Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan

Huling update ng nilalaman: 9/8/2022

Enero 31, 2022 na Binagong Kautusan sa Pagsusuri

  Sa ilalim ng Enero 31, 2022 na Binagong Kautusan sa Pagsusuri (“Kautusan”), ang inyong healthcare provider ay kinakailangan na magbigay sa inyo ng COVID-19 test (PCR o antigen) kung nakakatugon kayo sa anumang mga sumusunod na pamantayan:

  • Kayo ay may anumang mga sintomas ng COVID-19;
  • Nalantad kayo sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19 sa huling 10 araw; o
  • Kayo ay kinakailangan o inirekomenda na magkaroon ng COVID-19 test sa ilalim ng mga patnubay ng Estado o County (ang mga pasilidad ng healthcare ay hindi kinakailangan na magbigay ng regular na surveillance testing sa mga estudyante sa K-12, ngunit dapat magbigay ng lahat ng iba pang mga test na inirekomenda o kinakailangan para sa mga estudyante sa K-12).

  Kung kayo ay napabilang sa isa sa mga kategorya sa itaas at humiling kayo ng test, ang inyong healthcare provider ay dapat magbigay sa inyo ng isa sa loob ng 24 na oras. Kung binigyan kayo ng test na batay sa laboratoryo (gaya ng PCR test) na hindi kaagad nagbibigay ng mga resulta, ang inyong healthcare provider ay dapat magbigay ng inyong mga resulta sa loob ng 72 oras, o dapat magbigay sa inyo ng isang antigen test kung hindi sila makakapagbigay nito.

  Ang inyong healthcare provider ay maaaring magsabi sa inyo na pumunta sa ibang klinika o testing center na pinapatakbo ng parehong healthcare provider sa loob ng county (o sa labas ng county kung nasa loob ng 10 milya ng inyong tahanan) kung kailangan para matiyak na matanggap niyo ang test sa loob ng 24 na oras. Ang inyong healthcare provider ay hindi maaaring, gayunpaman, magsabi sa inyo na pumunta sa isang lokasyon na pinapatakbo ng ibang organisasyon, kabilang ang mga pampublikong testing sites ng County.

  Ang mga sumusunod na FAQs ay magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Kautusan at ng inyong karapatan na tumanggap ng mga COVID-19 test mula sa inyong healthcare provider.

  Noong Setyembre 16, 2020, ang County ay nagpalabas ng kautusang sa pampublikong pangkalusugan (ang “Setyembre 2020 na Kautusan”) na nagpapatupad ng ilang mga kinakailangan sa COVID-19 testing sa mga ospital at klinika sa county. Marami sa mga kinakailangan sa pagsusuri na ipinapatupad ng Setyembre 2020 na Kautusan ay magpapatuloy sa ilalim ng bagong Kautusan—kabilang ang kinakailangan na ang mga ospital at klinika ay magbigay ng mga COVID-19 test sa mga pasyente na may mga sintomas ng COVID-19 o nalantad sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Gayunpaman, dapat niyong malaman ang mga sumusunod na mahahalagang pagbabago sa ilalim ng bagong Kautusan:

  • Ang mga healthcare provider ay hindi na kinakailangang magbigay sa mga pasyente ng COVID-19 tests na batay lamang sa kanilang klasipikasyon bilang “essential workers”. Gayunpaman, ang mga healthcare provider ay kinakailangang magbigay ng COVID-19 tests sa sinumang inirekomenda o kinakailangan ng pagsusuri (na may iksemsyon ng regular na surveillance testing ng mga estudyante sa K-12) ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California o ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara.
  • Ang inyong healthcare provider ay dapat magbigay sa inyo ng COVID-19 test sa loob ng 24 na oras hindi alintana kung personal o remotely na humiling kayo ng test.
  • Maaaring papuntahin kayo ng inyong healthcare provider sa ibang klinika o testing center na pinapatakbo ng parehong healthcare provider sa loob ng county (o sa labas ng county kung nasa loob ng 10 milya ng inyong tahanan) para matiyak na matanggap niyo ang test sa loob ng 24 na oras—ngunit hindi maaaring magsangguni sa inyo sa ibang organisasyon.
  • Ang inyong healthcare provider ay dapat magbigay sa inyo ng antigen test bilang karagdagan sa PCR test kung hindi sila mkapagbigay sa inyo ng mga resulta ng inyong PCR test sa loob ng 72 oras.

  Ang Kautusan ay epektibo sa 12:01 am ng Pebrero 7, 2022. Hanggang sa oras na iyon, ang Setyembre 2020 na Kautusan ang mananatiling may bisa, at ang nasakop na mga ospital at klinika ay dapat magpatuloy sa pagsunod nito.

  Ang Kautusang ito ay nalalapat sa acute care hospitals na matatagpuan sa County at anumang mga klinika, urgent care facility, emergency department, o iba pang magkatulad na pasilidad sa County na pagmamay-ari ng isang kumpanya na nagmamay-ari rin ng isang acute care hospital. Sa pangkalahatan, nangangahulugan ito na ang Kautusan ay nalalapat sa mga malalaking healthcare system, kabilang, ngunit hindi limitado sa, Kaiser, Palo Alto Medical Foundation (“PAMF”), at Stanford. Sa buong Kautusan at mga FAQ na ito, ang mga ospital at klinika na napapailalim sa Kautusan ay tinatawag na “Mga Pasilidad ng Healthcare.”

  Nangangahulugan ito na kapag nagkaroon ang isa sa kanilang pasyente ng COVID-19, nalantad sa isang taong may COVID-19 sa loob ng huling 10 araw, o inirekomenda o kinakailangan na magpasuri sa ilalim ng kasalukuyang patnubay na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California o ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara, ang Pasilidad ng Healthcare ay kinakailangan na magbigay sa naturang pasyente ng COVID-19 test kung humiling ang pasyente ng isa. Ang Pasilidad ng Healthcare ay hindi kinakailangan na magbigay ng regular na surveillance testing sa lahat ng mga estudyante ng K-12 na inirekomenda sa ilalim ng patnubay ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California. Gayunpaman, ang mga Pasilidad ng Healthcare ay dapat pa ring magbigay ng pagsusuri sa COVID-19 sa mga estudyante na may mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong may COVID-19, o kung hindi man, inirekomenda o kinakailangan na magpasuri sa ilalim ng patnubay ng Estado o County.

  Anuman ang katayuan ng pagbabakuna, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay naghihimok sa publiko na magpasuri sa COVID-19 kapag nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 o nalantad sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Sa pangkalahatan, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay nagrerekomenda na magpasuri sa 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kung nagkaroon kayo ng mga sintomas ng COVID-19, ang County ay nagrerekomenda na magpasuri kayo kaagad. Kung nagpasuri kayo sa panahon ng inyong unang 1-2 araw ng mga sintomas, isaalang-alang ang pagbubukod ng sarili at muling magpasuri sa 1-2 araw kung nasuring negatibo gamit ang antigen test. Mangyaring kumonsulta sa Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa para sa mga karagdagang detalye.

  Bilang karagdagan, Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California at/o ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nagrerekomenda o nangangailangan na ang ilang karagdagang grupo ng mga tao ay dapat magpasuri sa COVID-19, kabilang, ngunit hindi limitado sa:

  • Mga tauhan sa healthcare na hindi nabakunahan o hindi nakatanggap ng kanilang booster, o nagtatrabaho sa ilang mga lugar gaya ng mga skilled nursing facility.
  • Mga empleyado ng mga paaralan sa K-12 na hindi nabakunahan o hindi nakatanggap ng kanilang booster.
  • Mga empleyado na nagtatrabaho sa mga lugar ng congregate care, tulad ng mga kulungan at homeless shelter, na hindi nabakunahan o hindi nakatanggap ng kanilang booster.
  • Mga ganap na nabakunahang manggagawa na may mga iba pang immunocompromising na kondisyon at nagtatrabaho sa ilang mga lugar na may mataas na panganib.

