Mga Programa sa Edukasyon at Coronavirus

 

Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab

Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa kung sino ang kwalipikado na makatanggap ng isang dosis ng bakuna sa COVID-19 at kung paano mag-iskedyul ng isang appointment, mangyaring bisitahin ang sccfreevax.org. Ito ang opisyal na mapagkukunan ng County para sa impormasyong nauugnay sa bakuna at madalas ito ina-update.

Ang impormasyon sa Patnubay sa pagbabakuna at planong pagbibigay prayoridad sa COVID-19 ng estado ng California ay mababasa din.

Kabilang sa Mga Programa sa Edukasyon ay ang Pangangalaga ng Bata, Mga Preschool, Mga Kampo, TK-12, Mas Mataas na Edukasyon at Iba Pang Mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata at Kabataan

Maligayang pagdating mga partners sa programa sa edukasyon. Ang Opisina ng Edukasyon ng County at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga paaralan, sa iba pang mga programa na nagsisilbi sa mga bata at kabataan, at mga pamilya upang maghanda para sa mas ligtas na muling pagbubukas ng mga paaralan para sa personal na pagtuturo at pagpapatakbo ng mga programang naglilingkod sa mga bata at kabataan sa Santa Clara County.

Mag-ulat ng isang Kaso ng COVID-19 sa Inyong Programa sa Edukasyon

Kailan Gagamitin ang Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (School Portal for Outbreak Tracking or SPOT):

Kumpletuhin itong intake form kung ang isang bata, estudyante o miyembro ng kawani sa inyong programa ay nasuring may COVID-19 at sila ay napabilang sa mga kategorya sa ibaba.

Kung ang bata, estudyante o miyembro ng kawani na nasuring positibo para sa COVID-19 ay:

 • nag-ulat ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 • nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19 sa loob ng 48 oras mula sa trabaho, paaralan o sa lokasyon
 • ay na-dyagnose na may COVID-19 na walang mga sintomas sa loob ng 48 oras na nasa trabaho, paaralan o sa lokasyon

Mga tagubilin para sa Pagkumpeto ng Portal ng Edukasyon:

Mangyaring kumpletuhin ang SPOT Intake Form na ito at magsumite ng impormasyon para sa bawat na na-dyagnose na kaso ng COVID-19 sa isang bata o estudyante na pumapasok sa inyong paaralan/programa at para sa bawat na-dyagnose na kaso ng COVID-19 sa isang kawani na nagtatrabaho sa inyong paaralan/programa. Mangyaring isama ang pinakamaraming posibleng impormasyon. Tulad ng nakasaad sa Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Paaralang K-12 sa California, 2021-22 Taon ng Pag-aaral ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California (CDPH), ang mga paaralang K-12 ay ligal na kinakailangan na magsumite ng ulat na ito sa loob ng dalawampu't apat na oras pagkatapos malaman ang isang positibong kaso. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nangangailangan din sa mga programang naglilingkod sa mga bata at kabataan na magsumite ng ulat na ito sa loob ng dalawampu't apat na oras pagkatapos malaman ang isang positibong kaso.

Kung wala kayong kumpletong impormasyon sa loob ng dalawampu't apat na oras, dapat ninyong iulat ang impormasyong nakuha ninyo. Maaari niyong i-update ang impormasyong ibinigay ninyo kung nakatuklas kayo ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat. Ang impormasyong ibibigay niyo sa form na ito ay mananatiling kumpidensiyal at hindi inuulat sa nagpapatupad ng batas o imigrasyon. Ang pagbibigay ng impormasyong ito ay makakatulong sa aming mga lokal na koponan sa imbestigasyon ng kaso na kilalanin at mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa aming mga lokasyon ng personal na edukasyon at sa komunidad. Maraming salamat sa inyong kooperasyon.

