Mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

​​​​Huling pag-update ng nilalaman: 11/9/23

Ang mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan ay ligal na mga kautusan na naipalabas sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Ang mga paglabag sa mga kautusan na ito ay paparusahan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.

Mayroong kasalukuyan na isang umiiral na Kautusan sa Pangkalusugan na inilabas ng County ng Santa Clara. Iniuutos ng Kautusan sa Pangkalusugan na ito ang kinakailangang paggamit ng Face Masks sa mga Patient Care na Lugar ng Healthcare Delivery Facilities simula Nobyembre 1 hanggang sa Marso 31.

Kautusan sa Pangkalusugan na Kinakailangan ng Paggamit ng Face Masks sa mga Patient Care na Lugar sa Health Care Delivery Facilities sa Designated Winter Respiratory Virus Period; Pagpapawalang-bisa sa mga Naunang Kautusan sa Pangkalusugan | English (PDF) | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang webpage ng  Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan.

Kasaysayan ng Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

**Ang mga pampublikong kautusan na ito ay wala nang bisa at narito para sa makasaysayan na layunin lamang.**

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.