  Ang listahan sa itaas ay nagbibigay lamang ng mga halimbawa ng mga indibidwal na kinakailangan o inirekomenda ng Estado o County na magpasuri at hindi nilalayon na maglista ng lahat. Mangyaring kumonsulta sa mga website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California at ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara para sa pinakabagong patnubay sa pagsusuri.

  Ang Up to date ay nangangahulugan sa isang taong nakatanggap ng lahat ng inirekomendang bakuna sa COVID-19, kabilang ang anumang (mga) dosis ng booster kapag kwalipikado.

  Ang ganap na nabakunahan ay nangangahulugan sa isang taong nakatanggap ng kanilang pangunahing serye ng mga bakuna sa COVID-19.

  Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Manatiling Up to Date sa Inyong mga Bakuna ng CDC.

  Ang tao ay “nalantad” sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19 ay kilala bilang isang “nakipagsalamuha nang malapitan”. Para sa kahulugan ng nakipagsalamuha nang malapitan, tingnan ang “Sino ang isang nakipagsalamuha nang malapitan?

  Ang Pasilidad ng Healthcare ay maaaring magtanong para matukoy kung ang pasyente ay nakakatugon sa kahulugan ng nakipagsalamuha nang malapitan. Gayunpaman, ang Pasilidad ng Healthcare ay hindi maaaring mangailangan sa pasyente na magbigay ng katibayan (hal. isang test result) na ang indibidwal na kung kanino sila nakipagsalamuha nang malapitan ay may positibong diagnosis ng COVID-19 na kinumpirma ng laboratoryo.

  Hindi. Ang isang tao ay maituturing lamang na “nalantad” kung sila ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19.

  Ang mga Pasilidad ng Healthcare ay dapat umasa sa impormasyon na ibinigay ng pasyente. Halimbawa, ang Pasilidad ng Healthcare ay maaaring magtanong sa pasyente kung sila ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong may COVID-19. Hindi sila maaaring, gayunpaman, mangailangan ng katibayan o patunay na lampas sa naiulat sa kanila ng pasyente.

  Walang dapat pumunta sa emergency room maliban kung nangangailangan sila ng emergency na pangangalaga. Walang dapat pumunta sa emergency room para lamang kumuha ng COVID-19 test. Kung nakakaranas kayo ng mga sintomas ng COVID-19, dapat kayong makipag-ugnayan sa inyong doctor para maghanap ng paggamot at kumuha ng COVID-19 test. At kung nakakaranas kayo ng medikal na emergency, dapat kayong maghanap ng paggamot sa emergency room.

  Ang kautusan ay hindi nangangailangan sa Kaiser na magbigay ng pagsusuri sa mga hindi miyembro ng kaiser sa mga klinika nito. Gayunpaman, kinakailangan ang Kaiser na magbigay ng pagsusuri sa COVID-19 sa sinumang pasyente na tumatanggap ng pangangalaga sa mga pasilidad nito (kabilang ang mga urgent care clinic o emergency room) na humihiling ng COVID-19 test at may mga sintomas ng COVID-19, nalantad sa isang taong may COVID-19 sa huling 10 araw, o inirekomenda o kinakailangan na magpasuri sa ilalim ng patnubay ng Estado o County.

  Oo. Dahil nalantad kayo sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19, ang Pasilidad ng Healthcare ay kinakailangan na magbigay sa inyo ng COVID-19 test sa loob ng 24 na oras kung humiling kayo ng isa, hindi alintana kung mayroon man kayong mga sintomas ng COVID-19 o wala. Ang Pasilidad ng Healthcare ay maaaring magtanong kung kayo ay nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao ng 15 minuto o mahigit, ngunit hindi maaaring mangailangan sa inyo ng katibayan ng pagkakalantad (hal. isang positibong resulta ng pagsusuri ng nahawaang tao).

  Ang isang Pasilidad ng Healthcare ay hindi kinakailangan na magbigay sa inyong anak ng COVID-19 test bilang bahagi ng regular na surveillance testing na inirekomenda ng Estado para sa lahat ng mga estudyante sa K-12. Gayunpaman, kung ang inyong anak ay nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19 o nalantad sa isang taong may positibong COVID-19 test, ang Pasilidad ng Healthacare ay dapat magbigay sa inyong anak ng COVID-19 test sa loob ng 24 na oras kung kayo ay pasyente ng Pasilidad ng Healthcare at humiling ng test.

  Mangyaring tandaan na kahit na hindi kayo kwalipikado para sa isang COVID-19 test sa ilalim ng Kautusan, ang inyong healthcare provider ay maaari pa ring pumili na magbigay sa inyo ng test o maaari niyong makuha ang isang test mula sa ibang organisasyon.

  Sa ilalim ng bagong Kautusan, ang mga Pasilidad ng Healthcare ay hindi kinakailangan na magbigay sa inyo ng test sa loob ng 24 na oras batay lamang sa inyong katayuan bilang isang essential worker sa ilalim ng regulasyon ng California Department of Managed Health Care. Gayunpaman, kung kayo ay isang tao na kinakailangan o inirekomenda ang pagpapasuri ng patnubay sa pampublikong pangkalusugan ng Estado o County—na nagsasama ng ilang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib—ang Pasilidad ng Healthcare ay dapat pa ring magbigay sa inyo ng test sa loob ng 24 na oras kung humiling kayo ng isa. At, kung kayo ay may mga sintomas ng COVID-19 o nalantad sa isang taong may positibong COVID-19 test, ang Pasilidad ng Healthcare ay dapat magbigay sa inyo ng test sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng inyong kahilingan.

  Mangyaring tandaan na kahit na hindi kayo kwalipikado para sa isang COVID-19 test sa ilalim ng Kautusan, ang inyong healthcare provider ay maaari pa ring pumili na magbigay sa inyo ng test o maaari niyong makuha ang isang test mula sa ibang organisasyon.

  Marami ang mga lugar sa county kung saan ang mga tao na walang insurance ay makakakuha ng libreng COVID-19 test. Ang impormasyon sa testing sites na ito ay available sa www.sccfreetest.org.

  Makipag-ugnayan sa inyong primary care provider para makagawa ng paraan sa pagpapasuri at humingi ng direksyon kung ano ang gagawin. Kung kayo ay may mga sintomas ng COVID-19 at naghahanap ng pangangalaga mula sa Pasilidad ng Healthcare, ang Pasilidad ng Healthcare ay kinakailangan na magbigay sa inyo ng COVID-19 test sa loob ng 24 na oras. Kung kailangan niyo ng emergency na pangangalaga, pumunta sa pinakamalapit na hospital emergency room. Gayunpaman, ang County ay hindi nagrerekomenda ng pagpunta sa emergency room para lamang kumuha ng COVID-19 test.

  Sa pangkalahatan, hindi kayo kinakailangan na mag-iskedyul ng appointment sa inyong doktor o kumuha ng referral mula sa inyong doktor bago magpasuri sa COVID-19 kung wala kayong mga sintomas ng COVID-19 o naghahanap ng test alinsunod sa patnubay sa pampublikong pangkalusugan ng Estado o County. Ang mga Pasilidad ng Healthcare ay maaaring mangailangan sa mga pasyente na may mga sintomas ng COVID-19 na makita ng isang medical professional (hal. kung ang pasyente ay may kakapusan sa hininga na maaaring mangailangan ng medical evaluation), ngunit dapat silang magbigay sa mga pasyente na may sintomas ng Dyagnostikong Pagsusuri sa COVID-19 sa loob ng 24 na oras ng kanilang kahilingan para sa pagsusuri.

