Coronavirus at mga Paaralan

 

Portal ng Pag-uulat ng Kaso sa Edukasyon at Nakipagsalamuha

Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa kung sino ang kwalipikado na makatanggap ng isang dosis ng bakuna sa COVID-19 at kung paano mag-iskedyul ng isang appointment, mangyaring bisitahin ang sccfreevax.org. Ito ang opisyal na mapagkukunan ng County para sa impormasyong nauugnay sa bakuna at madalas ito ina-update.

Ang impormasyon sa Patnubay sa pagbabakuna at planong pagbibigay prayoridad sa COVID-19 ng estado ng California ay mababasa din.

Kabilang sa Mga Programa sa Edukasyon ay ang Pangangalaga ng Bata, Mga Preschool, Mga Kampo, TK-12, Mas Mataas na Edukasyon at Iba Pang Mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata at Kabataan

Maligayang pagdating mga partners sa programa sa edukasyon. Ang Opisina ng Edukasyon ng County at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga paaralan, sa iba pang mga programa na nagsisilbi sa mga bata at kabataan, at mga pamilya upang maghanda para sa mas ligtas na muling pagbubukas ng mga paaralan para sa personal na pagtuturo at pagpapatakbo ng mga programang naglilingkod sa mga bata at kabataan sa Santa Clara County.

Mag-ulat ng isang Kaso ng COVID-19 sa Inyong Programa sa Edukasyon

Kailan Gagamitin ang Portal ng Edukasyon:

Kumpletuhin ang form na ito kung ang isang bata, estudyante o miyembro ng kawani sa inyong programa ay nasuring positibo sa COVID-19 at sila ay napabilang sa isa sa mga kategorya sa ibaba.

Kung ang bata, estudyante o miyembro ng kawani na nasuring positibo sa COVID-19 ay:

 • nag-ulat ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 • nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19 sa loob ng 48 oras mula sa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 • ay na-dyagnose na may COVID-19 na walang mga sintomas sa loob ng 48 oras na nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon

Mga tagubilin para sa Pagkumpeto ng Portal ng Edukasyon:

Mangyaring kumpletuhin ang Papel ng Impormasyon ng Kaso at Nakipagsalamuha para sa bawat nasuring kaso ng COVID-19 sa isang bata o estudyanteng dumadalo sa inyong lokasyon at para sa bawat nasuring kaso ng COVID-19 sa isang miyembro ng kawani na nagtatrabaho sa inyong lokasyon. Mangyaring isama ang pinakamaraming posibleng impormasyon. Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan at sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Pag-uulat ng Kaso Ng Mga Paaralang K-12, Mga Programang Pang-Atletiko ng Kabataan, at Ibang Mga Programa ng Kabataan, ang mga paaralang K-12 at programa ng kabataan ay ligal na kinakailangang magsumite ng ulat na ito sa loob ng dalawampu’t apat na oras pagkatapos malaman ang (mga) positibong kaso. Kung wala kayong kumpletong impormasyon sa loob ng dalawampu’t apat na oras, dapat ninyong iulat ang impormasyon na nakuha ninyo. Maaari ninyong i-update ang impormasyong ibinigay ninyo kung ikaw ay nakatuklas ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat. Ang impormasyong inyong  ibibigay sa form na ito ay mananatiling kumpidensiyal at hindi inuulat sa nagpapatupad ng batas o imigrasyon. Ang pagbibigay ng impormasyong ito ay makakatulong sa aming mga lokal na koponan sa imbestigasyon ng kaso na kilalanin at mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa aming mga lokasyon ng personal na edukasyon at sa komunidad. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.

Portal ng Pag-uulat ng Kaso at Nakipagsalamuha sa Edukasyon

Bumalik sa Itaas ▲

Kasalukuyang Patnubay para sa mga Superintendente ng Distrito ng Paaralang TK-12, Mga Lupon ng Paaralan, At Iba Pang Mga Lider ng Administrasyon ng Paaralan

Ang sangguniang gabay sa pag-uulat ay naglilista ng mga dokumento ayon sa uri at kung ang uri ng dokumento ay kinakailangan o inirerekomenda. Ang bawat laman ay may maikling paglalarawan, deadline ng pagsumite, at isang link upang ma-access ang form.

Pag-uulat ng Plano ng Kahandaan ng Paaralan

Para sa higit pang mga tagubilin kung paano punan ang Form ng Pag-uulat ng Plano ng Kahandaan ng Paaralan, mangyaring bisitahin ang pahina ng Mga Tagubilin sa Plano ng Kahandaan ng Paaralan.

