Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan

Huling pag-update ng nilalaman: 8/2/2021

Mga FAQ para sa Agosto 2, 2021 na Pangkalahatang Kautusan sa Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar

Paano

Mga Panakip sa Mukha 

Ang mga bakuna ay nananatiling pinakamabisang kasangkapan laban sa COVID-19, kasama na ang Delta variant. Gayunpaman, ang Delta variant ay humahawa sa porsiyento ng mga nabakunahan — na nananatili pa ring malakas na protektado laban sa malubhang sakit, pagpapaospital, at pagkamatay. Ang bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nangangailangan ng pagsusuot ng maskara na may maayos na kasya sa panloob na lugar upang makatulong na makabawas ng pagtaas ng pagkalat sa komunidad.

Hindi lahat ng mga miyembro ng komunidad ay nabakunahan, at ang mga panakip sa mukha ay nananatiling kritikal na kasangkapan sa pagprotekta sa ating komunidad laban sa pagkalat ng COVID-19. Sa Santa Clara County, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha kapag kinakailangan sa ilalim ng mga patakaran sa panakip sa mukha ng County o Estado.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangang ito, mangyaring tingnan ang pahina ng “Mga Madalas na Katanungan ng Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan” ng County.

 

Ano ang Pangkalahatang Kautusan sa Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar at bakit ito inilalabas ngayon?

Ang Agosto 2, 2021 na Pangkalahatang Kautusan sa Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar ay malawak na nangangailangan sa lahat, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, na magsuot ng mga panakip sa mukha sa panloob na lugar hangga’t maaari. Gayunpaman, tulad ng inilarawan sa Kautusan at sa ibaba, ang mga panakip sa mukha ay maaaring tanggalin upang makisali sa mga aktibidad na likas na hindi maaaring magagawa kapag ang mga ito ay nakasuot, tulad ng pagkain at pag-inom.

Ang Kautusan ay inilalabas dahil sa mabilis na pagkalat ng Delta variant ng virus na sanhi ng COVID-19, at ang pagtaas ng mga kaso at naoospital na nagreresulta mula dito. Ang pagbabakuna ay nananatiling pinakamahusay at pinakamabisang kasangkapan sa pagpigil ng COVID-19 at mga pinsala nito; ipinapakita ng ebidensya na kahit laban sa Delta variant, ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan ay may malaking proteksyon laban sa malubhang sakit, pagpapaospital, at pagkamatay.  Bilang karagdagan sa pagbabakuna, ang pangkalahatang paggamit ng panakip sa mukha sa panloob na lugar ay ang hindi pinakasagabal at ang pinakamabisang agarang karagdagang pamamaraan na dapat gawin .

Ang Kautusan ay malawak na naaayon sa mga kamakailang rekomendasyon mula sa  U.S. Centers for Disease Control and Prevention at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California para sa pangkalahatang paggamit ng panakip sa mukha sa panloob na lugar anuman ang kasalukuyang katayuan ng pagbabakuna, pati na rin ang paunang rekomendasyon mula sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County na gawin din ito.

Paano naiiba ang kautusan ng Santa Clara County mula sa iba pang magkaparehong mga kautusan sa panakip sa mukha sa panloob na lugar na inilabas sa Bay Area?

Habang ang karamihan sa mga kautusan sa mga panakip sa mukha sa panloob na lugar sa Bay Area ay magkapareho ng epekto, ang kautusan sa Santa Clara County ay nangangailangan din ng paggamit ng mga panakip sa mukha sa mga panloob na pribadong kaganapan (tulad ng mga pagdiriwang o pagtitipon sa isang tirahan). Ito ay dahil ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay pareho sa mga naturang lugar.  Karamihan sa iba pang mga kautusan ay naghihikayat ng paggamit ng mga panakip sa mukha sa mga naturang lugar, ngunit hindi ito kinakailangan.

Ano ang iba pang mga pangunahing rekomendasyon mula sa Opisyal ng Pangkalusugan sa ngayon?

Habang hindi isang ligal na kautusan, hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga negosyo at entidad ng gobyerno na gawin ang mga sumusunod na karagdagang hakbang upang makatulong na mapanatiling ligtas ang komunidad:

 • Mangailangan sa lahat ng tauhan na ganap na magpabakuna (at patunayan ang kanilang tunay na pagpapabakuna tulad ng pagkuha ng mga kopya ng mga card ng pagbabakuna o mga digital na tala ng pagbabakuna), napapailalim lamang sa mga limitadong pagbubukod na kinakailangan ng batas.
 • Suriin ang katayuan ng pagbabakuna ng mga customer, at payagan lamang ang mga customer na ganap na nabakunahan sa mga pasilidad, partikular ang mga lugar na may mas mataas na panganib tulad ng mga kung saan dapat tanggalin ang mga panakip sa mukha upang makisali sa mga aktibidad.
 • Ilipat ang pinakamaraming mga aktibidad sa labas hangga't maaari. Kung saan hindi ito posible, ipataas ang bentilasyon tulad ng inilarawan dito.
 • Mahigpit na ipatupad ang madalas na pagpapasuri sa lahat ng mga hindi nabakunahang tauhan o customer.

Para sa mga indibidwal, hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ang lahat na:

 • Magpabakuna sa lalong madaling panahon, kung kayo ay hindi pa ganap na nabakunahan. Ang impormasyon tungkol sa kung paano magpabakuna ay available sa sccfreevax.org.
 • Iwasan ang mga panloob na aktibidad na nangangailangan ng pagtanggal ng mga panakip sa mukha, at sa halip pumili ng mga alternatibo sa labas o ganap na iwasan ang aktibidad. Kung kayo ay dapat nasa loob, ipataas ang bentilasyon (tulad ng pagbubukas ng mga bintana at pintuan o pag-aayos ng sistema ng HVAC), limitahan ang dami ng oras na ginugol sa loob, at limitahan ang bilang ng mga taong nasa loob.
 • Magsuot ng mga panakip sa mukha sa labas sa mga matataong
 • Magpasuri kaagad kung mayroon kayong anumang mga sintomas ng COVID-19. Ang impormasyon sa kung paano magpasuri ay available sa sccfreetest.org.

Anong uri ng panakip sa mukha ang dapat kong isuot?

Sa ilalim ng Kautusan, ang panakip sa mukha ay dapat na maayos ang pagkasya sa isang indibidwal at nakatakip sa ilong at bibig lalo na habang nakikipag-usap, naaayon sa patnubay ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH). Hindi kabilang sa isang panakip sa mukha ang isang scarf, ski mask, balaclava, bandana, turtleneck, kwelyo, o may isang layer ng tela o anumang maskara na may hindi nasalang one-way exhaust valve.

