Mga Kautusan ng Pampublikong Kalusugan

​​​​Huling pag-update ng nilalaman: 5/18/2021

UPDATE: Noong Mayo 18, 2021, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay naglabas ng isang bagong kautusan na nagtataguyod ng nakatuon na mga pamamaraan sa kaligtasan na idinisenyo upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 at inihayag na ang Santa Clara County ay papasok sa Dilaw na Antas ng Plano ng Estado para sa Mas Ligtas na Ekonomiya. Ang bagong kautusan ng pangkalusugan at paglipat sa Dilaw na Antas ay parehong magiging epektibo sa Mayo 19, 2021. Marami sa mga nakaraang paghihigpit ay hindi na kailangan dahil mayroon ng pagtaas ng bilang at paglaganap ng pagbabakuna at may mga kakaunting kaso ng COVID-19 sa komunidad. Gayunpaman, kritikal na mabakunahan ang mas maraming tao at ang mga hindi nabakunahang tao ay magpatuloy na gumawa ng mga naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan. Hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang mga negosyo, entidad, at residente na magpatuloy sa pag-iingat kahit na ang ilang mga paghihigpit ay tinanggal =. Bilang karagdagan, malakas na hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na magpabakuna ang lahat ng mga kwalipikadong residente.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring repasuhin para sa karagdagang impormasyon at mga pag-update.

Ang mga sumusunod na dokumento ay ang mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan na tumutukoy ng mga kinakailangan para sa mga negosyo at aktibidad:

EHEKUTIBONG BUOD PARA SA MAYO 18, 2021 NA KAUTUSAN

PDF

Sa Ika-18 ng Mayo 2021, ang Opisyal ng Pangkulusgan ng County ay nagpalabas ng bagong kautusan na nagtataguyod ng nakatuon na mga pamamaraan sa kaligtasan na idinisenyo sa pagbawas sa pagkalat ng COVID-19. Marami sa mga nakaraang paghihigpit ay hindi na kailangan dahil mayroon ng pagtaas ng bilang at paglaganap ng pagbabakuna at may mga kakaunting kaso ng COVID-19 sa komunidad. Gayunpaman, mahalaga na mas maraming tao ang mabakunahan at ang mga hindi nabakunahang tao ay magpatuloy na gumawa ng mga naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan. Sa gayon, ang bagong Kautusan ay nangangailangan sa mga employer na tumukoy kung sino sa lugar ng trabaho ang nabakunahan na para sumunod sa kasalukuyan at inaasahan na mga patakaran ng County at Estado na nauugnay sa kaligtasan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho. Ang bagong Kautusan ay magkakabisa sa Miyerkules, Mayo 18, 2021, kapag ang county ay papasok sa Dilaw na Antas ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado.

Papalitan ng bagong Kautusan ang Oktubre 5, 2020 na Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib at magreretiro ng marami sa kanilang mga kinakailangan, kabilang ang sumusunod:

 • Pag-maximize ng telework na trabaho ay hindi na kinakailangan: Ang mga negosyo ay hindi na kinakailangang mag-maximize ng bilang ng mga tao na nagtatrabaho nang malayuan (remotely).
   
 • Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay hindi na kinakailangan: Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay hindi na kinakailangan na magsumite ng mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa Public Health Department ng County. Sa halip, sila ay dapat sumunod sa anumang patakaran ng Estado na naaangkop sa kanilang negosyo, kabilang ang mga Cal/OSHA’s COVID-19 Emergency Prevention Regulation na naaangkop sa karamihan sa mga negosyo.
   
 • Tinanggal na ang lokal na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad: Wala nang mga lokal na patakaran na nauugnay sa kapasidad. Para sa impormasyon sa kung ano ang pinapayagan sa mga county na nasa Dilaw na Antas, tingnan ang Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado at ang webpage ng Patnubay sa Industriya sa Pagbawas ng Panganib ng Estado.

Papalitan ng bagong kautusan ang mga naunang paghihigpit sa mga aktibidad na may kakaunting nakatuon na mga kinakailangan na nauugnay sa pagbabakuna, mga panakip sa mukha, at pag-uulat ng kaso. Kabilang dito ang:

 • Mangailangan sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na tumukoy ng katayuan ng pagbabakuna ng lahat ng kanilang mga empleyado(at mga contractor at boluntaryo sa lokasyon).
 • Mangailangan sa lahat ng mga indibidwal, negosyo, at entidad ng gobyerno na sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha.
 • Mangailangan sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Hindi Nabakunahang Tauhan ng Opisyal ng Pangkalusugan.
 • Mangailangan sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na magpatuloy sa agarang pag-ulat ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang mga tauhan sa Public Health Department, at na ang lahat ng mga programa ng kabataan (kabilang ang mga paaralan, kampo, isports program, at iba pang mga programa ng kabataan) ay magpatuloy sa pag-uulat ng mga kaso ng COVID-19, tulad ng ipinaliwanag sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pag-uulat ng Kaso ng Paaralang K-12, Mga Programang Atletiko ng Kabataan, at Iba pang mga Programa ng Kabataan.

 

New Order Issued January 7, 2021

The Health Officer issued a new Order regarding COVID-19 Vaccination Information and Plans. This Order will go into effect on January 7, 2021.

 • Health Officer COVID-19 Vaccination Order (PDF): | English​ |

  Public health Orders are legal orders issued under the authority of California law. Learn more about the enforcement of County and State Public Health Orders​. Violations of these orders are punishable by fine, imprisonment, or both.​

   

  Inilabas ang Kautusan ng Pagsusuri Setyembre 16, 2020:

  Inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ang isang binagong Kautusan tungkol sa Pagsusuri noong Setyembre 16, 2020. Pinahuhusay ng bagong kautusang ito ang pag-access sa pagsusuri sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bilang ng mga Mahalagang Manggagawa na may karapatan sa pagsusuri, tinitiyak na ang pag-access sa pagsusuri ay madali at mabilis, at tinitiyak na ipaalam ng mga healthcare provider sa kanilang mga pasyente kung paano mag-access ng pagsusuri. Ang Kautusang ito ay magkakabisa sa Setyembre 25, 2020.

   

  Bagong Kautusan na inilabas noong Septyembre 4,2020:

  Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naglabas ng bagong Kautusan tungkol sa pagpapabakana sa influenza noong Septyembre 4, 2020. Ang Kautusan na ito ay maging epektibo sa Septyembre 8, 2020.

  Bumalik sa Itaas ▲

  Bumalik sa Itaas ▲

  ​Kasaysayan ng Kautusang Pampublikong Kalusugan

   

  ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.