Coronavirus at Mga Programa sa Edukasyon

Huling update ng nilalaman: 4/6/22

TANDAAN: Simula sa Abril 6, 2022, nag-update ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ng kanilang mga webpage upang tugunan ang bagong Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga Paaralang K-12 sa California (na-update 4/6/22), Patnubay para sa mga Provider at Programa ng Child Care (na-update 3/12/22), at Patnubay para sa Paggamit ng mga Maskara sa Mukha (na-update 2/28/22) ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California.

Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab

SCCOE PORTAL NG MGA INAALALA SA COVID-19

Mga Kagamitan ng Itinalaga sa COVID-19

Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19
 
Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa kung saan mababakunahan ang mga batang nasa 5-11 taong gulang o kung paano mag-iskedyul ng isang appointment, mangyaring bisitahin ang sccfreevax.org. Ito ang opisyal na mapagkukunan ng County para sa impormasyong nauugnay sa bakuna at madalas ito ina-update.
 
Ang impormasyon sa Patnubay sa pagbabakuna at planong pagbibigay prayoridad sa COVID-19 ng estado ng California ay mababasa din.

Kabilang sa Mga Programa sa Edukasyon ay ang Childcare, Mga Preschool, Mga Kampo, TK-12, Mas Mataas na Edukasyon at Iba Pang Mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata at Kabataan

Welcome mga partners sa programa sa edukasyon. Ang Opisina ng Edukasyon ng County at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga paaralan, sa iba pang mga programa na nagsisilbi sa mga bata at kabataan, at mga pamilya upang panatilihin ang ligtas at malusog na kapaligiran sa mga paaralan para sa personal na pagtuturo at pagpapatakbo ng mga programang naglilingkod sa mga bata at kabataan sa Santa Clara County.

Maagang Edukasyon at Iba Pang Mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan

Kasalukuyang Patnubay para sa mga Programa ng Childcare, Mga Preschool, Kampo, at Iba pang mga Programang Naglilingkod sa mga Bata at Kabataan

Mag-ulat ng isang Kaso ng COVID-19 sa Inyong Programa sa Maagang Edukasyon o Programa ng Kabataan

Kailan Gagamitin ang Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (School Portal for Outbreak Tracking or SPOT):

Ang mga solong kaso sa kawani o mga bata/estudyante sa childcare at iba pang programa na naglilingkod sa mga bata o kabataan ay hindi kailangang iulat sa lokal na departamento ng pangkalusugan. Gayunpaman, ang mga pagsiklab ay kailangan pa ring iulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County.

TANDAAN: Ang mga childcare center ay kinakailangan na mag-ulat ng mga pagsiklab at mga indibidwal na kaso o pagkamatay sa COVID-19 sa California Department of Social Services (CDSS) Community Care Licensing (CCL). Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Patnubay para sa mga Provider at mga Programa ng Child Care ng CDPH.

Ayon sa CDPH, ang isang pagsiklab sa mga child daycare facility, paaralan sa K-12 at kolehiyo/unibersidad ay natukoy bilang:

Hindi bababa sa tatlong posible o nakumpirmang mga kaso ng COVID-19 sa loob ng 14 na araw na panahon sa mga taong nasa parehong pisikal na espasyo sa lugar, ay mula sa magkaibang sambahayan, at hindi natukoy bilang mga nakipagsalamuha nang malapitan sa isa’t isa sa anumang iba pang imbestigasyon ng kaso.

