Các Thông Cáo Báo Chí​

Date Category Title
News Releases (Vietnamese) Hiện Đã Có Liều Hỗ Trợ Ngừa COVID-19 của Tất Cả Các Loại Thuốc Tiêm Ngừa Cho Những Người Đủ Điều Kiện trong Hạt Santa Clara
News Releases (Vietnamese) Hãy Chuẩn Bị Đề Phòng Động Đất!
News Releases (Vietnamese) Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Ban Hành Các Tiêu Chuẩn Để Dỡ Bỏ Yêu Cầu Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà do COVID-19
News Releases (Vietnamese) Cư dân Hạt Santa Clara đã hội đủ điều kiện được tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19 của Pfizer
News Releases (Vietnamese) Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh khẳng định lại việc ủng hộ học sinh được đi học trực tiếp
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Công Bố Bảng Tổng Kết Dữ Liệu Cho Thấy Tỷ Lệ Trường Hợp Nhiễm COVID-19 Dựa Trên Tình Trạng Tiêm Ngừa
News Releases (Vietnamese) Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Khẩn Thiết Kêu Gọi Hãy Đi Tiêm Ngừa Ngay và Ban Hành Lệnh Yêu Cầu Phải Mang Khăn Che Mặt Tại Các Khu Vực Bên Trong Nhà Để Ngăn Ngừa COVID-19 Lây Lan
News Releases (Vietnamese) Viên Chức Y Tế Công Cộng Các Hạt Contra Costa, Santa Clara, và San Francisco Kêu Gọi Chủ Nhân Các Sở Làm Hãy Xem Xét Việc Yêu Cầu Nhân Viên Tiêm Ngừa Để Giúp Cho Nơi Làm Việc Được An Toàn Chống Lại Dịch COVID-19
News Releases (Vietnamese) Các Quận Hạt Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, và thành phố Berkeley Khuyến Khích Mọi Người Mang Khăn Che Mặt Trong Các Khu Vực Bên Trong Nhà Để Ngăn Ngừa Sự Lây Lan Đang Tăng Nhanh Của Dịch COVID-19  
News Releases (Vietnamese) Hạt Santa Clara Chỉnh Đổi Lại Tiêu Chuẩn Xác Nhận Các Trường Hợp Tử Vong Do COVID-19

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.