Buwanang Pag-uulat ng mga Estudyante at Kawani na nasa mga Paaralan
 

Reopening of Santa Clara County K-12 Schools for the 2020-2021 School Year. Issued June 30, 2020. Revised August 7, 2020

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Kagamitan ng Itinalaga (Designee) sa COVID-19

Ang bawat paaralan/distrito ng paaralan ay mayroong isang Designee sa COVID-19, na ang itinalagang tao bilang isang koneksyon sa komunikasyon sa pagitan ng mga paaralan at ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Mangyaring bisitahin ang Pahina ng Mga Kagamitan ng Designee sa COVID-19 para sa lahat ng mapagkukunan na kailangan ng mga Designees sa COVID-19 sa kanilang suporta sa pagtugon sa COVID-19 sa mga paaralan.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Mapagkukunan para sa mga Magulang

Bumalik sa Itaas ▲

Kasalukuyang Patnubay para sa mga Programa sa Pangangalaga ng Bata, Mga Preschool, Kampo, at Iba pang mga Programa sa Paglilingkod sa mga Bata at Kabataan

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Madalas na Katanungan para sa TK-12 at Mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan

(Tandaan: Ang bawat FAQ ay sinusundan ng isang panaklong na nagpapahiwatig kung ang FAQ ay nalalapat sa mga paaralang TK-12, mga programa para sa mga bata o kabataan, o pareho.)

Muling Pagbubukas ng Paaralan sa TK-12

 1. Kailan muling mabubuksan ang mga paaralan para sa personal na pagtuturo? (TK-12)

  Sa ilalim ng COVID-19 at Balangkas ng Muling Pagbubukas ng Personal na Pagtuturo at Patnubay ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2020-2021 Taon ng Pag-aaral, ang mga paaralan ay maaaring magbukas muli para sa personal na pagtuturo para sa lahat ng mga baitang ng TK-12 kung ang inayos na bilang ng mga kaso sa county, na kinakalkula ng Estado, ay mas mababa sa 25 bawat 100,000 populasyon bawat araw. Ang lahat ng mga paaralan ay dapat magkumpleto at mag-post ng isang Plano sa Kaligtasan sa COVID-19 sa homepage ng kanilang website bago muling magbukas para sa personal na pagtuturo, tulad ng inilarawan sa seksyon ng Mga Kinakailangan sa Pag-post ng CSP at Pagsumite para sa Personal ng Pagtuturo sa patnubay ng Estado. Ang mga paaralan na muling nagbukas ay hindi kinakailangan na magsara kung ang county ay lumipat sa Purple na Antas o lumampas sa isang inayos na bilang ng mga kaso ng 25 bawat 100,000 populasyon.

 1. Kung ang paaralan ay bukas para sa personal na pagtuturo, anong pamantayan ang gagamitin upang magpasya kung kailan isara ang isang paaralan? (TK-12)

  Ang COVID-19 at Balangkas ng Muling Pagbubukas ng Personal na Pagtuturo at Patnubay ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2020-2021 Taon ng Pag-aaral ng Estado ay nagpapahiwatig na ang mga sumusunod na sitwasyon ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagsasara ng paaralan:

  • Sa loob ng isang 14 na araw na panahon, isang pagsiklab ay naganap sa 25% o mahigit pang matatag na mga grupo sa paaralan.
  • Sa loob ng isang 14-araw na panahon, hindi bababa sa tatlong mga pagsiklab ang naganap sa paaralan AT mahigit sa 5% ng populasyon ng paaralan ang nahawaan.

  Gayunpaman, kinikilala ng patnubay ng Estado na ang pagsara ng paaralan ay dapat gawin sa pagkonsulta sa lokal na opisyal ng pangkalusugan. Ang lokal na opisyal ng pangkalusugan ay makapagtukoy ng pagsasara ng paaralan ay kinakailangan para sa iba pang mga kadahilanan, kabilang ang mga resulta mula sa imbestigasyon ng kalusugan ng publiko o iba pang lokal na epidemiological na data.

