Mga Bakuna, Pagsusuri, at Paggamot para sa COVID-19

Last content update: 6/28/24

Mga Bakuna sa COVID-19

Matuto pa tungkol sa mga bakuna sa COVID-19 at gumawa ng appointment.

Pagsusuri sa COVID-19

Humanap ng mga lugar ng pagsusuri malapit sa iyo at kumuha ng libreng mga home test kit.

Paggamot sa COVID-19

Nasuri ka bang positibo sa COVID-19? Maging mas maginhawa ang pakiramdam. Matuto pa tungkol sa mga libreng paggamot sa COVID-19.

Kung ikaw ay walang health insurance, maaari ka pa ring magpabakuna, magpasuri, at magamot sa COVID-19. Sumangguni sa Mga Serbisyo sa COVID-19 para sa mga Taong Walang Health Insurance na bahagi para sa karagdagang impormasyon.

Ang medical coverage sa mga bakuna, pagsusuri, at paggamot para sa COVID-19 ay nagbago alinsunod sa pagtatapos ng public health emergency. Sumangguni sa mapagkukunan na COVID-19 Medical Coverage Changes ng Department of Public Health ng California upang malaman kung ano ang sakop pa ng Medi-Cal, Medicare, o mga pribadong healthcare plan.

  Ang mga updated na bakuna sa COVID-19 ay available para sa mga edad na 6 na buwan at pataas.

  Lahat ng nasa edad na 6 na buwan at pataas ay inirerekomenda na makakuha ng dosis sa updated na bakuna para sa COVID-19, kung kwalipikado. Ang mga indibidwal na kwalipikado na mabakunahan ay hinihikayat, ngunit hindi kinakailangan na makipag-ugnayan sa kanilang healthcare system upang gumawa ng appointment.

  Maghanap ng Parmasya

  Gumawa ng appointment sa isang parmasya.

  Santa Clara Valley Healthcare

  Gumawa ng appointment upang mabakunahan ng Santa Clara Valley Healthcare.

  Hanapin ang Iyong Healthcare Provider

  Gumawa ng appointment upang mabakunahan ng iyong healthcare provider.

   Available na ngayon ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga indibidwal na may edad 6 na buwan at pataas!

   Ang bilang ng mga bakuna na iyong kailangan ay depende sa iyong edad at tatak ng bakuna. Mag-click dito upang malaman kung gaano karaming mga dosis ang iyong kailangan, at kung gaano katagal ka dapat maghintay sa pagitan ng mga dosis.

   Ang mga bakuna sa COVID-19 ay ligtas at epektibo, at ang mga side effect ay halos banayad. Ang mga taong nakatanggap ng lahat ng inirekomendang mga dosis ay may mas mababang panganib na magkaroon ng malubhang karamdaman, hospitalisasyon, at kamatayan mula sa COVID-19.

   Bisitahin ang Mga Bakuna para sa COVID-19 at Manatiling Napapanahon sa mga Bakuna sa COVID-19 na mga webpage ng CDC para sa higit pang impormasyon sa mga paksa tulad ng:

   • Pagiging kwalipikado sa bakuna
   • Mga uri at tatak ng mga magagamit na bakuna
   • Paghahalo ng mga tatak ng bakuna
   • Kaligtasan sa bakuna
   • Mga side effect
   • Mga pagbabakuna na natanggap sa labas ng Estados Unidos
   • Pagkuha ng mga bakuna kung mayroon ka o kasalukuyang may COVID-19

   Ang mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised ay may ibang rekomendasyon para sa mga bakuna ng COVID-19. Kung ikaw ay katamtaman o malubhang immunocompromised, ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit na COVID-19. Bilang karagdagan, ang iyong immune response sa pagbabakuna ay maaaring hindi kasing lakas ng mga taong hindi immunocompromised.

   Pinakamainam na protektado ka kapag nananatili kang napapanahon sa iyong mga bakuna sa COVID-19, kabilang ang mga booster.

   Bisitahin ang Mga Bakuna para sa COVID-19 para sa mga Tao na Katamtaman o Matinding Immunocompromised na webpage ng CDC para sa mga rekomendasyon sa bakuna para sa COVID-19 para sa katamtaman o malubhang immunocompromised na mga indibidwal.

   Mayroong ilang mga opsiyon upang ikaw ay makakuha ng rekord ng iyong pagbabakuna sa COVID:

   1. Ikaw ay maaaring humiling ng iyong Digital COVID-19 Vaccine Record mula sa estado sa https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (nagbibigay ng agarang mga resulta).

   O

   1. Kung ikaw ay nabakunahan ng isang healthcare provider, maaari kang makipag-ugnayan sa provider na nagbigay ng bakuna. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong regular primary healthcare provider para sa iyong rekord ng pagbabakuna.

