LỆNH CỦA VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA YÊU CẦU MỘT SỐ CƠ SỞ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG QUẬN HẠT CUNG CẤP DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN COVID-19 CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ TRIỆU CHỨNG, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIẾP XÚC VỚI BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19,

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH VÀO: Ngày 31 tháng 1 năm 2022

Xin vui lòng đọc Lệnh này một cách cẩn thận. Vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này là phạm tội tiểu hình có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. (Bộ luật An toàn và Sức khỏe California § 120295, et seq; Bộ luật Hình sự §§ 69, 148(a)(1); Pháp lệnh của Hạt Santa Clara § A1-28.) Việc vi phạm Lệnh này cũng có thể bị truy tố theo Sắc lệnh Khẩn cấp của Hạt Santa Clara NS-9.291, đã thiết lập một chương trình thực thi dân sự và cho phép áp dụng hình phạt hành chính khi có vi phạm Lệnh của Viên Chức Sở Y Tế và các luật khác liên quan đến đại dịch COVID-19.

THEO THẨM QUYỀN CỦA BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA PHẦN 101040, 101085, VÀ 120175 VÀ SẮC LỆNH CỦA HẠT SANTA CLARA PHẦN A18-28 TO A18-32, VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ HẠT SANTA CLARA (“VIÊN CHỨC Y TẾ”) BAN HÀNH LỆNH NHƯ SAU:

 

 1. Kể từ ngày và giờ Lệnh này có hiệu lực như được nêu rõ trong Phần 16, Lệnh này sẽ thay thế Lệnh ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Viên Chức Sở Y Tế chỉ thị cho các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế trong Hạt Santa Clara (“Quận Hạt”) cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho một số thành phần Bệnh nhân của họ.  Lệnh này sửa đổi thành phần Bệnh nhân mà Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Kể từ ngày giờ có hiệu lực của Lệnh này, các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc phải tuân theo các điều lệ của Lệnh này.
   
 2. Mục đích của Lệnh này nhằm bảo đảm việc mọi người dễ dàng nhận được Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 để có thể ngăn chặn và kiểm soát COVID-19 một cách hiệu quả trong cộng đồng của chúng ta, và để bảo đảm việc Bệnh nhân sẽ luôn dễ dàng nhận Xét nghiệm chẩn đoán từ các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế. Việc mở rộng dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 là điều cần thiết vì điều này giúp phát hiện những người bị nhiễm siêu vi khuẩn gây bệnh COVID-19 (SARS-CoV-2), để họ được chăm sóc một cách thích hợp, bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương, ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, và cuối cùng là để ngăn ngừa việc bị bệnh nặng và tử vong. Tuy nhiên, để dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 giúp ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh được hiệu quả, và có thể nhanh chóng nhận biết ai là người cần được điều trị, mọi người cần hiểu khi nào họ hội đủ điều kiện để được xét nghiệm, và họ sẽ không có trở ngại trong việc được xét nghiệm và nhận kết quả xét nghiệm một cách nhanh chóng.   
   
 3. Tất cả các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế trong Quận Hạt phải cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho các thành phần bệnh nhân sau đây của cơ sở, là những người cần được chăm sóc, bao gồm việc xét nghiệm, cho dù là trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc tin nhắn điện tử:
   
  1. Tất cả những người có Triệu chứng, như được định nghĩa trong Phần 11, không kể tuổi tác, tình trạng nhập viện, bệnh đi kèm hoặc các yếu tố rủi ro khác đối với COVID-19;
  2. Tất cả những người, có hoặc không có triệu chứng COVID-19, như được định nghĩa trong Phần 11, khi họ báo cáo đã tiếp xúc với một bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 10 ngày; và
  3. Tất cả những người được Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt giới thiệu hoặc yêu cầu dưới sự hướng dẫn của Bộ Y Tế Cộng Đồng Tiểu Bang California hoặc Sở Y Tế Cộng Cộng Hạt Santa Clara (“Sở Y Tế Quận Hạt”) ngoại trừ các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không bắt buộc phải cung cấp dịch vụ xét nghiệm giám sát thường xuyên cho học sinh K-12.  Không có điều gì trong tiểu mục này là để loại trừ yêu cầu các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cung cấp xét nghiệm cho học sinh K-12 đủ điều kiện đáp ứng những yêu cầu của phần (a), (b), (c) vì những lý do khác ngoài xét nghiệm giám sát thông thường (ví dụ, học sinh có triệu chứng hoặc báo cáo rằng họ đã tiếp xúc với môi trường COVID-19 được xác nhận). 
    