  Kabilang sa mga kadahilanan na maaaring isaalang-alang sa mga desisyon sa pagsasara ng paaralan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara, ngunit hindi limitado sa, ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na nauugnay sa isang paaralan; kakayahan ng isang paaralan na epektibong tumugon sa mga kaso at pagkakalantad sa COVID-19; ang bilang ng mga pang-araw-araw na bagong kaso ng COVID-19 sa Santa Clara County; ang antas na kung saan ang mga paaralan ay nag-aambag sa pagkalat sa komunidad ng COVID-19; ang kapasidad ng ating sistema ng kalusugan upang makilala at alagaan ang mga kaso at mapigilan ang pagkalat sa mga lokasyon ng healthcare; ang pagkakaroon at paggamit ng malawakang pagpapasuri upang makilala ang mga bagong kaso; kakayahan ng mga residente ng county na mabilis at mabisa na magbukod o magkuwarantina ng kanilang sarili kapag may sakit; nagbabago na siyentipikong pag-unawa sa COVID-19; at ang patuloy na pakikipagtulungan ng ating komunidad sa pagsasagawa ng pisikal na pagdistansya, paggamit ng mga panakip sa mukha, at pagsagawa ng iba pang mga pamamaraan sa pagpigil.

Pagtuturo para sa TK-12

 1. Anong mga patnubay ang dapat sundin ng mga high school para sa mga eksaminasyon ng PSAT, SAT, o ACT na gaganapin sa kanilang mga kampus? (TK-12)

  Ang mga high school na nagho-host ng mga PSAT, SAT, o ACT na eksaminasyon ay hinihimok na sumunod sa maraming mga rekomendasyon hangga't maaari sa COVID-19 PREPARED: Ang Muling Pagbubukas ng Mga Paaralang K-12 sa Santa Clara County para sa Taon ng Pag-aaral 2020-2021. Kabilang sa mga rekomendasyong ito, ngunit hindi limitado sa, pagsubayaby ng mga estudyante sa araw ng eksaminasyon para sa mga sintomas ng COVID-19, pag-maximize ng pisikal na distansya, at pagtiyak na ang mga estudyante at kawani ay nagsusuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng oras.

Pagpapangkat at Pagdistansya

 1. Mayroon bang pinakamalaking laki ng pangkat para sa personal na pagtuturo? (TK-12)

  Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay hindi nangangailangan sa mga paaralan na gumamit ng pinakamalaking laki ng pangkat, ngunit mariing nitong hinihikayat ang mga paaralan na gumawa ng matatag na mga pangkat sa silid-aralan na maliit hangga’t maisasagawa. Ang mga mas maliliit na pangkat ay nagbabawas ng bilang ng mga pakikipagsalamuha sa pagitan ng mga estudyante at kawani, ngunit walang partikular na pinakamainam na laki ng pangkat. Sa pagsasagawa, maaaring kailanganin ng mga paaralan na limitahan ang bilang ng mga estudyante sa bawat pangkat upang matugunan ang iba pang mga kinakailangan sa kalusugan ng publiko. Dapat timbangin ng mga paaralan ang kanilang mga partikular na sitwasyon para sa pagbibigay ng pagtuturo (hal., laki ng silid-aralan at mga mapagkukunan ng tauhan), paggamit ng iba't ibang mga estratehiya sa pagpapagaan (hal., bentilasyon, mga panlabas na aktibidad na pagtuturo, at paggamit ng panakip sa mukha), mga antas ng baitang, at mga pangangailangang pang-edukasyon ng mga estudyante kapag tumutukoy ng isang naaangkop na laki ng pangkat.

 1. Ano ang rekomendasyon para sa kung paano maglingkod sa mga estudyanteng may mga kapansanan na tumatanggap ng personal na pagtuturo? (TK-12)

  Inirerekomenda ng County na ang mga paaralan ay magsanay ng mga kawani at estudyante para mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan mula sa isa’t isa hangga't maaari sa panahon ng pagtuturo sa edukasyon (halimbawa, sa panahon ng pagtuturo sa buong-klase, paglalahad, o pag-lecture). Para sa mga espesyal na tagapagturo ng edukasyon at katulong at tauhan ng healthcare, inirerekomenda ang pang-opera na maskara at face shield kapag nagbibigay ng mga serbisyo sa mga estudyante na nangangailangan ng paulit-ulit na pakikipagsalamuha nang malapitan (halimbawa, tulong sa mga aktibidad ng pang-araw-araw na pamumuhay) o pagsasagawa ng mga pagsusuri sa kalusugan (kasama ang pag-iscreen ng paningin at pandinig). Dapat isuot ang mga gwantes na inirerekumenda para sa mga pamamaraan na nangangailangan ng pangkalahatang pag-iingat (halimbawa, tulong sa paggamit ng kubeta, catheterization, at pangangasiwa ng insulin). Bilang karagdagan, ang PPE para sa mga potensyal na pamamaraan na bumubuo ng aerosol (halimbawa, pagsipsip ng mga lugar ng tracheostomy at paggamot gamit ang nebulizer) ay dapat sumunod sa patnubay ng CDC.