   O

   1. Kung natanggap mo ang iyong bakuna sa California, mayroon kang opsiyon na humiling ng iyong COVID-19 vaccine record in-person sa Public Health Department Travel/Immunization Clinic na matatagpuan sa 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, numero ng telepono: (408) 792-5200.
    1. Maaari ka ring humiling ng COVID-19 vaccine card sa pamamagitan ng pag-fill out ng sumusunod na form:
     California Immunization Registry (CAIR) Authorization to Release Vaccination Information.
    2. Makakatanggap ka ng isang email notification kung ang iyong COVID-19 vaccine card ay handa ng makuha sa Travel and Immunization Clinic.

   Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, bisitahin ang Mga Bakuna para sa COVID-19 at Mga Madalas Itanong tungkol sa mga Bakuna sa COVID-19 na webpage ng CDC.

   Gumawa ng Appointment sa Pagpapabakuna sa Iyong Healthcare Provider

   Magpasuri o Magpasuri sa Tahanan

   Maghanap ng mga Lugar ng Pagsusuri

   Humanap ng mga lugar ng pagsusuri na malapit sa iyo.

   Kunin ang Libreng Mga Home Test

   Kunin ang lokal na pagsusuri sa Better Health Pharmacy.

    Ikaw ay dapat kumuha ng pagsusuri sa COVID-19 kung:

    • Ikaw ay mayroong bagong sintomas ng COVID-19 tulad ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan o kalamnan, ubo, lagnat, pamamaga ng lalamunan, at/o kasikipan.

    • Sa nakalipas na 5 araw ikaw ay nakasalamuha nang malapitan sa isang taong may COVID-19 at ikaw ay nasa mas mataas na panganib sa malubhang sakit o nagkaroon ng pakikisalamuha sa mga tao na mayroong mas mataas na panganib sa malubhang sakit, maliban kung ikaw ay nagpositibo sa COVID-19 sa huling 30 na araw.

    Kung ikaw ay may sintomas at mayroong mas mataas na panganib sa malubhang sakit dahil sa iba pang mga medikal na kondisyon, edad o mahinang immune system, ang pagpapasuri ay makakatulong na malaman kung ikaw ay kailangan kumuha ng paggamot sa COVID-19 upang mabawasan ang panganib ng malubhang sakit.

    Kung ikaw ay may bagong sintomas ngunit nasuring positibo sa COVID-19 sa huling 90 na araw, suriin ang iyong sarili gamit ang isang antigen test tulad ng rapid home test.

    Para sa karagdagang impormasyon sa mga uri ng pagsusuri sa COVD-19, bisitahin ang Pagsusuri sa COVID-19: Ano Ang Kailangan Mong Malaman na webpage ng CDC.
     

    *Mangyaring huwag pumunta sa Emergency Room kung ang kinakailangan mo LAMANG ay isang pagsusuri sa COVID-19.*

    Kumuha ng libreng mga test kit na ipapadala sa iyong tahanan

    Bawat sambahayan sa U.S. ay kwalipikado na makakuha ng apat na libreng mga home test na ihahatid sa iyong tahanan. Ang iyong order ay ganap na libre – hindi mo kailangan na magbayad para sa pagpapadala. I-order ang iyong mga test sa pamamagitan ng pagkumpleto sa form na ito.

     

    Kunin ang libreng mga test kit sa Better Health Pharmacy

    Ang mga test kit ay available ng walang bayad sa Better Health Pharmacy. Walang kinakailangang pagkakakilanlan o insurance. Nililimitahan ang dalawang kahon ng mga pagsusuri (4 na pagsusuri bawat kahon) bawat tao.  

    Panoorin kung gaano kadaling kunin sa pamamagitan ng panonood ng video na ito.

    Better Health Pharmacy
    725 E Santa Clara St, #202, San Jose, CA 95112
    Martes - Biyernes 10:30 am hanggang 7:00 pm
    Sabado 8:30 am hanggang 5:00 pm

     

    Tungkol sa Rapid Antigen Self-Test

    Maaaring gamitin ang mga antigen test, na tinatawag ding "rapid tests" o "at-home tests" na masuri ang COVID-19 at makagawa ng mga resulta sa loob ng 10-30 minuto.

    Kung negatibo ang iyong pagsusuri at may mga sintomas ng COVID-19, isaalang-alang muli ang pagsusuri sa loob ng 1-2 araw, lalo na kung hindi nawawala ang iyong mga sintomas.

    Kung nasuri kang positibo, mayroon kang COVID-19 at dapat sundin ang mga alituntunin sa pagbubukod. Hindi mo kailangang kumuha ng PCR test para kumpirmahin na mayroon kang COVID-19.  

     

    Paano Gumamit ng Self-Test

    Basahin ang kumpletong mga tagubilin ng tagagawa bago gumamit ng isang pagsusuri. Makipag-usap sa isang healthcare provider kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagsusuri o iyong mga resulta.

    Nasa ibaba ang isang halimbawa para sa isang uri ng antigen test.

    Mga Gamot sa COVID-19

    Ang mga gamot sa COVID-19 ay available. Ang paggamot ay maaaring gawing mas mababa ang iyong posibilidad na magkaroon ng matinding mga komplikasyon o ma-ospital, lalo na kung ikaw ay nasa mas mataas na panganib ng matinding sakit.

