Mga Patnubay sa COVID-19

Huling update ng nilalaman: 3/8/24

Noong Enero 9, 2024, ang California Department of Public Health (CDPH) ay nagpalabas ng bagong mga rekomendasyon sa pagbubukod at pagkuwarantina para sa masa upang pagtuunan ang pagprotekta sa mga pinakahigit ang panganib sa malubhang sakit habang binabawasan ang paggambala sa lipunan na hindi proporsiyonal sa mga rekomendasyon para mapiligan ang iba pang mga endemic respiratory viral infection. Ang binagong patnubay ay nagrerekomenda na ang mga taong may COVID-19 ay bumukod hanggang sila ay walang lagnat ng hindi bababa sa 24 oras nang walang paggamit ng mga gamot na pampababa sa lagnat at ang kanilang sintomas ay banayad at gumiginhawa. Ang patnubay ay nagrerekomenda rin na ang mga taong may COVID-19 ay magpatuloy na magsuot ng maskara sa paligid ng iba at iwasan ang pakikisalamuha sa mga taong nasa mas mataas na panganib ng malubhang COVID-19 sa kabuuang 10 araw.

Habang ang Santa Clara County ay gumagawa ng mga hakbang upang umayon sa mga bagong patnubay sa pagbubukod, ang County Public Health Department ay gusto ang ating komunidad na magkaroon ng kamalayan na ang pinakamahusay na siyentipikong impormasyon ay nagbabanggit pa rin na ang mga indibidwal na may COVID-19 ay maaaring makahawa sa loob ng 10 araw pagkatapos silang magkasakit o masuring positibo. Bilang dagdag, ang COVID-19 ay nagpapatuloy na maging sanhi ng higit na mga hospitalisasyon at mga pagkamatay sa Santa Clara County kumpara sa trangkaso o RSV. Dahil sa patuloy na panganib ng pagkalat ng COVID-19, sa mga pagkakataon na ang mga benepisyo ay nilalamangan ang mga pinsala, ang mga indibidwal ay maaaring pag-isipan na gumamit ng karagdagang mga pampatong na proteksiyon kung maaaring gawin, tulad ng pagpapalakas ng panloob na ventilation at filtration, pagtatrabaho mula sa tahanan, at pag-iwas sa mga malalaking pagtitipon na nasa panloob na lugar.

 

  Mga Alituntunin sa COVID-19

   • Manatili sa tahanan kung ikaw ay mayroong sintomas ng COVID-19 hanggang ikaw ay walang lagnat ng 24 oras nang walang ginagamit na pampababa sa lagnat AT ang iba pang sintomas ng COVID-19 ay banayad at gumiginhawa.
    • Kung ikaw ay walang sintomas, dapat mo pa rin na sundin ang mga rekomendasyon sa ibaba upang mabawasan na malantad ang iba.
   • Magsuot ng maskara kung ikaw ay nasa paligid ng ibang tao sa panloob na lugar ng 10 araw pagkatapos na ikaw ay magkasakit (o 10 araw pagkatapos na ikaw ay masuring positibo, kung ikaw ay walang sintomas).
    • Maaari mong tanggalin ang iyong maskara nang mas maaga sa ika-10 na araw kung ikaw ay nasuring negatibo ng dalawang beses ng isang antigen test, na mayroong hindi bababa sa isang araw na pagitan sa mga pagsusuri.
   • Iwasan ang pakikisalamuha sa mga tao na mayroong mas mataas na panganib sa malubhang COVID-19 ng 10 araw. Kabilang dito ang mga matatanda, mga naninirahan sa congregate care facilities, at mga tao na may mga mahina na immune system o mga medikal na kondisyon na inilalagay sila sa mas mataas na panganib sa malubhang sakit.

   Kung ikaw ay mayroong banayad o katamtaman na sintomas, ang isang healthcare provider ay maaaring magpasiya na ikaw ay kwalipikado para sa paggamot sa COVID-19. Kausapin ang iyong doktor sa lalong madaling panahon tungkol sa paggamot sa COVID-19 kung ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit. Ang mga libreng opsiyon sa paggamot ay available, anuman ang katayuan sa imigrasyon o insurance.