Hindi lahat ng mga panakip sa mukha ay pantay na epektibo, at ang maskara na medical-grade (ibig sabihin, pang-opera) ay nag-aalok ng mas higit na proteksyon at ipinapayo.  Mangyaring tingnan ang patnubay ng CDPH sa mga uri ng panakip sa mukha para sa karagdagang impormasyon.

Sino ang nakabukod mula sa pagsusuot ng panakip sa mukha sa panloob na lugar?

Alinsunod sa mga alituntunin ng estado, ang mga sumusunod na tao sa pangkalahatan ay hindi kasama sa paggamit ng mga panakip sa mukha sa panloob na lugar:

 • Pagbubukod na Medikal o Kaligtasan. Ang isang tao ay hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha kung maipapakita nila na: (1) nagbigay ang isang medikal na propesyonal ng nakasulat na pagbubukod sa kinakailangan sa panakip sa mukha, batay sa kaniyang medikal na kondisyon, o iba pang inaalala sa kalusugan, o kapansanan; o (2) sila ay may kapansanan sa pandinig, o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon; o (3) ang pagsusuot ng panakip sa mukha habang nagtatrabaho ay lilikha ng panganib sa tao na nauugnay sa kanilang trabaho na tinukoy ng mga lokal, estado, o pederal na regulator o ng mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Alinsunod sa mga alituntunin ng Departmento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) at Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos, kung ang isang tao ay nabukod sa pagsusuot ng panakip sa mukha, dapat pa rin silang magsuot ng isang alternatibo, tulad ng isang face shield na may kurtina sa ilalim sa gilid, maliban kung sila ay makapagpakita: (1) ng isang nakasulat na pagbubukod sa alternatibong kinakailangang ito na binigay ng isang medikal na propesyonal, batay sa kanilang medikal na kondisyon, o iba pang inaalala sa kalusugan, o kapansanan; o (2) na ang pagsusuot ng alternatibo sa panakip sa mukha habang nagtatrabaho ay lilikha ng panganib sa tao na nauugnay sa kanilang trabaho na tinukoy ng mga lokal, estado, o pederal na regulator o ng mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.
 • Mga bata. Alinsunod sa mga alituntunin ng CDPH at CDC, ang sinumang bata na mas bata sa dalawang taong gulang ay hindi dapat magsuot ng panakip sa mukha dahil sa panganib sa kahirapan sa paghinga. Ang mga batang may edad na dalawa hanggang siyam at ang kanilang mga kasamang magulang o tagapag-alaga ay hindi dapat tanggihan sa anumang mahahalagang serbisyo batay sa kawalan ng kakayahan ng isang bata na magsuot ng panakip sa mukha (halimbawa, kung ang isang apat na taong gulang na bata ay tumangging panatilihin ang panakip sa mukha sa grocery store), ngunit ang magulang o tagapag-alaga ay dapat kapag posible na gumawa ng mga makatuwirang hakbang upang ang bata ay magsuot ng panakip sa mukha upang maprotektahan ang iba at paliitin ang mga pagkakataon na ang mga bata na walang panakip sa mukha ay dinadala sa mga lugar kasama ang ibang mga tao.  Dapat na pangasiwaan ng mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata na may edad dalawa hanggang siyam na taon ang paggamit ng mga panakip sa mukha upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang maling paggamit.
 • Personal na Kagamitang Pangproteksyon. Ang isang tao ay hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha kapag nagsusuot ng personal na kagamitang pangproteksiyon (PPE) na nakakapagbigay ng proteksyon kaysa sa panakip sa mukha, tulad ng isang N95 respirator, tulad ng kinakailangan ng (i) anumang patakaran sa lugar ng trabaho o (ii) anumang lokal, estado, o pederal na batas, regulasyon, o iba pang mahigpit na ipinapatupad na patnubay.  Kung ang isang tao ay hindi kinakailangan na magsuot ng naturang PPE, dapat silang magsuot ng panakip sa mukha maliban kung naka

Para sa anong mga uri ng aktibidad na pinapayagan kayong tanggalin ang panakip sa mukha?

Hanggang sa pinapayagan ng mga alituntunin ng estado o pederal na nangangailangan ng mga panakip sa mukha para sa mga taong hindi pa nabakunahan, ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay hindi kinakailangan sa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon.  Gayunpaman, hinihimok ang lahat na ilipat ang gayong mga aktibidad sa labas o iwasan silang lahat.

