Direktoryo ng Mapagkukunan sa COVID-19

Huling update ng nilalaman: 9/8/22
 

Impormasyon sa COVID-19 at mga Serbisyo ay Available sa 211

Tumawag sa 2-1-1 para kumausap sa isang operator tungkol sa mga programa at serbisyo para matulungan ang mga pamilya sa Santa Clara County.
 

Pagbabakuna, Pagsusuri, at Paggamot sa COVID-19

Para makahanap ng impormasyon sa pagbabakuna sa COVID-19, lokasyon ng pagbabakuna, o mag-iskedyul ng appointment, bumisita sa SCCFreeVax.org o tumawag sa (408) 970-2000.

Kung nawala ninyo ang inyong vaccine card at kailangan ng isa pang kopya ng inyong vaccine record, bumisita sa COVID-19 Vaccine Record seksyon  ng SCCFreeVax.org ng County.

Para maghanap ng mga lokasyon ng pagsusuri o mag-iskedyul ng appointment, bumisita sa SCCFreeTest.org o tumawag sa (408) 970-2000.

Kung kailangan ninyo ng medikal na atensyon at walang health insurance o regular na doktor, tumawag sa Patient Access Department ng County sa (866) 967-4677 para sa tulong.

Para sa iba pang katanungan sa Public Health Department, repasuhin ang Public Health Department Directory.
 

Mga Paaralan: Mga Katanungan tungkol sa mga Ligtas na Operasyon

Para sa katanungan na may kaugnayan sa mga paaralan, kabilang ang childcare, daycare, kindergarten, at K-12, tumawag sa Santa Clara County Office of Education Hotline sa (408)-453-6819.


Programa sa Pagsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina (Paglalagay sa Hotel) 

Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19 o nalantad, makakatulong kami sa inyo at inyong pamilya na manatiling ligtas at para mabawasan at matigil ang pagkalat ng COVID-19. Ang Programa sa Pagsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina ng County ng Santa Clara ay nagbibigay ng:

  • Isang motel na mayroong malinis na mga linen
    Isang motel na mayroong serbisyong pangsuporta para sa mga kaso at nakipagsalamuha na walang tahanan o naninirahan sa isang lugar ng pagtitipon. Sa hotel na ito, ang County ay nag-aalok ng limitadong serbisyo sa pangangasiwa ng kaso at tatlong kainan kada araw.  

TANDAAN: Simula Marso 31, 2022, ang Programa sa Pagsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa COVID-19 ay hindi na tumatanggap ng mga aplikasyon sa pagdeliver ng groceries, kagamitan sa bahay, at para sa ginagamit ng sanggol o pinansyal na tulong. Kung mayroon kayong katanungan hinggil sa dating isinumite na aplikasyon, mangyaring mag-email sa [email protected].

Sino ang Tatawagan at Ano ang Aasahan

Kung nasuri kayong positibo sa COVID-19 at maaaring kailangan ng tulong sa hotel, mangyaring tumawag sa:

Lunes - Biyernes
8:30 AM - 5:30 PM
1 (408) 278-6420

5:30 PM - 8:00 PM
1 (669) 369-1309

Sabado - Linggo
8:30 AM - 8:00 PM
1 (669) 369-1309

Lunes - Linggo pagkatapos ng 8:00 PM, mangyaring mag-iwan ng mensahe at tatawagan namin kayo sa susunod na umaga.

Mag-iwan ng voicemail sa wika na pinakakumportable niyong sinasalita.

Checklist ng Kwalipikasyon Mga Kalahok na Lungsod
Iba pang Available na mga Mapagkukunan sa Komunidad
 

Iba pang mga Mapagkukunan sa Komunidad

The Santa Clara County Emergency Financial Assistance Network (EAN)

Mangyaring tingnan ang kalakip na PDF para sa listahan ng mga numero ng telepono

Ang network ay nagbibigay ng iba’t ibang serbisyo sa pagpigil ng kawalan ng tirahan, pagdidiskonekta ng utilities, at gutom. Ang tulong ay batay sa Zip Code residence. (PDF)
| English | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog |

Homelessness Prevention System (HPS)

1 (408) 926-8885

Ang Homelessness Prevention System (HPS) ay nagbibigay ng pansamantalang pinansyal na tulong (hal. renta, deposito, o pagbayad sa utilities) sa mga pamilyang may mababang kita o mga indibidwal na nahihirapang magpanatili ng kanilang matitirhan. Ang HPS ay available sa mga sambahayan na may mababang kita (80% ng Area Median Income) sa Santa Clara County na nasa napipintong panganib na mawalan ng kanilang matitirhan. Isang pre-screening na panayam at questionnaire ang ginagamit para matukoy ang kwalipikasyon.

