COVID-19

Huling update ng nilalaman: 9/19/23

Lahat ng impormasyon na inyong kailangan para Manatiling Ligtas, Manatiling Malusog, At Magpabakuna

Lahat tayo ay maaaring magtrabaho para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapanatili na may kaalaman at paggawa ng mga hakbang para mapigilan na magkasakit. Higit pang matuto tungkol sa kung ano ang inyong magagawa para sa inyong sarili, inyong pamilya at inyong komunidad.

Maaari mong subaybayan ang mga antas ng impeksyon ng COVID-19 sa loob ng komunidad sa pamamagitan ng pagsubaybay sa konsentrasyon ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, sa wastewater. Para sa higit pang impormasyon sa COVID-19 wastewater monitoring, bisitahin ang COVID wastewater monitoring data webpage.

Iba pang istatiska sa COVID-19 ay matatagpuan sa Mga Data at Ulat sa COVID-19.


 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.