Mga Portal ng Paaralan para sa Pagsubaybay ng Pagsiklab (SPOT)

Bumalik sa Itaas ▲

Kasalukuyang Patnubay para sa mga Superintendente ng Distrito ng Paaralang TK-12, Mga Lupon ng Paaralan, At Iba Pang Mga Lider ng Administrasyon ng Paaralan

Mga Ligtas na Paaralan ng Estado ng California para sa Lahat ng Hub, kabilang ang:

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Kagamitan ng Itinalaga (Designee) sa COVID-19

Ang bawat paaralan/distrito ng paaralan ay mayroong isang Designee sa COVID-19, ang itinalagang tao bilang isang koneksyon sa komunikasyon sa pagitan ng mga paaralan at ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Mangyaring bisitahin ang Pahina ng Mga Kagamitan ng Designee sa COVID-19 para sa lahat ng mapagkukunan na kailangan ng mga Designee sa COVID-19 sa kanilang suporta sa pagtugon sa COVID-19 sa mga paaralan.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Mapagkukunan para sa mga Magulang

 • Pahina ng Magulang sa Mga Ligtas na Paaralan ng Mga Ligtas na Paaralan ng Estado ng California para sa Lahat ng Hub (sa Ingles at Espanyol), kabilang ang mga madalas na mga katanungan, ang agham na ginagamit sa ligtas na muling pagbubukas ng mga paaralan, pagbabakuna para sa mga estudyantel, at marami pa.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Kasalukuyang Patnubay para sa mga Programa sa Pangangalaga ng Bata, Mga Preschool, Kampo, at Iba pang mga Programa sa Paglilingkod sa mga Bata at Kabataan

 

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Madalas na Katanungan para sa TK-12 at Mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan

(Tandaan: Ang bawat FAQ ay sinusundan ng isang panaklong na nagpapahiwatig kung ang FAQ ay nalalapat sa mga paaralang TK-12, mga programa para sa mga bata o kabataan, o pareho.)

Muling Pagbubukas ng Paaralan sa TK-12

 1. Kailan muling makapagbukas ang mga paaralan para sa personal na pagtuturo? (TK-12)

  Ipinapaliwanag ng Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH na ang patnubay ng Estado "ay dinisenyo upang bigyang kakayahan ang lahat ng mga paaralan na mag-alok at magbigay ng buong personal na pagtuturo sa lahat ng mga estudyante nang ligtas, na naaayon sa kasalukuyang ebidensya sa agham tungkol sa COVID-19, kahit na ang dynamics ng pandemya ay nagbabago sa buong taon ng pag-aaral, na naapektuhan ng bilang ng mga pagbabakuna at ang potensyal na paglitaw ng mga variant ng virus."

Pagpapangkat at Pagdistansya

 1. Mayroon bang pinakamalaking laki ng pangkat o pinakamababang bilang ng pisikal na distansya na kinakailangan para sa personal na pagtuturo? (TK-12)

  Ang Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH ay hindi nagtatakda ng isang pinakamalaking laki ng pangkat o pinakamababang bilang ng distansya sa pagitan ng mga estudyante at/o kawani. Sa pisikal na pagdistansya, partikular na isinasaad ng patnubay ng Estado na "ang [k]amakailang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang personal na pagtuturo ay maaaring maganap na ligtas nang walang mga pinakamababang kinakailangang pisikal na pagdistansya kapag ang iba pang mga estratehiya sa pagpapagaan (hal. pagsuot ng maskara) ay ganap na ipinatupad. Ito ay naaayon sa Patnubay sa Paaralang K-12 ng CDC.”

 2. Ano ang rekomendasyon para sa kung paano magsilbi sa mga estudyanteng may mga kapansanan na tumatanggap ng personal na pagtuturo? (TK-12)

  Nakasulat sa Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH na "dapat maingat na isaalang-alang ng mga paaralan kung paano tugunan ang mga ligal na kinakailangan na nauugnay sa pagkakaloob ng isang libre, naaangkop na pampublikong edukasyon at mga kinakailangan upang makatuwirang matulungan ang mga kapansanan, na patuloy na nalalapat." Dinidirekta din nito ang mga paaralan “sa seksyon ng patnubay sa K-12 ng CDC sa 'Mga kapansanan o iba pang mga pangangailangan sa health care' para sa mga karagdagang rekomendasyon.”

