Giới Chức Y Tế Hạt Santa Clara Thông Báo Số Bình Quân 7 Ngày Các Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Mới Đã Giảm Dưới Mức 550 Trường Hợp Mỗi Ngày

TIN KHẨN
Ngày 24 tháng 2 năm 2022

Dự đoán rằng việc Yêu Cầu Tất Cả Mọi Người Phải Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà Tại Các Khu Vực Công Cộng sẽ được chuyển từ Bắt buộc thành Khuyến khích vào ngày 2 tháng 3.  Yêu Cầu Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà Của Tiểu Bang vẫn có hiệu lực đối với người chưa tiêm ngừa và tại một số khu vực nhất định cho dù đã tiêm ngừa hay chưa

HẠT SANTA CLARA, Tiểu Bang California – Hôm nay, Sở Y Tế Hạt Santa Clara loan báo con số bình quân 7 ngày của các trường hợp nhiễm COVID-19 mới là 501 vào ngày 24 tháng 2, đánh dấu ngày đầu tiên Quận Hạt đạt mức dưới 550 trường hợp từ khi Quận Hạt thông báo việc cập nhật tiêu chuẩn mới để dỡ bỏ lệnh bắt buộc mang khăn che mặt bên trong nhà tại các khu vực công cộng. Nếu con số này tiếp tục thấp ở mức 550 hoặc thấp hơn trong 7 ngày liên tục, yêu cầu mang khăn che mặt bên trong nhà sẽ không còn là bắt buộc kể từ ngày 2 tháng 3.  Tuy nhiên, cho dù việc này có xảy ra, Quận Hạt vẫn tích cực ủng hộ việc mang khăn che mặt khi ở bên trong các địa điểm công cộng cho dù đã tiêm ngừa hay chưa.

Ngoài ra, các quy định của Tiểu Bang vẫn tiếp tục yêu cầu tất cả những người chưa tiêm ngừa phải mang khăn che mặt khi ở bên trong các địa điểm công cộng.  Tiểu Bang cũng vẫn bắt buộc việc mang khăn che mặt tại một số địa điểm nhất định cho dù đã tiêm ngừa hay chưa, bao gồm tất cả các trường học từ Mẫu Giáo đến lớp 12, các nơi giữ trẻ, trong các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở chăm sóc y tế, nơi tạm trú, nhà tù, và viện chăm sóc dài hạn.  Để biết thêm thông tin về các yêu cầu của Tiểu Bang, hãy vào trang:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx.

Như đã thông báo trước đây, 3 tiêu chuẩn cần đạt được để Quận Hạt có thể chuyển yêu cầu mang khăn che mặt từ bắt buộc sang khuyến khích là:

  • Có ít nhất 80% tổng số cư dân trong Quận Hạt đã được tiêm ngừa;
  • Tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 trong địa hạt thấp và ổn định, theo đánh giá của Viên Chức Y Tế; và,
  • Số bình quân 7 ngày của các trường hợp nhiễm COVID-19 mới là 550 hoặc thấp hơn trong suốt 7 ngày liên tục.

Trước đây, Quận Hạt đã đạt được tiêu chuẩn ít nhất 80% tổng số cư dân đã được tiêm ngừa. Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara, đã xác nhận rằng chúng ta cũng đã đạt được tiêu chuẩn về con số nhập viện vì COVID-19.

Bác sĩ Sara Cody nói: “Con số nhập viện vì COVID-19 của chúng ta đã thấp và ổn định rồi, và hôm nay, chúng ta lại đạt được tiêu chuẩn về con số trường hợp nhiễm mới. Các số liệu này rất đáng khích lệ, và tôi dự đoán rằng số trường hợp nhiễm sẽ tiếp tục giảm xuống. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể an toàn chuyển từ việc bắt buộc sang việc tích cực khuyến khích mang khăn che mặt bên trong nhà vào ngày 2 tháng 3.  Việc tuân thủ các tiêu chuẩn đặt ra đã giúp bảo vệ cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta - từ người lớn tuổi, trẻ nhỏ, nhân viên thiết yếu và những người có hệ miễn dịch suy yếu - khi việc lây nhiễm trong cộng đồng lắng xuống.”

# # #

Theo dõi cập nhật trên trang Twitter: @HealthySCC
Trang mang Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.