   Huwag ipagpaliban ang pagpapagamot sa COVID-19 - ito ay gumagana nang mahusay kung naibigay sa lalong madaling panahon pagkatapos masuri na positibo.

   Kumuha agad ng medikal na tulong kung ikaw ay nagsisimulang makaramdam na mas nagkakasakit, lalo na kung ikaw ay hirap sa paghinga, may patuloy na pagsakit ng dibdib, nagsisimulang makaramdam ng pagkalito, hindi mapanatili na gising, o nagiging kulay asul ang mga labi o mukha.

   Ang Public Health Department ay gusto ang ating komunidad na magkaroon ng kamalayan na ang pinakamahusay na siyentipikong impormasyon ay nagbabanggit pa rin na ang mga indibidwal na may COVID-19 ay maaaring makahawa sa loob ng 10 araw pagkatapos silang magkasakit o masuring positibo. Bilang dagdag, ang COVID-19 ay nagpapatuloy na maging sanhi ng higit na mga hospitalisasyon at mga pagkamatay sa Santa Clara County kumpara sa trangkaso o RSV. Dahil sa patuloy na panganib ng pagkalat ng COVID-19, ang mga taong may COVID-19 ay maaaring pag-isipan na gumamit ng karagdagang mga pampatong na proteksiyon sa loob ng 10 araw pagkatapos na magkasakit sa mga sitwasyon kung saan ang mga benepisyo ay nilalamangan ang mga pinsala. Ang mga karagdagang pampatong na proteksiyon na ito ay maaaring kabilang ang pagpapataas ng panloob na ventilation at filtration, pagtatrabaho mula sa tahanan, at pag-iwas sa malalaking pagtitipon na nasa panloob na lugar.

   • Magsuot ng maskara at magpasuri agad – bisitahin ang webpage sa pagsusuri ng County upang makahanap ng isang lugar ng pagsusuri na malapit sa iyo o kumuha ng libreng mga home test.
   • Habang ikaw ay naghihintay para sa iyong mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19, manatili sa tahanan hanggang ikaw ay walang lagnat ng 24 oras nang walang ginagamit na gamot sa pampababa ng lagnat at ang iba pang sintomas ay gumiginhawa.
   • Bantayan ang iyong sintomas nang maigi at kumuha ng medikal na pangangalaga kung ikaw ay mas lumalala ang pakiramdam, lalo na kung ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit.

   Kung ikaw ay nasuring positibo sa COVID-19, sundin ang mga patnubay sa itaas.

   Kung ikaw ay nasuring negatibo sa COVID-19, ikaw ay maaaring bumalik sa mga normal na aktibidad sa oras na ikaw ay walang lagnat ng 24 oras (nang walang ginagamit na gamot sa pampababa ng lagnat) at ang iba pang sintomas ay banayad at gumiginhawa. Kung ikaw ay nasuring negatibo ng isang antigen test, ikaw ay dapat masuri muli sa susunod na araw. Kung may bagong sintomas na mabuo, manatili sa tahanan at magpasuri muli.

   • Pag-isipan na magpasuri sa loob ng 5 araw pagkatapos ng huling pakikisalamuha nang malapitan sa isang may kaso ng COVID-19 at bago makipagsalamuha sa mga taong nasa mas mataas na panganib.
    • Kung ikaw ay nasa mas mataas na panganib sa malubhang sakit o nakasalamuha ang mga taong nasa mataas na panganib ng malubhang sakit, ikaw ay dapat na magpasuri sa loob ng 5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad.
   • Magsuot ng maskara sa panloob na lugar kung ikaw ay nasa paligid ng mga taong nasa mas mataas na panganib sa malubhang sakit sa loob ng 10 araw pagkatapos ng huling pakikisalamuha nang malapitan sa isang may kaso ng COVID-19.
   1. Ang gabay sa itaas ay nakaayon sa mga patnubay ng California Department of Public Health. Sumangguni sa mga patnubay na ito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga rekomendasyon sa itaas.
   2. Sa lugar ng trabaho, ang mga employer ay napapailalim sa Cal/OSHA COVID-19 Prevention Non-Emergency Regulations o sa ilang lugar ng trabaho ang Cal/OSHA Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard, at dapat sumangguni sa mga regulasyong iyon para sa mga karagdagang naaangkop na kinakailangan.
   3. Ang patnubay na ito ay HINDI nalalapat sa mga healthcare providerso pasyente/residente sa anumang uri ng healthcare facility. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Mga Mapagkukunan sa COVID-19 para sa mga Providers.