    Kung ikaw ay mayroong katamtaman o banayad na sintomas, ang isang healthcare provider ay maaaring bigyan ka ng reseta para sa gamot sa COVID-19. Huwag ipagpaliban ang pagpapagamot, dahil ang mga gamot ay gumagana nang mahusay kung ibinigay sa loob ng 5 araw pagkatapos magsimula ang sintomas at sa lalong madaling panahon pagkatapos masuring positibo sa COVID-19.

    Uminom lamang ng gamot sa COVID-19 na inireseta ng isang healthcare provider. Ang mga tao ay matinding nasaktan at namatay pa pagkatapos uminom ng mga produktong hindi awtorisado sa paggamot sa COVID-19, at maging mga produktong inaprubahan o inireseta para sa iba pang mga gamit.

    Para sa higit pang mga katotohanan at mga madalas na katanungan tungkol sa mga opsiyon na gamot sa COVID-19, bisitahin ang COVID-19 Treatment website ng CDPH.

     

    Paano Kumuha ng Mga Gamot sa COVID-19

    Ang mga gamot sa COVID-19 ay gumagana nang mahusay kapag ininom sa loob ng 5 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas. Kapag nasuri kang positibo, makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider upang malaman kung ikaw ay kwalipikado para sa oral medication sa paggamot sa COVID-19.

    Kailangan ng mga gamot para sa COVID-19? Gumawa ng LIBRENG virtual appointment ngayon!

    • Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. hanggang 6:30 p.m.: Tumawag sa (408) 793-7440 o mag-email sa [email protected] kasama ang iyong pangalan at numero ng telepono. Ang aming pangkat ay tatawag sa iyo sa loob ng 3 oras upang pag-usapan ang mga opsiyon na oral medication sa COVID-19.

    Ang mga appointment ay LIBRE sa kahit na sinong may positibong pagsusuri sa COVID-19 na mayroong sintomas, anuman ang katayuan sa insurance o citizenship. Ngunit, maaaring mayroong bayad para sa mga gamot mismo. Para sa mga detalye tungkol sa halaga ng gamot, tingnan ang “Magkano ang halaga ng mga gamot sa COVID-19?” website ng CDPH.

    Mga Serbisyo sa COVID-19 para sa mga Taong Walang Health Insurance

    Ang pagbabakuna, pagsusuri at gamot sa COVID-19 ay available sa lahat – anuman ang katayuan sa insurance o imigrasyon.

    Kung ikaw ay walang doktor o health insurance, tumawag sa Patient Access Department ng County sa 1 (866) 967-4677 o pumunta sa 770 S. Bascom Ave. San Jose, CA 95128.

     Mga Bakuna sa COVID-19 para sa mga Hindi Insured na Adult

     Bisitahin ang vaccines.gov upang mahanap ang mga provider na nag-aalok ng walang bayad na mga bakuna sa pamamagitan ng Bridge Access Program. Ilagay ang iyong zip code at hanapin ang “Bridge Access Program Participant” na label sa search results.

     Humanap ng isang Bridge Access Program clinic

     O, mag-book ng appointment upang mabakunahan ng Public Health Pharmacy Travel and Immunization Clinic sa My Health Online.

     Gumawa ng appointment sa Public Health Pharmacy Travel and Immunization Clinic

     Mga Bakuna sa COVID-19 para sa mga Hindi Insured na Bata

     Bisitahin ang eziz.org/vfs/provider-locations upang makahanap ng isang clinic na nag-aalok ng walang bayad na mga bakuna para sa mga kwalipikadong bata na nasa edad na 18 at pababa sa pamamagitan ng Vaccines for Children (VFC) na programa.

     Para sa mga miyembro ng Medi-Cal, maaari rin matanggap ng mga bata na nasa edad na 3 at pataas ang kanilang walang bayad na bakuna sa mga parmasya.

     Pagsusuri sa COVID-19

     • Bisitahin ang MyTurn website ng California upang makahanap ng mga libreng lugar ng pagsusuri na malapit sa iyo.
     • Kumuha ng libreng mga pagsusuri sa tahanan mula sa Better Health Pharmacy.

     Mga Gamot sa COVID-19

     Ang sinuman na may positibong pagsusuri sa COVID-19 na mayroong sintomas ay maaaring kumausap sa isang healthcare provider ng LIBRE tungkol sa mga opsiyon na gamot sa COVID-19, anuman ang katayuan sa insurance o citizenship. Ngunit, maaaring mayroong bayad para sa mga gamot mismo. Para sa mga detalye tungkol sa halaga ng gamot, tingnan ang “How much do COVID-19 medications cost?” sa COVID-19 Treatment webpage ng CDPH.

     • Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. hanggang 6:30 p.m.: Tawagan ang (408) 793-7440 o mag-email sa [email protected] kasama ang iyong pangalan at numero ng telepono. Ang aming pangkat ay tatawag sa iyo sa loob ng 3 oras upang pag-usapan ang mga opsiyon na oral medication sa COVID-19.

     ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.