Mga Bakuna, Pagsusuri, at Paggamot para sa COVID-19

Last content update: 9/15/23

Mga Bakuna sa COVID-19

Matuto pa tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 at gumawa ng appointment.

Pagsusuri sa COVID-19

Maghanap ng mga lugar ng pagsusuri sa PCR at antigen na malapit sa iyo at kumuha ng mga libreng home test kit.

Paggamot sa COVID-19

Nasuri ka bang positibo sa COVID-19? Maging mas maginhawa ang pakiramdam. Matuto pa tungkol sa mga libreng paggamot sa COVID-19.

Kung wala kang health insurance, maaari ka pa ring magpasuri, mabakunahan, at magamot para sa COVID-19.

Bisitahin ang Pharmacy/Drop-in COVID-19 Services webpage para matuto pa tungkol sa mga opsyon sa pagsusuri at pagbabakuna na available sa lahat - anuman ang katayuan sa imigrasyon o insurance.

Kung ikaw ay walang healthcare provider o health insurance, tumawag sa Patient Access Department ng County sa 1 (866) 967-4677.

  Ang mga indibidwal na kwalipikado na mabakunahan ay hinihikayat, ngunit hindi kinakailangan na makipag-ugnayan sa kanilang healthcare system upang gumawa ng appointment.

  Kung wala kang healthcare provider, sumangguni sa mga opsyon sa ibaba.

  Valley Specialty Center

  Kahit sino ay maaaring mag-book ng appointment upang mabakunahan ng Santa Clara Valley Healthcare, hindi alintana kung mayroon silang health insurance

  Maghanap ng Parmasya

  Gumawa ng appointment sa isang parmasya.

  Maghanap ng Drop-in Clinic

  Maghanap ng klinika na hindi nangangailangan ng mga appointment.

   Available na ngayon ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga indibidwal na may edad 6 na buwan at pataas!

   Ang bilang ng mga bakuna na iyong kailangan ay depende sa iyong edad at tatak ng bakuna. Mag-click dito upang malaman kung gaano karaming mga dosis ang iyong kailangan, at kung gaano katagal ka dapat maghintay sa pagitan ng mga dosis.

   Ang mga bakunang COVID-19 ay ligtas at mabisa, at ang mga side effect ay halos banayad. Ang mga taong tumatanggap ng pangunahing serye ng bakuna para sa COVID-19 at lahat ng inirerekomendang booster dose ay may mas mababang panganib na magkaroon ng malubhang karamdaman, hospitalisasyon, at kamatayan mula sa COVID-19.

   Bisitahin ang Mga Bakuna para sa COVID-19 at Manatiling Napapanahon sa mga Bakuna sa COVID-19 na mga webpage ng CDC para sa higit pang impormasyon sa mga paksa tulad ng:

   • Pagiging kwalipikado sa bakuna
   • Mga uri at tatak ng mga magagamit na bakuna
   • Paghahalo ng mga tatak ng bakuna
   • Kaligtasan sa bakuna
   • Mga side effect
   • Mga pagbabakuna na natanggap sa labas ng Estados Unidos
   • Pagkuha ng mga bakuna kung mayroon ka o kasalukuyang may COVID-19

   Ang mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised ay may ibang rekomendasyon para sa mga bakuna ng COVID-19. Kung ikaw ay katamtaman o malubhang immunocompromised, ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit na COVID-19. Bilang karagdagan, ang iyong immune response sa pagbabakuna ay maaaring hindi kasing lakas ng mga taong hindi immunocompromised.

   Pinakamainam na protektado ka kapag nananatili kang napapanahon sa iyong mga bakuna sa COVID-19, kabilang ang mga booster.

   Bisitahin ang Mga Bakuna para sa COVID-19 para sa mga Tao na Katamtaman o Matinding Immunocompromised na webpage ng CDC para sa mga rekomendasyon sa bakuna para sa COVID-19 para sa katamtaman o malubhang immunocompromised na mga indibidwal.

   Mayroong ilang mga opsiyon upang ikaw ay makakuha ng rekord ng iyong pagbabakuna sa COVID:

   1. Ikaw ay maaaring humiling ng iyong Digital COVID-19 Vaccine Record mula sa estado sa https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (nagbibigay ng agarang mga resulta).