Mag-ulat ng isang pagsiklab ng COVID-19 sa inyong programa sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng SPOT intake form na ito kapag ang 3 o mahigit pang mga bata, estudyante o miyembro ng kawani ay nasuring positibo sa COVID-19 at:

 • nag-ulat ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 • O nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19 sa loob ng 48 oras mula sa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 • O na-dyagnose na may COVID-19 na walang mga sintomas sa loob ng 48 oras na nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon

Mga tagubilin para sa Pagkumpleto ng Portal ng Edukasyon:

 

Mga Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (SPOT)

Bumalik sa Itaas ▲

TK-12

Kasalukuyang Patnubay para sa mga Superintendente ng Distrito ng Paaralang TK-12,  Lupon ng Paaralan, At Iba Pang Mga Lider ng Administrasyon ng Paaralan

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Kagamitan ng Itinalaga (Designee) sa COVID-19

Ang bawat paaralan/distrito ng paaralan ay mayroong isang Designee sa COVID-19, ang itinalagang tao bilang isang koneksyon sa komunikasyon sa pagitan ng mga paaralan at ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Mangyaring bisitahin ang Pahina ng Mga Kagamitan ng Designee sa COVID-19 para sa lahat ng mapagkukunan na kailangan ng mga Designee sa COVID-19 sa kanilang suporta sa pagtugon sa COVID-19 sa mga paaralan.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Mapagkukunan para sa mga Magulang

Bumalik sa Itaas ▲

Mag-ulat ng isang Kaso o Pagsiklab ng COVID-19 sa Inyong Programa sa Edukasyon sa TK-12

Ang mga paaralan sa TK-12 ay kinakailangan sa batas ng California, AB 86, na kaagad at hindi lalampas sa 24 na oras, mag-abiso sa lokal na Opisyal sa Pangkalusugan o sa lokal na kinatawan ng Opisyal sa Pangkalusugan tungkol sa positibong kaso ng COVID-19.

Ang mga paaralan, childcare, at iba pang mga programa sa kabataan sa Santa Clara County ay makakatugon sa kanilang mga obligasyon sa pag-uulat ng kaso sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga kaso sa SPOT (School Portal for Outbreak Tracking).

Lahat ng mga paaralan sa TK-12 sa Santa Clara County ay mayroong isang itinalagang SPOT Exposure Event Number. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay nagbigay ng Exposure Event Number sa bawat COVID-19 school designee sa pamamagitan ng email. Ang mga paaralan sa TK-12 ay hindi na kailangang magsumite ng SPOT Intake Form para sa bawat positibong kaso – mangyaring mag-log in sa SPOT upang direktang ilagay ang mga kaso sa single Exposure Event para sa inyong paaralan.

Kung kayo ay hindi nakapagrehistro para sa SPOT, mangyaring makipag-ugnayan sa COVID-19 designee ng inyong paaralan at/o distrito.

Kung kayo ay bagong itinalagang designee ng inyong paaralan o distrito at hindi kailanman nag-access ng SPOT Portal dati, maaari kayong mag-email sa aming departamento sa [email protected]. Makakatanggap din kayo ng email para magset-up ng inyong SPOT liaison account. Mangyaring tingnan ang spam/junk folder ng inyong email kung hindi kayo nakatanggap ng email na ito sa loob ng 1 araw ng negosyo ng pagsumite ng inyong unang SPOT Intake Form.

Para sa mga teknikal na isyu sa SPOT Portal, gaya ng login o mga isyu sa password, mangyaring makipag-ugnayan sa SPOT Help Desk sa [email protected] o tumawag sa (916) 520-1619.

Kapag ang mga kaso, nakipagsalamuha nang malapitan o mga pagsiklab ay natukoy, tiyakin ang sumusunod:

Mangyaring sumangguni sa pinakabagong patnubay mula sa CDPH para sa mga pangunahing rekomendasyon para sa inyong TK-12 na paaralan.

Kailan Gagamitin ang Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (School Portal for Outbreak Tracking or SPOT):

Mag-ulat ng mga kaso sa SPOT  sa Kaganapan ng Pagkakalantad ng inyong paaralan kung ang isang bata, estudyante o miyembro ng kawani sa inyong programa ay na-dyagnose na may COVID-19 at napabilang sila sa isa sa mga kategoriya sa ibaba.