 1. Anong protokol ang dapat sundin ng mga kapalit na guro kung nagtuturo sila ng isang personal na klase sa isang araw? (TK-12)

  Ang mga kapalit na guro na pumapalit para sa mga guro na absent ay dapat magpanatili nang hindi bababa sa anim na talampakan na layo mula sa mga estudyante at iba pang mga kawani hangga't maaari sa panahon ng pagtuturo sa edukasyon (hal, sa panahon ng pagtuturo sa buong-klase, paglalahad, o pag-lecture). Kung maaari, dapat na limitahan ng mga paaralan ang bilang ng mga matatag na pangkat kung saan nakikipaghalubilo ang mga kapalit na guro sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ilang mga kapalit na guro sa mga partikular na paaralan.

 1.  

  Ano ang patnubay sa mga breakroom? 

   

  Inirekomenda ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang paggamit ng mga panloob na breakroom ng mga kawani na hindi pa nabakunahan ay mabawasan hangga’t maaari. Ang mga empleyado na hindi pa nabakunahan ay dapat kumain sa labas, mag-isa sa kanilang mga sasakyan o mag-isa sa kanilang sariling lamesa/lugar ng trabaho. Ang mga employer ay mariing hinihikayat na gumawa  ng mga hakbang upang hikayatin ang mga pamamaraan sa kaligtasan na ito (halimbawa, sa pamamagitan ng hindi pagsabay ng mga oras ng break at pag-ayos ng mga panlabas na lugar kung saan maaaring kumain ang mga empleyado at manatili nang hindi bababa sa anim na talampakan na layo sa isa't isa). Kung nais ng mga hindi pa nabakunahang empleyado na kumain kasama ang mga katrabaho, dapat nilang gawin ito sa labas at sa distansya nang higit sa anim na talampakan na layo sa bawat isa.

 1. Ang mga magulang, lalo na ang may mga maliliit na bata, ay nais na nasa silid aralan. Maaari ba itong magagawa? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Sa pangkalahatan, hindi. Papayagan lamang ng mga paaralan ang mga kinakailangang bisita at boluntaryo sa kampus at dapat maglimita ng bilang ng mga estudyante at kawani na nakikipagsalamuha sa kanila. Ang paglilimita ng mga bisita ay kritikal sa paglilimita ng panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa silid-aralan.

Mga Panakip sa Mukha

 1. Sino ba ang may pananagutan sa pagpapatupad ng mga kinakailangan ng mga panakip sa mukha? (TK-12)

  Responsable ang mga paaralan na tiyakin na ang mga estudyante na kinakailangang magsuot ng mga panakip sa mukha ay sumunod sa mga kinakailangang iyon. Alinsunod sa Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ng County, ang mga indibidwal at negosyo ay kailangang magpatuloy ng mga kinakailangan sa maskara sa mukha na iniutos ng . Kasama rito ang pagmamaskara sa loob para sa mga taong ganap na nabakunahan sa karamihan ng mga sitwasyon sa labas ng bahay.

Bentilasyon

 1. Anong antas ba ng AQI dapat ilipat sa loob ang mga aktibidad na mas mahaba at hindi aktibo (tulad ng matagal na pagtuturo)? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at Environmental Protection Agency (EPA) ay nagrerekomenda na ang mga taong hindi karaniwang sensitibo ay magsaalang-alang ng pagbabawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang Air Quality Index (AQI) ay nasa pagitan ng 51-100 at lahat ng mga bata at mga binata/dalaga ay magbawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang AQI ay higit sa 100. Gayunpaman, walang mga partikular na patnubay para sa mga limitasyon ng AQI para sa paglipat ng aktibidad na hindi aktibo (tulad ng panlabas na pagtuturo sa edukasyon) sa loob.

  Inirerekumenda namin ang paglipat ng mga aktibidad na mas mahaba at hindi aktibo (hal., matagal na panlabas na pagtuturo sa edukasyon) sa loob kapag ang AQI ay 101 o mas mataas. Ang mga bintana at pintuan ay dapat na nananatiling sarado kapag ang AQI ay 101 o mas mataas.

 1. Sa anong antas ng AQI dapat ilipat sa labas ang mga maikling panahon ng panlabas na aktibidad? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang CDC at EPA ay nagrerekomenda na ang mga taong hindi karaniwang sensitibo ay magsaalang-alang ng pagbabawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang Air Quality Index (AQI) ay nasa pagitan ng 51-100 at lahat ng mga bata at mga binata/dalaga ay magbawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang AQI ay higit sa 100.

