Mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

​​​​Huling pag-update ng nilalaman: 3/8/2022

Inilabas ang Bagong Kautusan noong Enero 7, 2021

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay nagpalabas ng bagong Kautusan tungkol sa mga Plano at Impormasyon sa Pagbabakuna sa COVID-19. Itong Kautusan ay magkakabisa sa Enero 7, 2021.

 

Ang mga Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan ay ligal na mga kautusan na naipalabas sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Mas lalong matuto tungkol sa pagpapatupad ng Kautusan sa Pangkalusugan ng County at ng Estado. Ang mga paglabag sa mga kautusan na ito ay paparusahan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.

 

Inilabas ang Kautusan sa Pagsusuri noong Setyembre 16, 2020:

Inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ang isang binagong Kautusan tungkol sa Pagsusuri noong Setyembre 16, 2020. Pinahuhusay ng bagong kautusang ito ang pag-access sa pagsusuri sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bilang ng mga Mahalagang Manggagawa na may karapatan sa pagsusuri, tinitiyak na ang pag-access sa pagsusuri ay madali at mabilis, at tinitiyak na ipaalam ng mga healthcare provider sa kanilang mga pasyente kung paano mag-access ng pagsusuri. Ang Kautusang ito ay magkakabisa sa Setyembre 25, 2020.

 

Bagong Kautusan na inilabas noong Setyembre 4, 2020:

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naglabas ng bagong Kautusan tungkol sa pagpapabakana sa influenza noong Septyembre 4, 2020. Ang Kautusan na ito ay magiging epektibo sa Setyembre 8, 2020.

Bumalik sa Itaas ▲

Bumalik sa Itaas ▲

​Kasaysayan ng Kautusan sa Pampublikong Pangkalusugan

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.