   O

   1. Kung ikaw ay nabakunahan ng isang healthcare provider, maaari kang makipag-ugnayan sa provider na nagbigay ng bakuna. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong regular primary healthcare provider para sa iyong rekord ng pagbabakuna.

   O

   1. Kung natanggap mo ang iyong bakuna sa California, mayroon kang opsiyon na humiling ng iyong COVID-19 vaccine record in-person sa Public Health Department Travel/Immunization Clinic na matatagpuan sa 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, numero ng telepono: (408) 792-5200.
    1. Maaari ka ring humiling ng COVID-19 vaccine card sa pamamagitan ng pag-fill out ng sumusunod na form:
     California Immunization Registry (CAIR) Authorization to Release Vaccination Information.
    2. Makakatanggap ka ng isang email notification kung ang iyong COVID-19 vaccine card ay handa ng makuha sa Travel and Immunization Clinic.

   Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, bisitahin ang Mga Bakuna para sa COVID-19 at Mga Madalas Itanong tungkol sa mga Bakuna sa COVID-19 na webpage ng CDC.

   Magpasuri o Magpasuri sa Tahanan

   Maghanap ng mga Lugar ng Pagsusuri

   Maghanap ng mga lugar ng pagsusuri sa PCR at antigen na malapit sa iyo.

   Kumuha ng Libreng Mga Pagsusuri sa Tahanan

   Kunin ang lokal na pagsusuri sa Better Health Pharmacy.

   Maghanap ng Drop-in Clinic

   Maghanap ng klinika na hindi nangangailangan ng mga appointment.

    Dapat kang kumuha ng pagsusuri sa COVID-19 kung:

    • Mayroon kang mga bagong sintomas tulad ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan/kalamnan, ubo, lagnat, pananakit ng lalamunan, at/o kasikipan.
    • Sa nakalipas na 3-5 araw nagkaroon ka ng pagkakalantad sa isang taong may COVID-19.

    Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19 at hindi makapagpasuri, ipagpalagay na mayroon kang COVID-19 at sundin ang mga alituntunin sa pagbubukod habang hinihintay ang mga resulta ng iyong pagsusuri.

    Kung mayroon kang mga sintomas at nasa mataas na panganib para sa malubhang karamdaman dahil sa iba pang mga kondisyong medikal, edad, o may nakompromisong immune system, maaari kang maging kwalipikado para sa paggamot upang mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng malubhang karamdaman.

     

    Pag-isipang magpasuri kung:

     

    Huwag kumuha ng PCR test kung:

    • Nagpositibo ka na sa PCR o rapid home test*.

    *Kung nagpositibo ka sa anumang uri ng pagsusuri sa COVID-19, hindi mo na kailangang muling magpasuri pagkatapos ng 30 araw maliban kung magkakaroon ka ng mga bagong sintomas. Ito ay dahil ang mga muling impeksyon sa panahong ito ay hindi malamang.

    *Kung magkakaroon ka ng mga bagong sintomas sa unang 90 araw pagkatapos ng isang positibong pagsusuri, suriin ang iyong sarili gamit ang isang antigen  test tulad ng at-home rapid test.

     

    Mangyaring huwag pumunta sa Emergency Room kung kailangan mo LAMANG ng pagsusuri sa COVID-19.

    Pagkuha ng mga test kit sa Better Health Pharmacy

    Ang mga test kit ay available ng walang bayad sa Better Health Pharmacy. Walang kinakailangang pagkakakilanlan o insurance. Nililimitahan ang dalawang kahon ng mga pagsusuri (4 na pagsusuri bawat kahon) bawat tao.  

    Panoorin kung gaano kadaling kunin sa pamamagitan ng panonood ng video na ito.

    Better Health Pharmacy
    725 E Santa Clara St, #202, San Jose, CA 95112
    Martes - Biyernes 10:30 am hanggang 7:00 pm
    Sabado 8:30 am hanggang 5:00 pm

     

    Tungkol sa Rapid Antigen Self-Test

    Maaaring gamitin ang mga antigen test, na tinatawag ding "rapid tests" o "at-home tests" na masuri ang COVID-19 at makagawa ng mga resulta sa loob ng 10-30 minuto.

