Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa

Huling update ng nilalaman: 9/15/22

Na-update 4/15/22 – Simula Abril 6, 2022, ang mga nakipagsalamuha nang malapitan sa karamihan sa mga lugar na nalantad sa isang taong pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19 na walang mga sintomas ay hindi na kinakailangan na magkuwarantina, anuman ang katayuan sa pagbabakuna.

Ang mga nakipagsalamuha nang malapitan ay dapat pa ring:

 • Magpasuri sa loob ng 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad.
 • Kung nagkaroon ng mga sintomas, magpasuri at manatili sa bahay, AT
 • Kung positibo ang resulta ng pagsusuri, sundin ang mga rekomendasyon sa pagbubukod.
 • Ang patnubay sa pagmamaskara ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay mariing nagrerekomenda din ng pagsuot ng maskara na may tamang kasya kapag kasama ang iba ng buong 10 araw, lalo na sa mga panloob na lugar at kapag malapit sa mga taong nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit ng COVID-19.

  Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19 o nakakaranas ng mga sintomas, gamitin ang aming COVID-19 Guidelines Flowcharts upang malaman kung ano ang gagawin:

  COVID-19 Guidelines Flowcharts Ingles | Intsik Espanyol | Vietnamese | Tagalog |

  Paglalarawan: Ang mga flowchart na ito ay nagbibigay ng mga pangunahing tagubilin sa pagbubukod at pagsusuri para sa masa. Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19, nalantad, o may mga sintomas, gamitin ang mga flowchart na ito upang alamin kung ano ang gagawin. Para sa karagdagang detalyadong impormasyon, tingnan ang aming Mga Patnubay para sa mga Kaso ng COVID-19, Nakipagsalamuha, at mga Taong may mga Sintomas o mag-scroll sa ibaba para higit pang matuto.

  Home Isolation & Quarantine Flowchart - Isolation - Tagalog

  Figure 1 I Tested Positive for COVID-19, what do I do?

  I Am A Confirmed Close Contact to Someone - TL

  Figure 2 I am a Confirmed Close Contact to Someone with COVID-19, what do I do?

  Home Isolation & Quarantine Flowchart - Symptoms Tagalog

  Figure 3 I Developed Symptoms of COVID-19, what do I do?

  Ang patnubay sa itaas ay nakahanay sa mga patnubay ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California. Para sa detalyadong buod ng patnubay sa COVID-19 para sa masa, tingnan sa ibaba:

  Mga Patnubay para sa mga Kaso ng COVID-19, Nakipagsalamuha, at mga Taong may mga Sintomas Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog |

  Paglalarawan: Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng patnubay para sa publiko kung kailan at paano magbukod sa bahay. Kabilang din ang mga tagubilin kung ano ang gagawin kung kayo ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong may COVID-19, kailan magpasuri para sa COVID-19 at bakit, at ano ang gagawin habang hinihintay ang mga resulta ng inyong pagsusuri.

  Home Isolation & Quarantine Guidelines p1
  Home Isolation & Quarantine Guidelines p2

    

   • Magbukod at manatili sa bahay ng hindi bababa sa 5 araw.
   • Maaaring matapos ang pagbubukod pagkatapos ng ika-5 Araw kung walang mga sintomas o gumagaling ang mga ito at nasuring negatibo ang isang nakolektang pagsusuri1 sa ika-5 Araw o mahigit pa.
   • Kung hindi makapagpasuri o piniling hindi magpasuri, at walang mga sintomas o gumagaling ang mga ito, ang pagbubukod ay maaaring matapos pagkatapos ng ika-10 Araw.
   • Kung mayroong lagnat, ang pagbubukod ay dapat magpatuloy hanggang gumaling ang lagnat.
   • Kung ang mga sintomas, maliban sa lagnat, ay hindi gumagaling, patuloy na magbukod hanggang gumagaling ang mga sintomas o hanggang pagkatapos ng ika-10 Araw.
   • Magsuot ng maskara na may tamang kasya kapag kasama ang iba sa kabuuan na 10 araw, lalo na sa mga panloob na lugar.

   1 Kapag nagpasuri para matapos ang pagbubukod, inirerekomenda na gamitin ang antigen test (minsan tinatawag na rapid test) sa halip na PCR test.

   Mga Nakipagsalamuha nang Malapitan

   • Sabihin sa mga taong nakasalamuha ninyo nang malapitan na maaari silang nalantad sa COVID-19. Ang malaman ang pagkakalantad sa COVID-19 ay magpapahintulot sa inyong mga nakasalamuha nang malapitan na magpasuri, magbantay para sa mga sintomas, at mas lalong magprotekta sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay.

   Magpasuri kaagad – bumisita sa “Mga Lokasyon ng Libreng Pagpapasuri sa COVID-19” webpage ng County para makahanap ng isang lokasyon ng libreng pagpapasuri na malapit sa inyo. Habang naghihintay kayo para sa inyong mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19, dapat kayong manatili sa bahay hanggang bumuti kayo at hindi makakahawa sa iba. Maingat na subaybayan ang inyong mga sintomas at magpagamot kung lumala ang inyong nararamdaman, lalo na kung kayo ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit. Bilang karagdagan:

   • Manatili sa bahay, at lumayo sa iba
   • Matulog sa isang hiwalay na silid at gumamit ng isang hiwalay na banyo, kung maaari
   • Magsuot ng maskara, kahit nasa bahay
   • Madalas na linisin ang mga ibinabahaging lugar

   Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19, sundin ang mga patnubay sa pagbubukod sa itaas. Kung nasuri kayong negatibo sa COVID-19, makakabalik kayo sa mga normal na aktibidad kapag wala na kayong lagnat ng 24 na oras at bumubuti ang iba pang mga sintomas. Isaalang-alang ang pagbubukod at muling pagpapasuri sa 1-2 araw kung nasuri kayong negatibo gamit ang antigen test, lalo na kung ang inyong unang test ay nasa 1-2 araw pagkatapos nagsimula ang mga sintomas. Kung bumuo ang mga bagong sintomas, magbukod at muling magpasuri.