  Inirerekumenda namin ang pagkansela, pag-iskedyul muli, o paglipat sa loob ng lahat ng mga aktibidad (aktibo at hindi, anuman ang tagal) kapag ang AQI ay 151 o mas mataas. Ang mga bintana at pintuan ay dapat na nananatiling sarado kapag ang AQI ay 101 o mas mataas.

 1. Sa anong antas ng AQI dapat isaalang-alang ng mga paaralan ang pagsasara at paglipat sa malayuan (remote) na pagtuturo? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Walang itinatag na pinakamataas na antas para sa kalidad ng hangin para sa pagpapaalis o pagsasara ng paaralan. Walang malinaw na katibayan na ang mga bata ay mas ligtas mula sa hindi magandang kalidad na hangin sa bahay kaysa sa paaralan. Ang mga magulang ng mga estudyanteng mayroong mas matagal na mga oras ng pagbiyahe sa labas patungo at galing sa paaralan, kung saan maaari silang magkaroon ng mas mataas na pagkakalantad, ay maaaring magsaalang-alang ng mga alternatibong pamamaraan para sa transportasyon o panatilihin ang kanilang anak sa bahay kahit na ang paaralan ay mananatiling bukas.

  Dalawang mahalagang mekanismo para sa pagbabawas ng panganib sa pagkalat ng sakit na COVID-19 sa mga paaralan ay ang pagsagawa ng pagtuturong pang-edukasyon sa labas at pagbukas ng mga pintuan at bintana kapag nasa loob. Kung dapat manatili sa loob ang mga estudyante na may mga bintana at pintuan na sarado dahil sa masamang kalidad ng hangin, kung gayon ang iba pang mga pamamaraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay lalong nagiging mahalaga kabilang ang mekanikal na bentilasyon at pagsasala, portable na mga pagsala ng hangin, at mga pagmamaskara.

 1. Mayroon bang mga rekomendasyon para sa pagbabawas ng pagkakalantad sa hindi malusog na hangin sa panahon ng pagsundo/paghatid (hal, mga pag-iscreen sa kalusugan bago dumating) (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Kapag ang AQI ay 101 o mas mataas, ang mga pag-iscreen sa kalusugan (kung ginawa sa kampus) ay dapat isagawa sa pagdating sa silid-aralan/gusali kaysa sa paghihintay ng mga estudyante at kawani sa labas para ma-iscreen. Maaari ring isaalang-alang ng mga paaralan ang pagsasagawa ng mga pag-iscreen sa kalusugan bago dumating sa kampus.

 1. Nakatutulong ba ang mga portable air purifiers sa pagbabawas ng pagkakalantad sa usok o panganib sa pagkalat ng COVID-19? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga portable air purifiers ay makapagbigay ng karagdagang proteksyon mula sa pagkakalantad sa usok, depende sa uri ng ginamit na filter (mataas na kahusayan sa pagsasala) at bilang ng clean air delivery rate (CADR). Maaaring kailanganin ang maramihang aparato sa bawat silid-aralan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin ng County.

 1. Saan ako higit pang matututo tungkol sa Air Quality Index? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

Paglilinis, Kalinisan, at Iba Pang mga Pamamaraan sa Kaligtasan

 1. Ligtas ba uminom mula sa mga bukal ng tubig o dapat bang gamitin lamang sila upang mapuno ang mga bote? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Dapat suspindihin o baguhin ng mga paaralan at programa ang paggamit ng mga bukal ng tubig upang mabawasan ang pagbabahagi o paghahawak ng mga gamit ng mga estudyante o kawani, habang pinapanatili ang paggamit ng inuming tubig.

 1. Paano makakakuha ang mga paaralan ng sapat na mga supply ng personal na kagamitang pangproteksiyon (PPE), tulad ng sanitizer ng kamay o mga panakip sa mukha? (TK-12)

  Ang Estado ng California ay nagbigay ng paunang pamamahagi ng PPE para sa mga distrito ng paaralan at mga paaralan ng charter upang magamit sa unang 60 na araw ng muling pagbubukas ng kampus ng paaralan. Para sa mga karagdagang pangangailangan ng PPE sa paaralan, ang Estado ng California ay nakipagtulungan sa California Manufacturers & Technology Association upang ilunsad ang merkado ng "Safely Making California", na nagbibigay ng hindi pangmedikal na PPE, tulad ng mga panakip sa mukha, mga face shield, mga sapin, guwantes, sanitizer at pamunas, sa nadiskwentong presyo.

