Pagpapatupad ng mga Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ng County at ng Estado Tungkol sa COVID-19

Ang mga indibidwal at negosyo sa buong Santa Clara County ay responsable para sa pagsunod sa mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan na idinisenyo upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad sa harap ng pandemya ng COVID-19. Para sa impormasyon tungkol sa naaangkop na patakaran, mangyaring tignan ang webpage ng County na mga “Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan at ang webpage ng County na mga “Madalas na Katanungan sa mga Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan”, na nauugnay din sa mga angkop na patnubay at regulasyon ng Estado.

 

Edukasyon Muna

Kapag nalaman ng County ang mga hindi agarang reklamo tungkol sa mga negosyo na hindi nilabag ang mga kautusan noon, ang unang tugon ng County ay ang pag-alam sa sitwasyon at pagturo sa negosyo kung paano sumunod. Maaaring kasama dito ang pagbibigay ng isang babala o iba pang naaangkop na aksyon, ngunit hindi sa bawat pagkakataon. Kung lumabag ang negosyo sa mga kautusan noon, tumanggi na sumunod sa panahon na naturuan, napatunayan na intensyonal na lumabag sa mga kautusan, o nagkamit ng paglabag na nagtataglay ng nalalapit na panganib sa pampublikong pangkalusugan, ang County ay maaaring hindi mag-isyu ng babala. Ito ay naging karanasan ng County na ang karamihan sa mga negosyo, kapag tinuruan ng mga panuntunan, ay sumusunod.
 

Pagpapatupad ng mga Kautusan

Kapag ang mga negosyo ay hindi sumunod sa kautusan, ang County ay maaaring gumawa ng maraming uri ng aksyon upang ipatupad ang mga kautusan. Gumagamit ang County ng maraming mga pamamaraan sa pagpapatupad, kabilang ang mga babala at multa (sa ilalim ng Agarang Ordinansa NS-9.291, naisabatas noong Agosto 11, 2020), pagpapahintulot ng pagsuspinde o pagbawi (sa iba't ibang mga industriya kung saan nagbibigay ang County ng mga pahintulot), at maging ang pag-uusig sa kriminal (dahil ang isang paglabag sa kautusan sa pangkalusugan ay isang misdemeanor). Ang iba't ibang mga kadahilanan—kasama ang tindi ng paglabag, ang agarang panganib sa kalusugan ng publiko na idinulot ng paglabag, at kung dati nang nilabag ng negosyo ang mga kautusan sa pangkalusugan—ay nagbibigay-alam sa pagpili ng paraan sa pagpapatupad ng County.

Ang pinakamadalas na ginagamit na pamamaraan ng pagpapatupad ng County ay ang paghain ng multa, na sinusuri ng mga Opisyal ng Pagpapatupad sa pamamagitan ng isang dokumento na tinatawag na Abiso ng Paglabag. Alinsunod sa pangkalahatang pagtuon ng County sa pag-abot, pagturo, at kusang-loob na pagsunod, sa mga naaangkop na kaso ang Abiso ng Paglabag ay nag-aalok ng partikular na "grace period" hanggang sa 72 oras. Kapag ang isang Abiso ng Paglabag ay nagsasama ng isang grace period, ang isang negosyo ay maaaring makaiwas sa mga multa kung sumusunod ito sa grace period at nagsumite ng isang Pahayag ng Pagsunod na nagdodokumento sa pagsunod nito. (Makapagsumite ang mga negosyo ng mga pahayag sa pagsunod sa www.sccCOVIDconcerns.org.) Ngunit kung ang isang negosyo ay hindi sumunod sa loob ng grace period—o kung ang Abiso ng Paglabag ay hindi nag-aalok ng isang grace period—maiipon ang multa mula sa petsa at oras na inilabas ng Opisyal ng Pagpapatupad ang Abiso ng Paglabag.

Sa ilalim ng Agarang Ordinansa, nagdodoble ang multa bawat araw hanggang sa maabot nila ang pang-araw-araw na pinakamataas na $ 5,000, na pagkatapos ay maiipon muli araw-araw hanggang sa maayos ang paglabag. Ang County ay maaaring mangolekta ng multa sa pamamagitan ng iba't ibang mga sistema, kabilang ang direktang pagsingil sa negosyo at pagtatala ng Clerk-Recorder ng multa bilang isang lien sa deed ng ari-arian kung saan naganap ang paglabag. Nangangahulugan ito na ang mga may-ari ng ari-arian, kung naiiba sa may-ari ng negosyo, ay maaaring kailanganin na magbayad ng mga multa na iyon.

 

Suporta ng County

Mas gusto ng County ang edukasyon kaysa sa pagpapatupad at sila ay sabik sa pagtulong sa mga negosyo na malaman ang tungkol dito at kusang-loob na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng mga kautusan sa pangkalusugan. Kung ang tanong ng isang negosyo ay hindi sinagot ng malawak na impormasyon na makikita sa website ng COVID-19 ng County—makakahanap ka ng karagdagang impormasyon sa patnubay sa negosyomga madalas na katanungan—ang negosyo ay maaaring makipag-ugnay sa COVID-19 Business Call Center ng County sa (408) 961-5500 o sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang webform.

Ang sinuman ay makapagsumite ng inaalala tungkol sa isang paglabag sa alinman sa mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan ng County sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website sa www.SCCCovidConcerns.org at sa pagkumpleto ng online form, o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Business Call Center sa (408) 961-5500, na maaaring makatulong sa inyo sa paglagay ng inyong inaalala sa online form.​​

 

Mga Katanungan Tungkol sa mga Abiso ng Paglabag o Pagsunod sa Kasunduan?

Kung mayroon kayong inaalala tungkol sa abiso ng paglabag na inyong natanggap, o kung gusto ninyong pag-usapan ang pagpasok sa pagsunod sa kasunduan upang mabawasan ang inyong mga multa kapalit ng inyong pangako na sumunod sa lahat ng mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan sa hinaharap, mangyaring magpadala ng email sa [email protected] o tumawag sa  408-299-9043.​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.