   • Magpasuri sa loob ng 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad.
   • Kung nagkaroon ng mga sintomas, magpasuri at manatili sa bahay,
   • Kung positibo ang resulta ng pagsusuri, sundin ang mga rekomendasyon sa pagbubukod.
   • Ang patnubay sa pagmamaskara ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay mariing nagrerekomenda din ng pagsuot ng maskara na may tamang kasya kapag kasama ang iba ng buong 10 araw, lalo na sa mga panloob na lugar at kapag malapit sa mga taong nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit ng COVID-19.

   Tandaan:

   Ang mga nalantad na tao ay dapat magsaalang-alang na magpasuri sa lalong madaling panahon upang matukoy ang katayuan sa impeksyon at sumunod sa lahat ng mga rekomendasyon sa pagbubukod sa itaas kung nasuring positibo. Ang malaman kung sino ang maagang nahawaan ay magbibigay ng kakayahan (a) sa maagang pag-access ng mga opsyon sa paggamot, kung ipinahiwatig (lalo na ang mga taong maaaring nasa panganib ng malubhang sakit), at (b) sa pag-abiso sa mga nalantad na tao (“mga nakipagsalamuha nang malapitan”) na maaari ring makinabang sa pamamagitan na alamin kung sila ay nahawaan.

   1. Sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay napapailalim sa Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan sa Pagpigil sa COVID-19 ng Cal/OSHA (ETS) o sa ilang lugar ng trabaho ang Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard ng Cal/OSHA (PDF), at dapat kumonsulta sa mga regulasyon na iyon para sa mga karagdagang naaangkop na kinakailangan.
   2. Ang patnubay sa itaas ay HINDI nalalapat sa mga nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib gaya ng mga kulungan at shelter, at hindi sa mga healthcare provider sa anumang uri ng pasilidad ng healthcare. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Kawani at mga Residente sa mga Lugar na may Mataas na Panganib.
   3. Ang mga estudyante sa TK-12 ay dapat sumunod sa Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga Paaralang K-12 ng CDPH.
    1. Dapat magpasuri kaagad ang lahat ng nakipagsalamuha nang malapitan kung magkaroon sila ng mga sintomas.
    2. Ang isang nakipagsalamuha nang malapitan na hindi mula sa sambahayan(anuman ang katayuan ng pagbabakuna) ay dapat magpasuri 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad sa kaso.
    3. Ang isang nakipagsalamuha nang malapitan sa sambahayan (anuman ang katayuan ng pagbabakuna) na may patuloy na pagkakalantad ay dapat masuri ng dalawang beses:
     1. 3-5 araw pagkatapos ng unang pagkakalantad sa kaso AT
     2. 5 araw pagkatapos makumpleto ng kaso ang kanilang panahon ng pagbubukod

    Paano kung magkaroon kayo ng mga sintomas?

    • Kung magkaroon kayo ng anumang mga sintomas ng COVID-19, dapat kayong magbukod at lumayo sa iba, kahit na kayo ay up-to-date sa inyong pagbabakuna sa COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang patnubay sa itaas para sa mga taong may mga sintomas.

    Ang mga batang nasa (TK-12) na paaralan na nasuring positibo sa COVID-19, nalantad sa COVID-19 ay dapat, o nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19 ay dapat sumunod sa Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga Paaralang K-12 ng CDPH.

    Kung nakumpleto na ninyo ang inyong panahon ng pagbubukod, maaari kayong hindi na maituring na nakakahawa. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay hindi nagbibigay ng mga indibidwal na Sulat sa Pagbalik sa Trabaho o Paumanhin sa Trabaho para sa mga empleyado o mga Sulat ng Paumanhin sa Paaralan para sa mga estudyante. Maaari kayong mag-download at mag-print ng naaangkop na sulat sa ibaba na nagpapakita ng katibayan na maaari kayong bumalik sa trabaho o paaralan kung natutugunan ninyo ang mga pamantayan sa sulat at ang inyong employer o paaralan ay hindi dapat humiling ng medikal na sulat.

    Na-update 5/25/22: Sulat sa Pagbalik sa Trabaho (PDF):
    InglesIntsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog |

    Ang mga empleyado ay hindi na itinuturing na nakakahawa kung natutugunan nila ang mga pamantayan na idinetalye sa Sulat sa Pagbalik sa Trabaho​​. Ang County ng Santa Clara ay hindi naghihikayat sa mga employer na mangailangan ng medikal na sulat upang bumalik sa trabaho hangga’t natutugunan nila ang mga nakadetalyeng pamantayan.

    Na-update 9/7/22: Sulat sa Pagbalik sa Paaralan (PDF) :
    | Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog |

    Ang mga estudyante at kawani ay hindi na itinuturing na nakakahawa kung natutugunan nila ang pamantayan na idinetalye sa Sulat ng Pagbalik sa Paaralan. Para sa karagdagang impormasyon sa patnubay para sa mga empleyado at estudyante ng paaralan, tingnan ang COVID-19 at Mga Paaralan/Edukasyon na webpage at ang Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga Paaralang K-12 ng CDPH.

    Kung ang inyong employer ay nangangailangan ng inyong pagbalik sa trabaho bago sa katapusan ng panahon ng pagbubukod na tinukoy ng inyong healthcare provider at ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County, mangyaring makipag-ugnayan para sa libreng ligal na payo ng Office of Labor Standards Enforcement sa 1-866-870-7725 o bisitahin ang www.sccfairworkplace.org upang maghain ng reklamo. Ang mga abogado sa Linya ng Ligal ng Payo ay hindi mga kawani ng County, at ang payo ay available sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, Intsik at Tagalog.

    Na-update 4/15/22 – Ang mga manggagawa sa healthcare sa mga ospital o skilled nursing facilities (SNFs) ay dapat sumunod sa patnubay sa paghihigpit sa pagbubukod, pagsusuri, at trabaho sa AFL 21-08.  Ang kawani at mga residente sa iba pang mga lugar na may mataas na panganib* ay dapat sumunod sa mga Patnubay sa COVID-19 para sa Kawani at Mga Residente sa mga Lugar na may Mataas na Panganib.