  Mangyaring tandaan na habang hindi kayo kinakailangan na makipagkita sa inyong doktor para makakuha ng pagsusuri sa COVID-19, ang inyong Pasilidad ng Healthcare ay maaaring humiling na mag-iskedyul kayo ng oras sa pagpunta para magpasuri. Sa ilalim ng Kautusan, dapat kayong makapag-iskedyul ng inyong COVID-19 test sa loob ng 24 na oras ng inyong kahilingan.

  Dapat kayong makatanggap ng COVID-19 test sa loob ng 24 na oras kapag kayo ay humiling ng test.

  Ang mga Pasilidad ng Healthcare ay dapat magbigay ng COVID-19 test sa sinumang pasyente na may mga sintomas ng COVID-19 o nalantad sa taong nasuring positibo sa COVID-19 hindi alintana ang huling oras na nagpasuri ang pasyente. Dapat niyong tingnan ang kasalukuyang patnubay ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County kung kailan inirerekomenda ang pagsusuri kung nagkaroon kayo ng mga sintomas o nalantad sa isang taong may COVID-19. Sa pangkalahatan, para sa mga nalantad na indibidwal, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay nagrerekomenda ng pagsusuri sa 2-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad sa kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay nagrerekomenda na ang mga taong nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19 ay magpasuri kaagad.

  Para sa mga pasyente na walang mga sintomas ng COVID-19 o kumpirmadong pagkakalantad, ngunit inirekomenda o kinakailangan na magpasuri ng patnubay sa pampublikong pangkalusugan ng Estado o County, ang mga Pasilidad ng Healthcare ay kinakailangan na magbigay ng pagsusuri sa panahon na inirekomenda ang pagsusuri sa ilalim ng naaangkop na patnubay (hal. kada linggo, kada dalawang linggo).

  Ang mga taong nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat magpasuri anuman ang katayuan sa pagbabakuna.

  Ang mga taong natukoy bilang isang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay dapat mgpasuri 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19, hindi alintana kung nagkaroon sila ng mga sintomas ng COVID-19.

  Sa pangkalahatan, oo. Ang Kautusan ay nangangailangan sa mga Pasilidad ng Healthcare na mag-alok ng Dyagnostikong Pagsusuri sa COVID-19 sa lahat ng pasyente na kwalipikado sa ilalim ng Kautusan sa loob ng mga kinakailangan sa kadalasan at oras ng Kautusan. Gayunpaman, kung ang isang tao ay positibo, hindi dapat sila makatanggap ng Dyagnostikong Pagsusuri sa COVID-19 hanggang pagkatapos silang nasuring negatibo sa COVID-19.

  Ang mga Pasilidad ng Healthcare ay kinakailangan na magbigay ng mga resulta ng anumang COVID-19 test na batay sa laboratoryo na hindi kaagad nagbibigay ng mga resulta (hal. PCR o LAMP) sa loob ng 72 oras mula sa petsa na ibinigay nila ang test. Kung ang Pasilidad ng Healthcare ay hindi makapagtugon sa kinakailangang oras na ito, dapat silang magbigay sa mga pasyente ng antigen COVID-19 tests bilang karagdagan sa test na batay sa laboratoryo. Ang Pasilidad ng Healthcare ay dapat magbigay din ng abiso sa County na nagpapaliwanag ng pagkaantala at kung ano ang kanilang ginagawa para malutas ito at dapat malutas ang pagkaantala sa loob ng 14 na araw ng pag-ulat nito.

  Hindi. Ang Kautusang ito ay nangangailangan lamang ng PCR at antigen diagnostic testing para sa COVID-19 upang matukoy kung ilang mga kategorya ng pasyente ang mayroong COVID-19. Hindi ito nalalapat sa antibody testing.

  Kung sa tingin niyo na ang inyong Pasilidad ng Healthcare ay hindi sumusunod sa mga takda ng Kautusan, mangyaring magsumite ng reklamo sa www.scccovidconcerns.org.

  Dapat din kayong maghain ng reklamo o magbigay-alam ng inaalala sa designated management o patient care contact sa inyong Pasilidad ng Healthcare.

  Oo. Ang Kautusan ay nangangailangan sa mga Pasilidad ng Healthcare na magbigay ng Dyagnostikong Pagsusuri sa COVID-19 sa lahat ng mga Pasyente na may hindi bababa sa isang sintomas ng COVID-19 na humihiling na magpasuri. Kahit na naniniwala ang healthcare provider na ang mga sintomas ay malamang maiuugnay sa alternatibong diagnosis, ang Pasilidad ng Healthcare ay dapat magbigay sa Pasyente ng Dyagnostikong Pagsusuri sa COVID-19 sa mga kinakailangang oras ng Kautusan.

  Ang Kautusan ay nangangailangan sa mga Pasilidad ng Healthcare na kapansin-pansin na magpaskil ng Abiso sa Pagsusuri ng Pasyente, na nagbibigay-alam sa mga pasyente ng kanilang mga karapatan na kumuha ng COVID-19 tests sa ilalim ng Kautusan, sa mga in-patient waiting area at exam o treatment room. Nangangahulugan ito na ang mga ospital at klinika ay dapat magpaskil ng Abiso sa Pagsusuri ng Pasyente sa lahat ng mga patient waiting area at lahat ng silid kung saan tinitignan at sinusuri ang pasyente, kabilang ang lahat ng exam o treatment rooms sa anumang outpatient clinic, urgent care facility, emergency department, o iba pang magkatulad na pasilidad. Hindi kasama sa “treatment room” ang inpatient hospital rooms.

  Bilang karagdagan, nangangailangan ang Kautusan na ang Abiso sa Pagsusuri ng Pasyente ay mai-post sa website ng Pasilidad ng Healthcare, kabilang ang lahat ng promosyonal o impormasyonal na materyal na ipinamamahagi sa mga pasyente, at ipapadala sa pamamagitan ng email sa lahat ng primary care patients.

  Ang Abiso sa Pagsusuri ng Pasyente ay available dito (PDF): | English | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog |
   

  Back to Top

  Kautusan na Nangangailangan ng Up-To-Date na Pagbabakuna sa Covid-19 ng mga Tauhan sa mga Lugar na May Mas Mataas na Panganib (Na-update noong Marso 8, 2022)

   Ang pagtitiyak na ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na may mas mataas na panganib ay parehong nabakunahan at nagka-booster kapag kwalipikado ay kritikal dahil sa nagpapatuloy na panganib na nauugnay sa COVID-19. Ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na ito ay (1) maaaring lumantad sa mga lubos na mahihinang indibidwal na nasa mataas na panganib ng malubhang sakit at pagkamatay, (2) dapat maprotektahan mula sa COVID-19 para matiyak ang sapat na bilang ng kawani sa mga kritikal na lugar na ito, at (3) sa sitwasyon ng mga kulungan, shelter, at mga skilled nursing facility, magdudulot ng mga malalaking pagsiklab kapag nahawaan.

   Ang “mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib” ay mga lugar na kinasasangkutan ng pagtatrabaho sa ibinabahaging espasyo o malapit sa mga taong nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit, pagkakaospital, o pagkamatay mula sa COVID-19 dahil sa edad o matagal ng may medikal na kondisyon, pati na rin ang mga lugar ng pagtitipon kung saan ang mga pagsiklab ay malamang na magaganap at mabilis na kumalat. Para sa mga layunin ng Kautusang ito, ang mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib ay ang mga bahagi ng mga sumusunod na pasilidad kung saan mayroon ibinabahaging espasyo o malapit sa mga pasyente, kliyente, o mga mahihinang populasyon:

   1. mga skilled nursing facility, long-term care facility, adult day care facility, at memory care facility;
   2. healthcare delivery facility (gaya ng mga ospital, klinika, medical office, dialysis center, atbp.,) kung saan ang pangangalaga ng pasyente ay ibinibigay, pati na rin ang mga medical first responder (anuman ang lugar ng trabaho);
   3. mga kulungan at iba pang mga correctional facility; at
   4. mga congregate shelter.