Bill Wilson Shelter Hotline

1 (408) 385-2400

Ang Bill Wilson Here4You Hotline ay nagbibigay ng mga referral sa mga programa sa pansamantalang pabahay para sa mga taong nangangailangan ng shelter. Ang hotline ay makakatulong para maitugma ang mga tao sa mga emergency shelter, makakatulong sa pagpapanatili ng kasalukuyang pabahay, o gumawa ng mga referral at link sa iba pang mga mapagkukunan sa komunidad.

General Assistance or General Relief (GA/GR) Program

1 (408) 792-1600

Idinisenyo para magbigay ng tulong at suporta sa mga mahihirap na adult na hindi masusuportahan ng kanilang sarili, iba pang pampublikong pondo, o tulong.

Meals on Wheels

1 (408) 961-9870 o toll-free sa 1 (800) 505-3367

Para mag-apply para sa Meals on Wheels, kayo ay dapat isang residente ng Santa Clara County na hindi makakaalis sa bahay at may kahirapan sa pagkuha ng inyong sariling pagkain dahil sa medikal na kondisyon o pagbubukod.

Second Harvest Food Bank

1 (800) 984-3663

Ang aming mga tauhan ay nagsasalita ng Ingles, Espanyol, Vietnamese, Cantonese, Mandarin at Tagalog. Ang three-way na interpretasyon ay available sa iba pang mga wika. Pagkatapos ng regular na oras – Tumawag sa 211. Ito ay libre, kumpidensyal at available 24/7 sa maraming wika. Pinapatakbo ng United Way Bay Area.

CalFresh

1 (877) 847-3663

Ang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ay ang CalFresh program na nagbibigay sa mga kwalipikadong aplikante ng isang Electronic Benefit Transfer (EBT) card.

CalWORKs

1 (408) 758-3800

Ang CalWORKs ay tumutulong gamit ang pera sa pagbayad ng renta, pabahay, pagkain, damit, mga medikal na kabayaran, at utilities para sa mga pamilya na may hindi bababa sa isang bata sa bahay.

Immigration Legal Services

1 (408) 944-0691

Ang Immigration and Legal Services (ILS) ng Catholic Charities ng Santa Clara County ay itinatag noong 1976 para tugunan ang lumalaking bilang ng mga imigrante na lumilipat sa Bay Area. Ang mga tauhan ng Programa ay nakatuon sa pagtulong sa mga indibidwal na unawain ang batas sa imigrasyon at para malaman ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng batas. Ang programa ay nagbibigay ng malawakang hanay ng pagpapayo sa imigrasyon at representasyon sa mga imigrante at kanilang mga pamilya.

County of Santa Clara Office of Labor Standards Enforcement

1 (866) 870-7725

Ang Office of Labor Standards Enforcement ay makakatulong sa pagpapatupad ng mga kinakailangan sa negosyo para magpatakbo pati na rin ang pagbibigay ng impormasyon sa mga benepisyo para sa mga manggagawa na naapektuhan ng COVID-19. Makipag-ugnayan sa Opisina para makita kung kayo ay kwalipikado para sa isang programa na maaaring punan ang bahagi ng inyong nawalang sahod dahil sa COVID-19. 

Landlord/Tenant Legal Aid at Law Foundation of Silicon Valley

1 (408) 280-2424

Ang aming Programa sa Pabahay ay nagbibigay ng libreng legal na payo at representasyon sa mga bagay na may kaugnayan sa pabahay para sa mga pamilya at indibidwal na may mababang kita sa Santa Clara County.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.