Pag-iscreen, Pagpapasuri, Pag-uulat, at Pagtugon sa COVID-19

 1. Kung ang aking anak ay may sipon o baradong ilong ngunit walang iba pang mga sintomas ng COVID-19, dapat ba siyang manatili sa bahay mula sa paaralan? (TK-12)

  Marami sa mga kabataang nasa paaralan ay magkakaroon ng sipon sa buong taon ng pag-aaral dahil sa iba’t ibang kondisyon. Malamang na hindi lang sipon ang mararanasan ng isang bata bilang sintomas ng COVID-19, at ang pagpigil sa mga kabataan na may sipon sa pagpunta sa paaralan ay malamang magdudulot ng hindi kailangang hindi pagpasok sa paaralan. Kung ang bata ay may sipon ngunit walang iba pang mga sintomas ng COVID-19, makatuwiran na payagan ang batang iyon na pumunta sa paaralan, sa kondisyon na ang bata ay hindi magkaroon ng iba pang mga sintomas ng COVID-19 at hindi isang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso ng COVID-19.

 1. Kailangan pa bang magkuwarantina ng mga taong nabakunahan kung nalantad sila sa isang taong may COVID-19?

  Ayon sa kahulugan ng CDC, ang mga tao ay itinuturing ganap na nabakunahan:

  • ≥14 na araw kasunod ng pagtanggap ng pangalawang dosis sa isang serye ng 2-dosis na bakuna (tulad ng Pfizer o Moderna), o
  • ≥14 araw kasunod ng pagtanggap ng isang dosis ng solong-dosis na bakuna (tulad ng Johnson & Johnson)

  Inirerekumenda na sundin ng mga indibidwal na ganap na nabakunahan ang Patnubay ng CDC. Sa pangkalahatan, ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nalantad sa kaso ng COVID-19 at walang mga sintomas ay hindi kailangang magkuwarantina o magpasuri. Ang mga pagbubukod at iba pang pagsasaalang-alang ay maaaring mailapat. Mangyaring tingnan ang webpage ng CDC at ang Patnubay sa Pagkuwarantina para sa mga Ganap na Nabakunahang Tao para sa karagdagang impormasyon.

 1. Ano ang sinasabi ng Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan sa pagtiyak ng katayuan sa pagbabakuna?

  Ang mga negosyo ay dapat (1) tumiyak ng katayuan sa pagbabakuna ng empleyado at boluntaryo sa loob ng 14 na araw. (2) magsigurado na ang mga empleyado at mga boluntaryong hindi pa nabakunahan na nagtatrabaho sa lugar ng trabaho ay nagmamaskara (3) magsigurado na ang mga empleyado at mga boluntaryong hindi pa nabakunahan ay magkuwarantina kung sila ay nakilala bilang isang nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso, at (4) magbigay ng impormasyon ng pagbabakuna sa lahat ng mga empleyadong hindi pa nabakunahan.

 1. Dapat bang kailanganing magkuwarantina ang mga pamilya na nagbiyahe sa labas ng estado bago bumalik sa paaralan? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Wala nang bisa ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbibiyahe. Inirerekumenda na sundin ng mga ganap na nabakunahang indibidwal ang Patnubay ng CDC para sa domestic at internasyonal na pagbibiyahe. Sa pangkalahatan para sa domestic na pagbibiyahe, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 ay hindi kailangang magpasuri bago o pagkatapos ng pagbibiyahe o magkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe. Para sa pagbibiyaheng pang-internasyonal, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal ay dapat sumunod sa mga rekomendasyon ng CDC at maaaring kailangan pa rin magpasuri o magkuwarantina depende sa mga kinakailangan na ipinalabas ng awtoridad sa destinasyon.

  Para sa mga indibidwal na hindi pa ganap na nabakunahan, dapat iwasan pa rin ang hindi mahahalagang pagbibiyahe upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng virus. Ang mga manlalakbay na hindi pa nabakunahan ay dapat magpasuri pa rin bago at pagkatapos ng pagbibyahe, at magkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe, maliban kung nagbiyahe para sa mga mahahalagang layunin. Mangyaring tingnan ang Payo sa Pagbibiyahe ng CDPH para sa detalyadong patnubay.

  Bilang karagdagan, alinsunod sa Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ng County, dapat ipagbawal ng mga paaralan ang pagbibiyahe na nauugnay sa trabaho para sa mga empleyadong hindi pa nabakunahan.