 4. Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế có thể hỏi trường hợp nào được nêu trong Phần 3 xảy ra với Bệnh nhân, nhưng không thể yêu cầu thêm bằng chứng để xác định điều kiện nhận Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19. Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế cũng không được hạn chế dịch vụ Xét nghiệm   Chẩn đoán COVID-19 cho Bệnh nhân nào thuộc thành phần (a) hoặc (b) trong Phần 3 dựa trên ngày Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trước đó́ của Bệnh nhân, bởi vì các lần tiếp    xúc mới hoặc các cuộc điều tra y tế của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt có thể yêu cầu việc xét nghiệm thường xuyên. Đối với những Bệnh nhân chỉ thuộc thành phần (c) trong Phần 3, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cho bệnh nhân Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 nếu bệnh nhân đó yêu cầu trong khoảng thời gian họ được giới thiệu đi xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang California hoặc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara.  Nếu sự hướng dẫn của Bộ Y Tế Tiểu Bang có sự khác biệt với Sở Y Tế Quận Hạt, thì Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế sẽ phải tuân theo sự hướng dẫn của Sở Y Tế Quận Hạt.
   
 5. Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế hiện đang chăm sóc Bệnh nhân phải cung cấp Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trong vòng 24 tiếng từ khi Bệnh nhân yêu cầu được xét nghiệm Covid-19, cho dù trực tiếp hay từ xa.  Bệnh nhân muốn được chăm sóc từ xa (qua mạng) có thể được giới thiệu đến những phòng khám bệnh hoặc trung tâm xét nghiệm được chỉ định do Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế trong Hạt Santa Clara điều hành; hoặc phòng khám hoặc trung tâm xét nghiệm của Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế bên ngoài Quận Hạt điều hành nhưng trong phạm vi 10 dặm cách nhà của Bệnh nhân, miễn là Bệnh nhân được cung cấp dịch vụ Xét nghiệm chuẩn đoán COVID-19 trong vòng 24 tiếng.
   
 6. Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cho Bệnh nhân trong phần 3 biết kết quả Xét nghiệm Chẩn đoán PCR COVID-19 hoặc loại Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 nào khác mà không có kết quả ngay, với thời hạn hợp lý, không quá 72 giờ kể từ khi thu được mẫu Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 của Bệnh nhân.  Nếu Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không thể cho kết quả trong vòng 72 giờ, phải cho bệnh nhân lấy thêm xét nghiệm kháng nguyên cùng lúc với Xét nghiệm Chẩn đoán PCR.  Trong trường hợp Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không thể cho Bệnh nhân biết kết quả trong thời hạn quy định trong Phần này, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải thông báo cho Quận Hạt biết lý do của sự chậm trễ và các thủ tục mà Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế thực hiện để giải quyết sự chậm trễ này trong vòng 24 giờ từ khi biết về sự chậm trễ qua trang mạng www.scccovidconcerns.org.  Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải giải quyết sự chậm trễ trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo cho Quận hạt biết về sự chậm trễ.
   
 7. Nếu cần thiết, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế nên gửi hóa đơn yêu cầu hãng bảo hiểm y tế của Bệnh nhân chi trả cho mọi phí tổn, lệ phí hoặc chi phí có thể có khi yêu cầu Xét nghiệm Chẩn Đoán COVID-19 theo Lệnh này.  Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định của Tiểu bang và/hoặc Liên bang về việc hoàn trả chi phí cho dịch vụ xét nghiệm, bao gồm các luật lệ và quy định cấm gửi hóa đơn cho Bệnh nhân về các phí tổn, lệ phí hoặc chi phí liên quan đến Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19.
   
 8. Không có điều nào trong Lệnh này cấm Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế tự quyết định cung cấp dịch vụ Xét Nghiệm Chẩn đoán COVID-19 cho các thành phần bệnh nhân khác.  Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế được khuyến khích mở rộng dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 càng nhiều càng tốt.  Tuy nhiên, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không thể lựa chọn để ưu tiên Xét nghiệm cho người không thuộc thành phần Bệnh nhân nêu trong Phần 3 so với người thuộc thành phần bệnh nhân nêu trong Phần 3.   
   
 9. Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế trong Quận hạt phải tiếp tục tuân thủ các yêu cầu về việc báo cáo kết quả xét nghiệm.
   