    

   Mga Madalas na Katanungan

    Kung nakatanggap ka ng text mula sa numero ng telepono na 233-93 na may link sa survey, ito ang County of Santa Clara Public Health Department na nakikipag-ugnayan sa iyo upang magtanong tungkol sa iyong nararamdaman at magbigay ng impormasyon tungkol sa paggamot sa COVID-19 at iba pang mapagkukunan. Ligtas na mag-click sa link sa text message na ito.

    Ang iyong pagkapribado ay napakahalaga sa amin, at anumang impormasyon na iyong ibibigay ay gagamitin lamang ng Public Health Department upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Hindi kailanman hihilingin sa iyo ang iyong social security number, impormasyon sa pananalapi, o katayuan sa imigrasyon.

    Nasa ibaba ang mga screenshot kung ano ang magiging hitsura ng text message at survey:

    CA Connected Screenshots

    Paglalarawan: Ipinapakita ng mga larawang ito ang text message at survey na iyong matatanggap mula sa County ng Santa Clara Public Health Department.

    Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang video na ito mula sa CDPH.

    Ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 at mayroong sintomas ay posibleng makahawa mula 2 araw bago nagsimula ang sintomas hanggang 10 araw pagkatapos magsimula ang sintomas.

    Ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 at walang sintomas ay posibleng makahawa mula sa 2 araw bago ang petsa ng kanilang unang positibong pagsusuri sa COVID-19 at hanggang 10 araw pagkatapos ng petsa ng kanilang unang positibong pagsusuri.

    Ang Public Health Department ay gusto ang ating komunidad na magkaroon ng kamalayan na ang pinakamahusay na siyentipikong impormasyon ay nagbabanggit pa rin na ang mga indibidwal na may COVID-19 ay maaaring makahawa sa loob ng 10 araw pagkatapos na sila ay magkasakit o masuring positibo. Bilang dagdag, ang COVID-19 ay nagpapatuloy na maging sanhi ng higit na mga hospitalisasyon at mga pagkamatay sa Santa Clara County kumpara sa trangkaso o RSV. Dahil sa mga dahilan na ito, ang mga tao na mayroong COVID-19 ay dapat na sumunod sa lahat ng mga patnubay para sa mga tao na nasuring positibo at maaaring pag-isipan na gumamit ng karagdagan na mga pampatong na proteksiyon sa loob ng 10 araw pagkatapos na magkasakit sa mga sitwasyon na ang mga benepisyo ay nilalamangan ang mga pinsala. Ang mga karagdagang pampatong na proteksiyon na ito ay maaaring kabilang ang pagpapataas sa panloob na ventilation at filtration, pagtatrabaho mula sa tahanan, at pag-iwas sa mga malalaking pagtitipon na nasa panloob na lugar.

    Para sa mga maliliit na panloob na lugar (tulad ng mga tahanan, mga waiting room ng klinika, o mga eroplano), ang sinuman na nasa panloob na lugar sa parehong oras ng isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 at mayroong sintomas sa pinagsama-samang kabuuang 15 minuto o higit pa sa loob ng 24 oras ay tinuturing na isang nakasalamuha nang malapitan.