 1. Kung ang isang estudyante o kawani na may sintomas ay nagbigay ng isang medikal na sulat kapalit ng isang negatibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19, ano ang dapat sabihin ng medikal na sulat? (TK-12)

  Kung ang isang indibidwal na may sintomas na hindi nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay naghahanap ng pagsusuring medikal ngunit hindi nasuri para sa COVID-19, maaari siyang bumalik sa paaralan kung ang doktor ay nagbigay ng isang nakasulat na paliwanag na kasama ang sumusunod: isang sertipikasyon na ang isang medikal na pagsusuri ay nakumpleto at ipahayag na ang isang alternatibong paliwanag para sa mga sintomas ay natukoy at hindi nagpahiwatig ng pagpapasuri para sa COVID-19.

 1. Dapat ba regular na magpasuri ang lahat ng mga guro at kawani tulad ng iba pang trabaho na may mataas na pagkakalantad? (TK-12)

  Inirerekomenda ng parehong County at Estado ang regular na pagpapasuri ng mga guro at kawani na nagtatrabaho sa kampus. Alinsunod sa Mayo 18, 2021 na ng County, ang mga paaralan ay dapat magsagawa ng lingguhang PCR testing para sa COVID-19, o pang araw-araw na pagsusuri ng antigen na may COVID PCR na kumpirmasyon ng anumang mga positibo, para sa mga empleyadong hindi pa nabakunahan.  Ang inirekomendang hanay ng pagsusuri ng Estado ay matatagpuan sa COVID-19 at Balangkas ng Muling Pagbubukas ng Personal na Pagtuturo at Patnubay ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2020-2021 Taon ng Pag-aaral ng Estado.

 1. Paano namin ipapaalam sa mga pamilya ng mga kaso ng COVID-19 sa paaralan o programa? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga template ng sulat ay dapat gamitin ng mga paaralan, mga programa sa pangangalaga ng bata, at iba pang mga programa na nagsisilbi sa mga bata o kabataan upang maabisuhan ang mga indibidwal kapag ang isang kaso ng COVID-19 o nakasalamuha nang malapitan ng kaso ng COVID-19 ay natukoy sa isang sitwasyon sa paaralan o sa isang programa na naglilingkod sa mga bata o kabataan at upang magbigay ng mga tagubilin para sa mga apektadong indibidwal. Ang mga template ng sulat ay tumutugon sa tatlong mga sitwasyon: (1) kapag ang isang estudyante/bata o miyembro ng kawani sa isang pangkat ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso ng COVID-19, (2) kapag ang isang estudyante/bata o miyembro ng kawani sa isang pangkat ay nasuring positibo sa COVID-19, at (3) kapag ang isang estudyante/bata o miyembro ng kawani ay nasuring positibo sa COVID-19 sa isang sitwasyon na walang pangkat. Ang pangkat ay isang matatag na pangkat ng mga estudyante/bata at kawani na nananatiling magkasama sa buong araw ng paaralan/haba ng programa at hindi naghahalo sa ibang mga grupo ng mga estudyante/bata at kawani.

 1. Kailan ba maaaring bumalik ang kaso o ang nakipagsalamuha nang malapitan sa paaralan o ibang programa para sa mga bata/kabataan? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga estudyante at kawani ay hindi na itinuturing na nakakahawa kung natutugunan nila ang pamantayan na nakadetalye sa Sulat sa Pagbalik sa Trabaho at Paaralan. Hindi hinihikayat ng County ng Santa Clara ang mga paaralan na mangailangan ng isang medikal na sulat o isang negatibong pagsusuri upang bumalik sa trabaho hangga’t natutugunan ang detalyadong pamantayan.

  BAGO - ganap na nabakunahan na mga nakipagsalamuha nang malapitan ay maaaring hindi na kailangan na magkuwarantina kung natutugunan nila ang ilang mga kondisyon. Mangyaring tingnan ang katanungang 1921 sa itaas, at pati na rin ang Patnubay sa Pagkuwarantina para sa Mga Ganap na Nabakunahang Tao para sa karagdagang impormasyon.

  Sa kaibahan, ang mga may sintomas, mga hindi nakipagsalamuha nang malapitan AY kinakailangan na magkaroon ng isang negatibong pagsusuri o medikal na sulat upang bumalik sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas. Ang mga indibidwal na tumanggi sa pagpapasuri ay dapat tratuhin bilang isang kaso ng COVID-19 at makakabalik batay sa karaniwang pamantayan ng pagbubukod ng 10 na araw pagkatapos magsimula ang sintomas at 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas.

