LỆNH Y TẾ YÊU CẦU SỬ DỤNG KHẨU TRANG TRONG CÁC KHU VỰC CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CỦA CƠ SỞ CUNG CẤP CHĂM SÓC Y TẾ TRONG THỜI KỲ VI-RÚT ĐƯỜNG HÔ HẤP MÙA ĐÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH; THÂU HỒI CÁC LỆNH Y TẾ TRƯỚC ĐÓ

NGÀY LỆNH BAN HÀNH: 24 Tháng 3 năm 2023
NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 4 Tháng 4 năm 2023

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CALIFORNIA MỤC 120175, VIÊN CHỨC Y TẾ CỦA HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC Y TẾ”) RA LỆNH:

 1. Bối cảnh và Mục đích. Viên chức Y tế đưa ra Lệnh này dựa trên dữ liệu lịch sử cho thấy tỷ lệ nhiễm COVID-19, cúm, siêu vi khuẩn hợp bào hô hấp và các bệnh nhiễm vi-rút khác có thể gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng cao hơn trong số những người sống ở Hạt Santa Clara hàng năm từ cuối mùa thu đến mùa xuân.  Sự gia tăng lưu hành nhiều loại vi-rút đường hô hấp theo mùa này gây ra nguy cơ đặc biệt đối với quần thể có nhiều khả năng mắc bệnh nặng và tử vong nếu bị nhiễm bệnh, bao gồm trẻ sơ sinh, người lớn tuổi và những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm.  Các đợt tăng đột biến theo mùa cũng có nguy cơ áp đảo hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện có trong quận hạt, gây nguy hiểm cho khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những bệnh này và các bệnh khác.  Viên chức Y tế đưa ra Lệnh này do tình trạng dai dẳng hiện tại của đại dịch COVID-19 và sự tái phát của bệnh cúm theo mùa và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác.  Đặc biệt, việc xét nghiệm và điều trị COVID-19 được cung cấp rộng rãi, mức độ tiêm chủng cộng đồng cao chống lại COVID-19 trong quận hạt và tỷ lệ tử vong thấp hơn từ các đợt bùng phát COVID-19 gần đây nhất, đã làm giảm nhu cầu cần thiết cho các lệnh bắt buộc quanh năm liên quan đến việc mang khẩu trang trong nhiều môi trường có rủi ro cao hơn.  Tuy nhiên, nguy cơ đối với những bệnh nhân dễ bị nhiễm COVID-19, cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả các cơ sở điều dưỡng chuyên môn, vẫn còn đáng kể, do đó việc sử dụng khẩu trang trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của những cơ sở này vẫn còn rất quan trọng, khi rủi ro phơi nhiễm với một hoặc nhiều loại vi-rút theo mùa là cao nhất. Do đó, Lệnh này hủy bỏ các Lệnh Y tế trước đó, như được mô tả trong Phần 2 bên dưới, đồng thời đưa ra yêu cầu mới theo mùa đối với việc sử dụng Khẩu trang tại các Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, như được nêu trong Phần 3 bên dưới.  
 1. Thâu hồi các Lệnh Y tế Trước đó. Lệnh của Viên chức Y tế ngày 24 tháng 7 năm 2012 Yêu cầu Nhân viên Y tế phải Tiêm phòng Cúm hoặc Mang Khẩu trang trong Mùa Cúm và Lệnh của Viên chức Y tế ngày 12 tháng 9 năm 2022 Yêu cầu Sử dụng Khăn che mặt ở các Cơ sở có Rủi ro Cao hơn sẽ bị hủy bỏ kể từ 12:01 giờ sáng vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, là Ngày có Hiệu lực của Lệnh này.   
 1. Yêu cầu Bắt buộc phải Mang Khẩu trang trong các Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của các Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe trong thời kỳ Vi-rút Đường Hô hấp Mùa đông Được Chỉ định.