   Ang Kautusang ito ay nagpapatibay ng mga mahigpit na ipinapatupad na kautusan sa pagbabakuna ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado—na kamakailang na-update noong Pebrero 22, 2022—para sa mga manggagawa sa sektor ng healthcare, sa correctional healthcare, at adult care.

   Ang lokal na Kautusang ito ay nagpapalawak sa mga kinakailangan ng Estado sa ilang makabuluhang paraan:

   • Inililipat ang petsa para mangailangan ng mga booster.
   • Kahit na mayroong mga pagkakapareho sa pagitan ng mga tauhan na sakop ng mga kautusan, ang lokal na Kautusan ay mas malawak na sumasakop sa mga pasilidad na may mas mataas na panganib kaysa sa pagtuon sa mga entidad na lisensyado ng Estado. (Tingnan ang FAQ sa ibaba para sa karagdagang detalye kung sino ang sakop ng mga kautusan ng Estado at lokal.)

   Lahat ng mga indibidwal at entidad ay dapat sumunod sa parehong mga Kautusan ng Estado at lokal.

   Habang mayroong makabuluhang pagkakapareho sa mga tauhan na sakop ng mga kautusan sa pagbabakuna ng Estado at ng lokal na Kautusan, mayroong ilang mga importanteng pagkakaiba.

   Halimbawa, ang mga kautusan ng Estado ay nalalapat sa mga sumusunod na kategoriya ng mga tauhan na hindi kasama sa lokal na Kautusan:

   • Mga manggagawa sa IHSS at in-home care
   • Mga manggagawa sa Hospice

   Halimbawa, ang lokal na Kautusan ay nalalapat sa mga sumusunod na kategoriya ng mga tauhan na hindi kasalukuyang sakop ng mga kautusan ng Estado:

   • Mga medical first responder (hal., mga paramedics at EMTs)
   • Jail correctional staff
   • Congregate shelter staff

   Hindi alintana ang mga pasilidad na partikular na mahigpit na inuutusan ng lokal na Kautusan na magkaroon ng mga tauhan na up-to-date sa kanilang pagbabakuna sa COVID-19, lahat ng mga entidad ay mariing hinihikayat na gumamit ng kinakailangan na ang lahat ng mga tauhan ay up-to-date sa kanilang pagbabakuna sa COVID-19.

   Ang mga healthcare delivery facility ay mga lugar kung saan ang anumang patient-facing healthcare ay ibinibigay sa labas ng bahay.

   Ang mga healthcare delivery facility ay mga pasilidad o mga lugar ng trabaho na mayroong hindi bababa sa isang lisensyadong healthcare professional na gumagawa ng mga serbisyo na nasa loob ng saklaw ng lisensya sa healthcare ng taong iyon. Ang “mga licensed healthcare professional” ay ang mga provider na itinuturing na mga Licensed Health Professional ng California Department of Consumer Affairs.

   Ang pagtitiyak na ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na may mas mataas na panganib ay parehong nabakunahan at nagka-booster kapag kwalipikado ay kritikal dahil sa nagpapatuloy na panganib na nauugnay sa COVID-19. Ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa mga lugar na ito ay (1) maaaring lumantad sa mga lubos na mahihinang indibidwal na nasa mataas na panganib ng malubhang sakit at pagkamatay, (2) dapat maprotektahan mula sa COVID-19 para matiyak ang sapat na bilang ng kawani sa mga kritikal na lugar na ito, at (3) sa sitwasyon ng mga kulungan, shelter, at mga skilled nursing facility, magdudulot ng malaking pagsiklab kapag nahawaan.

   Oo, ngunit kung mayroon lamang silang indibidwal na naaprubahang medikal o panrelihiyon na eksemsyon at sumusunod sa tiyak na pinakamababang pamantayan sa kaligtasan. Kabilang sa mga pinakamababang pamantayan na iyon ang (1) isa o dalawang beses kada linggo na pagsusuri sa COVID-19 (depende sa lugar) at (2) paggamit ng surgical masks o mas mataas na antas na proteksiyon. Bilang karagdagan, ang Kautusan ay nagtatakda ng mga karagdagang pamamaraan sa kaligtasan na ang mga negosyo at mga entidad ng gobyerno ay mariing hinihikayat na magrepaso at magpatupad, at mga kadahilanan na dapat nilang isaalang-alang.

   Hindi. Ang mga manggagawa, boluntaryo, at iba pang mga nagbibigay ng serbisyo sa mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib ay dapat “Up-to-date” sa kanilang pagbabakuna sa COVID-19, na nangangahulugan na sila ay nakakuha ng anumang booster na sila ay kwalipikado. Kung ang isang tao ay hindi pa kwalipikado para sa isang booster, dahil sa kanilang edad man o dahil hindi pa ganoon katagal mula nang matapos ang kanilang mga paunang serye ng pagbabakuna, sila ay maituturing pa rin na “Up-to-Date.”

   Ang tauhan ay mayroong hanggang sa 15 araw ng kalendaryo para kumuha ng kanilang booster kapag sila ay maging kwalipikado na makatanggap ng isa. Siyempre, sila ay hinihikayat na kumuha ng booster sa lalong madaling panahon pagkatapos ng petsa ng kanilang pagiging kwalipikado. At saka, ang mga tauhan na mayroong nadokumentong kamakailang impeksiyon sa COVID-19 ay maaaring makapagpaliban ng kanilang booster ng hanggang 90 araw mula sa pagsimula ng kanilang impeksiyon.

   Oo. Para sa mga layunin ng Kautusan, ang mga tauhan na hindi permanenteng nasa istasyon o regular na naatasan sa isang Lugar na may Mas Mataas na Panganib ngunit sa panahon ng kanilang mga tungkulin ay maaaring pumasok o magtrabaho sa mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib kahit na batay sa paulit-ulit o paminsan-minsan o para sa mga maikling panahon o walang matagal na pakikipaghalubilo sa iba pang tao ay itinuturing na nagtatrabaho sa lugar ng mga Lugar na may Mas Mataas na Panganib.

   Kung ang isang tao ay nasuring positibo sa COVID-19, hindi sila kwalipikado para sa isang booster hanggang sa pinakahuli sa mga sumusunod:

   • Pagkatapos ng buong 10 araw ng kalendaryo kasunod ng unang araw ng mga sintomas
   • Pagkatapos ng buong 10 araw ng kalendaryo kasunod ng araw na ang unang positibong ispesimen ay nakolekta para sa pagsusuri (kung walang sintomas)
   • Pagkatapos ng 24 na oras na walang lagnat na hindi gumagamit ng gamot na nagpapababa ng lagnat at ang ibang mga sintomas ay banayad at gumagaling

   Bilang karagdagan, ang isang ganap na nabakunahang tao ay maaaring makapagpaliban ng kanilang booster ng hanggang 90 araw mula sa pagsimula ng dokumentadong impeksiyon sa COVID-19 upang mapabuti ang kabuuang proteksiyon mula sa COVID-19.