 10. Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải cập nhật thông tin cung cấp cho Bệnh nhân về Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hội đủ điều kiện của Bệnh nhân, để đồng nhất với những yêu cầu nêu ra trong Lệnh này.  Các trang mạng công cộng hoặc cho từng bệnh nhân, kể cả các câu hỏi thường gặp trên mạng, phải được cập nhật để đồng nhất với Lệnh này.  Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế cũng phải cung cấp thông cáo cho tất cả những người chăm sóc y tế và nhân viên có tiếp xúc trực tiếp với Bệnh nhân về các yêu cầu của Lệnh này cũng như cách Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế dùng để bảo đảm việc xét nghiệm dễ dàng theo tinh thần của Lệnh này.  Trong trường hợp Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế có trang mạng dành cho bệnh nhân hoặc công chúng theo từng khu vực cụ thể (chẳng hạn như Bắc California, Vùng Vịnh, Bán đảo hoặc Vùng Nam Vịnh), Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải đặc biệt lưu ý rằng Bệnh nhân được chăm sóc tại Quận Hạt đủ điều kiện để nhận dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 phù hợp với Lệnh này nếu họ là Bệnh nhân được mô tả trong Phần 3. Ngoài ra, không quá ngày 10 tháng 2 năm 2022, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải công khai thông tin cho Bệnh nhân để bảo đảm Bệnh nhân hiểu rõ làm thế nào để được Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 qua cơ sở bảo hiểm y tế của họ. Việc công khai này được thông báo dưới dạng Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân tại www.sccgov.org/covidtestingnotice. Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải công bố thông tin này qua các kênh và phương pháp truyền thông tiêu chuẩn của họ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong việc:
   
  1. Niêm yết rõ ràng bản Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân tại khu vực chờ đợi của bệnh nhân và phòng khám bệnh hoặc phòng điều trị.
  2. Đăng Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân trên các trang mạng công cộng hoặc dành riêng cho bệnh nhân của Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế, bao gồm trang mạng hoặc ứng dụng qua mạng hay ứng dụng di động Bệnh nhân dùng để làm hẹn.
  3. Đính kèm Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân (hoặc tất cả thông tin quan trọng trong đó)  trong tất cả các tài liệu quảng cáo, thông tin hoặc các tài liệu tương tự khác liên quan đến COVID-19 mà Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phân phát cho Bệnh nhân.
  4. Gửi một tin nhắn điện tử hoặc e-mail cho tất cả Bệnh nhân đang nhận dịch vụ chăm sóc  chính qua Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế, đính kèm Thông cáo về việc Xét nghiệm cho Bệnh nhân trong nội dung của email. Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế sẽ gởi một bản sao điện tử của tin nhắn tới [email protected] cùng lúc khi thông báo cho Bệnh nhân.

Các Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế cũng phải bảo đảm việc Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 có thể được thực hiện dễ dàng và đơn giản, chẳng hạn qua các địa điểm xét nghiệm có thể lái xe qua hoặc không cần hẹn trước và có hệ thống mạng để Bệnh nhân có thể xem và lựa chọn thời gian lấy hẹn để được Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19.  Tuy nhiên, một Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế không thể đòi hỏi Bệnh nhân phải lấy hẹn với bác sĩ để được xét có hội đủ điều kiện nhận Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 hay không.  Nếu nhận được thông báo từ Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt về một hoạt động gây khó khăn cho việc nhận Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 dễ dàng và đơn giản, Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế phải ngưng và hủy bỏ hoạt động đó.

    

 1. Định nghĩa.

  Vì mục đích của Lệnh này, các cụm từ sẽ được định nghĩa như sau:
   
  1. “Bệnh nhân” có nghĩa là một người (1) được chăm sóc chính từ Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế; (2) được công ty bảo hiểm hoặc người trả tiền tương tự chỉ định đến một Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế (hoặc mạng lưới bao gồm cơ sở đó); (3) đang được chăm sóc nội trú tại Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế hoặc (4) hiện đang được chăm sóc tại một cơ sở chăm sóc khẩn cấp, phòng cấp cứu hoặc cơ sở công cộng tương tự mà không cần lấy hẹn.
    
  2. "Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19" có nghĩa là sử dụng phương pháp xét nghiệm phân tử, như PCR, hoặc Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 kháng nguyên để tìm ra SARS-CoV-2, là siêu vi khuẩn gây bệnh COVID-19. Cho mục đích của Lệnh này, Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 được định nghĩa là bao gồm mọi xét nghiệm phân tử hay kháng nguyên đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ chấp thuận.
    