  1. Bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào, tất cả những người trong Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của các Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe đều phải Mang Khẩu trang trong khoảng thời gian được Viên chức Y tế coi là Thời kỳ Vi-rút Đường Hô hấp Mùa đông Được Chỉ định, ngoại trừ những trường hợp sau:
   1. Những người dưới hai tuổi do, ngoài những điều khác , có nguy cơ ngạt thở. 
   2. Những người có tình trạng bệnh lý, tình trạng sức khỏe tâm trí hoặc khuyết tật khiến không thể mang khẩu trang.  Điều này bao gồm những người có tình trạng sức khỏe mà việc mang khẩu trang có thể gây khó thở hoặc những người bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể tự tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp.
   3. Người khiếm thính, hoặc giao tiếp với người khiếm thính, nơi mà khả năng nhìn thấy miệng là cần thiết để giao tiếp.
   4. Những người mang khẩu trang sẽ gây rủi ro cho người có liên quan đến công việc của họ, theo xác định của cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hoặc hướng dẫn an toàn tại nơi làm việc.
  2. Tất cả các Doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ có Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe phải thực thi Yêu cầu Mang khẩu trang này đối với tất cả những người vào Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân trong Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, bất kể tình trạng tiêm chủng, trừ khi được quy định khác trong Lệnh này. Tất cả các Doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ như thế phải đăng các biển báo rõ ràng và dễ đọc tại tất cả các lối vào Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân để truyền đạt các yêu cầu về Khẩu trang cho tất cả những người vào Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.  
  3. Ngoài ra, những người chịu trách nhiệm về Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe được yêu cầu cung cấp Khẩu trang cho những cá nhân sẽ ở trong khu vực bắt buộc phải mang Khẩu trang.  
 1. Các định nghĩa.
  1. “Doanh nghiệp” bao gồm bất kỳ thực thể vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc giáo dục nào, cho dù là thực thể công ty, tổ chức, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân và bất kể bản chất của dịch vụ, chức năng mà nó thực hiện hoặc cấu trúc công ty hoặc thực thể của nó .  
  2. “Khẩu trang” có nghĩa là khẩu trang phẫu thuật, KN95, KF94 hoặc N95.  Khăn quàng cổ, mặt nạ trượt tuyết, khăn che mặt, khăn rằn, áo cổ lọ, cổ áo, khẩu trang vải hoặc bất kỳ loại khẩu trang nào có van xả một chiều không được lọc đều không đủ tiêu chuẩn là Khẩu trang theo Lệnh này.  
  3. “Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe” có nghĩa là cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong nhà. Cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm bệnh viện, phòng khám, trung tâm phẫu thuật, trung tâm lọc máu, cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân nội trú hoặc ngoại trú, cơ sở điều dưỡng chuyên môn, một phần của cơ sở chăm sóc dài hạn nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và các cơ sở khác cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân trong nhà .
  4. “Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân” có nghĩa là bất kỳ khu vực nào mà bệnh nhân thường xuyên lui tới để được chăm sóc sức khỏe trong Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.  Các Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân bao gồm hành lang, phòng chờ, phòng khám, khu dành cho bệnh nhân, thang máy và hành lang dành cho bệnh nhân.  Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân không bao gồm các văn phòng hành chính hoặc khu vực giải lao của nhân viên mà chỉ nhân viên của Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe mới có thể ra vào. Khu vực Chăm sóc Bệnh nhân không bao gồm các khu vực như nhà ăn hoặc cửa hàng quà tặng không được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc để tiếp cận các khu vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  5. “Thời kỳ vi-rút đường hô hấp mùa đông được chỉ định” có nghĩa là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.  Trong bất kỳ năm nhất định nào, Giám đốc Y tế có thể điều chỉnh ngày của Thời kỳ Vi-rút Đường hô hấp Mùa đông được Chỉ định dựa trên dữ liệu giám sát vi-rút đường hô hấp.  Nếu Viên chức Y tế thay đổi ngày của Thời kỳ Vi-rút Hô hấp Mùa đông được Chỉ định, Viên chức Y tế sẽ thông báo cho các Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe thông qua Tư vấn Sức khỏe và thông báo được đăng trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (https://publichealth.sccgov.org).
