Mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

​​​​Huling pag-update ng nilalaman: 3/25/24

Ang mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan ay ligal na mga kautusan na naipalabas sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Ang mga paglabag sa mga kautusan na ito ay paparusahan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.

Mayroong kasalukuyan na isang umiiral na Kautusan sa Pangkalusugan na inilabas ng County ng Santa Clara. Iniuutos ng Kautusan sa Pangkalusugan na ito ang kinakailangang paggamit ng Face Masks sa mga Patient Care na Lugar ng Healthcare Delivery Facilities simula Nobyembre 1 hanggang sa Marso 31.

Kautusan sa Pangkalusugan na Kinakailangan ng Paggamit ng Face Masks sa mga Patient Care na Lugar sa Health Care Delivery Facilities sa Designated Winter Respiratory Virus Period; Pagpapawalang-bisa sa mga Naunang Kautusan sa Pangkalusugan | English (PDF) | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang webpage ng  Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan.

Kasaysayan ng Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

**Ang mga pampublikong kautusan na ito ay wala nang bisa at narito para sa makasaysayan na layunin lamang.**

Petsa Pamagat Kabuuang Teskto
12/29/2022 Rekomendasyon ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng County Tungkol sa Pagpapatuloy ng Remote na mga Pampublikong Pagpupulong ng mga Pampamahalaang Entidad Hindi Naaangkop
9/12/2022

Kautusan sa Pangkalusugan na Kinakailangan ng Paggamit ng mga Panakip sa Mukha sa mga Lugar na Mas Mataas ang Panganib; at Pagpapawalang-bisa ng mga Nakaraang Kautusan sa Pangkalusugan

Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
3/7/2022 Na-update at Naamyendahan na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan ng Up-to-Date na Pagbabakuna sa COVID-19 ng mga Tauhan na nasa Lugar na Mas Mataas ang Panganib Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
2/28/2022 Pagpapawalang-bisa ng Agosto 2, 2021 na Kautusan sa Pangkalusugan na Nangangailangan ng Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Lahat ng Tao sa Panloob na Lugar Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog
1/31/2022 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan sa Ilang mga Pasilidad ng Healthcare sa Loob ng County na Magbigay ng Pagsusuring Diyagnostiko  Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
12/28/2021 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan ng Up-to-date na Pagbabakuna sa COVID-19 ng mga Tauhan na nasa Lugar na Mas Mataas ang Panganib Ingles
8/2/2021 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan ng Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Lahat ng Tao sa Panloob na Lugar Ingles
6/21/2021 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nagtatanggal ng Mayo 18, 2021 na Kautusan sa Pangkalusugan Dahil sa Laganap na Pagbabakuna sa Komunidad Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
5/18/2021 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na Nagtatatag ng mga Nakatuon na Pamamaraan sa Kaligtasan upang Protektahan ang Komunidad mula sa COVID-19 Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
3/23/2021 Payo ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara County sa mga Pamamaraan ng Pagbawas ng Panganib sa COVID-19 - Marso 23, 2021 Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
1/25/2021 Buod ng Mga Binago sa mga Ipinag-uutos na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan na Ipinalabas noong Enero 25, 2021  Ingles
1/7/2021 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang mga Tagapagbigay ng Pagbabakuna sa County na Patuloy na Magbigay ng Impormasyon sa Pagbabakuna sa COVID-19 sa Opisyal ng Pangkalusugan at Maghanda ng mga Komprehensibong Plano sa Pagbabakuna Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
11/28/2020 Buod ng mga Binago sa mga Ipinag-uutos na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan na Ipinalabas noong Nobyembre 28, 2020 Ingles
10/5/2020 Buod ng Binagong Kautusan sa Pagbawas ng Panganib na Ipinalabas noong Oktubre 5, 2020 Ingles
10/5/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nagtatatag ng Binagong mga Ipinag-uutos na Pamamaraan sa Pagbawas ng Panganib na Naaangkop sa Lahat ng mga Aktibidad at Sektor upang Matugunan ang Pandemyang COVID-19 Ingles
9/16/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan sa Ilang mga Pasilidad ng Healthcare sa Loob ng County na Magbigay ng Pagsusuring Diyagnostiko sa COVID-19 sa mga Taong May Sintomas, Mga Taong Nakipagsalamuha sa mga Kumpirmadong Kaso ng COVID-19, Mga Taong Sinangguni na Magpasuri ng Public Health Department ng County, at Mga Mahahalagang Manggagawa Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
9/4/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng mga Pasilidad ng Health Care sa Santa Clara County na Ipag-utos sa mga Manggagawa sa Healthcare na Tumanggap ng Taunang Pagbabakuna sa Influenza o, Kung Sila ay Tumanggi, na Magbigay ng Nilagdaan na Pagtatanggi sa Oktubre 31 Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
8/11/2020 Ordinansa Num. NS-9.291 - Isang Uncodified na Agarang Ordinansa ng Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara na May Kaugnayan sa Pagpapatupad ng mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan at Iba Pang mga Batas na May Kaugnayan sa Pandemyang COVID-19, na Nagbibigay ng mga Administratibong Multa, at Nagpapahayag ng Agarang Aksiyon Nito Ingles​ | Chinese | Spanish | Vietnamese | Tagalog​
7/2/2020 Buod ng Kautusan ng Bagong Opisyal ng Pangkalusugan Ingles
7/2/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nagtatatag ng Ipinag-uutos na mga Hakbang sa Pagbabawas ng Panganib na Naaangkop sa Lahat ng mga Aktibidad at Sektor upang Matugunan ang Pandemyang COVID-19 Ingles
6/10/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nangangailangan sa Ilang mga Pasilidad ng Healthcare sa Loob ng County na Magbigay ng Pagsusuring Diyagnostiko sa COVID-19 sa mga Taong May Sintomas, Mga Taong Nakipagsalamuha sa mga Kumpirmadong Kaso ng COVID-19, Mga Taong nasa Mas Mataas na Panganib ng Pagkakalantad Ingles
6/5/2020 Buod ng mga Update sa Kautusan na Manatili sa Bahay noong Hunyo 5, 2020

