapasailalim sa mga limitasyon ng kapasidad depende kung paano inilatag ang inyong pasilidad at kung paano ito ginagamit. Pangkalahatan, ang mga banyo, pasilyo, at iba pang mga silid ay hindi napapasailalim sa mga limitasyon sa kapasidad, ngunit ang 6 na talampakang pisikal na pagdistansya ay dapat palaging mapanatili.

Kung ang isang silid sa aking pasilidad ay hindi napapasailalim sa isang limitasyon sa kapasidad, kailangan ko pa bang limitahan ang bilang ng mga tao na nasa loob nito na magkasabay?

Oo. Dapat ninyong palaging limitahan ang bilang ng mga tao sa loob ng bawat silid upang matiyak na ang bawat isa ay makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakang distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sambahayan.

Kasama ba ang mga tauhan/miyembro ng kawani sa pagbilang sa limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan?

Oo. Ang mga limitasyon sa kapasidad ay nagtatakda ng pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring nasa anumang silid/lugar na may limitadong kapasidad na magkasabay. Kabilang dito ang miyembro ng publiko at tauhan/kawani.

Kung mayroon akong isang napakaliit na pasilidad, maaari ba akong magkaroon ng 1 empleyado at 1 customer sa loob ng pasilidad na magkasabay (kahit na higit ito sa aking Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad)?

Oo. Para sa mga napakaliit na pasilidad na pinapayagan na magbukas sa publiko sa loob kung saan ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ay 1 (o mas mababa sa 1), maaari kayong magkaroon ng 1 customer at 1 empleyado sa loob ng tindahan na magkasabay. Ang inyong mga palatandaan ng Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ay dapat nagsasabi na "2."

Ano ang mangyayari kung kinalkula ko ang aking Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad at ang resulta ay hindi isang buong numero?

Maaari niyong itaas sa pinakamalapit na buong numero (at pinapayagan ang pagtaas kahit na ang inyong desimal ay mas mababa sa .5). Halimbawa, kung kinalkula niyo ang inyong Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad at ang resulta ay 13.25, maaari niyong itaas sa 14.

Paano ko mahahanap ang normal na pinakamataas na kapasidad para sa aking pasilidad?

Ang lahat ng mga silid/lugar sa loob ng mga komersiyal na gusali ay may pinakamataas na bilang ng mga tao na tinukoy ng Fire Marshall batay sa Kodigo ng Gusali ng California. Ang pinakamataas na bilang ng mga tao ay nagtatakda ng limitasyon kung gaano karaming mga tao ang maaaring gumamit ng silid/lugar nang sabay-sabay sa ilalim ng normal na pangyayari (ngunit tandaan na ang Estado ay nagtatakda ng mas mahigpit na mga kinakailangan sa ilang mga pasilidad sa kanilang Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya). Sa ilalim ng Kodigo ng Gusali, sa ilang mga silid/lugar, ang pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon ay dapat na maipaskil malapit sa pangunahing labasan. Karamihan sa mga silid na ginagamit para sa pagtitipon, kainan, at pag-inom ay nagpapaskil ng pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon. Kung hindi ninyo alam ang normal na pinakamataas na pananakop ng inyong pasilidad at hindi ito nai-post, mahahanap niyo ito sa pamamagitan ng pagrerepaso sa mga dokumentong pagpaplano ng inyong pasilidad o sa pakikipag-ugnayan sa Fire Marshal.

Ang isa sa mga silid sa aking pasilidad ay may maraming paggamit, at ang iba't ibang paggamit ay napapasailalim sa iba't ibang mga limitasyon sa kapasidad ng Estado. Paano ko matutukoy kung alin sa mga limitasyon sa kapasidad ng Estado ang nalalapat?

Kung ang isang silid ay ginagamit na magkasunod-sunod para sa maraming mga aktibidad na may magkakaibang mga limitasyon sa kapasidad, dapat mong ilapat ang pinakamahigpit na limitasyon sa kapasidad na nalalapat sa alinman sa mga aktibidad ng silid.

Ang aking pasilidad ay may maraming mga silid na regular na ginagamit ng mga customer. Ang tanging naipaskil na palatandaan ng pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon sa aking pasilidad ay nalalapat sa buong pasilidad, hindi sa mga indibidwal na silid. Paano ko makakalkula ang aking limitasyon sa kapasidad?