Kung ang estudyante o miyembro ng kawani na nasuring positibo sa COVID-19 ay:

 1. nag-ulat ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 2. nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19 sa loob ng 48 oras mula sa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 3. na-dyagnose na may COVID-19 na walang mga sintomas sa loob ng 48 oras na nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon

Mga Tagubilin para sa Pagkumpleto ng Portal ng Edukasyon:

Na-update 3/11/22 – Mag-ulat ng mga kaso sa pamamagitan ng pagdagdag sa nilikhang Kaganapan ng Pagkakalantad para sa bawat paaralan sa SPOT . Ang bawat paaralan ay mayroong isang Exposure Event number na mananatiling bukas na walang katiyakan.  Para dumagdag ng mga kaso o mga nakipagsalamuha sa ilalim ng Kaganapan ng Pagkakalantad ng isang paaralan sa SPOT, mangyaring tingnan ang SPOT Demo for School Liaisons - YouTube.

 • Gamitin ang parehong Exposure Event ID number para sa lahat ng kaso at mga nakipagsalamuha na naiulat para sa isang paaralan
 • Mangyaring mag-login sa SPOT at isumite ang impormasyon sa ilalim ng Kaganapan ng Pagkakalantad ng isang paaralan para sa bawat na-dyagnose na kaso ng COVID-19 sa isang bata o estudyante na dumadalo sa inyong paaralan/programa at para sa bawat na-dyagnose na kaso ng COVID-19 sa miyembro ng kawani na nagtatrabaho sa inyong paaralan/programa. Mangyaring isama ang pinakamaraming impormasyon na makakaya niyo. Gaya ng nakasaad sa Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California. (CDPH), ang mga paaralang K-12 ay ligal na kinakailangan na magsumite ng ulat na ito sa loob ng dalawampu’t-apat na oras pagkatapos malaman ang positibong kaso.
 • Kung wala kayong kumpletong impormasyon sa loob ng dalawampu’t-apat na oras, dapat niyong iulat ang impormasyon na inyong nakuha. Maaari niyong i-update ang impormasyon na inyong ibinigay kung nakatuklas kayo ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat.
  Ang impormasyong inyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi inuulat sa nagpapatupad ng batas o sa imigrasyon. Ang pagbibigay ng impormasyong ito ay nakakatulong sa ating lokal na mga koponan na nag-iimbestiga ng kaso na matukoy at pabagalin ang pagkalat ng COVID-19 sa ating mga personal na lugar ng edukasyon. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.
 • Para sa mga detalyadong tagubilin, tingnan ang Patnubay sa Gumagamit ng SPOT

Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (SPOT)

Kung ang malaking inaalalang pagsiklab ay natukoy sa inyong paaralan o kailangan niyo ng teknikal na tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected].

Para sa mga katanungan o teknikal na tulong, makipag-ugnayan sa SPOT Help Desk sa [email protected] o tumawag sa numero ng telepono: (916) 520-1619.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Madalas na Katanungan para sa TK-12 at Mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan

Tandaan: Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH) ay mariing nagrerekomenda  na ang mga paaralan ay gumamit ng (o magsimulang lumipat sa) model na batay sa abiso na ibinigay sa Grupong Pagsubaybay na Pamamaraan sa mga Estudyanteng Nalantad sa COVID-19 sa lugar ng K-12. Sa ganitong pamamaraan, ang mga estudyante ay inaabisuhan sa kanilang pagkakalantad at pagkatapos ay sinusuri sa 3-5 araw NGUNIT nananatili sa paaralan anuman ang katayuan sa pagbabakuna (maliban kung may sintomas o nasuring positibo).

(Tandaan: Ang bawat FAQ ay sinusundan ng isang panaklong na nagpapahiwatig kung ang FAQ ay nalalapat sa mga paaralang TK-12, mga programa para sa mga bata o kabataan, o pareho.)