   Kung ang isang tao ay nagkuwarantina para sa COVID-19, hindi sila kwalipikado para sa isang booster hanggang sa pinakahuli ng sumusunod:

   • Hindi na sila nagkukuwarantina
   • Pagkatapos ng buong 10 araw ng kalendaryo pagkatapos nang sila ay unang nagkuwarantina

   Hindi. Kung kayo ay ganap na nabakunahan at nakatanggap ng inyong unang booster shot, kayo ay hindi kinakailangan na kumuha ng pangalawang booster shot sa ilalim ng mga kinakailangan sa pagbabakuna ng County sa ngayon. Kung kinakailangan ng County ang pangalawang booster shot, magbibigay ito ng abiso sa tauhan na dapat kumuha nito. Gayunpaman, maaari kayong pumili na kumuha ng booster shot ngayon kung kayo ay kwalipikado.

   Back to Top


   Mga Panakip sa Mukha

   Ang mga bakuna ay nananatiling pinakamakapangyarihang kasangkapan sa paglaban sa COVID-19. Gayunpaman, ang COVID-19 ay humahawa sa ilang porsyento ng nabakunahan – na nananatiling matindi na protektado laban sa malubhang sakit, pagkakaospital, at pagkamatay. At saka, hindi lahat ng miyembro ng ating komunidad ay nabakunahan, at ang mga panakip sa mukha ay nananatiling isang kritikal na kasangkapan sa pagpoprotekta sa ating komunidad laban sa pagkalat ng COVID-19. Hindi na kinakailangan ang pagmamaskara sa panloob na lugar sa Santa Clara County simula Marso 2, 2022 gaya ng nakasaad sa Pagpapawalang-bisa ng Agosto 2, 2021 na Kautusan sa Pangkalusugan na Nangangailangan ng Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng Lahat ng Tao sa Mga Panloob na Lugar. Gayunpaman, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay mariing nagrerekomenda na ang lahat ng tao ay patuloy na magsuot ng mga maskara sa lahat ng mga panloob na pampublikong espasyo.

   Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay patuloy na nangangailangan ng pagmamaskara sa mga lugar na may mas mataas na panganib gaya ng mga healthcare facility, shelter, kulungan, at long-term care facilities. Para sa impormasyon sa mga kinakailangan ng Estado, mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng CDPH at Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan ng Cal/OSHA (“Cal/OSHA ETS”).
    

    Ang panakip sa mukha ay dapat may tamang-kasya sa indibidwal at tumatakip sa ilong at bibig, lalo na habang nagsasalita. Hindi kabilang sa panakip sa mukha ang scarf, ski mask, bandana, o anumang maskara na may isang layer ng tela o may isang hindi nasalang one-way exhaust valve.

    Hindi lahat ng mga panakip sa mukha ay parehong epektibo, at ang isang medical-grade (ibig sabihin, surgical) na maskara ay nag-aalok ng mas higit na proteksyon at ito ay ipinapayo. Mangyaring tingnan ang patnubay ng CDPH sa mga uri ng mga panakip sa mukha para sa karagdagang impormasyon.

    Alinsunod sa mga patnubay ng estado, ang mga sumusunod na tao ay karaniwang hindi kasali mula sa paggamit ng mga panakip sa mukha sa panloob na lugar kapag kinakailangan:

    • Medikal o sa Kaligtasan na Iksemsyon. Ang isang tao ay hindi kailangan na magsuot ng panakip sa mukha kapag sila ay makapagpakita: (1) na ang isang medikal na propesyonal ay nagbigay ng isang nakasulat na iksemsyon sa kinakailangan sa panakip sa mukha, batay sa medikal na kondisyon ng tao, iba pang inaalala sa kalusugan, o kapansanan; o (2) na sila ay may kapansanan sa pandinig, o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahan na makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon; o (3) na ang pagsuot ng panakip sa mukha habang nagtatrabaho ay lilikha ng panganib sa tao na nauugnay sa kanilang trabaho gaya ng tinukoy ng mga regulator ng lokal, estado o pederal o ng mga patnubay sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. Alinsunod sa mga patnubay ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) at ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Estados Unidos, kung ang tao ay nakabukod mula sa pagsusuot ng panakip sa mukha, maaari silang magsuot ng alternatibo, gaya ng face shield na may kurtina sa ilalim ng gilid nito, maliban kung makapagpakita sila: (1) na ang isang medikal na propesyonal ay nagbigay ng isang nakasulat na iksemsyon sa alternatibong pangangailangan na ito, batay sa medikal na kondisyon ng tao, iba pang inaalala sa kalusugan, o kapansanan; o (2) na ang pagsuot ng alternatibong panakip sa mukha habang nagtatrabaho ay lilikha ng panganib sa tao na nauugnay sa kanilang trabaho gaya ng tinukoy ng mga regulator ng lokal, estado o pederal o ng mga patnubay sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.
    • Mga bata. Alinsunod sa mga patnubay ng CDPH at CDC, ang sinumang bata na mas bata ng dalawang taong gulang ay hindi dapat magsuot ng panakip sa mukha dahil sa panganib na mahirapang huminga. Ang mga batang edad dalawa hanggang siyam na taong gulang at kanilang kasamang mga magulang o tagapag-alaga ay hindi dapat tanggihan ng anumang mahalagang serbisyo batay sa kawalan ng kakayahan ng bata na magsuot ng panakip sa mukha (halimbawa, kung ang apat na taong gulang na bata ay tumatanggi na magpanatili ng pagsuot ng panakip sa mukha sa loob ng isang grocery store), ngunit ang magulang o tagapag-alaga ay dapat kung posible, gumawa ng mga makatwirang hakbang para ang bata ay magsuot ng panakip sa mukha para maprotektahan ang iba at ipababa ang mga pagkakataon na ang mga batang walang mga panakip sa mukha ay dinadala sa mga lugar na may iba pang tao. Dapat pangasiwaan ng mga magulang at tagapag-alaga ng mga batang edad dalawa hanggang siyam na taong gulang ang paggamit ng mga panakip sa mukha para matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang maling paggamit.
    • Personal na Kagamitang Pamproteksyon. Ang isang tao ay hindi kailangan na magsuot ng panakip sa mukha kapag nagsusuot ng personal na kagamitang pamproteksyon (PPE) na mas nagpoprotekta kaysa sa isang panakip sa mukha, tulad ng isang N95 respirator, gaya ng kinakailangan ng (i) anumang patakaran sa lugar ng trabaho o (ii) anumang batas ng lokal, estado o pederal, regulasyon, o iba pang mahigpit na ipinapatupad na patnubay. Kapag ang tao ay hindi kinakailangan na magsuot ng naturang PPE, dapat silang magsuot ng panakip sa mukha maliban kung nakabukod.

    Ang mga indibidwal at negosyo sa Santa Clara County ay dapat magpatuloy sa pagsunod sa mga patakaran ng Estado sa mga panakip sa mukha. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay patuloy na nangangailangan ng pagmamaskara sa mga lugar na may mas mataas na panganib gaya ng mga healthcare at long-term care facility, shelter, at kulungan. Para sa impormasyon sa mga kinakailangan ng Estado, mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng Mga Panakip sa Mukha ng CDPH at Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan ng Cal/OSHA (“Cal/OSHA ETS”).

    Bilang karagdagan, ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat magpaskil ng malinaw na nakikita at madaling mabasa na mga palantandaan sa lahat ng pasukan para sa mga panloob na lugar upang magsabi ng anumang mga kinakailangan sa panakip sa mukha sa mga taong pumapasok sa pasilidad. Mga sample ng palatandaan ay available dito

    Bilang karagdagan, ang mga responsable para sa mga panloob na pampublikong lugar ay mariing hinihikayat na magbigay ng mga panakip sa mukha na walang gastos sa mga indibidwal na wala nito sa kanilang pagpasok.

    Bagaman hindi ligal na mahigpit na ipinapatupad, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay nagrerekomenda ng paggamit ng mga panakip sa mukha, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, sa mga matataong panlabas na lugar.