    Kabilang sa *iba pang mga lugar na may mataas na panganib ang lahat ng lugar ng healthcare na hindi sakop ng AFL 21-08 at mga lugar ng pagtitipon tulad ng:

    • Emergency shelters
    • Cooling at heating centers
    • Homeless shelters
    • Local correctional facilities at detention centers
    • Long-term care settings at adult/senior care facilities.

    Tingnan ang CDPH para sa karagdagang impormasyon at sumangguni sa Patnubay ng CDPH para sa uri ng inyong pasilidad. Lahat ng shelter ay dapat sumangguni sa Patnubay para sa mga Kliyente sa Congregate Shelters ng CDPH.

    Mangyaring sumangguni sa pahina ng Mga Mapagkukunan sa COVID-19 para sa mga Provider para sa mas detalyadong impormasyon at mga mapagkukunan, kabilang ang impormasyon sa mga kinakailangan sa pag-uulat sa COVID-19 at mga patnubay para sa kawani, mga pasyente, at mga residente sa mga pasilidad ng healthcare.

    Ang lugar na may mataas na panganib ay isang lugar na may mataas na panganib ng pagkakahawa (hal. lugar na may malaking bilang ng mga tao), at kung saan ang mga pinagsisilbihang populasyon ay nasa panganib ng mas malubhang resulta ng sakit ng COVID-19 kabilang ang pagkakaospital, matinding sakit, at pagkamatay. Kabilang dito ang anumang uri ng mga lugar ng healthcare at mga lugar ng congregate living. Ang CDPH ay may iba’t ibang rekomendasyon para sa kawani at residente sa mga lugar na ito na nalantad sa COVID-19.

    Ang mga manggagawa sa healthcare sa mga ospital o skilled nursing facilities (SNFs) ay dapat sumunod sa patnubay sa paghihigpit sa pagbubukod, pagsusuri, at trabaho sa AFL 21-08.  Ang kawani at mga residente sa iba pang mga lugar na may mataas na panganib* ay dapat sumunod sa mga patnubay sa ibaba.

    Kabilang sa *iba pang mga lugar na may mataas na panganib ang lahat ng lugar ng healthcare na hindi sakop ng AFL 21-08 at mga lugar ng pagtitipon tulad ng:

    • Emergency shelters
    • Cooling at heating centers
    • Homeless shelters
    • Local correctional facilities at detention centers
    • Long-term care settings at adult/senior care facilities.

    Tandaan: Bilang karagdagan sa patnubay sa seksyong ito, ang mga lugar na may mataas na panganib ay dapat tumingin din sa mga rekomendasyon ng CDPH para s kanilang partikular na uri ng pasilidad. Hanapin ang pinakabagong patnubay mula sa CDPH ayon sa uri ng lugar dito at sa ibaba:

    1Kabilang sa mga lugar ng healthcare na sakop ng AFL 21.08.8 ay ang General Acute Care Hospitals, Acute Psychiatric Hospitals, o Skilled Nursing Facilities (SNFs). Ang kawani ng mga ospital at SNF ay dapat sumunod sa lahat ng mga patnubay sa paghihipit sa pagbubukod, pagkuwarantina, at trabaho sa AFL. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang  Mga Responsibilidad at Patnubay ng Provider webpage ng County.

     Ang kawani o mga residente sa mga lugar na may mataas na panganib na na-dyagnose na may COVID-19 O may mga sintomas at naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19 ay dapat sumunod sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Nalalapat ang kinakailangang ito anuman ang katayuan sa pagbabakuna.

     Manatili sa bahay hanggang gumaling kayo at hindi na nakakahawa.

     • Karamihan sa mga taong may COVID-19 ay may banayad na sakit at maaaring gumaling sa bahay. 
     • Maingat na subaybayan ang inyong mga sintomas at magpagamot kung lumala ang mga sintomas. Lalong mahalaga na tawagan ang inyong doktor kung lumala ang inyong mga sintomas at kung kayo ay 60 taong gulang o mas matanda o may kondisyon tulad ng sakit sa puso, baga, o bato, diyabetis, mataas na presyon ng dugo, o mahinang immune system. Kayo ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng mas malubhang karamdaman. 
     • Huwag pumunta sa trabaho, sa paaralan, o sa mga pampublikong lugar. 

     Ang mga taong nasuring positibo sa COVID-19, anuman ang katayuan sa pagbabakuna, nakaraaang impeksyon o kawalan ng mga sintomas ay dapat:

     • Magbukod at manatili sa bahay ng hindi bababa sa 5 araw.
     • Maaaring matapos ang pagbubukod pagkatapos ng ika-5 araw kung walang mga sintomas o gumagaling ang mga ito at negatibo ang nakolekta na pagsusuri1 sa ika-5 araw o mahigit pa.
     • Kung hindi makapagpasuri o piniling hindi magpasuri, at walang mga sintomas o gumagaling ang mga ito, ang pagbubukod ay maaaring matapos pagkatapos ng ika-10 araw.
     • Kung mayroong lagnat, ang pagbubukod ay dapat magpatuloy hanggang gumaling ang lagnat.
     • Kung ang mga sintomas, maliban sa lagnat, ay hindi gumagaling, patuloy na magbukod hanggang gumagaling ang mga sintomas o hanggang pagkatapos ng ika-10 araw.
     • Magsuot ng maskara na may tamang kasya kapag may kasamang iba sa kabuuan na 10 araw, lalo na sa mga panloob na lugar.

     1 Kapag nagpasuri para matapos ang pagbubukod, inirerekomenda na gamitin ang antigen test (minsan tinatawag na rapid test) sa halip na PCR test.

