Mga Kautusan ng Pampublikong Kalusugan

​​​​Huling pag-update ng nilalaman: 8/2/2021

Huling update sa nilalaman: 12/28/2021

UPDATE Disyembre 28, 2021: Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nagpalabas ng kautusan sa pangkalusugan na nangangailangan ng pinakabagong pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga manggagawa na nasa ilang lokasyon na may mas mataas na panganib dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso dahil sa Omicron variant. Ang bagong kautusan ay nagpapatibay sa mga kamakailang pagbabago sa mga kinakailangan sa pagbabakuna ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng pinakabagong pagbabakuna ng mga manggagawa sa ilang mga lokasyon ng healthcare at long-term care. Sa ilalim ng bagong lokal na kautusan sa pangkalusugan, sa Enero 24, 2022, ang mga manggagawa ay dapat may pinakabagong pagbabakuna (hal.  parehong ganap na nabakunahan at nakakuha ng booster laban sa COVID-19 kung kwalipikado para sa booster) sa mga lokasyong ito na may mas mataas na panganib:

  • mga skilled nursing facility, long-term care facility, adult day care facility, at mga memory care facility;
  • mga healthcare delivery facility (gaya ng mga ospital, klinika, medical office, dialysis center) kung saan ibinibigay ang pangangalaga sa pasyente, pati na rin ang mga medical first responder;
  • mga kulungan at iba pang mga correctional facility; at
  • mga congregate shelter.

 

Ang Agosto 2, 2021 na Kautusan sa Pangkalusugan na nangangailangan ng pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar ay nananatiling may bisa sa buong Santa Clara County.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring masuri para sa karagdagang impormasyon at mga update.

Naisyu ang Bagong Kautusan noong Enero 7, 2021

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay nag-isyu ng bagong Kautusan tungkol sa mga Plano at Impormasyon sa Pagbabakuna sa COVID-19. Itong Kautusan ay magkakabisa sa Enero 7, 2021.

 

Ang mga Kautusan sa Pampublikong pangkalusugan ay ligal na mga kautusan na na-isyu sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Mas lalong matuto tungkol sa pagpapatupad ng Kautusan sa Pangkalusugan ng County at ng Estado​. Ang mga paglabag sa mga kautusan na ito ay paparusahan ng pagmulta, pagkabilanggo, o pareho.

 

Inilabas ang Kautusan ng Pagsusuri Setyembre 16, 2020:

Inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ang isang binagong Kautusan tungkol sa Pagsusuri noong Setyembre 16, 2020. Pinahuhusay ng bagong kautusang ito ang pag-access sa pagsusuri sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bilang ng mga Mahalagang Manggagawa na may karapatan sa pagsusuri, tinitiyak na ang pag-access sa pagsusuri ay madali at mabilis, at tinitiyak na ipaalam ng mga healthcare provider sa kanilang mga pasyente kung paano mag-access ng pagsusuri. Ang Kautusang ito ay magkakabisa sa Setyembre 25, 2020.

 

Bagong Kautusan na inilabas noong Septyembre 4,2020:

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naglabas ng bagong Kautusan tungkol sa pagpapabakana sa influenza noong Septyembre 4, 2020. Ang Kautusan na ito ay maging epektibo sa Septyembre 8, 2020.

Bumalik sa Itaas ▲

Bumalik sa Itaas ▲

​Kasaysayan ng Kautusang Pampublikong Kalusugan

 

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.