 3. Ano ang patnubay sa mga breakroom?

  Inirerekomenda ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang paggamit ng mga panloob na breakroom ng mga kawani na hindi pa nabakunahan ay mabawasan hangga’t maaari. Ang mga empleyado na hindi pa nabakunahan ay dapat kumain sa labas, mag-isa sa kanilang mga sasakyan o mag-isa sa kanilang sariling lamesa/lugar ng trabaho. Ang mga employer ay mariing hinihikayat na gumawa ng mga hakbang upang hikayatin ang mga pamamaraan sa kaligtasan na ito (halimbawa, sa pamamagitan ng hindi pagsabay ng mga oras ng break at pag-ayos ng mga panlabas na lugar kung saan maaaring kumain ang mga empleyado at manatili ng hindi bababa sa anim na talampakan na layo sa isa't isa). Kung nais ng mga empleyadong hindi pa nabakunahan na kumain kasama ang mga katrabaho, dapat nilang gawin ito sa labas at sa distansya ng higit sa anim na talampakan na layo sa isa’t isa.

 4. Maaari bang pumasok ang mga magulang, lalo na ang may mga maliliit na bata, sa silid aralan? (TK-12)
  Inirerekomenda ng Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH ang sumusunod:
  1. Dapat repasuhin ng mga paaralan ang kanilang mga panuntunan para sa mga bisita at mga aktibidad ng pakikipag-ugnayan ng pamilya.
  2. Dapat limitahan ng mga paaralan ang mga hindi mahalagang bisita, boluntaryo, at aktibidad na kinasasangkutan ng mga panlabas na grupo o organisasyon kasama ang mga taong hindi pa ganap na nabakunahan, partikular sa mga lugar kung saan may katamtaman hanggang mataas na pagkalat ng COVID-19 sa komunidad.

Mga Panakip sa Mukha

 1. Sino ang kinakailangang magsuot ng panakip sa mukha? (TK-12)

  Nakasaad sa Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH na ang mga panakip sa mukha ay opsyonal sa labas para sa lahat sa mga lugar ng paaralang K-12. Gayunpaman, ang mga estudyanteng K-12 ay kinakailangang magsuot ng mga panakip sa mukha sa loob, na may mga pagbubukod sa patnubay ng panakip sa mukha ng CDPH. Ang mga adult sa mga lugar ng paaralang K-12 ay kinakailangan ding magsuot ng maskara kapag nagbabahagi ng mga panloob na espasyo sa mga estudyante. Ang mga taong nakabukod mula sa pagsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa medikal na kondisyon, ay dapat magsuot ng isang hindi mahigpit na alternatibo, tulad ng isang face shield na may kurtina sa ilalim sa gilid, hangga't pinapayagan ito ng kanilang kondisyon.

 2. Sino ba ang may pananagutan sa pagpapatupad ng mga kinakailangan ng mga panakip sa mukha? (TK-12)
  Nakasaad sa Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH  na "ang mga paaralan ay dapat bumuo at magpatupad ng mga lokal na protokol upang ipatupad ang mga kinakailangan sa maskara.  Bilang karagdagan, ang mga paaralan ay dapat mag-alok ng mga alternatibong pang-edukasyon na pagkakataon para sa mga estudyante na nakabukod sa kampus dahil ayaw nilang magsuot ng panakip sa mukha.” 

Bentilasyon

 1. Anong antas ba ng AQI dapat ilipat sa loob ang mga aktibidad na mas mahaba at hindi aktibo (tulad ng matagal na pagtuturo)? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at Environmental Protection Agency (EPA) ay nagrerekomenda na ang mga taong hindi karaniwang sensitibo ay magsaalang-alang ng pagbabawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang Air Quality Index (AQI) ay nasa pagitan ng 51-100 at lahat ng mga bata at mga binata/dalaga ay magbawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang AQI ay higit sa 100. Gayunpaman, walang mga partikular na patnubay para sa mga limitasyon ng AQI para sa paglipat ng aktibidad na hindi aktibo (tulad ng panlabas na pagtuturo sa edukasyon) sa loob.