     Mga Nakipagsalamuha nang Malapitan

     • Sabihin sa mga taong nakasalamuha ninyo nang malapitan na maaari silang nalantad sa COVID-19. Ang malaman ang pagkakalantad sa COVID-19 ay magpapahintulot sa inyong mga nakasalamuha nang malapitan na magpasuri, magbantay para sa mga sintomas, at mas lalong magprotekta sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay.

     Kung hindi nabakunahan O ganap na nabakunahan at kwalipikado para sa booster dose ngunit hindi pa nakatanggap ng isa:

     • Huwag dumalo sa trabaho ng hindi bababa sa 5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad.
     • Ang pagbubukod sa trabaho ay maaaring matapos pagkatapos ng ika-5 araw kung walang mga sintomas at negatibo ang nakolektang pagsusuri sa ika-5 araw o mahigit pa.
     • Kung hindi makapagpasuri o piniling hindi magpasuri, at walang mga sintomas, ang pagbubukod sa trabaho ay maaaring matapos pagkatapos ng ika-10 araw.
     • Sumunod sa patnubay ng CDPH sa pagmamaskara habang nasa trabaho.

     Kung ganap na nabakunahan at boosted (o hindi pa kwalipikado para sa booster dose):

     • Magpasuri kaagad kapag naabisuhan sa pagkakalantad.
     • Magpasuri muli sa 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad.

     Kung nagkaroon ng mga sintomas sa anumang oras, magpasuri at manatili sa bahay. Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19, sundin ang patnubay sa pagbubukod.

      

     Pagkakalantad Pagkatapos ng Kasalukuyang Impeksiyon

     Kung ang pagkakalantad ay nangyari sa isang lugar na mataas ang panganib at ang miyembro ng kawani ay kasalukuyang nahawaan ng COVID-19, ang pagbubukod sa trabaho ay hindi kinakailangan sa loob ng 90 araw pagkatapos na siya ay magkaroon ng COVID-19 anuman ang katayuan ng pagbabakuna, hangga’t ang indibidwal ay nananatiling walang sintomas.

     Kung hindi nabakunahan O ganap na nabakunahan at kwalipikado para sa booster dose ngunit hindi pa nakatanggap ng isa:

     • Magkuwarantina1 ng hindi bababa sa 5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad.
     • Ang pagkuwarantina ay maaaring matapos pagkatapos ng ika-5 araw kung walang mga sintomas at negatibo ang nakolektang pagsusuri sa ika-5 araw o mahigit pa.
     • Kung hindi makapagpasuri o piniling hindi magpasuri, at walang mga sintomas, ang pagkuwarantina ay maaaring matapos pagkatapos ng ika-10 araw.
     • Sumunod sa patnubay ng CDPH sa pagmamaskara habang nasa lugar na may mataas na panganib.

     Kung nagkaroon ng mga sintomas sa anumang oras, magpasuri at manatili sa bahay. Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19, sundin ang patnubay sa pagbubukod.

     1Ang pagkuwarantina ay kapag lumalayo ang taong nalantad sa isang nakakahawang sakit mula sa iba sakaling sila ay magkasakit. Ang lahat na nagkukuwarantina pagkatapos ng pagkakalantad sa COVID-19 ay dapat:

     • Manatili sa bahay
     • Ihiwalay ang inyong sarili mula sa iba sa inyong tahanan
     • Huwag pumayag na magkaroon ng mga bisita
     • Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon
     • Huwag maghanda o maghain ng pagkain sa iba.
     • Kung hindi kayo ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina sa bahay, tumawag sa 211 para sa impormasyon sa pabahay, pagkain, o iba pang mga serbisyong pangsuporta. 

      

     Pagkakalantad Pagkatapos ng Kasalukuyang Impeksiyon

     Kung ang pagkakalantad ay nangyari sa isang lugar na mataas ang panganib at ang residente ay kasalukuyang nahawaan ng COVID-19, ang pagkwarantina ay hindi kinakailangan sa loob ng 90 araw pagkatapos na siya ay magkaroon ng COVID-19 anuman ang katayuan ng pagbabakuna, hangga’t ang indibidwal ay nananatiling walang sintomas.

     Nakatanggap ng text at nagtataka kung ito ay lehitimo?

     Legitimate Text

     Kayo ay maaaring makontak kung kayo ay naging malapit sa taong may COVID-19 o kayo ay nasuring positibo. Protektahan ang inyong pamilya at kaibigan sa pagtugon kaagad. Kung nakatanggap kayo ng text mula sa 23393, sagutin ang text. Tumulong na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa California.

     Tingnan ang CDPH’s informational video at tingnan ang FAQs sa ibaba:

      • Kailangan namin na kayo ay magkumpleto ng isang COVID-19 survey sa pagsubaybay sa nakipagsalamuha.
      • Maaari naming kailangang mag-abiso sa inyo ng positibong pagsusuri at/o pagkakalantad sa COVID-19.
      • Magfa-follow-up din kami na alamin ang mga sintomas sa pamamagitan ng text upang malaman kung kayo ay may karamdaman.
      • Ito ay isang automated system na nilikha ng estado ng California. Ito ay ginamit upang suportahan kayo bilang bahagi ng COVID-19 na pagsisikap ng Santa Clara County sa pagsubaybay sa nakipagsalamuha.
      • Sa lalong madaling panahon na kayo ay tumugon, sa lalong madaling panahon na kayo ay makakakuha ng mahalagang impormasyon, payo, pagsusuri, at anumang suporta na inyong kailangan.
      • Ang pagiging alerto sa posibleng pagkakalantad sa COVID-19 ay makakatulong sa inyo na protektahan ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay mula sa pagkakalantad at sakit. Ang pagtugon sa text ay makakapigil sa inyo sa pagkalat ng sakit sa iba.

       
      CA Connected Logo - Keeping our families and communities healthy

       

      • Kung nakatanggap kayo ng text na may link mula sa numero ng telepono 233-93, ligtas na i-click ang link sa text.
      • Ang text ay nagtuturo sa inyo sa website ng estado ng California na tinatawag na California Connected sa caconnected.cdph.ca.gov. Ito ay ligtas na paraan upang magbahagi ng impormasyon sa amin.

