Ang mga Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay Nag-anunsyo na ang 7-Araw na Rolling Average ay nasa ilalim ng 550 para sa mga Bagong Kaso ng COVID-19

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Pebrero 24, 2022

Ang Pangkalahatang Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar ay Inaasahan na Lilipat sa isang Rekomendasyon sa ikalawa ng Marso; Ang mga Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar ng Estado ay Nalalapat pa Rin para sa mga Hindi Nabakunahang Indibidwal at sa ilang mga Lugar Anuman ang Katayuan ng Pagbabakuna

SANTA CLARA COUNTY, Calif. – Nag-anunsyo ngayon ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County na ang pitong-araw na rolling average para sa mga bagong kaso ng COVID-19 ay 501 nitong Pebrero 24. Ito ay nagmamarka ng unang araw ng 550 na mga kaso o mas mababa simula nang inanunsyo ang na-update na pamantayan para sa pagbabago ng kautusan ng County sa pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar. Kung ang pitong-araw na rolling average ng mga bagong pang-araw-araw na kaso ay nananatili sa o mas mababa sa 550 para sa pitong magkakasunod na araw, ang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar ay hindi na mahigpit na ipapatupad na magsisimula sa ikalawa ng Marso. Gayunpaman, kahit na mangyari ito, mariing inirerekomenda pa rin ang publiko na magsuot ng mga maskara kapag nasa mga panloob na pampublikong espasyo anuman ang katayuan ng pagbabakuna.

Bilang karagdagan, ang mga patakaran ng Estado ay magpapatuloy na nangangailangan sa lahat ng hindi nabakunahang tao na magmaskara sa mga panloob na pampublikong lugar. Ang Estado ay nangangailangan din ng pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar anuman ang katayuan ng pagbabakuna sa maraming lugar, kabilang ang lahat ng mga paaralan sa K-12, childcare facility, public transit, healthcare facility, shelter, kulungan, at mga long-term care facility. Para sa impormasyon sa mga kinakailangan ng Estado, bumisita sa:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx.

Tulad ng dating inanunsyo, ang tatlong pamantayan na kailangang matugunan para lumipat sa isang rekomendasyon ang kinakailangan sa pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar ay:

  • Hindi bababa sa 80% ng populasyon ng County ay nabakunahan;
  • Ang mga pagkakaospital sa COVID-19 sa hurisdiksyon ay mababa at matatag batay sa pagpapasya ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan; at,
  • Ang pitong-araw na rolling average ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay 550 o mas mababa ng hindi bababa sa pitong magkakasunod na araw.

Dating natugunan ng County ang kinakailangan na hindi bababa sa 80% ng kabuuang populasyon ay nabakunahan. Kinumpirma rin ni Dr. Sara Cody, Public Health Officer at Director ng Public Health ng County ng Santa Clara na natugunan na ang pamantayan sa hurisdiksyon para sa pagkakaospital sa COVID-19.

“Ang ating hospitalisasyon sa COVID-19 ay mababa at matatag, at ngayon natugunan din natin ang pamantayan ng bagong kaso. Ang mga data na ito ay lubos na naghihikayat, at inaasahan ko na ang ating matatag na pagbaba ng mga kaso ay magpapatuloy. Kung magpapatuloy ito, tayo ay ligtas na makapaglipat mula sa kinakailangan ng pagmamaskara sa panloob na lugar papunta sa malakas na rekomendasyon sa Marso 2,” sabi ni Dr. Cody. “Ang pagpapanatili sa ating mga pamantayan ay nakatulong sa atin para tiyakin na ang lahat sa ating komunidad ay protektado – ang matatanda, mga kabataan, essential workers, at mga immunocompromised – habang ang pagkakahawa sa ating komunidad ay bumababa.”

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa updates: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook:https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.