 • Sa Loob Habang Nag-iisa o kasama ng mga Miyembro ng Inyong Sambahayan. Ang isang tao ay hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha kapag sila ay nag-iisa o kasama ang mga miyembro ng kanilang sambahayan sa isang pampublikong gusali o sa ganap na nakapaloob na espasyo tulad ng isang tanggapan, at ang mga taong hindi bahagi ng kanilang sambahayan na malamang ay wala sa parehong espasyo.  Kung ang isang taong hindi bahagi ng sambahayan ng isang tao ay pumasok sa nakapaloob na espasyo, ang lahat ay dapat magsuot ng panakip sa mukha para sa tagal ng pakikipaghalubilo.  Para sa kalinawan, ang mga tao ay dapat magsuot ng panakip sa mukha tuwing nasa bahaging nakasarang espasyo tulad ng mga cubicle at mga karaniwang lugar para sa mga nakabahaging lugar ng tirahan, tulad ng mga hotel, ibinabahaging inuupahan na may maraming mga sambahayan, mga dormitoryo, istasyon ng bumbero, lobby, at elevator.  Para sa kalinawan, ang mga taong kilalang ganap na nabakunahan at regular na pumupunta sa inyong tirahan (hal., mga tagapag-alaga) ay maaaring matukoy na miyembro ng inyong sambahayan para sa mga hangarin ng Kautusang ito.
 • Aktibong Pagkain at Pag-inom. Maaaring tanggalin ng mga tao ang kanilang panakip sa mukha habang aktibong kumakain o umiinom.  Hinihimok ang mga tao na umupo sa isang lamesa o iposisyon sa isang nakatigil na counter o lugar habang kumakain o umiinom.
 • Pagligo, Personal na Kalinisan, o Pagtulog. Maaaring tanggalin ng mga tao ang kanilang panakip sa mukha habang naliligo o aktibong nakikibahagi sa personal na kalinisan na nangangailangan ng pagtanggal ng panakip sa mukha, kabilang ang sa isang gym o ibang pasilidad.  Maaaring tanggalin ng mga tao ang kanilang panakip sa mukha habang natutulog sa mga panloob na pampublikong lugar, tulad sa mga congregate shelter.
 • Live o Nairekord na Pagganap. Ang mga performer sa mga panloob na live o nairekord na mga lugar o kaganapan tulad ng mga konsyerto, live na musika, pelikula, telebisyon, recording studio, teatro, opera, symphony, o iba pang live o nairekord na mga aktibidad ay maaaring tumanggal ng kanilang mga panakip sa mukha habang aktibong gumaganap o nagsasanay.  Kung tatanggalin nila ang kanilang mga panakip sa mukha, dapat panatilihin ng mga performer ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa mga dadalo at empleyado at hinihikayat na panatilihin ang distansya mula sa iba pang mga performer hangga't maaari.  Mariing hinihimok ang mga performer na ganap na maagpabakuna, at magsuot ng kanilang mga panakip sa mukha hangga’t maaari. Ang mga dadalo at empleyado ay dapat manatiling nakamaskara habang dumadalo o nagtatrabaho sa performance maliban kung may ibang pagbubukod na nalalapat.
 • Mga Pagtitipong Panrelihiyon. Ang mga namumuno sa serbisyo sa mga panloob na pagtitipong panrelihiyon ay maaaring tumanggal ng kanilang mga panakip sa mukha habang aktibong nagsasagawa ng mga serbisyong pan Kung tanggalin nila ang kanilang mga panakip sa mukha, hinihikayat ang mga pinuno ng serbisyo na panatilihin ang distansya mula sa iba hangga't maaari. Mariing hinihimok ang mga namumuno sa serbisyo na ganap na magpabakuna, at magsuot ng kanilang mga panakip sa mukha hangga’t maaari.  Ang mga kalahok sa mga panloob na pagtitipon na panrelihiyon ay maaaring tumanggal ng kanilang mga panakip sa mukha para sa limitadong tagal na kinakailangan upang lumahok sa mga ritwal ng relihiyon.
 • Mga Personal na Serbisyo. Ang mga parokyano ng mga personal na serbisyo tulad ng mga facial, pagputol ng balbas, pagbutas sa mukha at mga tattoo, at mga masahe sa mukha ay maaaring tumanggal lamang ng kanilang panakip sa mukha habang aktibong tumatatanggap ng serbisyo o ng paggamot na nangangailangan ng pansamantalang pagtanggal ng panakip sa mukha.  Kung saan hindi nila mapapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakang distansya, ang mga provider ng personal na serbisyo ay mariing hinihikayat na magsuot ng N-95 mask, respirator, o procedural/surgical na maskara habang nagbibigay ng serbisyo, pati na rin ang hindi paggawa ng serbisyo maliban kung ganap na nabakunahan.
 • Isports. Ang mga kalahok sa panloob na isports, mga gym, at yoga studio ay hindi maaaring magtanggal ng kanilang mga panakip sa mukha maliban habang aktibong nakikibahagi sa mga aktibidad na batay sa tubig (hal, paglangoy, mga pag-aaral sa paglangoy, diving, water polo) at iba pang isports kung saan lumilikha ang mga maskara ng napipintong panganib sa kalusugan (hal. wrestling, judo), o sa oras kung saan ang init at pangunahing pagsusumikap ay lumilikha ng panganib sa kaligtasan. 

Ano ang kinakailangan ng Kautusan sa mga negosyo at entidad ng gobyerno?

Dapat ipatupad ng lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang kinakailangan sa panakip sa mukha sa Kautusan sa lahat ng mga tauhan at para sa lahat ng mga customer o miyembro ng publiko na pumapasok sa kanilang mga pasilidad, anuman ang katayuan ng pagbabakuna. 

Bilang karagdagan, ang lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat na magpaskil ng malinaw na nakikita at madaling basahin na palatandaan sa lahat ng mga pasukan para sa mga panloob na lugar upang ibigay-alam ang mga kinakailangan sa panakip sa mukha sa lahat ng mga taong pumapasok sa pasilidad.  Mga sample na palatandaan ay available dito.

Bilang karagdagan, ang mga responsable para sa mga panloob na pampublikong lugar ay mariing hinihikayat na magbigay ng mga panakip sa mukha nang walang gastos sa mga indibidwal na wala nito sa kanilang pagpasok.

Paano ang panlabas na paggamit ng mga panakip sa mukha?

Bagaman hindi isang ligal na kautusan, inirerekomenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ang paggamit ng mga panakip sa mukha, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, sa mga matataong panlabas na lugar. 

Ano ang mga parusa sa hindi pagsunod?

Tulad ng lahat ng iba pang Mga Kautusan ng Pangkalusugan, ang pagkabigo na sumunod sa kinakailangan sa panakip sa mukha sa panloob na lugar ay napapailalim sa parehong kriminal at sibil na pagpapatupad.  Halimbawa, ang anumang negosyo na nabigo na ipatupad ang kinakailangan sa panakip sa mukha sa panloob na lugar ay napapailalim sa pagpapatupad, at maaaring kailanganing magbayad ng multa hanggang sa $5,000 bawat paglabag sa bawat araw.  Sinuman ay maaaring magsumite ng isang inaalala tungkol sa isang paglabag sa alinman sa mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan ng County sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website sa www.SCCCovidConcerns.org.

Paano ko matutukoy kung ang aking lugar ay isang “panloob” na lugar kung saan ang mga tao ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha, o isang “panlabas” na lugar kung saan ang mga tao ay hindi kinakailangang magsuot ng mga panakip sa mukha?

Ang isang espasyo o lugar ay itinuturing na “panlabas” kung ito ay bukas sa kalangitan na walang bubong o hindi bababa sa 50% ng kabuuang gilid nito ay bukas; at mayroong sapat na natural na bentilasyon at sirkulasyon ng hangin upang mabisang mahalo at makalat ang konsentrasyon ng mga aerosol na walang kinakailangang suporta ng mga mekanikal na sistema.

Kung hindi natutugunan ng espasyo o lugar ang kahulugan ng “panlabas”, itinuturing itong “panloob” na espasyo, at lahat ng mga indibidwal sa naturang espasyo, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, ay dapat magsuot ng panakip sa mukha maliban kung sila ay nakabukod.

Kahit nasa labas, ang mga indibidwal ay inirerekomendang magsuot ng mga panakip sa mukha kung sila ay nasa mga mataong lugar.