Pangkalahatan, tulad ng ipinaliwanag sa itaas, ang pagkalkula ng limitasyon sa kapasidad ay dapat na isagawa para sa mga indibidwal na silid/lugar. Gayunpaman, kung mayroon kayong isang nai-post na pinakamataas na kapasidad para sa inyong buong pasilidad sa halip na mga indibidwal na silid/lugar (na hindi karaniwan), maaari ninyong gamitin ang numerong iyon at kalkulahin ang isang pinakamataas na kapasidad para sa buong pasilidad. Ngunit kailangan niyong gumawa ng mga hakbang upang maikalat ang inyong mga customer at tauhan upang matiyak na pantay-pantay silang kumakalat sa buong pasilidad at hindi magkakasamang nagtitipon sa anumang partikular na silid.

Kailangan ko bang ipatupad ang mga limitasyon sa kapasidad sa aking pasilidad?

Oo. Ang mga negosyo ay responsible sa pagtitiyak na ang kanilang mga pasilidad ay hindi lalampas sa anumang naaangkop na mga limitasyon sa kapasidad. Ang kabiguang gawin ito ay maaaring humantong sa pagpapatupad na aksyon ng County.

Bumalik sa Itaas ▲

ACCESS AT FUNCTIONAL NA MGA PANGANGAILANGAN

Habang may bisa ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, kailangan pa bang sumunod ang mga negosyo at pampublikong entidad sa mga kinakailangan sa Batas ng mga Amerikanong may Kapansanan (Americans with Disabilities Act o ADA)?

Oo. Walang binago ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan sa mga kinakailangan ng ADA, at ang ADA ay nananatiling may bisa sa buong county. Ang mga negosyo at pampublikong entidad ay dapat sumunod sa kanilang mga karaniwang obligasyon sa ADA, kahit na gumawa sila ng mga pagbabago sa kanilang mga pasilidad upang maipatupad ang kanilang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Halimbawa, kung ang isang negosyo ay pumili na ayusin ang kanilang kasangkapan sa pasilidad upang maging mas madali para sa mga customer na makapagdistansya sa ibang tao, ang bagong pag-aayos ng kasangkapan ay dapat sumusunod sa mga kinakailangan ng ADA para sa pagpasok at paglabas ng mga may kapansanan. Katulad nito, kung ang isang restaurant ay nagpasyang magbukas ng panlabas na kainan, hindi ito maaaring magpuwesto ng mga panlabas na lamesa at ang mga ito ay humaharang sa karapatan sa daan ng publiko.

Bisitahin ang www.ada.gov/regs2010/smallbusiness/smallbusprimer2010.htm para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan ng ADA para sa mga negosyo.

Gumagamit ako ng isang wheelchair van o iba pang inangkop na sasakyan. Magagamit ko ba ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 ng County?

Oo. Ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay maaaring mapaunlakan ang mga wheelchair van at iba pang inangkop na sasakyan. Tandaan na ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay karaniwang humihiling sa inyo na manatili sa loob ng inyong sasakyan habang pinapangasiwaan ninyo ang inyong sariling pagsusuri.

Gumagamit ako ng isang wheelchair/powerchair o mayroon akong iba pang pisikal na kapansanan. Magagamit ko ba ang mga walk-up/roll-up na lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 ng County?

Oo. Magagamit ang mga walk-up/roll-up na lokasyon ng pagpapasuri, at mayroong mga kawani sa lokasyon na makatulong sa sinumang nangangailangan ng tulong.

Umaasa ako sa pampublikong transportasyon o paratransit upang makapunta sa mga lugar. Kung nais kong magpasuri para sa COVID-19, paano ko maiayos ang aking transportasyon sa isang lugar ng pagpapasuri?

Mangyaring tingnan ang website ng pagpapasuri ng County at ang flowchart na ito para sa mga tagubilin kung paano magagamit ang transportasyon papunta sa isang lokasyon ng pagpapasuri. Kung mayroon pa kayong mga katanungan pagkatapos natingnan ang website ng pagpapasuri at flowchart, mangyaring makipag-ugnayan sa Access and Functional Needs Coordinator ng County sa [email protected].

Paano tinitiyak ng County na ang kanilang mga komunikasyon tungkol sa COVID-19 ay magagamit ng mga taong may pangangailangan sa pag-access o pagproseso ng wika?