  Inirerekumenda namin ang paglipat ng mga aktibidad na mas mahaba at hindi aktibo (hal., matagal na panlabas na pagtuturo sa edukasyon) sa loob kapag ang AQI ay 101 o mas mataas. Ang mga bintana at pintuan ay dapat na nananatiling sarado kapag ang AQI ay 101 o mas mataas.

 2. Sa anong antas ng AQI dapat ilipat sa labas ang mga maikling panahon ng panlabas na aktibidad? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang CDC at EPA ay nagrerekomenda na ang mga taong hindi karaniwang sensitibo ay magsaalang-alang ng pagbabawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang Air Quality Index (AQI) ay nasa pagitan ng 51-100 at lahat ng mga bata at mga binata/dalaga ay magbawas ng matagal o mabibigat na pagsisikap kapag ang AQI ay higit sa 100.

  Inirerekumenda namin ang pagkansela, pag-iskedyul muli, o paglipat sa loob ng lahat ng mga aktibidad (aktibo at hindi, anuman ang tagal) kapag ang AQI ay 151 o mas mataas. Ang mga bintana at pintuan ay dapat na nananatiling sarado kapag ang AQI ay 101 o mas mataas.

 3. Sa anong antas ng AQI dapat isaalang-alang ng mga paaralan ang pagsasara at paglipat sa malayuan (remote) na pagtuturo? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Walang itinatag na pinakamataas na antas para sa kalidad ng hangin para sa pagpapaalis o pagsasara ng paaralan. Walang malinaw na katibayan na ang mga bata ay mas ligtas mula sa hindi magandang kalidad na hangin sa bahay kaysa sa paaralan. Ang mga magulang ng mga estudyanteng mayroong mas matagal na mga oras ng pagbiyahe sa labas patungo at galing sa paaralan, kung saan maaari silang magkaroon ng mas mataas na pagkakalantad, ay maaaring magsaalang-alang ng mga alternatibong pamamaraan para sa transportasyon o panatilihin ang kanilang anak sa bahay kahit na ang paaralan ay mananatiling bukas.

  Dalawang mahalagang mekanismo para sa pagbabawas ng panganib sa pagkalat ng sakit na COVID-19 sa mga paaralan ay ang pagsagawa ng pagtuturong pang-edukasyon sa labas at pagbukas ng mga pintuan at bintana kapag nasa loob. Kung dapat manatili sa loob ang mga estudyante na may mga bintana at pintuan na sarado dahil sa masamang kalidad ng hangin, kung gayon ang iba pang mga pamamaraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay lalong nagiging mahalaga kabilang ang mekanikal na bentilasyon at pagsasala, portable na mga pagsala ng hangin, at mga pagmamaskara.

 4. Mayroon bang mga rekomendasyon para sa pagbabawas ng pagkakalantad sa hindi malusog na hangin sa panahon ng pagsundo/paghatid (hal, mga pag-iscreen sa kalusugan bago dumating) (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Kapag ang AQI ay 101 o mas mataas, ang mga pag-iscreen sa kalusugan (kung ginawa sa kampus) ay dapat isagawa sa pagdating sa silid-aralan/gusali kaysa sa paghihintay ng mga estudyante at kawani sa labas para ma-iscreen. Maaari ring isaalang-alang ng mga paaralan ang pagsasagawa ng mga pag-iscreen sa kalusugan bago dumating sa kampus.

 5. Nakatutulong ba ang mga portable air purifiers sa pagbabawas ng pagkakalantad sa usok o panganib sa pagkalat ng COVID-19? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga portable air purifiers ay makapagbigay ng karagdagang proteksyon mula sa pagkakalantad sa usok, depende sa uri ng ginamit na filter (mataas na kahusayan sa pagsasala) at bilang ng clean air delivery rate (CADR). Maaaring kailanganin ang maramihang aparato sa bawat silid-aralan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin ng County.