    Para sa mga malalaking panloob na lugar (tulad ng mga malalaking retail store, mga warehouse, o panloob na mga concert venue), ang sinuman na nasa 6 na talampakan ng isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 at mayroong sintomas sa pinagsama-samang kabuuang 15 minuto o higit pa sa loob ng 24 oras ay tinuturing na isang nakasalamuha nang malapitan.

    Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang kahulugan ng “nakasalamuha nang malapitan” ayon sa California Department of Public Health.

    Ang ilang mga tao ay nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit na COVID-19 kaysa sa iba. Sa partikular, ang mga mas nakatatanda, mga taong immunocompromised, at mga taong may pinagbabatayan na mga kondisyong pangkalusugan ay mas malamang na magkaroon ng mas malubhang sintomas at nangangailangan ng higit pang pangangalagang medikal, lalo na kung hindi sila nabakunahan.

    Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang People with Certain Medical Conditions webpage ng CDC.

    Upang matuto pa tungkol sa COVID-19, bisitahin ang COVID-19 Homepage ng CDC o ang COVID-19 Resources webpage ng CDPH.

    Mga Patnubay para sa mga Negosyo at Lugar ng Trabaho

    Ang mga negosyo sa Santa Clara County ay responsable sa paggawa ng mga hakbang upang protektahan ang kalusugan ng kanilang mga manggagawa at kustomer. Lahat ng mga negosyo at lugar ng trabaho sa Santa Clara County ay napapailalim sa mga kinakailangan sa Cal/OSHA COVID-19 Prevention Non-Emergency Regulations, o sa mga lugar ng trabaho ang Cal/OSHA Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard, at dapat sumangguni sa mga regulasyong iyon para sa mga naaangkop na kinakailangan.

    Ang mga panakip sa mukha ay dapat isuot sa mga partikular na panahon at sa mga partikular na lugar sa pagpapatupad ng Kautusan sa Pangkalusugan na Kinakailangan ng Paggamit ng Face Masks sa mga Patient Care na Lugar sa Health Care Delivery Facilities sa Designated Winter Respiratory Virus Period ng County at Cal/OSHA.

    Ang patnubay sa ibaba ay HINDI sinasaklaw ang mga negosyo at mga employer na nasa healthcare settings.

    Para sa mga impormasyon sa mga kinakailangan na nauugnay sa COVID-19 para sa mga healthcare facilities, sumangguni sa Mga Mapagkukunan sa COVID-19 para sa mga Providers.

     

     Tingnan ang Cal/OSHA COVID-19 Prevention Non-Emergency Regulations at nauugnay na FAQs para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan ng mga employer na nauugnay sa pagsusuri sa COVID-19, pagkalantad, at pagbubukod.

     Kung sakaling nagpositibo sa pagsusuri ang isang manggagawa para sa COVID-19, dapat sundin ng mga employer ang mga kinakailangan na nakabalangkas sa Cal/OSHA COVID-19 Prevention Non-Emergency Regulations o, kung naaangkop, ang Cal/OSHA Aerosol Transmissible Diseases (ATD) Standard.

     Ang mga employer ay dapat ding sumangguni sa webpage ng California Department of Public Health (CDPH) na Pagtugon sa COVID-19 sa Lugar ng Trabaho para sa mga Employer para sa karagdagang patnubay.

     Hindi hinihikayat ng County ng Santa Clara ang mga employer na humiling ng medical note mula sa doktor o healthcare provider para sa clearance upang makabalik sa trabaho pagkatapos magkaroon ng COVID-19 ang isang manggagawa.

     Dapat sundin ng mga negosyo at mga employer sa non-healthcare na lugar ang mga kinakailangan ng Cal/OSHA, kabilang ang mga kinakailangan sa pag-ulat ng COVID-19 outbreaks sa Cal/OSHA. Para sa mga karagdagang impormasyon, sumangguni sa Cal/OSHA COVID-19 Prevention Non-Emergency Regulations at nauugnay na FAQs.