Ang County ay nagsasagawa ng maraming hakbang upang matiyak na ang kanilang komunikasyon ay magagamit ng bawat miyembro ng komunidad. Ang buong website sa COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay ganap na naisalin sa limang magkakaibang wika (Ingles, Espanyol, Intsik, Biyetnamis, at Tagalog), at kasama ang paggamit ng Alt Text sa mga napost. Regular na nagsasagawa ang County ng mga online na pagtatanghal upang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa isang format na nakabatay sa video, at ang mga pagtatanghal ng video ay may kasamang real-time na pagsasalin na ASL. Dinisenyo din ng County ang mga palatandaan, flyers, at poster na kasama ang mga informative graphics sa tabi ng text upang matiyak na ang mga ito ay naiintindihan hangga't maaari ng lahat.

Inaalok ba ng County ang mga materyales para sa COVID-19 sa mga magagamit na format (papel na kopya, malaking sulat, atbp.)?

Oo. Kung mayroon kayong access o functional na pangangailangan at nangangailangan ng mga materyales sa COVID-19 ng County sa isang magagamit na format, mangyaring makipag-ugnayan sa Access and Functional Needs Coordinator sa [email protected] para sa tulong.

Kailangan ko ba ng sulat ng doktor upang makapasok sa isang negosyo nang walang panakip sa mukha kung mayroon akong medikal na kondisyon na pumipigil sa akin na magsuot ng panakip sa mukha?

Hindi. Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa inyo na magpakita ng sulat ng doktor kapag napaliwanag niyo na hindi kayo maaaring magsuot ng isang panakip sa mukha para sa mga medikal na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Estado para sa karagdagang impormasyon.

Ako ay may-ari ng isang negosyo, at ang aking pasilidad ay binibisitahan ng mga customer. Nakasulat sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na ako ay dapat mangailangan sa lahat ng mga customer na magsuot ng mga panakip sa mukha sa aking pasilidad (maliban sa mga nakabukod na mga customer). Ano ang aking mga obligasyon sa ilalim ng pangangailangang ito?

Kung ang isang customer ay sumusubok na pumasok sa inyong pasilidad na walang panakip sa mukha, dapat niyong tanungin ang taong iyon, "Mayroon bang dahilan na nauugnay sa medikal o kapansanan kung bakit hindi kayo makapagsuot ng panakip sa mukha?" Hindi niyo dapat hilingin sa tao na sabihin sa inyo ang kanilang partikular na medikal na kondisyon o kapansanan. Kung sinabi ng tao na hindi sila makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, dapat niyong payagan ang tao na pumasok sa inyong pasilidad at hindi sila hihilingin na magpakita ng sulat ng doktor.

Kung ang customer ay walang dahilan na nauugnay sa medikal o kapansanan kung bakit hindi sila makapagsuot ng panakip sa mukha ngunit tumatanggi pa rin na magsuot ng panakip sa mukha, dapat niyong tanggihan ang pagpasok ng customer na iyon sa inyong pasilidad. Kung ang customer ay nagalit pagkatapos niyong tanggihan ang kaniyang pagpasok, maaari kayong tumawag sa pulisya at humiling ng tulong sa pagpapatupad ng kinakailangan ng panakip sa mukha sa inyong pasilidad.

Nagpapatakbo ako ng isang retail na negosyo, at hindi ako kumportable na pumasok ang sinuman sa aking tindahan nang walang panakip sa mukha. Ano ang magagawa ng aking negosyo upang mapaunlakan ang mga mamimili na hindi makapagsuot ng mga panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na mga kadahilanan?

Kung ang isang customer ay hindi makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, ang mga retailer ay hindi maaaring tumanggi sa pagpasok ng customer na iyon dahil lamang hindi sila sumusuot ng panakip sa mukha. Ngunit mariing hinihikayat ang mga retailer na mag-alok ng mga akomodasyon sa mga customer na ito upang ma-access nila ang mga serbisyo ng retailer na hindi pumapasok sa pasilidad ng negosyo. Ang mga akomodasyon ay maaaring magsama ng mga bagay tulad ng pag-aalok ng mga serbisyong pangdelivery, o pagtanggap ng mga shopping list ng mga customer sa telepono o sa curbside at dalhin ang mga bagay sa customer na nasa labas para hindi sila kailangang pumasok sa tindahan.