    Back to Top
     

    PANGKALAHATANG-IDEYA ng Hunyo 21, 2021 na Kautusan

    UPDATE: Noong Hunyo 21, 2021, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay naglabas ng bagong kautusan na nagtatanggal ng dating Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan (“Mayo 18 na Kautusan”). Para sa karamihan ng mga negosyo at entidad ng gobyerno, ang mga nakaraang paghihigpit ay hindi na kinakailangan dahil mayroong mas kaunting mga kaso ng COVID-19 sa komunidad at dahil ang laganap na pagbabakuna ng mga indibidwal sa county ay nagbigay ng mahalaga at mabisang proteksyon laban sa pagkakahawa sa COVID-19 at laban sa matinding sakit sa COVID-19. Gayunpaman, kritikal pa rin na mas maraming tao ang mabakunahan at ang mga taong hindi pa nabakunahan ay patuloy na nagsasagawa ng naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan. Samakatuwid, habang tinatanggal ng Hunyo 21, 2021 na Kautusan ("Hunyo 21 na Kautusan") ang mga kinakailangan ng Mayo 18 na Kautusan para sa karamihan ng mga negosyo at entidad ng gobyerno sa county, ang mga sumusunod na kinakailangan ay mananatiling may bisa:

    • Mga negosyo at entidad na hindi pa nakakumpleto ng hindi bababa sa dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna ng pagtiyak ng katayuan ng kanilang tauhan ayon sa kinakailangan ng Seksyon 9(c) ng Mayo 18 na Kautusan na dapat magpatuloy na sumunod sa mga kinakailangan sa pagtiyak ng pagbabakuna ng Mayo 18 na Kautusan hanggang sa makumpleto nila ang dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna.
    • Lahat ng mga negosyo at entidad ay dapat na magtago ng naaangkop na mga talaan upang maipakita na nakumpleto nila ang hindi bababa sa dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna na kinakailangan ng Seksyon 9(c) ng Mayo 18 na Kautusan. Dapat itago ng mga negosyo at entidad ang mga talaang ito para sa buong panahon ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19 ng Cal/OSHA na ipinataw ng California Division of Occupational Safety and Health ("Cal/OSHA") at nakasulat sa Titulo 8 ng Seksyon 3205 et seq. ng Kodigo ng Mga Regulasyon ng California.

    Ang Hunyo 21 na Kautusan ay nangangailangan din sa mga indibidwal at entidad na magpatuloy sa pagsunod sa naaangkop na mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan ng Estado, mahigpit na ipinapatupad na patnubay ng Estado, at mga batas ng Estado na nauugnay sa COVID-19, kabilang ang mga regulasyon mula sa Cal/OSHA. 

    Ang mahalaga, masidhing inirerekomenda ng Hunyo 21 na Kautusan na ang lahat ng mga kwalipikadong indibidwal ay mabakunahan laban sa COVID-19, dahil iyon ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan laban sa impeksyon, pagpapa-ospital, o pagkamatay mula sa COVID-19. Gumagawa din ang Hunyo 21 na Kautusan ng mga sumusunod na karagdagang rekomendasyon:

    • Dapat mariing hikayatin ng mga negosyo at entidad ang kanilang mga tauhan na ganap na magpabakuna sa lalong madaling panahon, at dapat na regular na humiling ng na-update na impormasyon sa katayuan ng pagbabakuna mula sa mga tauhang hindi pa ganap na nabakunahan;
    • Dapat isaalang-alang ng mga negosyo at entidad ang paglipat ng mga operasyon sa labas, kung saan may mas kaunting panganib ng pagkalat ng COVID-19;
    • Dapat pagbawalan ng mga negosyo at entidad ang lahat ng tauhang hindi pa ganap na nabakunahan mula sa pagbibiyahe para sa trabaho sa mga lugar kung saan may mataas na bilang ng COVID-19, kung saan mayroong laganap na pagkalat ng mga inaalalang variant, o kung saan ang bilang ng pagbabakuna sa komunidad ay mas mababa kaysa sa average sa Bay Area.
    • Ang mga negosyo at entidad ay dapat mangailangan sa lahat ng mga tauhang hindi pa ganap na nabakunahan na regular na magpasuri para sa COVID-19, alinsunod sa mga alituntunin ng lokal, estado, at pederal.

    Tinanggal din ng bagong kautusan ang Mayo 13, 2020 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nag-uutos sa Mga Ospital at Mga Pasilidad ng Skilled Nursing na Magsiwalat ng Mga Imbentaryo ng Personal na Kagamitang Pang-proteksyon. Ang lahat ng iba pang Mga Kautusan sa Pangkalusugan sa COVID-19 na kasalukuyang may bisa pa ay hindi tinanggal o binago ng Hunyo 21 na Kautusan.

     Hindi, wala nang anumang mga kinakailangan sa pagdistansya mula sa ibang tao ng Estado o County.

     Back to Top
      

     Pagtiyak ng katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado

      Ang isang negosyo o entidad ng gobyerno ay nakakumpleto ang isang paunang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng mga tauhan kapag ito ay (1) nakatanggap ng mga tugon sa isang kahilingan para sa katayuan sa pagbabakuna mula sa lahat ng mga empleyado nito, at (2) gumawa ng isang mabuting pagsisikap upang makakuha ng katayuan sa pagbabakuna mula sa lahat ng mga tauhan na hindi empleyado na nagtatrabaho sa lokasyon sa mga pasilidad nito. Patungkol sa pangalawa o kasunod na pagtiyak ng pagbabakuna, ang negosyo o entidad ng gobyerno ay dapat makatanggap ng tugon mula sa lahat ng mga empleyado nito na hindi nakumpirmang ganap na nabakunahan sa panahon ng naunang round na pagtiyak ng pagbabakuna, at dapat itong gumawa ng isang mabuting pagsisikap na kumuha ng katayuan sa pagbabakuna mula sa lahat ng mga hindi empleyado na nagtatrabaho sa lokasyon sa mga pasilidad nito na hindi pa nakumpirmang ganap na nabakunahan.

      Hindi na kayo sakop ng kinakailangan ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna sa ilalim ng Mayo 18 na Kautusan ng County, na natanggal na. Gayunpaman, ang mga employer na nasa ilalim ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan ng Cal/OSHA ay "dapat magtala ng katayuan sa pagbabakuna ng sinumang empleyado na hindi nagsusuot ng panakip sa mukha sa loob." Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang mga FAQ ng Cal/OSHA ETS dito (sa ilalim ng "Mga Bakuna").

      Ang mga bakuna ay ang pinakamabisang paraan upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19, at upang pigilan ang mga tao na magkasakit o mamatay mula sa COVID-19. Ang mga panuntunan na kailangang sundin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa COVID-19 ay magkakaiba depende sa kung nabakunahan ang isang manggagawa o hindi. Kailangang malaman ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang katayuan sa pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa upang masunod nila ang mga panuntunan, at upang mapanatili nilang ligtas ang kanilang mga manggagawa, kostumer, at komunidad.

      Dapat kumpletuhin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna upang matukoy kung ang bawat isa sa kanilang mga empleyado (at sinumang mga kontratista o boluntaryo na nagtatrabaho sa kanilang mga pasilidad) ay ganap na nabakunahan o hindi. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat mayroong mga tala para sa bawat miyembro ng kawani sa mga petsa ng pagtiyak ng pagbabakuna na nagpapakita ng katayuan sa pagbabakuna ng taong iyon. Ang talaan ay maaaring magdokumento ng pagrepaso ng isang negosyo o entidad ng gobyerno sa dokumentasyon na nagtataguyod ng katayuan sa pagbabakuna (hal., kard ng bakuna ng empleyado), o ang nakumpletong Sertipikasyon sa Katayuan sa Pagbabakuna. Ang isang template ng Sertipikasyon sa Katayuan sa Pagbabakuna ay available dito.