 

Mga Panakip sa Mukha

 1. Kinakailangan ba ang mga panakip sa mukha? (TK-12; Mga Programa para sa mga Bata/Kabataan)

  Pagkatapos ng Marso 11, 2022, ang mga panakip sa mukha ay hindi na kinakailangan ng County o Estado sa mga paaralan o sa mga pasilidad ng childcare. Gayunpaman, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay mariing nagrerekomenda na lahat ng tao ay magsuot ng mga panakip sa mukha kapag nasa mga panloob na lugar. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH.  Ang mga paaralan, programa ng childcare, at iba pang mga programang naglilingkod sa mga bata o kabataan ay maaaring pumiling mangailangan ng mga panakip sa mukha kapag nasa mga panloob na lugar at/o sa labas.

  TANDAAN: Ang mga panakip sa mukha ay kinakailangan pa rin sa ilang mga lugar (hal. public transit, healthcare facilities) ng Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha at Mga Pansamantalang Pang-emergency na Pamantayan ng Cal/OSHA’s (“Cal/OSHA ETS”) ng Estado. 

Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin

 1. Nakatutulong ba ang mga portable air purifiers sa pagbabawas ng panganib sa pagkalat ng COVID-19? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga portable air purifiers ay makapagbigay ng karagdagang proteksyon mula sa pagkakalantad sa COVID-19, depende sa uri ng ginamit na filter (mataas na kahusayan sa pagsasala) at bilang ng clean air delivery rate (CADR). Maaaring kailanganin ang maramihang aparato sa bawat silid-aralan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin ng County.

Pagsubaybay, Pagpapasuri, Pag-uulat, at Pagtugon sa COVID-19

Na-update 4/6/2022 - Sa pangkalahatan, ang mga estudyante/kabataan na nalantad sa kaso ng COVID-19 AT walang mga sintomas ay maaaring manatili sa paaralan/childcare, ngunit dapat silang magpasuri sa 3-5 araw pagkatapos ng pagkakalantad. Sila ay mariing inirerekomenda na magsuot ng maskara ng 10 araw kapag malapit sa iba. Ang mga pagbubukod at iba pang pagsasaalang-alang ay maaaring mailapat.  Mangyaring tingnan ang mga Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH at Patnubay para sa mga Provider at mga Programa ng Childcare webpage para sa karagdagang impormasyon.

 1. Ano ang kailangang malaman ng mga employer at tauhan tungkol sa pagbubukod at pagkuwarantina sa COVID-19?

  Ang kawani sa mga paaralan o porgrama para sa mga bata/kabataan ay kinakailangang sumunod sa mga patnubay sa pagbubukod at pagkuwarantina para sa masa. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Patnubay para sa mga Lokal na Hurisdiksyon sa Kalusugan sa Pagbubukod at Pagkuwarantina ng Masa ng Estado at ang CalOSHA fact sheet, Ano ang Kailangang Malaman ng mga Employer at Manggagawa Tungkol sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa COVID-19.

 1. Kailan ang mga tauhan (18 taong gulang o mas matanda) maituturing na “up to date” para sa mga layunin ng pagsubaybay ng nakipagsalamuha at pagkuwarantina? (TK-12)
  1. Nakatanggap ng kanilang booster dose
  2. Nakakumpleto ng kanilang paunang serye ng bakuna ng hindi bababa sa 14 na araw na ang nakalipas ngunit hindi pa kwalipikado sa booster, O
  3. Kumpirmadong may COVID-19 sa loob ng huling 90 araw.

  Ang mga adult (18+) na nagkumpleto ng paunang serye ng bakuna at kwalipikado sa booster ngunit hindi pa nakatanggap ng booster ay hindi maituturing na “up to date” para sa mga layunin ng pagsubaybay ng nakipagsalamuha at pagkuwarantina. Dapat sumunod ang mga estudyante at tauhan sa patnubay sa pagkuwarantina batay sa kanilang katayuan sa pagbabakuna sa oras ng pagkakalantad, kahit na pagkatapos matugunan nila ang kahulugan ng “up to date”.