 1. Kinakailangan bang abisuhan ng mga paaralan ang lahat ng mga pamilya sa komunidad ng paaralan kung mayroong kaso ng COVID-19? (TK-12)

  Kung ang kaso ng COVID-19 ay nasa isang sitwasyon na walang pangkat, kinakailangang abisuhan ng mga paaralan ang lahat ng nakasalamuha nang malapitan ng kaso ng COVID-19 sa paaralan. Kung ang kaso ng COVID-19 ay nasa isang sitwasyon na may pangkat, kinakailangang abisuhan ng mga paaralan ang lahat ng mga indibidwal sa pangkat ng kaso ng COVID-19. Ang mga paaralan ay hindi kinakailangan mag-abiso sa mga pamilya ng mga estudyanteng hindi nakasalamuha nang malapitan ng isang kaso ng COVID-19 o sa isang pangkat na may kasong COVID-19. Gayunpaman, inirekomenda ng County ang mga abiso sa mas malawak na komunidad ng paaralan bilang isang pinakamahusay na pamamaraan, at maaaring kailanganin ang mga paaralan na magbigay ng mas malawak na abiso alinsunod sa batas ng Estado.

Sari-saring Paksa

 1. Kinakailangan bang sumunod ang mga pampublikong paaralan sa Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na Nagtatatag ng mga Nakatuon na Pamamaraan sa Kaligtasan upang Maprotektahan ang Komunidad mula sa COVID-19 (“Kautusan”)? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga lokal na ahensya ng edukasyon, ay hinihimok na sumunod sa mga kinakailangan ng Kautusan na nalalapat sa mga negosyo. Gayunpaman, ang mga entidad ng gobyerno at ang kanilang mga kontratista ay hindi kinakailangang sumunod sa mga kinakailangang ito hangga’t ang mga naturang kinakailangan ay hahadlang o gagambala sa isang mahalagang gawain ng gobyerno, tulad ng tinutukoy ng entidad ng gobyerno, maliban kung partikular na iniutos ng Opisyal ng Pangkalusugan.

 1. Ano ang patnubay na nalalapat sa mga paaralan na nagbibigay ng mga programang pang-edukasyon para sa mga adult? (Edukasyong Pang-adult)

  Ang mga programang pang-edukasyon para sa mga adult ay kinakailangang sumunod sa Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na Nagtatatag ng Mga Nakatuon na Pamamaraan sa Kaligtasan upang Maprotektahan ang Komunidad mula sa COVID-19, na available dito.

 1. Pinapayagan ba ang mga paaralan na maglabas ng personal na makikilalang impormasyon, kasama ang impormasyong pangkalusugan, mula sa mga tala ng edukasyon ng mga estudyante sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County nang walang pahintulot ng magulang o estudyante? (TK-12)

  Ang Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ay isang pederal na batas na nagpoprotekta sa pagkapribado ng mga tala ng edukasyon ng estudyante, na sa pangkalahatan ay may kasamang lahat ng impormasyon ng estudyante na hinahawakan ng mga paaralan. Sa pangkalahatan, ang mga distrito ng paaralan at mga pampublikong paaralan (at iba pang mga paaralan na tumatanggap ng mga pondong pederal) ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa isang magulang o tagapag-alaga bago isiwalat ang personal na makikilalang impormasyon mula sa mga tala ng edukasyon ng mga estudyante. Ngunit ang mga pagbubukod sa pangkalahatang panuntunan ng pahintulot ng FERPA ay nagpapahintulot sa mga paaralan na magbahagi ng ilang mga tala at impormasyon nang walang paunang pahintulot sa ilang mga pangyayari. Sa kanilang patnubay hinggil sa FERPA at kung paano makakatulong ang mga opisyal ng paaralan na mapabagal ang pagkalat ng COVID-19, kinumpirma ng Departamento ng Edukasyon ng U.S. na ang mga paaralan ay maaaring magbahagi ng impormasyon nang walang paunang pahintulot kapag, may kaugnayan sa isang emergency tulad ng kasalukuyang pandemyang COVID-19, ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ay kinakailangan upang maprotektahan ang kalusugan o kaligtasan ng mga estudyante o iba pang mga indibidwal. Upang mapigilan at makontrol ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay ng mga nakipagsalamuha, maaaring kasama dito ang impormasyon tulad ng kung ang isang estudyante ay nasuring positibo sa COVID-19, mga contact ng kanilang sambahayan, at contact information ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Archive at Nakaraan na Patnubay

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.