 

Bumalik sa Itaas ▲

PANGKALAHATANG-IDEYA

UPDATE: Noong Hunyo 21, 2021, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay naglabas ng bagong kautusan na nagtatanggal ng dating Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan (“Mayo 18 na Kautusan”). Para sa karamihan ng mga negosyo at entidad ng gobyerno, ang mga nakaraang paghihigpit ay hindi na kinakailangan dahil mayroong mas kaunting mga kaso ng COVID-19 sa komunidad at dahil ang laganap na pagbabakuna ng mga indibidwal sa county ay nagbigay ng mahalaga at mabisang proteksyon laban sa pagkakahawa sa COVID-19 at laban sa matinding sakit sa COVID-19. Gayunpaman, kritikal pa rin na mas maraming tao ang mabakunahan at ang mga taong hindi pa nabakunahan ay patuloy na nagsasagawa ng naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan. Samakatuwid, habang tinatanggal ng Hunyo 21, 2021 na Kautusan ("Hunyo 21 na Kautusan") ang mga kinakailangan ng Mayo 18 na Kautusan para sa karamihan ng mga negosyo at entidad ng gobyerno sa county, ang mga sumusunod na kinakailangan ay mananatiling may bisa:

 • Mga negosyo at entidad na hindi pa nakakumpleto ng hindi bababa sa dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna ng pagtiyak ng katayuan ng kanilang tauhan ayon sa kinakailangan ng Seksyon 9(c) ng Mayo 18 na Kautusan na dapat magpatuloy na sumunod sa mga kinakailangan sa pagtiyak ng pagbabakuna ng Mayo 18 na Kautusan hanggang sa makumpleto nila ang dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna.
 • Lahat ng mga negosyo at entidad ay dapat na magtago ng naaangkop na mga talaan upang maipakita na nakumpleto nila ang hindi bababa sa dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna na kinakailangan ng Seksyon 9(c) ng Mayo 18 na Kautusan. Dapat itago ng mga negosyo at entidad ang mga talaang ito para sa buong panahon ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19 ng Cal/OSHA  na ipinataw ng California Division of Occupational Safety and Health ("Cal/OSHA") at nakasulat sa Titulo 8 ng Seksyon 3205 et seq. ng Kodigo ng Mga Regulasyon ng California.

Ang Hunyo 21 na Kautusan ay nangangailangan din sa mga indibidwal at entidad na magpatuloy sa pagsunod sa naaangkop na mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan ng Estado, mahigpit na ipinapatupad na patnubay ng Estado, at mga batas ng Estado na nauugnay sa COVID-19, kabilang ang mga regulasyon mula sa Cal/OSHA.   

Ang mahalaga, masidhing inirerekomenda ng Hunyo 21 na Kautusan na ang lahat ng mga kwalipikadong indibidwal ay mabakunahan laban sa COVID-19, dahil iyon ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan laban sa impeksyon, pagpapa-ospital, o pagkamatay mula sa COVID-19.  Gumagawa din ang Hunyo 21 na Kautusan ng mga sumusunod na karagdagang rekomendasyon:

 • Dapat mariing hikayatin ng mga negosyo at entidad ang kanilang mga tauhan na ganap na magpabakuna sa lalong madaling panahon, at dapat na regular na humiling ng na-update na impormasyon sa katayuan ng pagbabakuna mula sa mga tauhang hindi pa ganap na nabakunahan;
 • Dapat isaalang-alang ng mga negosyo at entidad ang paglipat ng mga operasyon sa labas, kung saan may mas kaunting panganib ng pagkalat ng COVID-19;
 • Dapat pagbawalan ng mga negosyo at entidad ang lahat ng tauhang hindi pa ganap na nabakunahan mula sa pagbibiyahe para sa trabaho sa mga lugar kung saan may mataas na bilang ng COVID-19, kung saan mayroong laganap na pagkalat ng mga inaalalang variant, o kung saan ang bilang ng pagbabakuna sa komunidad ay mas mababa kaysa sa average sa Bay Area.
 • Ang mga negosyo at entidad ay dapat mangailangan sa lahat ng mga tauhang hindi pa ganap na nabakunahan na regular na magpasuri para sa COVID-19, alinsunod sa mga alituntunin ng lokal, estado, at pederal.

Tinanggal din ng bagong kautusan ang  Mayo 13, 2020 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nag-uutos sa Mga Ospital at Mga Pasilidad ng Skilled Nursing na Magsiwalat ng Mga Imbentaryo ng Personal na Kagamitang Pang-proteksyon.  Ang lahat ng iba pang Mga Kautusan sa Pangkalusugan sa COVID-19 na kasalukuyang may bisa pa ay hindi tinanggal o binago ng Hunyo 21 na Kautusan.

Ang pagtatanggal ba ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado at ng Mayo 18, 2021 na Kautusan sa Pangkalusugan ng County ay nangangahulugang wala ng mga paghihigpit sa COVID-19 sa Santa Clara County?

Hindi.  Ang lahat ng mga indibidwal, negosyo, at entidad sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa mga naaangkop na paghihigpit sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Hunyo 11, 2021 ng Estado, Higit pa sa Plano para sa Industriya at Patnubay sa Mga Sektor ng Negosyo ng Estado, Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Estado, Mga Rekomendasyon ng Pampublikong Pangkalusugan sa COVID-19 para sa Mga Ganap na Nabakunahang Tao ng Estado at anumang iba pang naaangkop na regulasyon o dokumentong patnubay sa COVID-19 ng Estado. Bilang karagdagan, ang mga negosyo at iba pang mga employer ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa COVID-19 ng Cal/OSHA na nalalapat sa kanilang mga empleyado.

Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga kinakailangan ng Estado, bisitahin ang Landing page ng COVID-19 ng Estado. Ang landing page na ito ay naka-link sa Ligtas na Muling Pagbubukas ng California ng Estado, na nagbibigay ng impormasyon hinggil sa mga panuntunan sa panakip sa mukha ng Estado at mga panuntunan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ng Cal/OSHA. Ang landing page ng COVID-19 ng Estado ay naka-link din sa kanilang Webpage ng mga Bakuna, kung saan maaari kayong makahanap at makagawa ng isang appointment upang mabakunahan. Maaari din ninyong tawagan ang hotline ng COVID-19 ng Estado sa 1-833-422-4255 mula Lunes hanggang Biyernes, 8am hanggang 8pm, o Sabado, 8am hanggang 5pm; o, maaari kayong mag-email sa Estado sa [email protected]. Maaari din ninyong bisitahin ang website ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa COVID-19 ng Cal/OSHA para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga panuntunan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho ng Cal/OSHA hinggil sa COVID-19.

Bilang karagdagan, tinanggal ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang lahat ng mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba at tinanggal na ang Mayo 18 na Kautusan, na may dalawang pagbubukod. Una, ang kinakailangan sa pagtiyak sa pagbabakuna ng Kautusan ay mananatiling may bisa patungkol sa anumang negosyo o entidad ng gobyerno na hindi pa nakakumpleto ng dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna. Para sa mga negosyo at entidad ng gobyerno na sakop pa rin ng kinakailangan sa pagtiyak ng pagbabakuna, tingnan ang "Pagtiyak sa Katayuan sa Pagbabakuna ng mga Empleyado" sa ibaba para sa karagdagang impormasyon. Pangalawa, dapat panatilihin ng lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang mga talaan upang maipakita na nakumpleto nila ang hindi bababa sa dalawang round ng pagtitiyak ayon sa kinailangan ng Mayo 18 na Kautusan.
 

Ano ang mga kasalukuyang kinakailangan sa panakip sa mukha sa Santa Clara County?

Sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa lokal at sa pagdami ng pagkalat ng lubos na nakakahawang Delta variant, inirerekomenda ng County na ang lahat, anuman ang katayuan sa pagbabakuna, ay magsuot ng mga maskara sa loob ng mga pampublikong lugar upang matiyak na madaling mapatunayan na ang lahat ng mga taong hindi pa nabakunahan ay nakasuot ng maskara sa mga lugar na iyon at bilang isang karagdagang pag-iingat para sa lahat. Nalalapat ang rekomendasyong ito bilang karagdagan sa mga regulasyon ng Estado na inilarawan sa ibaba na nangangailangan ng mga maskara sa loob para sa lahat ng mga hindi pa nabakunahang indibidwal at para sa ilang mga sitwasyon para sa lahat. Muling bibisitahin ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ang rekomendasyong ito sa mga paparating na linggo habang patuloy nilang sinusubaybayan ang bilang ng pagkalat, na-oospital, pagkamatay, at pagtaas ng mga bilang ng pagbabakuna

Bilang karagdagan, ang mga indibidwal at negosyo sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa mga panuntunan ng Estado tungkol sa mga panakip sa mukha.  Itinatakda ng Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Estado ang mga kinakailangan sa panakip sa mukha para sa lahat ng mga indibidwal sa mga pampublikong lugar at negosyo.  Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Estado ay available sa Pahina ng Q&A sa Mga Panakip sa Mukha ng Estado.

Bilang karagdagan, ang Mga Pang-emerhensiya na Pansamantalang Pamantayan sa COVID-19 ng Cal/OSHA (“Cal/OSHA ETS”) na naglalaman ng mga karagdagang kinakailangan hinggil sa mga panakip sa mukha na dapat sundin ng mga negosyo upang maprotektahan ang kanilang mga empleyado.  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Cal/OSHA ETS, maaari kayong bumisita sa Pahina ng Mga Madalas na Katanungan ng Mga Pang-emerhensiya na Pansamantalang Pamantayan sa COVID-19 ng Cal/OSHA

 

Kailangan ko pa bang magpanatili ng anim na talampakang distansya mula sa mga indibidwal sa labas ng aking sambahayan?

Hindi, wala nang anumang mga kinakailangan sa pagdistansya mula sa ibang tao ng Estado o County.

 

 

Bumalik sa Itaas ▲

PAGTIYAK NG KATAYUAN SA PAGBABAKUNA NG MGA EMPLEYADO

Ang lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ay kinakailangang "kumpletuhin ang dalawang round" ng pagtiyak ng katayuan sa pagbabakuna para sa kanilang mga tauhan. Ano ang ibig sabihin ng "kumpletuhin" ang isang round ng pagtiyak ng katayuan sa pagbabakuna?

Ang isang negosyo o entidad ng gobyerno ay nakakumpleto ang isang paunang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng mga tauhan kapag ito ay (1) nakatanggap ng mga tugon sa isang kahilingan para sa katayuan sa pagbabakuna mula sa lahat ng mga empleyado nito, at (2) gumawa ng isang mabuting pagsisikap upang makakuha ng katayuan sa pagbabakuna mula sa lahat ng mga tauhan na hindi empleyado na nagtatrabaho sa lokasyon sa mga pasilidad nito. Patungkol sa pangalawa o kasunod na pagtiyak ng pagbabakuna, ang negosyo o entidad ng gobyerno ay dapat makatanggap ng tugon mula sa lahat ng mga empleyado nito na hindi nakumpirmang ganap na nabakunahan sa panahon ng naunang round na pagtiyak ng pagbabakuna, at dapat itong gumawa ng isang mabuting pagsisikap na kumuha ng katayuan sa pagbabakuna mula sa lahat ng mga hindi empleyado na nagtatrabaho sa lokasyon sa mga pasilidad nito na hindi pa nakumpirmang ganap na nabakunahan.

Pagkatapos makumpleto ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna, kumuha ako ng mga bagong manggagawa. Kailangan ko bang tiyakin ang katayuan ng kanilang pagbabakuna?

Hindi na kayo sakop ng kinakailangan ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna sa ilalim ng Mayo 18 na Kautusan ng County, na natanggal na. Gayunpaman, ang mga employer na nasa ilalim ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan ng Cal/OSHA ay "dapat magtala ng katayuan sa pagbabakuna ng sinumang empleyado na hindi nagsusuot ng panakip sa mukha sa loob." Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga FAQ ng Cal/OSHA ETS dito (sa ilalim ng "Mga Bakuna").

Bakit kinakailangan ang mga negosyo at entidad ng gobyerno na kumpletuhin ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna at maitala ang katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa?

Ang mga bakuna ay ang pinakamabisang paraan upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19, at upang pigilan ang mga tao na magkasakit o mamatay mula sa COVID-19.  Ang mga panuntunan na kailangang sundin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa COVID-19 ay magkakaiba depende sa kung nabakunahan ang isang manggagawa o hindi. Kailangang malaman ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa upang masunod nila ang mga panuntunan, at upang mapanatili nilang ligtas ang kanilang mga manggagawa, kostumer, at komunidad.

Ano ang dapat gawin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno upang matukoy ang katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa?

Dapat kumpletuhin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna upang matukoy kung ang bawat isa sa kanilang mga empleyado (at sinumang mga kontratista o boluntaryo na nagtatrabaho sa kanilang mga pasilidad) ay ganap na nabakunahan o hindi. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat mayroong mga tala para sa bawat miyembro ng kawani sa mga petsa ng pagtiyak ng pagbabakuna na nagpapakita ng katayuan sa pagbabakuna ng taong iyon. Ang talaan ay maaaring magdokumento ng pagrepaso ng isang negosyo o entidad ng gobyerno sa dokumentasyon na nagtataguyod ng katayuan sa pagbabakuna (hal., kard ng bakuna ng empleyado), o ang nakumpletong Sertipikasyon sa Katayuan sa Pagbabakuna. Ang isang template ng Sertipikasyon sa Katayuan sa Pagbabakuna ay available dito.

Mayroon akong isang manggagawa na ayaw magsabi sa akin kung nabakunahan na sila? Ano ang aking gagawin?

Dapat ninyong idokumento na tumanggi ang manggagawa na ibunyag ang kanilang katayuan sa pagbabakuna, ipalagay na hindi sila ganap na nabakunahan, at sundin ang lahat ng mga panuntunan na nalalapat sa mga manggagawa na hindi ganap na nabakunahan.

Ano ang huling araw para matukoy ang katayuan sa pagbabakuna ng aking mga manggagawa?