English (kabuuang teksto) | Spanish (kabuuang teksto)

5/18/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng mga Indibidwal sa County na Patuloy na Manatili sa Kanilang Bahay Maliban kung para sa mga Kinikilalang Pangangailangan at mga Aktibidad, na Alinsunod sa mga Tinukoy na Kinakailangan Ingles
5/13/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang mga Ospital at Skilled Nursing Facilities sa County na Patuloy na Maglahad sa Opisyal ng Pangkalusugan ng Imbentaryo ng Personal Protective Equipment at Bentilador Ingles
4/9/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng mga Indibidwal sa County na Ipagpatuloy ang Pananatili sa Kanilang Bahay Maliban kung para sa Mahahalagang Pangangailangan at Kinikilalang mga Panlabas na Aktibidad na Alinsunod sa mga Tinukoy na Kinakailangan Ingles
4/8/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng Entidad at Indibidwal sa County na Patuloy na Maglahad sa Opisyal ng Pangkalusugan ng Imbentaryo ng Personal Protective Equipment at Bentilador  Ingles
4/6/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng Ospital at Skilled Nursing Facilities na Patuloy na Maglahad sa Opisyal ng Pangkalusugan ng Imbentaryo ng Personal Protective Equipment at Bentilador Ingles
3/31/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng mga Naninirahang Indibidwal sa County na Ipagpatuloy ang Pananatili sa Bahay Maliban kung para sa Mahahalagang Pangangailangan Ingles
3/24/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng Laboratoryo na Nagsasagawa ng Pagsusuring Diyagnostiko sa COVID-19 na Mag-ulat ng Impormasyon ng Pagsusuri sa COVID-19 - Kabilang ang Positibo, Negatibo, at Hindi Matukoy na Resulta ng Pagsusuri - sa mga Lokal at Estado na mga Awtoridad sa Pampublikong Pangkalusugan Ingles
3/16/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Inaatasan ang Lahat ng Mga Naninirahang Indibidwal sa County na Manatili sa Kanilang Bahay Maliban sa Maaari Nilang Pag-alis upang Magbigay o Tumanggap ng Ilang Mga Mahahalagang Serbisyo o Makibahagi sa Ilang Mga Mahahalagang Aktibidad at Magtrabaho para sa Mahahalagang Negosyo at Mga Serbisyong Pampamahalaan InglesSpanish
3/13/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nagpapataw ng Kinakailangang Pagsuspinde sa Buong County ng mga Pagtitipon ng Higit sa 100 na mga Tao, at Kondisyonal na Pagsuspinde sa Buong County ng mga Pagtitipon sa Pagitan ng 35 at 100 na mga Tao, upang Mabawasan ang Paglaganap ng COVID-19  Ingles
3/9/2020 Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nagpapataw ng Pagsuspinde sa Buong County ng mga Pampublikong Pagtitipon ng 1,000 o Higit Pa na mga Tao upang Mabawasan ang Paglaganap ng COVID-19 Ingles

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.