 6. Saan ako higit pang matututo tungkol sa Air Quality Index? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

 

Pagsubaybay, Pagpapasuri, Pag-uulat, at Pagtugon sa COVID-19

 1. Kung ang aking anak ay may sipon o may baradong ilong ngunit walang iba pang mga sintomas ng COVID-19, dapat ba siyang manatili sa bahay mula sa paaralan? (TK-12)

  Maraming mga bata sa edad ng paaralan ang magkakaroon ng mga sintomas ng sipon sa buong taon ng pag-aaral dahil sa isang hanay ng mga kondisyon. Hindi malabong makaranas ng sipon ang isang bata bilang tanging sintomas ng COVID-19, at ang pagpigil sa mga bata na may sipon lamang mula sa pagpunta sa paaralan ay maaaring humantong sa mga hindi kinakailangang pagliban sa paaralan. Kung ang isang bata ay may sipon ngunit walang iba pang mga sintomas ng COVID-19, makatuwiran na payagan ang bata na pumasok sa paaralan, sa kondisyon na ang bata ay hindi magkaroon ng anumang iba pang mga sintomas ng COVID-19 at hindi nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso ng COVID-19.

 2. Kailangan pa bang magkuwarantina ng mga taong nabakunahan kung nalantad sila sa isang taong may COVID-19? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  a. Ayon sa kahulugan ng CDC, ang mga tao ay itinuturing ganap na nabakunahan:

  • ≥14 na araw kasunod ng pagtanggap ng pangalawang dosis sa isang serye ng 2-dosis na bakuna (tulad ng Pfizer o Moderna), o
  • ≥14 araw kasunod ng pagtanggap ng isang dosis ng solong-dosis na bakuna (tulad ng Johnson & Johnson)

  b. Sa pangkalahatan, ang mga indibidwal na ganap na nabakunahan na nalantad sa kaso ng COVID-19 at walang mga sintomas ay hindi kailangang magkuwarantina o magpasuri. Ang mga pagbubukod at iba pang pagsasaalang-alang ay maaaring mailapat. Mangyaring tingnan ang webpage ng Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa Bahay – Pagsubaybay ng Nakipagsalamuha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa karagdagang impormasyon.

 3. Ano ang mga rekomendasyon sa pagkuwarantina para sa mga indibidwal na hindi pa nabakunahan sa mga paaralan?  (TK-12)
  Inirerekomenda ng Patnubay sa COVID-19 ng Pampublikong Pangkalusugan para sa Mga Paaralang K-12 sa California, 2021-2022 Taon ng Pag-aaral ng CDPH na, kung ang isang estudyanteng hindi pa nabakunahan ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang taong may COVID-19, at ang parehong partido ay nakasuot ng panakip sa mukha sa panahon ng (mga) pagkakalantad, ang nakipagsalamuha nang malapitan na estudyante ay maaaring sumailalim sa binagong 10-araw na kuwarantina. Maaari silang magpatuloy na pumasok sa paaralan para sa personal na pagtuturo kung sila (1) ay walang mga sintomas; (2) magpatuloy sa pagsuot ng naaangkop na maskara, kung kinakailangan; (3) sumailalim ng hindi bababa sa dalawang beses na lingguhang pagsusuri habang sa 10-araw na kuwarantina; at (4) patuloy na magkuwarantina para sa lahat ng mga extracurricular na aktibidad sa paaralan, kabilang ang isports, at mga aktibidad sa loob ng komunidad.