    Kung negatibo ang iyong pagsusuri at may mga sintomas ng COVID-19, isaalang-alang muli ang pagsusuri sa loob ng 1-2 araw, lalo na kung hindi nawawala ang iyong mga sintomas.

    Kung nasuri kang positibo, mayroon kang COVID-19 at dapat sundin ang mga alituntunin sa pagbubukod. Hindi mo kailangang kumuha ng PCR test para kumpirmahin na mayroon kang COVID-19.  

     

    Paano Gumamit ng Self-Test

    Basahin ang kumpletong mga tagubilin ng tagagawa bago gumamit ng isang pagsusuri. Makipag-usap sa isang healthcare provider kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagsusuri o iyong mga resulta.

    Nasa ibaba ang isang halimbawa para sa isang uri ng antigen test.

    Kinakailangan ng iyong health insurance plan na sakupin ang gastos sa COVID-19 diagnostic testing kung iniatas ng iyong healthcare provider.

    Karamihan sa mga health plans ay kinakailangan na sakupin din ang halaga ng 8 over-the-counter na at-home test bawat sakop na indibidwal bawat buwan - matuto nang higit pa dito.

    Sinuman ay maaring bumisita sa MyTurn website ng California upang makahanap ng mga libreng testing site na malapit sa iyo o makakuha ng 8 libreng pagsusuri para sa COVID-19 mula sa Better Health Pharmacy sa San Jose. Nagbibigay din ang mga drop-in testing site ng libreng pagsusuri nang walang appointment.

    Kumuha ng LIBRENG Paggamot sa COVID-19

    Maraming opsiyon sa paggamot sa COVID-19 ang available sa United States. Kung mayroon kang banayad o katamtamang mga sintomas, maaaring magpasya ang isang health care provider na ikaw ay kwalipikado para sa paggamot sa COVID-19. Huwag ipagpaliban ang paghahanap ng paggamot para sa COVID-19, dahil ito ay pinakamahusay na gumagana kapag ibinigay sa lalong madaling panahon pagkatapos masuri na positibo para sa COVID-19.

    Kumuha lamang ng mga paggamot na inireseta ng isang healthcare provider. Ang mga tao ay malubhang napinsala at namatay pa nga pagkatapos kumuha ng mga produktong hindi awtorisado para sa COVID-19, maging ang mga produktong inaprubahan o inireseta para sa iba pang gamit.

    Para sa higit pang mga katotohanan tungkol sa paggamot sa COVID-19 at mga opsyon sa paggamot, bisitahin ang Website ng Paggamot sa COVID-19 ng CDPH.  

     

    Paano Ma-access ang Paggamot sa COVID-19 

    Ang mga paggamot sa COVID-19 ay pinakamahusay na gumagana kapag kinuha kaagad pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Magpasuri sa sandaling mapansin mo ang mga sintomas. Kung nasuri kang positibo, makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider para makita kung kwalipikado ka para sa oral medication para gamutin ang COVID-19.

    Kailangan ng mga oral medication para sa COVID-19? Makakatulong ang County ng Santa Clara!

    Gumawa ng LIBRE na virtual appointment ngayon!

    • Tumawag sa 1 (833) 686-5051 para sa COVID-19 provider line ng California, O
    • Tumawag sa (408) 793-7440 o mag-email sa [email protected] kabilang ang iyong pangalan at telepono. Ang aming team ay tatawag sa iyo sa loob ng 3 oras upang talakayin ang mga opsiyon sa oral na medikasyon sa COVID-19.
     • Mga oras: Lunes hanggang Biyernes, 9:00 a.m. hanggang 6:30 p.m.
     • Pagkatapos ng Oras ng Trabaho at Weekend Support: Bisitahin ang http://www.sesamecare.com/covid o tumawag sa 1 (888) 897-1244 upang makipag-ugnayan sa isang healthcare provider para sa LIBRE na medikasyon sa COVID-19 kung kwalipikado.

    LIBRE ang mga appointment at gamot sa sinumang may positibong pagsusuri sa COVID-19 na may mga sintomas, anuman ang insurance o katayuan ng citizenship.

    ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.