       

      Nasa ibaba ang mga screenshot na matatanggap ng isang tao na hinihiling na magkumpleto ng survey:

       

      CA Connected Screenshots of Phone

      CA Connected Screenshots ng Telepono

      Screenshot #1

      Pagkakalarawan: Ito ang text na inyong matatanggap mula sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County.

      Hi Donald, ito ang iyong Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County na nakikipag-ugnayan sa iyo tungkol sa isang mahalagang isyu sa kalusugan. Mangyaring i-click ang link para ma-access ang iyong secure na mensahe. Ang iyong impormasyon ay pinapanatiling kumpidensyal at pinoprotektahan ng mga istriktong batas sa pagkapribado ng California.

      https://caconnected.cdph.ca.gov/?token=I2G4Z5E4H1&id=3A.

      Nos estamos comunicando con usted para compartir información importante sobre su salud. Para español, responda “2”.

       

      Screenshot #2

      Pagkakalarawan: Pagkatapos ninyong i-click ang link sa text, ito ang magiging unang pahina ng survey. Kayo ay hihilingin na ilagay ang inyong pangalan, zip code at petsa ng kapanganakan sa form.

      Caconnected.cdph.ca.gov

      Mangyaring ilagay ang inyong petsa ng kapanganakan at zip code upang kumpirmahin ang inyong pagkakakilanlan

      Pangalan: Donald

      Zip Code

      Petsa ng Kapanganakan

      [Continue button]

       

      Screenshot #3

      Pagkakalarawan: Pagkatapos ninyong i-click ang ‘continue’ button, kayo ay dadalhin sa susunod na pahina ng survey, kung saan maaari ninyong tingnan ang patakaran sa pagkapribado at magsimulang sumagot sa mga tanong sa survey.

      Caconnected.cdph.ca.gov

      Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay lubos na nagtatrabaho upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Makakatulong kayo sa amin sa pamamagitan ng pagsagot ng ilang mga mahahalagang katanungan. Ang mga sagot na inyong ibibigay ay makakatulong sa amin na kayo ay protektahan, ang mga tao sa inyong bahay, at inyong komunidad. At ang inyong mga sagot ay makakatulong din sa amin upang malaman kung paano kumakalat ang COVID-19 sa ating lugar.

      Kami AY HINDI hihiling ng inyong Social Security Number, kita, impormasyon ng credit card, mga password, o katayuan sa imigrasyon.

      “Tingnan ang Patakaran sa Pagkapribado” – pinapayagan kayo nito upang tingnan ang mga detalye ng inyong mga karapatan sa pagkapribado at paggamit ng impormasyon.

      “Magpatuloy” – umpisahan ang mga katanungan.

      [Continue button]

      [View Privacy Policy button]

      • Maaari kayong makatanggap ng mga link sa inyong telepono para sa mga Survey, FAQ, o ang Sistema ng Pagsubaybay ng Sintomas. Maaari kayong sumagot ng “STOP” sa anumang oras upang matigil ang pagtanggap ng mga mensahe.
      • Lahat ng impormasyon na nakolekta ay protektado at gagamitin lamang para sa mga layunin ng pampublikong pangkalusugan. Hindi kailanman hihilingin ang tungkol sa Social Security Number, impormasyon ng pagbayad, o katayuan sa imigrasyon ng isang indibidwal.
      • Mangyaring tingnan ang website ng CDPH upang higit pang matuto.

      Maaari kayong makatanggap ng isang text at pagkatapos ay isang tawag mula sa 916-262-7553 na may pagkakakilanlan ng tumatawag bilang "CA COVID TEAM." Ito ang aming COVID Support Team ng County ng Santa Clara na nagsisikap na tumawag sa inyo. Maaari kayong makatulong na protektahan ang inyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsagot ng tawag.

      Ang layunin ng tawag ay tiyaking mayroon kayo ng lahat ng inyong kailangan upang ligtas na manatili sa bahay at mapigilan ang pagkakalantad sa iba.

      Kung nasuri kayong positibo, kukumpirmahin ng aming COVID Support Team ang inyong pagkakakilanlan, tatanungin kayo kung ano ang inyong nararamdaman, at magtatanong ng ilang pangunahing mga katanungan upang matulungan kaming malaman ang inyong kaso.  Tatanungin namin tungkol sa mga taong nakasalamuha ninyo nang malapitan at maaaring nalantad. Sasagutin namin ang inyong mga katanungan at magbibigay ng impormasyon sa mga mapagkukunan at mga serbisyong pangsuporta.

      Upang matigil ang pagkalat ng virus sa inyong komunidad, ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ay sagutin ang aming tawag at manatili sa bahay kung inatasan na gawin ito. Kung nasuri kayong positibo at kasalukuyang nakakahawa o nakakaranas ng mga sintomas, ang pagpapanatili sa bahay ay makapagpigil sa pagkakahawa ng iba. Narito ang aming mga tagapagsubaybay sa nakipagsalamuha upang matulungan kayong manatiling ligtas sa bahay at makikipag-usap sa inyo tungkol sa anumang tulong na kailangan ninyo upang manatili sa bahay para sa tagal ng panahon na inirerekomenda namin. 

      Ang inyong pagkapribado ay napakahalaga sa amin, at ang anumang impormasyon na inyong ibibigay ay gagamitin lamang ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Hindi kailanman hihilingin sa inyo ang inyong social security number, pinansyal na impormasyon, o katayuan sa imigrasyon.

      Ang tawag na matatanggap ninyo ay magmumula sa 916-262-7553, na may lokasyon bilang Sacramento. Sasabihin ng Caller ID na ito ay ang CA COVID Team na tumatawag sa inyo. Kapag nakausap namin kayo, sasabihin namin na tumatawag kami mula sa Santa Clara County at papatunayan ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong kaarawan. Kailangan naming magtanong kung nasaan kayo at ang mga taong nakasalamuha ninyo. 

