KAUTUSAN SA PANGKALUSUGAN NA KINAKAILANGAN NG PAGGAMIT NG FACE MASK SA MGA PATIENT CARE NA LUGAR SA HEALTH CARE DELIVERY FACILITIES SA DESIGNATED WINTER RESPIRATORY VIRUS PERIOD; PAGPAPAWALANG-BISA NG MGA NAUNANG KAUTUSAN SA PANGKALUSUGAN

PETSA NG KAUTUSAN: Marso 24, 2023
PETSA NG PAGKAKABISA: Abril 4, 2023

SA ILALIM NG AWTORIDAD NG CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODE SECTION 120175, ANG OPISYAL NG PANGKALUSUGAN NG COUNTY NG SANTA CLARA (“HEALTH OFFICER”) AY NAG-UUTOS NG:

 1. Background at Layunin. Ginagawa ng Opisyal ng Pangkalusugan ang Kautusang ito dahil sa makasaysayang data na nagpapakita ng mas mataas na rate ng COVID-19, trangkaso, respiratory syncytial virus, at iba pang mga impeksyon na viral na maaaring magdulot ng malubhang sakit sa paghinga sa mga taong naninirahan sa Santa Clara County taun-taon sa pagitan ng huling bahagi ng taglagas at tagsibol.  Ang seasonal na pagtaas ng sirkulasyon ng maraming respiratory virus ay nagdudulot ng partikular na panganib sa mga populasyon na mas malamang na makaranas ng matinding sakit at kamatayan kung nahawahan, kabilang ang mga sanggol, mas nakatatanda, at mga taong may kapansanan sa immune system. Ang mga seasonal na pagsilakbo ay nanganganib din na madaig ang umiiral na sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa county, na mapanganib sa kapasidad na magbigay ng pangangalaga para sa mga ito at sa iba pang mga sakit. Ginagawa ng Opisyal ng Pangkalusugan ang Kautusang ito dahil sa kasalukuyang patuloy na estado ng pandemya ng COVID-19 at pagkakaroon muli ng seasonal na trangkaso at iba pang impeksyon sa paghinga.  Sa partikular, ang malawakang pagkakaroon ng pagsusuri at paggamot para sa COVID-19, ang mataas na antas ng pagbabakuna ng komunidad laban sa COVID-19 sa county, at ang mas mababang antas ng pagkamatay na nakita mula sa mga pinakabagong pagdagsa ng COVID-19, ay nagpabawas sa pangangailangan ng mga mandatoryang kautusan sa buong taon na nauugnay sa pagmaskara sa maraming mas mataas na mga lugar ng panganib. Gayunpaman, nananatiling makabuluhan ang panganib sa mga mahihinang pasyente ng COVID-19, trangkaso, at iba pang impeksyon sa paghinga sa mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang mga pasilidad ng skilled nursing, at kaya patuloy na mahalaga para sa mga maskara na gamitin sa mga Patient CAre Area na ito kapag ang seasonal na panganib ng pagkakalantad sa isa o maraming mga virus ay nasa pinakamataas. Ang Kautusang ito samakatuwid ay pinapawalang-bisa ang mga naunang Kautusang Pangkalusugan, tulad ng inilarawan sa Seksyon 2 sa ibaba, habang nagpapakilala ng isang bagong seasonal na kinakailangan para sa paggamit ng mga Face Mask sa Health Care Delivery Facilities, tulad ng itinakda sa Seksyon 3 sa ibaba.  
 1. Pagpapawalang-bisa ng mga Naunang Kautusang Pangkalusugan. Ang Hulyo 24, 2012, Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nangangailangan ng Mandatoryang Pagbabakuna sa Trangkaso o Pagmamaskara ng mga Health Care Worker sa Panahon ng Trangkaso at ang Setyembre 12, 2022, Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nangangailangan ng Paggamit ng mga Panakip sa Mukha sa mga Mas Mataas ang Panganib na Lugar ay pinapawalang-bisa simula 12:01 am sa Abril 4, 2023, na siyang Petsa ng Pagkabisa ng Kautusang ito.  
 1. Mandatoryang Kinakailangang Magsuot ng mga Face Mask sa mga Patient Care Area ng Health Care Delivery Facilities sa Designated Winter Respiratory Virus Period.
  1. Anuman ang katayuan ng pagbabakuna, lahat ng tao sa mga Patient Care Area ng Health Care Delivery Facilities ay dapat magsuot ng Face Mask sa panahon na itinuring ng Opisyal ng Pangkalusugan sa Designated Winter Respiratory Virus Period, maliban sa mga sumusunod:
   1. Mga taong mas bata sa dalawang taong gulang dahil sa, inter alia, ang panganib ng pagpigil sa paghinga.
   2. Mga taong may kondisyong medikal, kondisyon sa kalusugan ng isip, o kapansanan na pumipigil sa pagsusuot ng maskara. Kabilang dito ang mga taong may kondisyong medikal kung saan ang pagsusuot ng maskara ay maaaring makahadlang sa paghinga o na walang malay, walang kakayahan, o kung hindi man ay hindi makapagtanggal ng maskara nang walang tulong.