      Dapat ninyong idokumento na tumanggi ang manggagawa na ibunyag ang kanilang katayuan sa pagbabakuna, ipalagay na hindi sila ganap na nabakunahan, at sundin ang lahat ng mga panuntunan na nalalapat sa mga manggagawa na hindi ganap na nabakunahan.

      Kayo ay kinakailangan humiling at magdokumento ng katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng tauhan ng hindi lalampas sa Hunyo 1, 2021. Para sa mga manggagawa na hindi ganap na nabakunahan o tumanggi na ibunyag ang kanilang katayuan sa pagbabakuna, kinakailangan kayong humiling ng na-update na katayuan sa pagbabakuna tuwing 14 na araw pagkatapos (hal. Hunyo 15, Hunyo 29, Hulyo 13, atbp.). Kung hindi pa ninyo nakukumpleto ang dalawang round ng katayuan sa pagbabakuna, dapat ninyong kumpletuhin kaagad ang unang round at ang pangalawang round 14 na araw pagkatapos.

      Oo. Dapat na panatilihin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang naaangkop na talaan upang maipakita ang pagkumpleto ng dalawang round ng pagtiyak ng pagbabakuna alinsunod sa Mayo 18 na Kautusan, 2021 ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County para sa tagal ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19 ng Cal/OSHA.

      Dahil ang mga negosyo at mga entidad ng gobyerno ay kailangang sumunod sa iba't ibang mga patakaran para sa nabakunahan na taliwas sa mga hindi pa nabakunahang empleyado, dapat kumpletuhin ng lahat ng mga negosyo ang dalawang round ng katayuan ng pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa. Ang anumang negosyo na nabigo na magtanong tungkol sa at maitala ang katayuan sa pagbabakuna ng mga manggagawa nito ay napapailalim sa pagpapatupad, at maaaring kailanganing magbayad ng multa hanggang sa $5,000 bawat paglabag sa bawat araw.

      Kinakailangan ninyong kumpletuhin ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng inyong mga manggagawa na nagsasagawa ng anumang trabaho sa isang pasilidad o lugar ng trabaho sa county. Kayo ay mariing hinihikayat din, ngunit hindi kinakailangan, na magkumpleto ng dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng inyong iba pang mga manggagawa.

      Hindi. Nalalapat ang HIPAA sa ilang mga entidad, tulad ng mga healthcare provider at mga plano sa kalusugan, at kung anong protektadong impormasyong pangkalusugan ang maibabahagi nila tungkol sa kanilang mga pasyente o miyembro sa ilalim ng anumang pangyayari. Hindi pinamamahalaan ng HIPAA kung anong impormasyon ang maaaring hilingin ng mga employer mula sa kanilang mga empleyado.

      Sa pangkalahatan, dapat tratuhin ng mga employer ang impormasyong ito sa parehong paraan ng pagtrato nila sa iba pang katulad na pribadong impormasyon na natanggap nila mula sa kanilang mga empleyado, kabilang, halimbawa, ang mga medikal na kondisyon kung saan maaari silang humiling ng pahinga, atbp.

      Sa ilalim ng kasalukuyang mga panuntunan sa County, dapat kumpletuhin ng mga employer ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna, ngunit maaaring tanggihan ng mga empleyado na ibigay ang impormasyong iyon. Ang sample na Form ng Sertipikasyon ay partikular nagsasama ng opsyong iyon para sa mga empleyado. Kung tumanggi ang isang empleyado na ibigay ang kanilang katayuan sa pagbabakuna, dapat ipalagay ng employer na ang empleyado ay maaaring hindi pa nabakunahan at sumunod sa mga kinakailangan sa Estado at lokal para sa mga hindi pa nabakunahang empleyado.

      Hindi, hindi ibinibigay ng mga employer ang impormasyong ito sa County. Sa halip, kinakailangan nilang kolektahin ito at gawin itong available upang maipakita ang kanilang pagsunod sa kinakailangang ito.

      Sa pangkalahatan, ang impormasyon sa pagbabakuna ng empleyado ay itinuturing bilang kumpidensyal, ngunit maibabahagi sa ilang mga pagkakataon. Halimbawa, maaaring hilingin sa isang employer na ipakita ang pagsunod sa kinakailangan na nauugnay sa katayuan sa pagbabakuna ng empleyado kung ang County ay nakatanggap ng impormasyon na nagpapahiwatig na hindi sumunod ang employer. Ang Occupational Safety and Health Administration (Cal/OSHA) ng Estado ay maaari ring humiling ng dokumentasyon mula sa isang employer na nagpapakita na sumunod sila sa lahat ng mga kinakailangan na partikular sa mga empleyado na nabakunahan kumpara sa hindi nabakunahan, at alamin kung aling mga empleyado ang nabakunahan ay magpapahintulot sa mga employer na sumunod sa mga kinakailangang iyon.

      Ang pagsunod sa kinakailangang ito ay ilang mga simpleng hakbang lamang. Ang simpleng paraan para sumunod ang isang negosyo ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod:

      1. Bigyan ang mga miyembro ng kawani ng isang kopya ng isang pahina na formna ibinigay ng County upang matulungan ang mga negosyo sa pagtugon sa kinakailangang ito. Hindi dapat tatagal ng higit sa isa o dalawang minuto upang kumpletuhin ng empleyado ang form.
      2. Kolektahin ang mga form at ipunin ang mga ito sa parehong paraan ng pagtitipon ng kumpidensyal na impormasyon ng empleyado tulad ng mga dokumento na humihiling ng medical leave, makatuwirang akomodasyon, atbp.
      3. Mabigyan ang mga empleyado na hindi nabakunahan o tumanggi na sabihin kung nabakunahan sila ng isang information sheet tungkol sa pagbabakuna, na available dito.

      Maaari kayong umasa sa mga kontratista upang makumpleto ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng kanilang sariling mga empleyado, ngunit dapat ninyong kumpirmahin sa inyong mga kontratista na sila ay sumunod sa kinakailangang ito.

      Hindi. Kailangan lamang ninyong matukoy ang katayuan sa pagbabakuna para sa mga manggagawa na matatagpuan sa mga lugar ng trabaho sa Santa Clara County o na regular na nagtatrabaho sa mga lugar ng trabaho sa county.

      Kailangan lamang ninyong kumpletuhin ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng mga boluntaryo na regular na nagtatrabaho sa mga lugar ng trabaho sa county. Samakatuwid, hindi ninyo kailangang tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna para sa mga nagboboluntaryo ng isang beses lamang.

      Kung ang inyong kumpanya ay nagpapaupa ng espasyo ng tanggapan sa iba pang mga negosyo na ganap na hiwalay mula sa tanggapan ng inyong sariling kumpanya, hindi na ninyo kailangang tiyakin ang katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado ng inyong mga nangungupahan. Ngunit ang nangungupahang employer ay responsable para sa pagkumpleto ng dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng sarili nitong mga empleyado.

      Oo, dahil regular na nagbibigay ang tindera ng kape ng mga kalakal at serbisyo sa lugar ng trabaho ng inyong negosyo, dapat kumpletuhin ng inyong negosyo ang dalawang round ng pagtiyak sa katayuan sa pagbabakuna ng mga empleyado ng tindera. Gayunpaman, maaari kayong umasa sa tindera upang matukoy ang katayuan sa pagbabakuna ng sarili nitong mga empleyado, kung kumpirmahin ninyo sa tindera na sumunod ito sa kinakailangang ito. 

      Kung ang mga kinatawan ng pagbebenta na ito ay hindi regular na nagtatrabaho sa isa sa inyong mga tanggapan, hindi kayo obligado na alamin ang katayuan ng kanilang pagbabakuna. 