      Ang COVID Support Team ng Santa Clara County ay hindi kailanman hihiling sa inyo ng: 

      • impormasyon ng bangko, credit card, o sa pananalapi; 
      • pera, mga gift card, o paglilipat ng pera; 
      • mga numero ng Social Security; o 
      • katayuan sa imigrasyon.

      Kung nais ninyong suriin nang dalawang beses na ang COVID Support ng Santa Clara County nga ang tumatawag sa inyo, maaari kayong mag-hang up at tumawag sa amin sa 916-262-7553 upang mapatunayan na kami ang tumatawag. Kung tinatawagan ninyo ang numero na ginagamit namin upang tumawag sa inyo, ikokonekta kayo sa tagasubaybay sa nakipagsalamuha na itinalaga upang tumawag sa inyo. 

       Ang pagbubukod ay nangangahulugang manatili sa bahay, na walang pakikipagsalamuha sa iba, para sa isang tiyak na tagal ng panahon upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ang "pagbubukod" ay ginagamit para sa isang taong may positibong resulta ng pagsusuri o mga sintomas at malamang na nakakahawa.

       Ang lahat na nagbubukod ay dapat: 

       • Manatili sa bahay
       • Ihiwalay ang inyong sarili mula sa iba sa inyong tahanan
       • Huwag pumayag na magkaroon ng mga bisita
       • Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon
       • Huwag maghanda o maghain ng pagkain sa iba
       • Kung hindi kayo ligtas na makapagbukod sa bahay, tumawag sa 211 para sa impormasyon sa pabahay, pagkain, o iba pang mga serbisyong pangsuporta

       Ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 ay itinuturing na nakakahawa simula ng 2 araw bago nagsimula ang mga sintomas hanggang sa hindi bababa sa 5 araw pagkatapos magsimula ang sintomas KUNG ang mga sintomas ay gumaling AT ang naulit na pagsusuri ay negatibo. Kung nananatili ang mga sintomas sa ika-5 araw O ang indibidwal ay hindi nasuring negatibo pagkatapos ng paunang diagnosis, sila ay malamang maituturing pa rin na nakakahawa hanggang sa ika-10 araw mula nang magsimula ang mga sintomas AT hanggang walang lagnat ng hindi bababa sa 24 na oras nang hindi gumagamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat (tulad ng Tylenol o ibuprofen) AT pagbuti ng iba pang mga sintomas.

       Kung ang isang tao na nasuring positibo ay WALANG mga sintomas, ang taong iyon ay itinuturing na nakakahawa simula ng 2 araw bago nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri hanggang 5 araw pagkatapos nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri KUNG ang naulit na pagsusuri ay negatibo.

       Tingnan ang Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina ng CDPH para sa karagdagang impormasyon.

       Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay tumutukoy sa isang “nakipagsalamuha nang malapitan” bilang isang taong nasa parehong panloob na espasyo ng taong may COVID-19 (hal., sa bahay, eroplano, o clinic waiting room) ng pinagsamang kabuuang 15 minuto o mahigit pa sa loob ng 24 na oras na panahon habang ang kaso ay itinuturing na nakakahawa (tingnan ang FAQ “Kailan ba itinuturing na nakakahawa ang isang taong may COVID-19?”). 

       Kasama sa mga nakipagsalamuha nang malapitan ay ang mga taong nasa parehong panloob na espasyo ng nahawaang tao ng 15 minuto o mas matagal, pati na rin ang mga taong nasa parehong espasyo ng kaso sa loob ng maraming maiksing panahon na ang kabuuan ay hindi bababa sa 15 minuto sa loob ng isang 24 na oras na panahon. Halimbawa, kung sa 2 araw bago ang nahawaang tao ay nagkaroon ng mga sintomas o nasuring positibo, ang isang tao ay nagkaroon ng tatlong 5-minutong pakikipaghalubilo sa nahawaang tao sa loob ng 24 na oras, ang taong iyon ay maituturing na isang nakipagsalamuha nang malapitan.

       TANDAAN: Ang mga employer ay napapailalim sa Cal/OSHA Emergency Temporary Standards (ETS) na kahulugan ng nakipagsalamuha nang malapitan o, kung naaangkop, ang pamantayan ng Aerosol Transmissible Diseases (ATD). (Available ang ATD FAQs dito.) Sa ilalim ng ETS, ang “nakipagsalamuha nang malapitan” ay nangangahulugan bilang nasa loob ng 6 na talampakan ng kaso ng COVID-19 ng pinagsamang kabuuang 15 minuto o mahigit pa sa 24 na oras na panahon habang ang kaso ay itinuturing na nakakahawa. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa Cal/OSHA ETS. Ang mga employer ay hindi kinakailangan na gumamit ng kahulugan ng CDPH sa nakipagsalamuha nang malapitan.

       Anuman ang katayuan sa pagbabakuna, hinihimok ng County ng Santa Clara ang publiko na magpasuri para sa COVID-19 kapag nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19, kapag natukoy bilang isang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso at tuwing inirerekomenda ng CDPH. Gayunpaman, kung kayo ay kamakailang nahawaan ng COVID-19, hindi ninyo kailangan na muling magpasuri para sa COVID-19 sa 90 araw pagkatapos na nagkaroon ng COVID-19 maliban kung nagkaroon kayo ng mga panibagong sintomas.

       Sa pangkalahatan, ang County ay nagrerekomenda ng pagsusuri 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kung kayo ay may patuloy na pagkakalantad sa isang kaso at hindi makakapaghiwalay ng inyong sarili mula sa kanila, sundin ang patnubay sa pagsusuri sa itaas at kumuha ng karagdagang pagsusuri sa ika-5 araw pagkatapos makumpleto ng kaso ang kanilang panahon ng pagbubukod.

       Ang up to date ay nangangahulugan sa taong nakatanggap ng lahat ng mga inirekomendang bakuna sa COVID-19, kabilang ang anumang (mga) dosis ng booster kapag kwalipikado.