  Inirerekomenda pa ng CDPH na, para sa (1)  walang mga sintomas, hindi pa nabakunahang nakipagsalamuha nang malapitan na estudyante (tulad ng inilarawan sa itaas) at (2) sinumang iba pang walang sintomas, hindi pa nabakunahang nakipagsalamuha nang malapitan kung saan ang isa o parehong partido ay hindi nagsuot ng panakip sa mukha sa panahon ng (mga) pagkakalantad, ang kuwarantina ay maaaring ihinto sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon:
  1. Maaaring matatapos ang pagkuwarantina pagkatapos ng ika-10 Araw mula sa petsa ng huling pagkakalantad nang walang pagsusuri; O
  2. Maaaring matatapos ang pagkuwarantina pagkatapos ng ika-7 Araw kung ang isang ispesimeng dyagnostiko ay nakolekta pagkatapos ng ika-5 Araw mula sa petsa ng huling pagkakalantad at negatibo ang pagsusuri.
  Upang ihinto ang pagkuwarantina bago sa 10 araw kasunod ng huling napag-alamang pagkakalantad, ang mga nakipagsalamuha nang malapitan na walang mga sintomas ay dapat:
  1. Magpatuloy sa pang-araw-araw na pagsubaybay sa sarili para sa mga sintomas hanggang sa ika-14 na Araw mula sa huling napag-alamang pagkakalantad; AT
  2. Sundin ang lahat ng inirekomendang mga interbensyon na hindi pang-gamot (hal., pagsusuot ng maskara kapag malapit sa iba, paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa madla) hanggang sa ika-14 na Araw mula sa huling napag-alamang pagkakalantad.
  Kung may nabuong anumang mga sintomas sa loob ng 14 na araw na panahong ito, ang nalantad na tao ay dapat magbukod kaagad, magpasuri at makipag-ugnayan sa kanilang healthcare provider para sa anumang mga katanungan tungkol sa kanilang pangangalaga.
 4. Dapat bang kailanganing magkuwarantina ang mga pamilya na nagbiyahe sa labas ng estado bago bumalik sa paaralan? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang Estado at County ay walang anumang mga kinakailangan tungkol sa pagkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe. Inirerekumenda na sundin ng mga ganap na nabakunahang indibidwal ang Patnubay ng CDC para sa domestic at internasyonal na pagbibiyahe. Sa pangkalahatan, para sa domestic na pagbibiyahe, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 ay hindi kailangang magpasuri bago o pagkatapos ng pagbibiyahe o magkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe. Para sa pagbibiyaheng pang-internasyonal, ang mga ganap na nabakunahang indibidwal ay dapat sumunod sa mga rekomendasyon ng CDC at maaaring kailangang magpasuri pa rin o magkuwarantina depende sa mga kinakailangan na ipinalabas ng awtoridad sa destinasyon.

  Para sa mga indibidwal na hindi pa ganap na nabakunahan, dapat iwasan pa rin ang hindi mahalagang pagbibiyahe upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng virus. Ang mga manlalakbay na hindi pa nabakunahan ay dapat magpasuri pa rin bago at pagkatapos ng pagbibyahe, at magkuwarantina pagkatapos ng pagbibiyahe, maliban kung nagbiyahe para sa mga mahahalagang layunin. Mangyaring tingnan ang Payo sa Pagbibiyahe ng CDPH para sa detalyadong patnubay.

 5. Kung ang isang estudyante o miyembro ng kawani ay may mga sintomas tulad ng COVID, kailan kailangan ng sulat ng doktor bago bumalik sa paaralan? (TK-12)
  Kung ang isang estudyante o tauhan, na hindi nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19, ay may mga sintomas tulad ng COVID na maaaring pangkaraniwan sa iba't ibang mga karamdaman, dapat magpasuri ang taong iyon. Kung ang resulta ng pagsusuri ay negatibo, ang estudyante o miyembro ng kawani ay maaaring bumalik sa paaralan kapag hindi bababa sa 24 na oras ang lumipas mula nang gumaling ang anumang lagnat (nang hindi gumamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat) at bumuti ang iba pang mga sintomas. Ang negatibong resulta ng pagsusuri ay dapat ibigay sa paaralan, at ang isang sulat ng doktor ay hindi kailangan.