   3. Mga taong may kapansanan sa pandinig, o pakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
   4. Ang mga taong may suot na maskara ay magdudulot ng panganib sa taong may kaugnayan sa kanilang trabaho, gaya ng tinutukoy ng mga lokal, estado, o pederal na regulator o mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.
  2. Ang lahat ng Negosyo at entidad ng pamahalaan na may Health Care Delivery Facilities ay dapat ipatupad ang Kinakailangang Face Mask na ito  para sa lahat ng taong pumapasok sa mga Patient Care Area sa loob ng Health Care Delivery Facilities, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, maliban kung itinakda sa Kautusang ito. Ang lahat ng naturang Negosyo at entidad ng pamahalaan ay dapat magpaskil ng malinaw na nakikita at madaling mabasa na mga signage sa lahat ng entry point sa Patient Care Areas para maipaalam ang mga kinakailangan sa Face Mask sa lahat ng taong pumapasok sa Patient Care Areas ng Health Care Delivery Facility.  
  3. Bilang karagdagan, ang mga responsable para sa Health Care Delivery Facilities ay kinakailangang magbigay ng mga Face Mask sa mga indibidwal na mapupunta sa isang lugar kung saan kinakailangan ang mga Face Mask.  
 1. Mga Kahulugan.
  1. Kasama sa "Negosyo" ang anumang para-profit, non-profit, o pang-edukasyon na entidad, maging isang corporate entity, organisasyon, partnership, o sole proprietorship, at anuman ang uri ng serbisyo, ang function na ginagawa nito, o ang corporate o entity structure nito.  
  2. Ang ibig sabihin ng “Face Mask” ay isang surgical mask, KN95, KF94, o N95. Ang scarf, ski mask, balaclava, bandana, turtleneck, collar, cloth mask, o anumang mask na may unfiltered one-way exhaust valve ay hindi kwalipikado bilang Face Mask sa ilalim ng Kautusan na ito.  
  3. Ibig sabihin ng "Health Care Delivery Facility" ay isang lugar kung saan ang pangangalaga ng pasyente ay ibinibigay sa loob. Kabilang sa Health Care Delivery Facilities ay ang mga ospital, klinika, surgery centers, dialysis centers, mga lugar na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan ng inpatient o outpatient, mga pasilidad ng skilled nursing, bahagi ng mga pasilidad ng long-term care kung saan ibinibigay ang nursing care, at iba pang mga pasilidad kung saan ibinibigay ang pangangalaga ng pasyente sa loob.
  4. Ang ibig sabihin ng “Patient Care Area” ay anumang lugar na regular na ina-access ng mga pasyente upang makatanggap ng pangangalagang pangkalusugan sa loob ng Health Care Delivery Facility. Kasama sa Patient Care Areas ang mga lobby, waiting room, examination rooms, patient wings, elevator, at mga pasilyo na ginagamit ng mga pasyente. Ang mga Patient Care Area ay hindi kabilang ang mga tanggapang pang-administratibo o mga lugar ng pahingahan ng kawani na naa-access lamang ng mga tauhan ng Health Care Delivery Facility. Ang mga Patient Care Area ay hindi kabilang ang mga lugar tulad ng mga cafeteria o mga tindahan ng regalo na hindi ginagamit para sa pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan o para ma-access ang mga lugar kung saan ibinibigay ang mga serbisyo sa pangangalaga ng pangkalusugan.
  5. Ang ibig sabihin ng “Designated Winter Respiratory Virus Period” ay ang panahon mula Nobyembre 1 hanggang Marso 31 ng bawat taon. Sa anumang partikular na taon, maaaring ayusin ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga petsa ng Designated Winter Respiratory Virus Period batay sa data ng pagsubaybay sa respiratory virus. Kung babaguhin ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga petsa ng Designated Winter Respiratory Virus Period, aabisuhan ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga Health Care Delivery Facility sa pamamagitan ng isang Payo sa Pangkalusugan at isang paunawa na nakapaskil sa website ng Public Health Department ng County (https://publichealth.sccgov.org).