       Ang ganap na nabakunahan ay nangangahulugan sa taong nakatanggap ng kanilang pangunahing serye ng mga bakuna sa COVID-19.

       Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Manatiling Up to Date sa Inyong mga Bakuna ng CDC.

       Ang mga indibidwal na nakakaranas ng mga sintomas na katulad ng COVID-19, hindi alintana kung sila ay dating nagkaroon ng COVID o hindi, ay dapat magpasuri. Habang may mga sintomas, ang mga indibidwal ay hindi dapat dumalo sa mga kaganapan o pagtitipon o bumisita sa mga lugar ng pagtitipon, anuman ang mga resulta ng kanilang pagsusuri. Tingnan ang CDPH para sa karagdagang impormasyon.

       Patnubay sa Pagbibiyahe at Pagtitipon

       Kung bumibiyahe, mangyaring kumonsulta sa patnubay ng CDC sa pagsusuri para sa domestic na pagbibiyahe at internasyonal na pagbibiyahe. Kung nagtitipon o nagpaplano ng isang kaganapan, mangyaring kumonsulta sa Patnubay para sa mga Pagtitipon ng CDC.

       Para maghanap ng mga lokasyon ng pagsusuri at mag-iskedyul ng appointment, mangyaring bumisita sa  www.sccfreetest.org.

       Inirerekomenda  na ang mga taong nahawaan ng SARS-CoV-2 ay muling magpasuri upang itigil ang pagbubukod na nailarawan sa patnubay sa pagbubukod. Pagkatapos itigil ang pagbubukod, ang mga taong kasalukuyang nahawaan ng SARS-CoV-2 ay hindi na kailangang muling magpasuri sa loob ng 90 araw pagkatapos na magkaroon sila ng SARS-CoV-2 maliban kung namumuo sila ng mga bagong sintomas.

       Inirerekomenda na ang mga tao ay gumamit ng antigen test para matapos ang pagbubukod. Tingnan ang mga patnubay ng CDPH para sa karagdagang impormasyon.

       Para sa mga Manggagawa sa Healthcare: Mangyaring tingnan ang AFL 21-08 para sa patnubay sa pagsusuri para sa mga manggagawa sa healthcare sa ospital at skilled nursing facilities. Para sa iba pang mga lugar ng healthcare, tingnan ang mga Patnubay sa COVID-19 para sa Kawani at mga Residente sa mga Lugar na may Mataas na Panganib.

       Kung wala kayong mga sintomas ng COVID-19, hindi alintana kung kayo o hindi kayo nakipagsalamuha nang malapitan, kailangan lang ninyong hintayin ang mga resulta ng inyong pagsusuri. Hindi ninyo kailangang sundin ang mga hakbang sa pagbubukod habang hinihintay ninyo ang inyong mga resulta.

       Kung magkaroon kayo ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19, at ang mga ito ay mga bagong sintomas na hindi ninyo karaniwang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay, sa gayon maaari kayong may COVID-19 at dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Pagkuwarantina sa Bahay, kahit na kayo ay up-to-date sa mga pagbabakuna sa COVID-19.

       Ang dalawa o higit pang indibidwal na may COVID-19 ay maaaring ligtas na makapagbukod sa parehong silid o pisikal na espasyo. Sa mga lugar ng pagtitipon sa healthcare at sa hindi healthcare kung saan ang mga limitasyon sa espasyo ay maaaring hindi pumayag ng mga indibidwal na silid sa pagbubukod, ang pagbubukod sa mga indibidwal na positibo sa COVID-19 sa mga grupo o “pangkat” ay isang mahalagang pamamaraan sa pagkontrol ng impeksyon.

       Inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County na sundin ninyo ang patnubay ng CDC sa domestic na pagbibiiyahe at internasyonal na pagbibiyahe.

       Ang pinakamahalagang pag-iingat sa kaligtasan na maaaring gawin ng sinuman laban sa COVID-19 ay manatiling up-to-date sa lahat ng inirekomendang pagbabakuna sa COVID-19. Hinihimok ng opisyal ng Pangkalusugan ng County ang lahat na ganap na magpabakuna at magpa-booster kapag kwalipikado, at para sa mga taong hindi nabakunahan na magpatuloy na gumawa ng naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan.

       Ang ilang tao ay nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit ng COVID-19 kaysa sa iba. Sa partikular, ang mga mas matatandang adult na hindi nabakunahan at ang mga taong hindi nabakunahan na may iba pang kondisyon sa kalusugan ay mas malamang na magkakaroon ng mas malubhang sintomas at mangangailangan ng mas masinsinang pangangalagang medikal.

       Batay sa nalalaman namin ngayon, ang mga sumusunod na mga taong hindi nabakunahan ay nasa mataas na panganib sa matinding karamdaman mula sa COVID-19:

       • Mga taong hindi nabakunahan na may edad na 50 taong gulang at mas matanda
       • Mga taong hindi nabakunahan na nakatira sa isang nursing home o pasilidad ng long-term care
       • Mga taong hindi nabakunahan na nasa lahat ng edad na may iba pang medikal na kondisyon, lalo na kung hindi maayos na nakokontrol, kabilang ang:
        • Matagal na sakit sa baga o katamtaman hanggang sa malubhang hika
        • Mga malubhang kondisyon sa puso
        • Nakompromisong imyunidad
         • Maraming kondisyon ang maaaring maging sanhi na magkaroon ang isang tao ng nakompromisong imyunidad, kabilang ang paggamot sa kanser, paninigarilyo, bone marrow o organ transplantation, kakulangan sa imyunidad, hindi gaanong nakokontrol na HIV o AIDS, at matagal na paggamit ng corticosteroids at iba pang mga gamot na nagpapahina sa imyunidad
        • Malubhang labis na katabaan (indeks ng laki ng katawan [BMI] na 40 o higit pa)
        • Diyabetis
        • Matagal na sakit sa bato na sumasailalim sa dialysis
        • Sakit sa atay
       • Mga taong buntis na hindi nabakunahan.