      Hangga’t ang isang negosyo ay gumagawa ng naaangkop, mabuti at tapat na mga pagsisikap upang makalikom ng impormasyon sa katayuan sa pagbabakuna para sa mga tauhan nito bago sa deadline sa ika-1 ng Hunyo, at nagpa-follow up sa mga indibidwal na hindi tumugon, ang negosyo ay ituturing na sumusunod sa kinakailangan. Ang mga negosyo ay dapat na maging masigasig sa pagkalap ng impormasyong ito tulad ng sa pangangalap ng impormasyong kinakailangan upang sumunod sa iba pang mga ligal na kinakailangan na nalalapat sa mga negosyo — hal, mga time sheet ng empleyado, mga tala ng payroll, at mga form na W-9 at W-4.

      Back to Top
       

      Access at functional na mga pangangailangan

       Oo. Walang binago ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan sa mga kinakailangan ng ADA, at ang ADA ay nananatiling may bisa sa buong county. Ang mga negosyo at pampublikong entidad ay dapat sumunod sa kanilang karaniwang mga obligasyon sa ADA, kahit na gumagawa sila ng mga pagbabago sa kanilang mga pasilidad bilang resulta ng COVID-19 na pandemya. Bumisita dito para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan ng ADA para sa mga negosyo.

       Oo. Ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay maaaring mapaunlakan ang mga wheelchair van at iba pang inangkop na sasakyan. Tandaan na ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay karaniwang humihiling sa iyo na manatili sa loob ng inyong sasakyan habang pinapangasiwaan niyo ang inyong sariling pagsusuri.

       Oo. Mapupuntahan ang mga lokasyon ng pagpapasuri at pagbabakuna para sa mga taong may mga kapansanan at mga may iba pang access o functional na pangangailangan, at ang mga tauhan sa lugar ay available upang tulungan ang sinumang maaaring mangailangan ng tulong.

       Mangyaring tingnan ang website ng pagpapasuri ng County at ang flowchart na ito para sa mga tagubilin kung paano magagamit ang transportasyon papunta sa isang lokasyon ng pagpapasuri. Katulad nito, mangyaring bisitahin ang Website ng bakuna sa COVID-19 ng County para sa impormasyon tungkol sa kung paano makakuha ng libreng transportasyon mula sa bahay sa inyong appointment ng pagbabakuna. Kung mayroon pa kayong mga karagdagang katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Access at Functional Needs Coordinator ng County sa  [email protected].

       Ang County ay nagsasagawa ng maraming hakbang upang matiyak na ang kanilang komunikasyon ay magagamit ng bawat miyembro ng komunidad. Ang buong website sa COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay ganap na naisalin sa limang magkakaibang wika (Ingles, Espanyol, Intsik, Vietnamese, at Tagalog), at kasama ang paggamit ng Alt Text sa mga napost. Maaari ring gamitin ng publiko ang 711 para sa Serbisyo sa Pagdinig at Speech Relay na Serbisyo. Regular na nagsasagawa ang County ng mga online na pagtatanghal upang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa isang format na nakabatay sa video, at ang mga pagtatanghal ng video ay may kasamang real-time na pagsasalin na ASL. Dinisenyo din ng County ang mga palatandaan, flyers, at poster na kasama ang mga grapiko na may impormasyon sa tabi ng text upang matiyak na ang mga ito ay naiintindihan ng lahat hangga't maaari.

       Oo. Kung mayroon kayong access o functional na pangangailangan at nangangailangan ng mga materyales sa COVID-19 ng County sa isang magagamit na format, mangyaring makipag-ugnay sa Access and Functional Needs Coordinator sa [email protected] para sa tulong.

       Hindi. Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa inyo na magpakita ng sulat ng doktor kapag naipaliwanag ninyo na hindi kayo maaaring magsuot ng isang panakip sa mukha para sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Estado para sa karagdagang impormasyon.

       Kung ang isang kostumer ay hindi makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, ang mga retailer ay hindi maaaring tumanggi sa pagpasok ng kostumer na iyon dahil lamang hindi sila nakasuot ng panakip sa mukha. Ngunit mahigpit na hinihikayat ang mga retailer na mag-alok ng mga akomodasyon sa mga kostumer na ito upang ma-access nila ang mga serbisyo ng retailer na hindi pumapasok sa pasilidad ng negosyo. Ang mga akomodasyon ay maaaring magsama ng mga bagay tulad ng pag-aalok ng mga serbisyong pangdelivery, o pagtanggap ng mga shopping list ng mga kostumer sa telepono o sa curbside at dalhin ang mga bagay sa kostumer na nasa labas para hindi sila kailangang pumasok sa tindahan.

       Ang mga serbisyong pang-delivery na inaalok ng mga tingi at tindahan ng grocery ay mahusay na mga opsyon para tulungan ang mga taong hindi kumportable na personal na mamili. Mayroon ding mga libreng mapagkukunan tulad ng helpinghands.community, isang non-profit na organisasyon na nakabatay sa komunidad na nagbibigay ng serbisyong pang-delivery at iba pang mga serbisyo na pangsuporta.

       Ang mga panakip sa mukha ay isang mahalagang kagamitan para sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19, lalo na para sa mga hindi pa ganap na nabakunahan, at ang sinumang may kakayahang magsuot ng panakip sa mukha na ligtas ay dapat gawin ito kapag kinakailangan ng Patnubay ng Estado para sa Paggamit ng Panakip sa Mukha. Gayunpaman, kung saan kinakailangan ang mga panakip sa mukha, may mga pagbubukod para sa mga taong may medikal na kondisyon, kondisyon sa kalusugan ng kaisipan, o kapansanan na pumipigil sa kanila na magsuot ng panakip sa mukha (kasama na ang mga taong hindi makakatanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong), at para sa mga taong may kapansanan sa pandinig o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig.

       Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay magagamit ng mga taong may mga katanungan na may kaugnayan sa access at functional na mga pangangailangan:

       • Para sa tulong sa paghanap o pag-access sa mga mapagkukunan ng komunidad, makipag-ugnayan sa Silicon Valley Independent Living Center, 211.org, o sa San Andreas Regional Center.
       • Para sa mga paksang nauugnay sa mga matatanda (tulad ng In-Home Supportive Services o Senior Nutrition Services), makipag-ugnayan sa Department of Aging and Adult Services ng County.
       • Para sa mga paksang may kaugnayan sa mga pasilidad ng long term care, makipag-ugnayan sa Department of Aging Ombudsman ng California sa 1-800-231-4024.
       • Para sa mga paksang nauugnay sa SNAP, Medi-Cal, o iba pang mga benepisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa Department of Employment and Benefit Services ng County.
       • Upang iulat ang isang negosyo na nagpapatakbo na lumabag sa ADA, mangyaring makipag-ugnayan sa lungsod kung saan matatagpuan ang negosyo.

       Mahalaga ang paghahanda sa emergency para sa lahat, at mas lalong mahalaga para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan na maaaring mangailangan ng karagdagang mga paghahanda upang manatiling ligtas sa panahon ng emergency. Ang lahat ng mga residente ng County ay hinihikayat na mag-sign up para sa mga abiso, na isang libre at madaling paraan upang makakuha ng mga alertong pang-emegency na direktang ipinapadala sa inyong cell phone o mobile device, landline, o email. Maaari kayong mag-sign up para sa mga abiso ng AlertSCC dito. Bilang karagdagan, ang website ng Opisina ng Emergency Management ng County ay may mga mapagkukunan upang matulungan ang lahat ng mga residente ng County na magdisenyo ng isang plano para sa kaligtasan sa kalamidad para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga sumusunod ay mga mas partikular na patnubay sa paghahanda para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan:

       ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.