Ang Public Health Officials ng Santa Clara County ay Nag-anunsyo na ang mga Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar sa Lokal ay Mananatiling Ipinapatupad at Nagbigay ng Updated na Pamantayan para sa Pagtanggal ng mga Ito

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Pebrero 9, 2022

Inaasahan ng County ang pagtanggal ng mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar sa loob ng ilang linggo

 

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. - Ang Public Health Department ng Santa Clara County ay nag-anunsyo ngayon na hindi nito tatanggalin ang mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar sa lokal kapag tatanggalin ng Estado ang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar nito sa Pebrero 16. Sa halip, ang Santa Clara County ay magpapatuloy na magbabatay ng mga desisyon kung at kailan tatanggalin ang mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar sa mga panganib na ibinabanta ng COVID-19, gamit ang malinaw na mga natukoy na pamantayan na nauugnay sa pagbabakuna, pagkakaospital, at mga bilang ng kaso ng COVID-19. Ang Los Angeles County ay nag-anunsyo din na hindi nito kaagad tatanggalin ang kinakailangan sa pagmamaskara sa lokal. Ang County ay umaasa na tatanggalin nito ang mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar sa loob ng ilang linggo, habang ang mga bilang ng kaso ay patuloy na bumababa.

Dating inanunsyo ng County ang mga pamantayan para sa pagtatanggal ng mga kinakailangan sa pagmamaskara sa lokal noong Oktubre. Ngayon, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay nag-anunsyo na inupdate nito ang mga naunang pamantayan, na pinagtibay noong ang Delta variant ay kumakalat sa ating komunidad, upang ipakita ang katotohanan na ang kasalukuyang Omicron variant ay nagdudulot ng mas kaunting panganib ng malubhang sakit at pagkakaospital kaysa sa Delta. Sa partikular, ang mga naunang pamantayan ng County ay nangangailangan na ang 7-araw na average ng mga bagong kaso ay humigit-kumulang na 150 o mas mababa batay sa “katamtaman” na pamantayan ng Centers for Disease Control and Prevention. Pinapayagan ng mga updated na pamantayan na tanggalin ang mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar kapag ang 7-araw na average ng mga bagong kaso ng County ay 550 o mas mababa ng hindi bababa sa isang linggo.

Natugunan na ng County ang isa sa tatlong pamantayan para tanggalin ang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar—na ang 80% ng lahat ng mga residente ng County ay ganap na nabakunahan. Hindi pa natutugunan ang dalawang natirang pamantayan. Ang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar sa lokal ay tatanggalin kapag ang natirang dalawang pamantayan ay natugunan:

  • Ang mga pagkakaospital sa COVID-19 sa hurisdiksyon ay mababa at matatag, sa paghuhusga ng health officer; at
  • Ang 7-araw na average ng mga bagong kaso kada araw ay nasa o mas mababa sa 550 ng hindi bababa sa isang linggo.

Habang ang kabuuang bilang ng kaso ay lubos na bumaba mula sa kanilang pagtaas noong Enero, ang COVID-19 ay patuloy na laganap na kumakalat, at ang bilang ng kaso ay mataas pa rin kaysa sa anumang panahon ng pandemya bago ang pagtaas ng Omicron ng Enero. Ang kasalukuyang 7-araw na average na bilang ng kaso ng County ay 1,922 na mga kaso kada araw, na nasa pinakamataas na antas ng pagkakahawa sa komunidad ng Centers for Disease Control and Prevention. Ang bilang ng pagkakaospital ay nananatiling mataas, at hindi pa bumababa.

Ang Estado ay magtatanggal ng pangkalahatang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar nito sa ika-16 ng Pebrero. Gayunpaman, ang mga kautusan sa pangkalusugan ng Estado ay magpapatuloy na mangailangan ng pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar sa maraming lugar pagkatapos ng ika-16 ng Pebrero, kabilang ang lahat ng mga paaralan sa K-12, childcare facilities, public transit, healthcare facilities, shelters, kulungan, at long-term care facilities.

“Kinakailangan nating ipagpatuloy ang ating mga desisyon batay sa mga panganib na dinudulot ng COVID-19 sa ating komunidad, at inaasahan namin ang pagtanggal ng kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar sa lalong madaling panahon na magagawa namin ito na hindi malalagay ang mga mahihinang tao sa hindi nararapat na panganib,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Director ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara. “Samantala, kailangan natin ipagpatuloy ang paggawa ng mga kinakailangang gawin upang maprotektahan ang ating komunidad. Ang pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar ay kritikal upang maprotektahan ang ating komunidad, lalung-lalo na ang mga miyembro ng komunidad na mas matanda o immunocompromised. Ang pagpapatuloy na pagmamaskara sa mga panloob na lugar ay pumapayag din sa ating mga kaso na patuloy na mabilis na bumaba.”

 

#          #         #

 

Sundan ang aming Twitter para sa updates: @HealthySCC   
Website ng County Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus   
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.