Kayo ay kinakailangan humiling at magdokumento ng katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng tauhan ng hindi lalampas sa Hunyo 1, 2021.  Para sa mga manggagawa na hindi ganap na nabakunahan o tumanggi na ibunyag ang kanilang katayuan sa pagbabakuna, kinakailangan kayong humiling ng na-update na katayuan sa pagbabakuna tuwing 14 na araw pagkatapos (hal. Hunyo 15, Hunyo 29, Hulyo 13, atbp.). Kung hindi pa ninyo nakukumpleto ang dalawang round ng katayuan sa pagbabakuna, dapat ninyong kumpletuhin kaagad ang unang round at ang pangalawang round 14 na araw pagkatapos.

Kailangan bang itago ng mga negosyo ang mga rekord kung sino ang nabakunahan at sino ang hindi?

Oo. Dapat na panatilihin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang naaangkop na talaan upang maipakita ang pagkumpleto ng dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna alinsunod sa Mayo 18 na Kautusan, 2021 ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County para sa tagal ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19 ng Cal/OSHA.

Ano ang mangyayari kung nabigo akong makakumpleto ng dalawang pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng aking mga manggagawa?

Dahil ang mga negosyo at mga entidad ng gobyerno ay kailangang sumunod sa iba't ibang mga patakaran para sa nabakunahan na taliwas sa mga hindi pa nabakunahang empleyado, dapat kumpletuhin ng lahat ng mga negosyo ang dalawang round ng katayuan ng pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa. Ang anumang negosyo na nabigo na magtanong tungkol sa at maitala ang katayuan sa pagbabakuna ng mga manggagawa nito ay napapailalim sa pagpapatupad, at maaaring kailanganing magbayad ng multa hanggang sa $5,000 bawat paglabag sa bawat araw.

Kinakailangan ko bang makumpleto din ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna para sa aking mga remote na manggagawa?

Kinakailangan ninyong kumpletuhin ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng inyong mga manggagawa na nagsasagawa ng anumang trabaho sa isang pasilidad o lugar ng trabaho sa county. Kayo ay mariing hinihikayat din, ngunit hindi kinakailangan, na magkumpleto ng dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng inyong iba pang mga manggagawa.

Nalalapat ba ang HIPAA kapag humiling ang isang employer sa isang empleyado para sa kanilang katayuan sa pagbabakuna?

Hindi. Nalalapat ang HIPAA sa ilang mga entidad, tulad ng mga healthcare provider at mga plano sa kalusugan, at kung anong protektadong impormasyong pangkalusugan ang maibabahagi nila tungkol sa kanilang mga pasyente o miyembro sa ilalim ng anumang pangyayari. Hindi pinamamahalaan ng HIPAA kung anong impormasyon ang maaaring hilingin ng mga employer mula sa kanilang mga empleyado.

Anong mga patakaran sa pagiging kumpidensiyal ang kailangang sundin ng mga employer kapag nangolekta sila at nag-iipon ng impormasyon hinggil sa katayuan sa pagbabakuna ng empleyado?

Sa pangkalahatan, dapat tratuhin ng mga employer ang impormasyong ito sa parehong paraan ng pagtrato nila sa iba pang katulad na pribadong impormasyon na natanggap nila mula sa kanilang mga empleyado, kabilang, halimbawa, ang mga medikal na kondisyon kung saan maaari silang humiling ng pahinga, atbp.

Kailangan bang ibunyag ng mga manggagawa ang kanilang katayuan sa pagbabakuna sa kanilang employer?

Sa ilalim ng kasalukuyang mga panuntunan sa County, dapat kumpletuhin ng mga employer ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna, ngunit maaaring tanggihan ng mga empleyado na ibigay ang impormasyong iyon. Ang sample na Form ng Sertipikasyon  ay partikular nagsasama ng opsyong iyon para sa mga empleyado. Kung tumanggi ang isang empleyado na ibigay ang kanilang katayuan sa pagbabakuna, dapat ipalagay ng employer na ang empleyado ay maaaring hindi pa nabakunahan at sumunod sa mga kinakailangan sa Estado at lokal para sa mga hindi pa nabakunahang empleyado.

Kailangan bang magbigay ng impormasyon ang mga employer hinggil sa katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga empleyado sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County?

Hindi, hindi ibinibigay ng mga employer ang impormasyong ito sa County. Sa halip, kinakailangan nilang kolektahin ito at gawin itong available upang maipakita ang kanilang pagsunod sa kinakailangang ito.

Sa anong mga pangyayari na kailangang magbahagi ang isang employer ng impormasyon sa pagbabakuna ng empleyado?

Sa pangkalahatan, ang impormasyon sa pagbabakuna ng empleyado ay itinuturing bilang kumpidensyal, ngunit maibabahagi sa ilang mga pagkakataon. Halimbawa, maaaring hilingin sa isang employer na ipakita ang pagsunod sa kinakailangan na nauugnay sa katayuan sa pagbabakuna ng empleyado kung ang County ay nakatanggap ng impormasyon na nagpapahiwatig na hindi sumunod ang employer. Ang Occupational Safety and Health Administration (Cal/OSHA) ng Estado ay maaari ring humiling ng dokumentasyon mula sa isang employer na nagpapakita na sumunod sila sa lahat ng mga kinakailangan na partikular sa mga empleyado na nabakunahan kumpara sa hindi nabakunahan, at alamin kung aling mga empleyado ang nabakunahan ay magpapahintulot sa mga employer na sumunod sa mga kinakailangang iyon.

Ano ang pinakasimpleng paraan upang sumunod sa kinakailangan upang matukoy ang katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado?

Ang pagsunod sa kinakailangang ito ay ilang mga simpleng hakbang lamang. Ang simpleng paraan para sumunod ang isang negosyo ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod:

 1. Bigyan ang mga miyembro ng kawani ng isang kopya ng isang pahina na formna ibinigay ng County upang matulungan ang mga negosyo sa pagtugon sa kinakailangang ito. Hindi dapat tatagal ng higit sa isa o dalawang minuto upang kumpletuhin ng empleyado ang form.
 2. Kolektahin ang mga form at ipunin ang mga ito sa parehong paraan ng pagtitipon ng kumpidensyal na impormasyon ng empleyado tulad ng mga dokumento na humihiling ng medical leave, makatuwirang akomodasyon, atbp.
 3. Mabigyan ang mga empleyado na hindi nabakunahan o tumanggi na sabihin kung nabakunahan sila ng isang information sheet tungkol sa pagbabakuna, na available dito.

Mayroon akong isang kontratista na nagtatrabaho sa aking negosyo. Kailangan ko bang matukoy ang katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng mga empleyado ng mga kontratista?

Maaari kayong umasa sa mga kontratista upang makumpleto ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng kanilang sariling mga empleyado, ngunit dapat ninyong kumpirmahin sa inyong mga kontratista na sila ay sumunod sa kinakailangang ito.