 1. Kailangan pa bang magkuwarantina ng mga estudyante/kabataan na nabakunahan kung nalantad sila sa isang taong may COVID-19? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Na-update 4/6/2022 - Sa pangkalahatan, ang mga estudyante/kabataan na nalantad sa kaso ng COVID-19 AT walang mga sintomas ay maaaring manatili sa paaralan/childcare, ngunit dapat silang magpasuri sa 3-5 araw pagkatapos ng pagkakalantad. Sila ay mariing inirerekomenda na magsuot ng maskara ng 10 araw kapag malapit sa iba. Ang mga pagbubukod at iba pang pagsasaalang-alang ay maaaring mailapat. Mangyaring tingnan ang mga Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH at Patnubay para sa mga Provider at mga Programa ng Childcare webpage para sa karagdagang impormasyon.

 1. Kung ang aking anak ay may sipon o may baradong ilong ngunit walang iba pang mga sintomas ng COVID-19, dapat ba siyang manatili sa bahay mula sa paaralan? (TK-12)

  Maraming mga bata sa paaralan ang magkakaroon ng mga sintomas ng sipon sa buong taon ng pag-aaral dahil sa hanay ng mga kondisyon. Hindi malabong makaranas ng sipon ang isang bata bilang natatanging sintomas ng COVID-19, at ang pagpigil sa mga bata na may sipon lamang mula sa pagpunta sa paaralan ay maaaring humantong sa mga hindi kinakailangang mga pagliban sa paaralan. Kung ang isang bata ay may sipon ngunit walang iba pang mga sintomas ng COVID-19, makatuwiran na payagan ang bata na manatili sa paaralan, sa kondisyon na ang bata ay hindi magkaroon ng anumang iba pang mga sintomas ng COVID-19.

 1. Kung ang isang estudyante o miyembro ng kawani ay may mga sintomas tulad ng COVID, kailan kailangan ng sulat ng doktor bago bumalik sa paaralan? (TK-12)

  Kung ang isang estudyante o tauhan, na hindi nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19, ay may mga sintomas tulad ng COVID na maaaring pangkaraniwan sa iba't ibang mga karamdaman, dapat magpasuri ang taong iyon. Kung ang resulta ng pagsusuri ay negatibo, ang estudyante o miyembro ng kawani ay maaaring bumalik sa paaralan kapag hindi bababa sa 24 na oras ang lumipas mula nang gumaling ang anumang lagnat (nang hindi gumamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat) at bumuti ang iba pang mga sintomas. Ang negatibong resulta ng pagsusuri ay dapat ibigay sa paaralan, at ang isang sulat ng doktor ay hindi kinakailangan.

  Ang sulat ng doktor ay kailangan lamang bago bumalik sa paaralan kung: 

  1. ang mga sintomas na naranasan ay magkapareho sa mga dokumentado na iba pang matagal na kondisyon (hal. hika o diyabetis); o
  2. tinukoy ng healthcare provider, sa pamamagitan ng isang medikal na pagsusuri ng tao, na mayroong isang alternatibong, pinangalanang dyagnosis (hal., streptococcal pharyngitis o coxsackievirus) na nagpapaliwanag ng mga sintomas na naranasan.

  Para sa sulat ng doktor na maging balidong dokumentasyon ng mga sitwasyon sa itaas, dapat magbigay ang doktor ng nakasulat na paliwanag na kasama ang lahat ng mga sumusunod: sertipikasyon na nakumpleto ang isang medikal na pagsusuri; isang alternatibong paliwanag para sa mga sintomas; at isang pahayag na hindi ipinahiwatig ang pagpapasuri sa COVID-19.

 1. Kailan makakabalik ang kaso o ang nakipagsalamuha nang malapitan sa paaralan? (TK-12)

  Ang mga estudyante na nasuring positibo o nalantad sa COVID-19 ay makakabalik sa paaralan kung natutugunan nila ang pamantayan na idinetalye sa Sulat sa Pagbalik sa Paaralan.