Hindi ako kumportable na personal na magshopping dahil hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa isang medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Mayroon bang mga mapagkukunan upang matulungan ako sa aking pagshopping?

Ang mga delivery services na inaalok ng mga retail at tindahan ng grocery ay mahusay na mga pamamaraan para tulungan ang mga taong hindi komportable na personal na magshopping. Mayroon ding mga libreng mapagkukunan tulad ng helpinghands.community, isang non-profit na nakabatay sa komunidad na nagbibigay ng delivery at iba pang mga serbisyo na pangsuporta.

Hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa isang medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Kinakailangan ko bang magsuot nito?

Ang mga panakip sa mukha ay isa sa mga pinakamahalagang kasangkapan na magagamit upang makatulong na mahinto ang pagkalat ng COVID-19, at dapat gawin ito ng sinumang ligtas na makapagsuot ng panakip sa mukha. Gayunpaman, ang mga sumusunod na tao ay hindi kinakailangan na magsuot ng mga panakip sa mukha, kahit na sa isang negosyo o sa mga lugar kung saan hindi nila mapapanatili ang pagdistansya sa ibang tao:

 • Mga maliliit na bata.
 • Ang mga taong may medikal na kondisyon, kondisyon sa kalusugan ng kaisipan, o kapansanan na pumipigil sa kanila na magsuot ng panakip sa mukha. Kabilang dito ang mga taong hindi makatanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Ang mga taong may kapansanan sa pandinig o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig, kung ang kakayahang makita ang kanilang mga bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Ang ibang tao na natukoy sa Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California

Ang mga taong nakabukod mula sa pagsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa medikal na kondisyon na nagtatrabaho sa isang trabaho na kinasasangkutan ng regular na pakikipagsalamuha sa iba ay dapat magsuot ng isang hindi mahigpit na alternatibo, tulad ng isang face shield na may kurtina sa ilalim ng gilid nito, hangga't ito ay pinapayagan ng kanilang kondisyon.

Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa inyo na magpakita ng sulat ng doktor kapag napaliwanag niyo na hindi kayo makapagsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa mga medikal na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Estado para sa karagdagang impormasyon.

Mayroon akong katanungan na may kaugnayan sa access at functional na mga pangangailangan. Saan ba ako makakakuha ng tulong?

Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay magagamit ng mga taong may mga katanungan na may kaugnayan sa access at functional na mga pangangailangan:

 • Para sa tulong sa paghanap o pag-access sa mga mapagkukunan ng komunidad, makipag-ugnayan sa Silicon Valley Independent Living Center,  www.211.org, o sa San Andreas Regional Center.
 • Para sa mga paksang nauugnay sa mga matatanda (tulad ng In-Home Supportive Services o Senior Nutrition Services), makipag-ugnayan sa Department of Aging and Adult Services ng County.
 • Para sa mga paksang may kaugnayan sa mga pasilidad ng long term care, makipag-ugnayan sa Department of Aging Ombudsman ng California sa 1-800-231-4024.
 • Para sa mga paksang nauugnay sa SNAP, Medi-Cal, o iba pang mga benepisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa Department of Employment and Benefit Services ng County.
 • Upang iulat ang isang negosyo na nagpapatakbo na lumabag sa ADA, mangyaring makipag-ugnayan sa lungsod kung saan matatagpuan ang negosyo.

Anong mga hakbang ang maaari kong gawin upang laging maging handa kung mayroong emergency?

Mahalaga ang paghahanda sa emergency para sa lahat, at mas lalong mahalaga para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan na maaaring mangailangan ng karagdagang mga paghahanda upang manatiling ligtas sa panahon ng emergency. Ang lahat ng mga residente ng County ay hinihikayat na mag-sign up para sa mga abiso, na isang libre at madaling paraan upang makakuha ng mga alertong pang-emegency na direktang ipinapadala sa inyong cell phone o mobile device, landline, o email. Maaari kayong mag-sign up para sa mga abiso ng AlertSCC dito. Bilang karagdagan, ang website ng Opisina ng Emergency Management ng County ay may mga mapagkukunan upang matulungan ang lahat ng mga residente ng County na magdisenyo ng isang plano para sa kaligtasan sa kalamidad para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga sumusunod ay mga mas partikular na patnubay sa paghahanda para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan:

Bumalik sa Itaas ▲

​Magtanong o Magbahagi ng Inaalala

Magtanong o Magbahagi ng Inaalala

Name

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.