Wala akong anumang mga empleyado na matatagpuan sa Santa Clara County.  Gayunpaman, ang ilan sa aking mga empleyado kung minsan ay nagbibiyahe sa county para sa trabaho.  Kailangan ko bang tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado?

Hindi.  Kailangan lamang ninyong matukoy ang katayuan sa pagbabakuna para sa mga manggagawa na matatagpuan sa mga lugar ng trabaho sa Santa Clara County o na regular na nagtatrabaho sa mga lugar ng trabaho sa county.

Namamahala ako ng isang non-profit na may malaking bilang ng mga boluntaryo.  Ang ilan sa mga indibidwal na ito ay regular na nagboboluntaryo sa aming mga lugar ng trabaho sa county.  Gayunpaman, marami sa mga taong ito ay nagboboluntaryo ng isang beses lamang.  Kailangan ko bang tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna para sa lahat ng aming mga boluntaryo?

Kailangan lamang ninyong kumpletuhin ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng mga boluntaryo na regular na nagtatrabaho sa mga lugar ng trabaho sa county. Samakatuwid, hindi ninyo kailangang tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna para sa mga nagboboluntaryo ng isang beses lamang.

Ang aking kompanya ay nagmamay-ari ng isang gusali sa county kung saan nagtatrabaho ang aming mga empleyado.  Nagpapaupa kami ng maraming palapag sa iba pang mga negosyo na may mga tanggapan na ganap na hiwalay mula sa tanggapan ng aking kompanya, maliban sa mga karaniwang lugar tulad ng lobby at elevator sa unang palapag.  Kinakailangan ba ang aking kompanya na tumiyak ng katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado ng magkakahiwalay na mga negosyo na iyon?

Kung ang inyong kumpanya ay nagpapaupa ng espasyo ng tanggapan sa iba pang mga negosyo na ganap na hiwalay mula sa tanggapan ng inyong sariling kumpanya, hindi na ninyo kailangang tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado ng inyong mga nangungupahan.  Ngunit ang nangungupahang employer ay responsable para sa pagkumpleto ng dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng sarili nitong mga empleyado.

Namamahala ako ng isang grocery store sa county, at mayroon kaming isang tindera sa lokasyon na nagpapatakbo ng isang maliit na counter ng kape sa loob ng tindahan.  Kailangan ko bang tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado ng counter ng kape? 

Oo, dahil regular na nagbibigay ang tindera ng kape ng mga kalakal at serbisyo sa lugar ng trabaho ng inyong negosyo, dapat kumpletuhin ng inyong negosyo ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado ng tindera.  Gayunpaman, maaari kayong umasa sa tindera upang matukoy ang katayuan sa pagbabakuna ng sarili nitong mga empleyado, kung kumpirmahin ninyo sa tindera na sumunod ito sa kinakailangang ito. 

Ang mga kinatawan ng pagbebenta ay paminsan-minsan ay pumupunta sa aking negosyo upang maipalabas ang kanilang mga produkto.  Kailangan bang tukuyin ng aking tanggapan ang katayuan sa pagbabakuna ng mga kinatawan ng pagbebenta na ito?

Kung ang mga kinatawan ng pagbebenta na ito ay hindi regular na nagtatrabaho sa isa sa inyong mga tanggapan, hindi kayo obligado na alamin ang katayuan ng kanilang pagbabakuna.    

Humiling ako ng katayuan sa pagbabakuna mula sa lahat ng aking mga empleyado, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi tumugon noong Hunyo 1.  Mumultahan ba ako?

Hangga’t ang isang negosyo ay gumagawa ng naaangkop, mabuti at tapat na mga pagsisikap upang makalikom ng impormasyon sa katayuan sa pagbabakuna para sa mga tauhan nito bago sa deadline sa ika-1 ng Hunyo, at nagpa-follow up  sa mga indibidwal na hindi tumugon, ang negosyo ay ituturing na sumusunod sa kinakailangan.  Ang mga negosyo ay dapat na maging masigasig sa pagkalap ng impormasyong ito tulad ng sa pangangalap ng impormasyong kinakailangan upang sumunod sa iba pang mga ligal na kinakailangan na nalalapat sa mga negosyo — hal, mga time sheet ng empleyado, mga tala ng payroll, at mga form na W-9 at W-4.

 

Bumalik sa Itaas ▲

ACCESS AT FUNCTIONAL NA MGA PANGANGAILANGAN

Habang ang ilang mga panuntunan sa COVID-19 ng Estado at County ay may bisa pa rin, kailangan bang sumunod ang mga negosyo at pampublikong entidad sa mga kinakailangan ng Batas ng Mga Amerikanong may Kapansanan (ADA)?

Oo. Walang binago ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan sa mga kinakailangan ng ADA, at ang ADA ay nananatiling may bisa sa buong county. Ang mga negosyo at pampublikong entidad ay dapat sumunod sa kanilang karaniwang mga obligasyon sa ADA, kahit na gumagawa sila ng mga pagbabago sa kanilang mga pasilidad bilang resulta ng COVID-19 na pandemya. Bumisita dito para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan ng ADA para sa mga negosyo.

Gumagamit ako ng isang wheelchair van o iba pang inangkop na sasakyan. Magagamit ko ba ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 ng County?

Oo. Ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay maaaring mapaunlakan ang mga wheelchair van at iba pang inangkop na sasakyan. Tandaan na ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay karaniwang humihiling sa iyo na manatili sa loob ng inyong sasakyan habang pinapangasiwaan niyo ang inyong sariling pagsusuri.

Gumagamit ako ng isang wheelchair/powerchair o mayroon akong iba pang pisikal na kapansanan. Magagamit ko ba ang mga lokasyon ng pagpapasuri at pagbabakuna ng COVID-19 ng County?

Oo. Mapupuntahan ang mga lokasyon ng pagpapasuri at pagbabakuna para sa mga taong may mga kapansanan at mga may iba pang access o functional na pangangailangan, at ang mga tauhan sa lugar ay available upang tulungan ang sinumang maaaring mangailangan ng tulong.

Umaasa ako sa pampublikong transportasyon o paratransit upang makapunta sa mga lugar. Kung nais kong magpasuri para sa o mabakunahan laban sa COVID-19, paano ko maiayos ang aking transportasyon sa isang lugar ng pagpapasuri?

Mangyaring tingnan ang website ng pagpapasuri ng County at ang flowchart na ito para sa mga tagubilin kung paano magagamit ang transportasyon papunta sa isang lokasyon ng pagpapasuri.  Katulad nito, mangyaring bisitahin ang Website ng bakuna sa COVID-19 ng County para sa impormasyon tungkol sa kung paano makakuha ng libreng transportasyon mula sa bahay sa inyong appointment ng pagbabakuna.  Kung mayroon pa kayong mga karagdagang katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Access at Functional Needs Coordinator ng County sa [email protected].

