Mga Kautusan ng Pampublikong Kalusugan

​​​​Huling pag-update ng nilalaman: 8/2/2021

Agosto 2, 2021

Ang mga bakuna ay nananatiling pinakamakapangyarihang kasangkapan laban sa COVID-19, kasama na ang Delta variant. Gayunpaman, ang Delta variant ay humahawa sa maliit na porsiyento ng mga nabakunahan — na nananatili pa ring malakas na protektado laban sa malubhang sakit, pagpapaospital, at pagkamatay. Sa mga pagkakataong iyon ng impeksiyon sa mga nabakunahang tao, ang panakip sa mukha ay nakakapagpigil sa karagdagang pagkalat. Hinihikayat ng mga opisyal ng pangkalusugan ng Bay Area ang lahat ng hindi pa nabakunahang residente na nasa 12 o pataas na magpabakuna sa lalong madaling panahon. Ang bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nangangailangan ng pagsusuot ng maskara na may maayos na kasya sa loob ng mga pampubliko at hindi pampublikong lugar.

Kabilang sa Hunyo 21, 2021 na kautusan sa pangkalusugan ang mga rekomendasyon upang panatilihing ligtas ang komunidad mula sa COVID-19: (1) magpabakuna; (2) magpatuloy na bigyang-diin ang mga panlabas na aktibidad; (3) iwasang magbiyahe kung kayo ay hindi ganap na nabakunahan; at (4) magpatuloy na regular na magpasuri para sa COVID-19 kung kayo ay hindi ganap na nabakunahan at, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, magpasuri kaagad kung kayo ay mayroong mga sintomas ng COVID-19. Ang Mayo 18, 2021 na Lokal na Kautusan sa Pangkalusugan ay tinanggal, maliban para sa mga negosyo o entidad ng gobyerno na hindi pa nakakumpleto ng dalawang round ng pagtiyak ng katayuan ng pagbabakuna ng kanilang mga manggagawa—ang unang round para sa lahat ng manggagawa at pangalawang round para sa mga hindi nagpahiwatig na sila ay ganap na nabakunahan. Para sa mga entidad na iyon, sa sandaling nakumpleto ang pangalawang round, ang Mayo 18 na Kautusan ay hindi na rin nalalapat sa kanila. Lahat ng entidad ay dapat magpanatili ng kanilang mga rekord ng pagsunod sa panahon ng mga regulasyon ng  Cal/OSHA.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring masuri para sa karagdagang impormasyon at mga update.

Naisyu ang Bagong Kautusan noong Enero 7, 2021

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay nag-isyu ng bagong Kautusan tungkol sa mga Plano at Impormasyon sa Pagbabakuna sa COVID-19. Itong Kautusan ay magkakabisa sa Enero 7, 2021.

 

Ang mga Kautusan sa Pampublikong pangkalusugan ay ligal na mga kautusan na na-isyu sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Mas lalong matuto tungkol sa pagpapatupad ng Kautusan sa Pangkalusugan ng County at ng Estado​. Ang mga paglabag sa mga kautusan na ito ay paparusahan ng pagmulta, pagkabilanggo, o pareho.

 

Inilabas ang Kautusan ng Pagsusuri Setyembre 16, 2020:

Inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ang isang binagong Kautusan tungkol sa Pagsusuri noong Setyembre 16, 2020. Pinahuhusay ng bagong kautusang ito ang pag-access sa pagsusuri sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bilang ng mga Mahalagang Manggagawa na may karapatan sa pagsusuri, tinitiyak na ang pag-access sa pagsusuri ay madali at mabilis, at tinitiyak na ipaalam ng mga healthcare provider sa kanilang mga pasyente kung paano mag-access ng pagsusuri. Ang Kautusang ito ay magkakabisa sa Setyembre 25, 2020.

 

Bagong Kautusan na inilabas noong Septyembre 4,2020:

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naglabas ng bagong Kautusan tungkol sa pagpapabakana sa influenza noong Septyembre 4, 2020. Ang Kautusan na ito ay maging epektibo sa Septyembre 8, 2020.

Bumalik sa Itaas ▲

Bumalik sa Itaas ▲

​Kasaysayan ng Kautusang Pampublikong Kalusugan

 

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.