       Mariing hinihikayat ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ang mga taong hindi nabakunahan na nasa mas mataas na panganib ng malubhang karamdaman na manatili sa bahay hanggang sa sila ay up-to-date sa kanilang pagbabakuna sa COVID-19, na dapat nilang gawin sa lalong madaling panahon.

       Bilang karagdagan, sundin ang pangkalahatang patnubay na ito:

       • Madalas na hugasan ang inyong mga kamay ng sabon at tubig, umubo sa isang tisyu o sa inyong siko, at iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong, o bibig.
       • Lumayo sa mga taong may sakit.
       • Magpahinga nang lubusan, uminom ng maraming likido, kumain ng malusog na pagkain, at bawasan ang stress upang mapanatiling malakas ang inyong kaligtasan sa sakit.
       • Sundin ang mga rekomendasyon ng CDC para sa paggamit ng personal na kagamitang pangproteksiyon (PPE).
       • Kung hindi kayo up-to-date sa inyong pagbabakuna sa COVID-19, iwasan ang mga hindi-mahalagang pagbisita sa mga ospital, mga pasilidad ng long term care, o mga nursing home, o iba pang mga lugar na may mga madaling magkasakit na populasyon. Kung dapat kayong bumisita sa isa sa mga pasilidad na ito, limitahan ang inyong oras doon, magsuot ng panakip sa mukha, at limitahan ang paghalubilo sa mga pasyente at empleyado ng pasilidad.

       Para sa karagdagang impormasyon sa mga grupo na nasa panganib para sa malubhang sakit, bumisita sa COVID-19 Information for Specific Groups of People webpage ng CDC.

       Ang Opisyal sa Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay mariing nagrerekomenda na ang lahat ng tao ay magsuot ng mga panakip sa mukha kapag nasa mga panloob na lugar. Sa Santa Clara County, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha kapag kinakailangan sa ilalim ng mga panuntunan sa mga panakip sa mukha ng Estado ng California. Para sa impormasyon tungkol sa mga kinakailangan na ito, mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Maskara sa Mukha ng CDPH.

       Ang pagpapasuso ay nagpakita ng maraming benepisyo para sa parehong mga sanggol at mga magulang na nagpapasuso. Gayunpaman, kung ang isang magulang ay mayroong COVID-19, mayroong isang malaking panganib na kumalat ang COVID-19 mula sa magulang patungo sa sanggol.

       Ang desisyon kung magpapasuso ay kumplikado at personal, at mayroong mga opsyon upang mabawasan ang panganib ng COVID para sa sanggol habang patuloy na nagsususo:

       • Ang magulang ay maaaring pumili na magpatuloy sa pagpapasuso sa panahon na sila ay nakakahawa ng COVID-19 at mabawasan ang panganib sa sanggol sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuot ng panakip sa mukha, madalas na paglinis ng kamay bago at pagkatapos ng pagpapasuso, at bawasan ang kabuuang oras na nasa loob ng 6 na talampakan ng sanggol kung maaari.
       • Ang magulang na nagpapasuso ay maaaring pumili na mag-pump at ibang adult ang magpapainom sa sanggol gamit ang bote na may gatas mula sa suso ng ina sa panahon na inatasan na magbukod ang magulang na positibo sa COVID. Ang kalinisan sa kamay at pagsunod sa mga tagubilin sa paglilinis ng mga parte ng pump, mga bote, at iba pang mga kagamitan sa pagpapainom sa sanggol ay maaaring mas lalong makapagpabawas ng panganib.
       • Ang isa pang opsyon ay ang pag-pump upang mapanatili ang daloy ng gatas sa panahon na inatasan ang magulang na positibo sa COVID na magbukod at ibang adult ang magbigay ng pormula na nasa bote sa sanggol ("pump and dump.")
       • Panghuli, ang isang magulang ay maaaring pumili na ihinto ang pagpapasuso sa panahon na sila ay nagbubukod para sa COVID-19 upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kahit na hindi sila makapagpasuso pagkatapos ng pagbubukod.

       Ilang mga karagdagang pagsasaalang-alang para sa pagpapasuso kapag ang magulang ay na-dyagnose na may COVID-19:

       • Ang mga sanggol at bata sa pangkalahatan ay nagpakita na may mas malumanay na karamdaman kapag may sakit na COVID-19 at may pinakamababang panganib na mamatay sa anumang pangkat ng edad.
       • WALANG katibayan na ang gatas ng ina mismo ay maaaring magkalat ng COVID-19.
       • Ang mga maskara at panakip sa mukha ay makabuluhang nakakabawas ng dami ng virus na ibinubuga sa hangin ng isang nahawaang tao.

       Makipag-usap sa doktor, nars, o sa isang lactation consultant kung mayroon kayong mga partikular na katanungan tungkol sa inyong mga sitwasyon at pagpapasuso sa panahon ng impeksyon ng COVID-19.

       Tandaan: Ang mga buntis na taong walang COVID-19 ay mahigpit na hinihimok na manatiling up-to-date sa mga pagbabakuna sa COVID-19.  Ang CDC at FDA ay hindi pa nakapagtukoy ng anumang mga inaalala sa kaligtasan para sa mga buntis na nabakunahan o para sa kanilang mga sanggol, ngunit ang hindi nabakunahan na mga buntis ay partikular na nasa mataas ang panganib para sa matinding sakit sa COVID-19.

       Ilan sa mga variant ay mas madaling kumalat o hindi tinatablan ng paggamot o pagbabakuna. Higit pang impormasyon tungkol sa mga variant na natuklasan sa Santa Clara County ay matatagpuan dito.

       Tulad ng lahat ng variant ng COVID, ang pinakamahusay na paraan para maprotektahan ang inyong sarili at mga mahal sa buhay ay ang:

       1. Magpabakuna at magpa-booster;
       2. Magsuot ng inyong maskara sa mga panloob na lugar;
       3. Magpasuri kung mayroon kayong mga sintomas; at
       4. Manatili sa bahay kung may sakit kayo.

       ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.