  Na-update 1/19/22: Sulat sa Pagbalik sa Paaralan (PDF):
  | Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog |

  Ang sinumang hindi nakipagsalamuha nang malapitan ngunit may mga sintomas ng COVID-19 AY kinakailangang magkaroon ng isang negatibong pagsusuri o isang medikal na sulat na nagdedetalye ng isang alternatibong paliwanag para sa mga sintomas (tingnan ang FAQ # 7) bago bumalik sa paaralan.

  Ang mga indibidwal na tumanggi sa pagpapasuri at/o evaluation ay dapat tratuhin bilang isang kaso ng COVID-19 at makakabalik batay sa mga karaniwang pamantayan ng pagbubukod ng 5 araw pagkatapos magsimula ang sintomas at 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas.

  TANDAAN: Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nag-eendorso at sumusuporta sa paggamit ng at-home testing para sa lahat ng sitwasyon na kung saan ang mga COVID-19 test ay inirerekomenda o kinakailangan para sa pagbalik sa personal na pag-aaral at mga lugar ng childcare. Sa partikular, ang mga FDA-authorized antigen home test ay maaaring gamitin para bumalik sa paaralan o mga lugar ng childcare pagkatapos ng pagkakalantad sa COVID-19, pagkuwarantina, o pagbubukod alinsunod sa mga rekomendasyon ng CDPH sa pagbubukod at pagkuwarantina, at Patnubay sa TK-12, at Patnubay para sa mga Provider at mga Programa ng Child Care.

  TANDAAN: Ang mga paaralan at mga lugar ng childcare ay hindi kailangan mangailangan ng personal o video na pagsubaybay ng mga home test para maituring silang isang balidong resulta ng pagsusuri. Sa halip, ang mga paaralan ay dapat sumunod sa patnubay ng CDPH para sa dokumentasyon ng paggawa ng home test, na may kasamang opsyon na humiling ng mga litrato ng mga labeled test kit, napirmahang attestation form o ang paglagay ng testing data sa mga app na ibinigay ng mga testing company (tingnan ang Over-The-Counter-Tests-LHJ-Guidance (ca.gov)).

 1. Kailan makakabalik ang kaso o ang nakipagsalamuha nang malapitan sa childcare? (Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga bata nasuring positibo sa COVID-19 ay makakabalik sa childcare o iba pang programa para sa mga bata/kabataan kapag ang mga kinakailangan para matapos ang pagbubukod ay natugunan. Ang mga batang nalantad sa COVID-19 ba walang mga sintomas ay maaaring makapagpatuloy na dumalo sa childcare, anuman ang katayuan ng kanilang pagbabakuna, at inirerekomenda na magpasuri 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad. Tingnan ang Decision Tree sa COVID-19 para sa TK-12 at Childcare (Na-update 4/6/22 – | Ingles | Espanyol |) para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan sa pagbubukod at pagkuwarantina.

  TANDAAN: Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nag-eendorso at sumusuporta sa paggamit ng at-home testing para sa lahat ng sitwasyon na kung saan ang mga COVID-19 test ay inirerekomenda o kinakailangan para sa pagbalik sa personal na pag-aaral at mga lugar ng childcare. Sa partikular, ang mga FDA-authorized antigen home test ay maaaring gamitin para bumalik sa paaralan o mga lugar ng childcare pagkatapos ng pagkakalantad sa COVID-19, pagkuwarantina, o pagbubukod alinsunod sa mga rekomendasyon ng CDPH sa pagbubukod at pagkuwarantina, Patnubay sa TK-12, at Patnubay para sa mga Provider at mga Programa ng Child Care.

  TANDAAN: Ang mga paaralan at mga lugar ng childcare ay hindi kailangan mangailangan ng personal o video na pagsubaybay ng mga home test para maituring silang isang balidong resulta ng pagsusuri. Sa halip, ang mga paaralan ay dapat sumunod sa patnubay ng CDPH para sa dokumentasyon ng paggawa ng home test, na may kasamang opsyon na humiling ng mga litrato ng mga labeled test kit, napirmahang attestation form o ang paglagay ng testing data sa mga app na ibinigay ng mga testing company (tingnan ang Over-The-Counter-Tests-LHJ-Guidance (ca.gov)).