 1. Mga Rekomendasyon mula sa Opisyal ng Pangkalusugan. Mahigpit na hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ang lahat ng Negosyo at entidad ng pamahalaan na may Health Care Delivery Facilities na subaybayan ang lokal at panloob na data na nagpapahiwatig ng mga nagpapalipat-lipat na antas ng mga respiratory virus at epekto sa mga pasilidad, tulad ng, ngunit hindi limitado sa, lokal na pagsubaybay sa wastewater ng virus, mga antas ng positibong pagsusuri, pagkakaroon ng higaan, pagliban ng empleyado dahil sa sakit, o mga antas ng mga yugto ng klinikal na pangangalaga dahil sa mga respiratory virus.  Ang mga Health Care Delivery Facilities ay dapat magpatupad ng mga panloob na patakaran na nangangailangan ng pagmaskara sa anumang oras sa labas ng Designated Winter Respiratory Virus Period kapag ang lokal o panloob na data ay nagpapahiwatig na may mataas na antas ng panganib sa mga pasyente o empleyado.1
 1. Paglalapat. Ang lahat ng indibidwal, Negosyo, at iba pang entidad sa county ay inuutusang sumunod sa mga naaangkop na probisyon ng Kautusang ito. Para sa kalinawan, ang mga indibidwal na kasalukuyang hindi naninirahan sa county ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga kinakailangan ng Kautusan kapag sila ay nasa county. Dapat sundin ng mga entidad ng pamahalaan ang mga kinakailangan ng Kautusang ito na naaangkop sa mga Negosyo, maliban kung partikular na idinirekta ng Opisyal ng Pangkalusugan.
 1. Obligasyon na Sundin ang Anumang Mas Mahigpit na Kinakailangan ng Estado. Kung may salungatan sa pagitan ng Kautusang ito at ng anumang kautusang inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado, ng Gobernador, o ng isang ahensya ng Estado (gaya ng California Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA)) na may kaugnayan sa pagsulong o proteksyon ng pampublikong kalusugan, ang pinaka mahigpit na mandatorya ang may mga kontrol sa probisyon. Para sa kalinawan, ang lahat ng mga indibidwal at entidad ay dapat sumunod sa anumang ipinag-uutos na iniaatas na ipinataw ng Estado hangga't ito ay mas mahigpit kaysa sa anumang probisyon ng Kautusang ito. Alinsunod sa Health and Safety Code section 131080 at sa Health Officer Practice Guide for Communicable Disease Control sa California, maliban kung ang Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ay naglabas ng isang kautusan na hayagang itinuro sa Kautusang ito at batay sa isang natuklasan na ang isang probisyon ng Kautusang ito ay bumubuo ng isang banta sa kalusugan ng publiko, anumang mas mahigpit na hakbang sa Kautusang ito ay patuloy na ilalapat at kontrolado sa county na ito. Bilang karagdagan, kung ang anumang mga pederal na alituntunin ay hindi naaayon sa Kautusang ito, ang Kautusang ito ang kumokontrol.
 1. Pagpapatupad. Alinsunod sa mga seksyon ng Government Code 26602 at 41601, Health and Safety Code section 101029, at Santa Clara County Ordinance Code section A1-34 et seq., hinihiling ng Opisyal ng Pangkalusugan na tiyakin ng Sheriff, lahat ng pinuno ng pulisya sa County, at lahat ng opisyal na tagapagpatupad ang pagsunod at pagpapatupad ng Kautusang ito. Ang paglabag sa anumang probisyon ng Kautusang ito ay bumubuo ng isang napipintong banta at panganib sa kalusugan ng publiko, bumubuo ng pampublikong istorbo, at may parusang multa, pagkakulong, o pareho.  
 1. Petsa ng Pagkakabisa. Ang Kautusan na ito ay may bisa sa 12:01 am sa Abril 4, 2023. Ang Kautusang ito ay nagpapatuloy at patuloy na magkakabisa hanggang sa ito ay mapawalang-bisa, mapalitan, o masususog nang nakasulat ng Opisyal ng Pangkalusugan.
 1. Mga kopya. Ang mga kopya ng Kautusang ito ay dapat na kaagad na: (1) gawing available sa County Government Center ng County sa 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) naipaskil sa website ng County Public Health Department (https://publichealth.sccgov.org); at (3) ibinibigay sa sinumang miyembro ng publiko na humihiling ng kopya ng Kautusang ito.
 1. Paghihiwalay. Kung ang anumang probisyon ng Kautusang ito o ang aplikasyon nito sa sinumang tao o pangyayari ay pinaniniwalaang hindi wasto, ang natitira sa Kautusan, kabilang ang aplikasyon ng naturang bahagi o probisyon sa ibang tao o mga pangyayari, ay hindi maaapektuhan at magpapatuloy sa buong puwersa at epekto. Sa layuning ito, ang mga probisyon ng Kautusang ito ay maaaring ihiwalay.


 1Para sa data tungkol sa pagsubaybay sa wastewater ng County, bisitahin ang: https://covid19.sccgov.org/dashboard-wastewater.
 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.