  Ang sulat ng doktor ay kailangan lamang bago bumalik sa paaralan kung:
  1. ang mga sintomas na naranasan ay magkapareho sa mga dokumentado na malalang kondisyon(hal. hika o diyabetis); o
  2. tinukoy ng healthcare provider, sa pamamagitan ng isang medikal na pagsusuri ng tao, na mayroong isang alternatibong, pinangalanang dyagnosis(hal., streptococcal pharyngitis o coxsackievirus) na nagpapaliwanag ng mga sintomas na naranasan.
  Para sa sulat ng doktor na maging wastong dokumentasyon ng mga sitwasyon sa itaas, dapat magbigay ang doktor ng nakasulat na paliwanag na kasama ang lahat ng mga sumusunod: sertipikasyon na nakumpleto ang isang medikal na pagsusuri; isang alternatibong paliwanag para sa mga sintomas; at isang pahayag na hindi ipinahiwatig ang pagpapasuri sa COVID-19.
 6. Dapat bang regular na magpasuri ang mga estudyante, guro, at iba pang kawani ng paaralan? (TK-12)

  Binabalangkas ng mga estratehiya ng pagpapasuri sa COVID-19 na batay sa paaralang K-12 para sa Taon ng Pag-aaral 2021-22 ng CDPH ang mga rekomendasyon at suporta ng Estado para sa pagpapasuri ng mga estudyante, guro, at iba pang kawani ng paaralan.  Bilang karagdagan sa pagpapasuri ng mga indibidwal na may mga sintomas at mga nakipagsalamuha nang malapitan, ang pagsubaybay ng pagsusuri ay maaaring makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 sa kampus. Ang mas madalas na pagsubaybay ng pagsusuri ay malamang na magresulta sa pagtukoy ng mga kaso ng COVID-19 nang maaga at mapigilan ang pagkalat sa kampus.

 7. Paano namin ipapaalam sa mga pamilya ng mga kaso ng COVID-19 sa paaralan o programa? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga template ng sulat ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay dapat gamitin ng mga paaralan, programa sa pangangalaga sa bata, at iba pang mga programa na nagsisilbi sa mga bata o kabataan upang abisuhan ang mga indibidwal kung ang isang kaso ng COVID-19 o nakipagsalamuha sa isang kaso ng COVID-19 ay natukoy sa lokasyon ng paaralan o sa isang programa na nagsisilbi sa mga bata o kabataan. Nagbibigay ang mga template ng sulat ng mga tagubilin para sa mga apektadong indibidwal sa sumusunod na apat na sitwasyon: (1) kapag ang estudyante/bata o miyembro ng tauhan sa isang pangkat ay nakipagsalamuha nang malapitan sa kaso ng COVID-19, (2) kapag ang estudyante/bata o miyembro ng kawani sa isang pangkat ay positibo para sa COVID-19, kapag ang estudyante/bata o miyembro ng kawani sa isang hindi pangkat na lugar ay nakipagsalamuha nang malapitan sa isang kaso ng COVID-19, at (3) kapag ang estudyante/bata o miyembro ng kawani ay nasuring positibo sa COVID-19 sa isang hindi pangkat na lugar. Ang pangkat ay isang matatag na pangkat ng mga estudyante/bata at kawani na nananatiling magkasama sa buong araw ng paaralan/haba ng programa at hindi naghahalo sa ibang mga grupo ng mga estudyante/bata at kawani.

 8. Kailan makakabalik ang kaso o ang nakipagsalamuha nang malapitan sa paaralan o ibang programa para sa mga bata/kabataan? (TK-12; Mga Programa para sa Mga Bata/Kabataan)

  Ang mga estudyante at kawani ay hindi na itinuturing na nakakahawa kung natutugunan nila ang pamantayan na idinetalye sa Sulat ng Pagbalik sa Trabaho at Paaralan. Hindi dapat hilingin ng mga employer at paaralan na ang mga indibidwal na nasuring may COVID-19 na virus na magbigay ng patunay ng mga negatibong pagsusuri sa COVID-19 na virus bago pahintulutan silang bumalik sa trabaho o paaralan. Bilang karagdagan, ang mga nakipagsalamuha nang malapitan, na nakakatugon sa mga pamantayan para sa pagkumpleto ng kanilang naaangkop na panahon ng kuwarantina, ay hindi kailangang magbigay ng isang negatibong pagsusuri ng virus ng COVID-19 upang bumalik sa paaralan.

  BAGO - Ganap na nabakunahan na mga nakipagsalamuha nang malapitan ay maaaring hindi na kailangan na magkuwarantina kung natutugunan nila ang ilang mga kondisyon. Mangyaring tingnan ang tanong 16 sa itaas, at pati na rin ang Patnubay sa Pagkuwarantina para sa Mga Ganap na Nabakunahang Tao para sa karagdagang impormasyon.