 1. Paano namin ipapaalam sa mga pamilya ng mga kaso ng COVID-19 sa paaralan o programa? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH ay mariing nagrerekomenda na ang mga paaralan ay gumamit ng (o magsimulang lumipat sa) model na batay sa abiso na ibinigay sa Grupong Pagsubaybay na Pamamaraan sa mga Estudyanteng Nalantad sa COVID-19 sa lugar ng K-12. Sa pamamaraang ito, ang mga estudyante ay inaabisuhan sa kanilang pagkakalantad at pagkatapos ay sinusuri sa 3-5 araw at nananatili sa paaralan anuman ang katayuan sa pagbabakuna (maliban kung may sintomas o nasuring positibo).

  Tingnan ang Sample ng Group Tracing Notification Letter para sa mga Magulang/Tagapag-alaga ng mga Estudyanteng Nalantad sa COVID-19 sa Paaralan (na-update 3/14/22) dito: | Ingles | Espanyol | Vietnamese |

 1. Dapat bang regular na magpasuri ang mga estudyante, guro, at iba pang kawani ng paaralan? (TK-12)

  Binabalangkas ng mga estratehiya ng pagpapasuri sa COVID-19 na batay sa paaralang K-12 para sa Taon ng Pag-aaral 2021-22 ng CDPH ang mga rekomendasyon at suporta ng Estado para sa pagpapasuri ng mga estudyante, guro, at iba pang kawani ng paaralan.  Bilang karagdagan sa pagpapasuri ng mga indibidwal na may mga sintomas at mga nakipagsalamuha nang malapitan, ang pagsubaybay ng pagsusuri ay maaaring makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 sa kampus.

Sari-saring Paksa

 1. Pinapayagan ba ang mga paaralan na maglabas ng personal na makikilalang impormasyon, kasama ang impormasyong pangkalusugan, mula sa mga tala ng edukasyon ng mga estudyante sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County nang walang pahintulot ng magulang o estudyante? (TK-12)

  Ang Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ay isang pederal na batas na nagpoprotekta sa pagkapribado ng mga tala ng edukasyon ng estudyante, na sa pangkalahatan ay may kasamang lahat ng impormasyon ng estudyante na hinahawakan ng mga paaralan. Sa pangkalahatan, ang mga distrito ng paaralan at mga pampublikong paaralan (at iba pang mga paaralan na tumatanggap ng mga pondong pederal) ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa isang magulang o tagapag-alaga bago isiwalat ang personal na makikilalang impormasyon mula sa mga tala ng edukasyon ng mga estudyante. Ngunit ang mga pagbubukod sa pangkalahatang panuntunan ng pahintulot ng FERPA ay nagpapahintulot sa mga paaralan na magbahagi ng ilang mga tala at impormasyon nang walang paunang pahintulot sa ilang mga pangyayari.

  Sa kanilang patnubay hinggil sa FERPA at kung paano makakatulong ang mga opisyal ng paaralan na mapabagal ang pagkalat ng COVID-19, kinumpirma ng Departamento ng Edukasyon ng U.S. na ang mga paaralan ay maaaring magbahagi ng impormasyon nang walang paunang pahintulot kapag, may kaugnayan sa isang emergency tulad ng kasalukuyang pandemyang COVID-19, ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ay kinakailangan upang maprotektahan ang kalusugan o kaligtasan ng mga estudyante o iba pang mga indibidwal. Upang mapigilan at makontrol ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay ng mga nakipagsalamuha, maaaring kasama dito ang impormasyon tulad ng kung ang isang estudyante ay nasuring positibo sa COVID-19, mga contact ng kanilang sambahayan, at contact information ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Archive at Nakaraan na Patnubay

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.