Paano tinitiyak ng County na ang kanilang mga komunikasyon tungkol sa COVID-19 ay magagamit ng mga taong may pangangailangan sa pag-access o pagproseso ng wika?

Ang County ay nagsasagawa ng maraming hakbang upang matiyak na ang kanilang komunikasyon ay magagamit ng bawat miyembro ng komunidad. Ang buong website sa COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay ganap na naisalin sa limang magkakaibang wika (Ingles, Espanyol, Intsik, Vietnamese, at Tagalog), at kasama ang paggamit ng Alt Text sa mga napost. Maaari ring gamitin ng publiko ang 711 para sa Serbisyo sa Pagdinig at Speech Relay na Serbisyo.  Regular na nagsasagawa ang County ng mga online na pagtatanghal upang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa isang format na nakabatay sa video, at ang mga pagtatanghal ng video ay may kasamang real-time na pagsasalin na ASL. Dinisenyo din ng County ang mga palatandaan, flyers, at poster na kasama ang mga grapiko na may impormasyon sa tabi ng text upang matiyak na ang mga ito ay naiintindihan ng lahat hangga't maaari.

Inaalok ba ng County ang mga materyales para sa COVID-19 sa mga magagamit na format (papel na kopya, malaking sulat, atbp.)?

Oo. Kung mayroon kayong access o functional na pangangailangan at nangangailangan ng mga materyales sa COVID-19 ng County sa isang magagamit na format, mangyaring makipag-ugnay sa Access and Functional Needs Coordinator sa [email protected] para sa tulong.

Kailangan ko ba ng sulat ng doktor upang makapasok sa isang negosyo nang walang panakip sa mukha kung mayroon akong medikal na kondisyon na pumipigil sa akin na magsuot ng panakip sa mukha?

Hindi. Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa inyo na magpakita ng sulat ng doktor kapag naipaliwanag ninyo na hindi kayo maaaring magsuot ng isang panakip sa mukha para sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Estado para sa karagdagang impormasyon.

Nagpapatakbo ako ng isang tingi na negosyo, at hindi ako kumportable na pumasok ang sinuman sa aking tindahan nang walang panakip sa mukha. Ano ang magagawa ng aking negosyo upang tanggapin ang mga mamimili na hindi makapagsuot ng mga panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na mga kadahilanan?

Kung ang isang kostumer ay hindi makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, ang mga retailer ay hindi maaaring tumanggi sa pagpasok ng kostumer  na iyon dahil lamang hindi sila nakasuot ng panakip sa mukha. Ngunit mahigpit na hinihikayat ang mga retailer na mag-alok ng mga akomodasyon sa mga kostumer  na ito upang ma-access nila ang mga serbisyo ng retailer na hindi pumapasok sa pasilidad ng negosyo. Ang mga akomodasyon ay maaaring magsama ng mga bagay tulad ng pag-aalok ng mga serbisyong pangdelivery, o pagtanggap ng mga shopping list ng mga kostumer  sa telepono o sa curbside at dalhin ang mga bagay sa kostumer  na nasa labas para hindi sila kailangang pumasok sa tindahan.

Hindi ako kumportable na personal na mamimili dahil hindi pa ako ganap na nabakunahan at hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa isang medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Mayroon bang mga mapagkukunan upang matulungan ako sa aking pamimili?

Ang mga serbisyong pang-delivery na inaalok ng mga tingi at tindahan ng grocery ay mahusay na mga opsyon para tulungan ang mga taong hindi kumportable na personal na mamili. Mayroon ding mga libreng mapagkukunan tulad ng helpinghands.community, isang non-profit na organisasyon na nakabatay sa komunidad na nagbibigay ng serbisyong pang-delivery at iba pang mga serbisyo na pangsuporta.

Hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa isang medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Kinakailangan ko bang magsuot nito?

Ang mga panakip sa mukha ay isang mahalagang kagamitan para sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19, lalo na para sa mga hindi pa ganap na nabakunahan, at ang sinumang may kakayahang magsuot ng panakip sa mukha na ligtas ay dapat gawin ito kapag kinakailangan ng Patnubay ng Estado para sa Paggamit ng Panakip sa Mukha.  Gayunpaman, kung saan kinakailangan ang mga panakip sa mukha, may mga pagbubukod para sa mga taong may medikal na kondisyon, kondisyon sa kalusugan ng kaisipan, o kapansanan na pumipigil sa kanila na magsuot ng panakip sa mukha (kasama na ang mga taong hindi makakatanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong), at para sa mga taong may kapansanan sa pandinig o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig.

Mayroon akong katanungan na may kaugnayan sa access at functional na mga pangangailangan. Saan ba ako makakakuha ng tulong?

Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay magagamit ng mga taong may mga katanungan na may kaugnayan sa access at functional na mga pangangailangan:

 • Para sa tulong sa paghanap o pag-access sa mga mapagkukunan ng komunidad, makipag-ugnayan sa Silicon Valley Independent Living Center, 211.org, o sa San Andreas Regional Center.
 • Para sa mga paksang nauugnay sa mga matatanda (tulad ng In-Home Supportive Services o Senior Nutrition Services), makipag-ugnayan sa Department of Aging and Adult Services ng County.
 • Para sa mga paksang may kaugnayan sa mga pasilidad ng long term care, makipag-ugnayan sa Department of Aging Ombudsman ng California sa 1-800-231-4024.
 • Para sa mga paksang nauugnay sa SNAP, Medi-Cal, o iba pang mga benepisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa Department of Employment and Benefit Services ng County.
 • Upang iulat ang isang negosyo na nagpapatakbo na lumabag sa ADA, mangyaring makipag-ugnayan sa lungsod kung saan matatagpuan ang negosyo.

Anong mga hakbang ang maaari kong gawin upang laging maging handa kung mayroong emergency?

Mahalaga ang paghahanda sa emergency para sa lahat, at mas lalong mahalaga para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan na maaaring mangailangan ng karagdagang mga paghahanda upang manatiling ligtas sa panahon ng emergency. Ang lahat ng mga residente ng County ay hinihikayat na mag-sign up para sa mga abiso, na isang libre at madaling paraan upang makakuha ng mga alertong pang-emegency na direktang ipinapadala sa inyong cell phone o mobile device, landline, o email. Maaari kayong mag-sign up para sa mga abiso ng AlertSCC dito. Bilang karagdagan, ang website ng Opisina ng Emergency Management ng County ay may mga mapagkukunan upang matulungan ang lahat ng mga residente ng County na magdisenyo ng isang plano para sa kaligtasan sa kalamidad para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga sumusunod ay mga mas partikular na patnubay sa paghahanda para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan:

 

Bumalik sa Itaas ▲

​Magtanong o Magbahagi ng Inaalala

Magtanong o Magbahagi ng Inaalala

Name

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.