  Sa kaibahan, ang sinumang hindi nakipagsalamuha nang malapitan ngunit may mga sintomas ng COVID-19 AY kinakailangang magkaroon ng isang negatibong pagsusuri o isang medikal na sulat na nagdedetalye ng isang alternatibong paliwanag para sa mga sintomas (tingnan ang FAQ # 19) bago bumalik sa paaralan.

  Ang mga indibidwal na tumanggi sa pagpapasuri at/o evaluation ay dapat tratuhin bilang isang kaso ng COVID-19 at makakabalik batay sa mga karaniwang pamantayan ng pagbubukod ng 10 araw pagkatapos magsimula ang sintomas at 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas.

 9. Kinakailangan bang abisuhan ng mga paaralan ang lahat ng mga pamilya sa komunidad ng paaralan kung mayroong kaso ng COVID-19? (TK-12)

  Kung ang kaso ng COVID-19 ay nasa isang walang-pangkat na sitwasyon, dapat abisuhan ng mga paaralan ang lahat ng nakasalamuha nang malapitan ng kaso ng COVID-19 sa paaralan. Kung ang kaso ng COVID-19 ay nasa isang sitwasyon na may pangkat, dapat abisuhan ng mga paaralan ang lahat ng mga indibidwal sa pangkat ng kaso ng COVID-19. Ang mga paaralan ay hindi kinakailangan mag-abiso sa mga pamilya ng mga estudyante na hindi nakasalamuha nang malapitan ng isang kaso ng COVID-19 o nasa isang pangkat kasama ang kaso ng COVID-19. Gayunpaman, inirerekomenda ng County ang mga abiso sa mas malawak na komunidad ng paaralan bilang isang pinakamahusay na pamamaraan, at maaaring kailanganin ang mga paaralan na magbigay ng mas malawak na abiso alinsunod sa batas ng Estado.

Sari-saring Paksa

 1. Pinapayagan ba ang mga paaralan na maglabas ng personal na makikilalang impormasyon, kasama ang impormasyong pangkalusugan, mula sa mga tala ng edukasyon ng mga estudyante sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County nang walang pahintulot ng magulang o estudyante? (TK-12)

  Ang Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ay isang pederal na batas na nagpoprotekta sa pagkapribado ng mga tala ng edukasyon ng estudyante, na sa pangkalahatan ay may kasamang lahat ng impormasyon ng estudyante na hinahawakan ng mga paaralan. Sa pangkalahatan, ang mga distrito ng paaralan at mga pampublikong paaralan (at iba pang mga paaralan na tumatanggap ng mga pondong pederal) ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa isang magulang o tagapag-alaga bago isiwalat ang personal na makikilalang impormasyon mula sa mga tala ng edukasyon ng mga estudyante. Ngunit ang mga pagbubukod sa pangkalahatang panuntunan ng pahintulot ng FERPA ay nagpapahintulot sa mga paaralan na magbahagi ng ilang mga tala at impormasyon nang walang paunang pahintulot sa ilang mga pangyayari.

  Sa kanilang patnubay hinggil sa FERPA at kung paano makakatulong ang mga opisyal ng paaralan na mapabagal ang pagkalat ng COVID-19, kinumpirma ng Departamento ng Edukasyon ng U.S. na ang mga paaralan ay maaaring magbahagi ng impormasyon nang walang paunang pahintulot kapag, may kaugnayan sa isang emergency tulad ng kasalukuyang pandemyang COVID-19, ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ay kinakailangan upang maprotektahan ang kalusugan o kaligtasan ng mga estudyante o iba pang mga indibidwal. Upang mapigilan at makontrol ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay ng mga nakipagsalamuha, maaaring kasama dito ang impormasyon tulad ng kung ang isang estudyante ay nasuring positibo sa COVID-19, mga contact ng kanilang sambahayan, at contact information ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Archive at Nakaraan na Patnubay

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.