  3. "Cơ Sở Bảo Hiểm Y Tế" có nghĩa là (1) phòng khám, cơ sở y tế khẩn cấp, phòng cấp cứu hoặc cơ sở tương tự nào trong Quận Hạt được một cơ quan làm chủ trực tiếp hoặc gián tiếp và cũng sở hữu một bệnh viện chăm sóc y tế cấp tính, cho dù bệnh viện y tế cấp tính này tọa lạc ở đâu; và (2) mọi bệnh viện chăm sóc y tế cấp tính nào khác trong Quận Hạt.
    
  4. "Triệu chứng COVID-19" có nghĩa là một triệu chứng phù hợp với COVID-19, bao gồm, nhưng không giới hạn, ho, hụt hơi, khó thở, sốt (được đo bằng nhiệt kế hoặc bằng cảm nhận), ớn lạnh, toát mồ hôi lạnh, đau cơ, nhức đầu, đau họng, hoặc mất khứu giác hoặc vị giác, hoặc các triệu chứng khác của COVID-19 bao gồm trong hướng dẫn của Cơ Quan Kiểm Soát Dịch Bệnh Hoa Kỳ tại https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.
  5. "Người có triệu chứng" có nghĩa là những ai, không kể tuổi tác, có một trong những triệu chứng của COVID-19.
    
 2. Lệnh này được ban hành dựa trên nhu cầu gia tăng dịch vụ xét nghiệm để phát hiện COVID-19 trong Quận Hạt. Vì đại dịch COVID-19 đang diễn ra tại địa phương, trong khu vực, trên toàn quốc và cả trên toàn thế giới, nên hiện tại có tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trên toàn Quận Hạt. Nhu cầu xét nghiệm đúng lúc lại càng cấp thiết vì sự tấn công dữ dội của các biến thể như Delta và Omicron khiến cho số trường hợp nhiễm bùng phát mạnh. Việc Xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 đầy đủ và đúng lúc là điều cần thiết để phát hiện sự lây nhiễm có triệu  chứng hay không có triệu chứng, gián đoạn sự lây truyền, bảo đảm việc những người bị COVID-19 sẽ được chăm sóc đầy đủ, phát hiện trường hợp nhiễm và cô lập họ, xác định người đã có tiếp xúc với bệnh nhân và cách ly họ, và nhờ đó làm chậm lại quá trình lây truyền đủ để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, phòng ngừa sự lây truyền, nhiễm bệnh nghiêm trọng và tử vong, và ngăn cản sự quá tải của hệ thống y tế. 
 3. Lệnh này cũng được ban hành vì đã có trên 270.000 trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo trong Quận Hạt, với 2.000 trường hợp tử vong và sự lan truyền bệnh rộng rãi liên tục diễn ra trong cộng đồng.
 4. Lệnh này được ban hành theo và được kết hợp với Tuyên bố ngày 4 tháng 3 năm 2020 về Tình trạng khẩn cấp do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Sắc lệnh hành pháp ngày 12 tháng 3 năm 2020 (Sắc lệnh N-25-20) do Thống đốc Gavin Newson ban hành, Tuyên bố khẩn cấp về Tình trạng Y tế địa phương đối với bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) mới ngày 3 tháng 2 năm 2020 do Viên Chức Y Tế ban hành, Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp tại địa phương do Giám đốc Dịch vụ khẩn cấp của Quận Hạt ban hành vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, Nghị quyết của Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara ngày 10 tháng 2 phê chuẩn và gia hạn Tuyên bố Tình trạng khẩn cấp Y tế địa phương, Nghị quyết ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Hội Đồng Giám sát Hạt Santa Clara phê chuẩn và gia hạn Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp tại địa phương và các hướng dẫn do Bộ Y tế Công Cộng California ban hành, vì mỗi văn bản này đã và đang có thể được bổ sung thêm.
 5. Vì mục đích của Lệnh này, và cơ quan thực thi dân sự được Sắc lệnh Khẩn cấp số NS-9.291 thành lập, mỗi trường hợp vi phạm của Cơ Sở Bảo Hiểm Y tế về một điều khoản riêng lẻ nào của Lệnh này sẽ cấu thành một vi phạm riêng biệt đối với Lệnh này.
 6. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Lệnh được Viên Chức Sở Y tế gia hạn, hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản.
 7. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) tại Trung Tâm Hành Chánh Quận Hạt ở 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng trên trang mạng của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (www.sccphd.org); và (3) được cung cấp cho tất cả những ai trong cộng đồng yêu cầu có một bản sao của Lệnh này.
 8. Nếu có điều khoản nào của Lệnh này không hợp lệ trong việc áp dụng cho người nào hoặc hoàn cảnh nào, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để được như vậy, các quy định của Lệnh này có thể được tách rời.

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.