 1. Khuyến nghị từ Viên chức Y tế.  Viên chức Y tế đặc biệt khuyến nghị tất cả các Doanh nghiệp và tổ chức chính phủ có Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe giám sát dữ liệu nội bộ và cục bộ cho thấy mức độ lưu hành của vi rút đường hô hấp và tác động đến cơ sở, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở giám sát nước thải vi rút tại địa phương, tỷ lệ xét nghiệm dương tính , tình trạng sẵn có giường bệnh, nhân viên vắng mặt do bệnh tật hoặc tỷ lệ các đợt chăm sóc lâm sàng do vi-rút đường hô hấp.   Các Cơ sở Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe nên đưa ra các chính sách nội bộ yêu cầu mang khẩu trang bất kỳ lúc nào ngoài Thời kỳ Vi-rút Đường Hô hấp Mùa đông Được Chỉ định khi dữ liệu địa phương hoặc nội bộ cho thấy có mức độ rủi ro cao đối với bệnh nhân hoặc nhân viên.1
 1. Khả năng ứng dụng. Tất cả các cá nhân, Doanh nghiệp và các thực thể khác trong quận được yêu cầu tuân thủ các điều khoản hiện hành của Lệnh này.  Để rõ ràng, những cá nhân hiện không cư trú trong quận hạt phải tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành của Lệnh khi họ ở trong quận hạt.  Các tổ chức chính phủ phải tuân theo các yêu cầu của Lệnh này áp dụng cho Doanh nghiệp, trừ khi có chỉ thị cụ thể khác của Viên chức Y tế.
 1. Nghĩa vụ tuân theo bất kỳ yêu cầu nghiêm ngặt hơn của tiểu bang. Nếu có mâu thuẫn giữa Lệnh này và bất kỳ lệnh nào do Viên chức Y tế Tiểu bang, Thống đốc hoặc cơ quan Tiểu bang ban hành (chẳng hạn như Ban An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp California (Cal/OSHA)) liên quan đến việc thúc đẩy hoặc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, kiểm soát cung cấp bắt buộc hạn chế nhất.  Để rõ ràng, tất cả các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ mọi yêu cầu bắt buộc do Tiểu bang áp đặt trong phạm vi nghiêm ngặt hơn bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này.  Phù hợp với Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 131080 và Hướng dẫn Thực hành của Viên chức Y tế về Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm ở California, trừ khi Viên chức Y tế Tiểu bang ban hành lệnh trực tiếp hướng tới Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng một điều khoản của Lệnh này tạo thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, bất kỳ biện pháp hạn chế nào khác trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và kiểm soát tại quận hạt này.  Ngoài ra, trong phạm vi bất kỳ hướng dẫn liên bang nào không phù hợp với Lệnh này, Lệnh này sẽ kiểm soát.
 1. Thực thi.  Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ phần 26602 và 41601, Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 101029, và Bộ luật Pháp lệnh Quận Santa Clara phần A1-34 et seq. , Viên chức Y tế yêu cầu Cảnh sát trưởng, tất cả các cảnh sát trưởng trong Quận Hạt và tất cả các viên chức thực thi bảo đảm tuân thủ và thực thi Lệnh này.  Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ tạo thành mối đe dọa sắp xảy ra và mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng, gây phiền toái cho công chúng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.  
 1. Ngày có Hiệu lực. Lệnh này có hiệu lực lúc 12:01giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2023. Lệnh này đang được tiến hành và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được Viên chức Y tế hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản .
 1. Bản sao. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng: (1) được cung cấp tại Trung tâm Chính quyền Quận tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) được đăng trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (https://publichealth.sccgov.org); và (3) được cung cấp cho bất kỳ thành viên nào của công chúng yêu cầu một bản sao của Lệnh này.
 1. Tính nghiêm trọng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này hoặc ứng dụng của nó đối với bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào được coi là không hợp lệ, thì phần còn lại của Lệnh, bao gồm cả việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc trường hợp khác, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.  Để đạt được mục đích này, các điều khoản của Lệnh này có thể tách rời.


 1 Để biết dữ liệu về giám sát nước thải của Quận, hãy truy cập: https://covid19.sccgov.org/dashboard-wastewater.
 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.