     Karamihan sa mga non-healthcare na negosyo ay hindi na inaatas ng batas na mag-ulat ng mga kaso ng COVID-19 o outbreak sa mga kawani sa Public Health Department. Gayunpaman, ang mga negosyo ay maaaring kusang-loob na mag-ulat ng malalaking outbreak ng 20 o higit pang mga kaso sa pamamagitan ng pagtawag sa Communicable Disease Prevention and Control Program ng Public Health Department sa (408) 885-4214.

     Sa panahon ng outbreak, maaaring kailanganin ang mga karagdagang layer ng proteksyon upang mahinto ang pagkahawa. Mahalagang kilalanin at masuri ang lahat ng potensyal na nalantad na mga indibidwal anuman ang kanilang katayuan sa pagbabakuna. Mahalaga rin na suriin ang mga panloob na plano sa pagtugon sa COVID-19, tukuyin ang mga patuloy na panganib sa COVID-19 sa lugar ng trabaho, at tukuyin kung anong mga karagdagang hakbang sa pagpapagaan ang maaaring kailanganin.

     Kung ang iyong negosyo ay nakakaranas ng isang outbreak at ikaw ay nangangailangan ng suporta sa pag-unawa ng patnubay sa COVID-19 o gusto ng karagdagan na teknikal na tulong mula sa Public Health, mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected].

     Patnubay para sa Sistema ng Bentilasyon at Air Filtration

     Bisitahin ang sccphd.org/saferair upang matutunan kung paano pahusayin ang panloob na hangin sa iyong negosyo o sumangguni sa mga karagdagang mapagkukunan sa ibaba.

      

     Karagdagang mga Patnubay at Mapagkukunan

     Mga Patnubay sa mga Paaralan at Childcare

      1. Ang mga paaralan at childcare providers ay dapat agarang ipaalam sa Public Health Department kung hindi bababa sa 5% ng kanilang populasyon sa paaralan - na may pinakamababang bilang na 5 na maysakit na mga mag-aaral at tauhan - ang iniulat na may pinaghihinalaan o nakumpirmang may impeksiyon sa COVID-19 sa loob ng 14 na araw.
      • Ang mga paaralan ay hinihikayat na gamitin ang Designee Reporting Calendar Spreadsheet para subaybayan ang porsiyento ng mga pinaghihinalaan o nakumpirmang kaso sa populasyon ng kanilang paaralan sa loob ng 14 na araw.  Panoorin ang  7-minute tutorial kung paano gamitin ang Designee Reporting Calendar.
      • Para mag-ulat ng mga kasong COVID-19:
       • Kung WALA kang umiiral na SPOT account na naka-link sa lokasyon kung saan ka nag-uulat, magsumite ng SPOT Intake Form para iulat ang impormasyon ng kaso.
       • Kung mayroon kang umiiral na SPOT account na naka-link sa lokasyon kung saan ka nag-uulat, maaari mong iulat ang impormasyon ng kaso sa pamamagitan ng pag-login sa SPOT at iuulat ang mga kaso ng direkta sa Location Account. Mangyaring i-click ang “Existing Users” para mag-log in at pumunta sa seksiyon ng “Report Cases and Contacts” sa SPOT para isumite ang impormasyon ng bagong kaso sa naaangkop na lokasyon sa listahan ng drop-down.
      1. Cal/OSHA COVID-19 Prevention Non-Emergency Regulations.  
      2. Kinakailangan na iulat ng mga childcare providers ang mga outbreak sa kanilang Regional Licensing Office.

      Ang outbreak ng COVID-19 ay tinutukoy ng CDPH na hindi bababa ng tatlong nakumpirmang mga kaso ng COVID-19 na iniulat sa loob ng 7 araw sa mga taong naka-link sa epidemya sa lugar at hindi kilalang nakasalamuha ng malapitan sa bawat isa sa anumang iba pang imbestigasyon ng kaso.

      Bentilasyon at Kalidad ng Hangin

       

      Mga Mapagkukunan upang Mag-ulat sa SPOT 

      Shared Portal for Outbreak Tracking (SPOT)

      ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.