Mga Inilabas na mga Balita

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Ang Covid-19 Booster Shots para sa Lahat ng Bakuna ay Available na Ngayon para mga Kwalipikadong Indibidwal sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Nagpalabas ang Mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ng mga Pamantayan para sa Pagtanggal ng mga Kinakailangan sa COVID-19 sa Pagsuot ng Maskara sa Panloob na Lugar
News Releases (Tagalog) Ang COVID-19 Pfizer Booster Shots ay Available na ngayon para sa mga Kwalipikadong Indibidwal sa Santa Clara County
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal sa Pangkalusugan sa Bay Area ay Muling Nagpatibay ng Suporta para sa Buong Personal na Pagpasok sa Paaralan
News Releases (Tagalog) Ang County ng Santa Clara ay Nagpalabas ng Data Dashboard na Nagpapakita ng mga Bilang ng Kaso ng COVID-19 ayon sa Katayuan sa Pagbabakuna
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ay Naghihikayat ng Agarang Pagbabakuna at Nagpalabas ng mga Kautusan na Nangangailangan ng Paggamit ng mga Panakip sa Mukha sa Panloob na Lugar upang Pigilan ang Pagkalat ng COVID-19
News Releases (Tagalog) Ang mga Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Contra Costa, Santa Clara, at San Francisco County ay Naghihikayat sa mga Employer na Isaalang-alang na Mangailangan ng Pagbabakuna ng Empleyado para Itaguyod ang pagiging Ligtas sa COVID sa Lugar Trabaho
News Releases (Tagalog) Ang mga County ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma, at Lungsod ng Berkeley ay Nagrekomenda ng Pagmamaskara sa Panloob na Lugar para sa Lahat bilang Pag-iingat Laban sa Pagdami ng Pagkalat ng COVID-19
News Releases (Tagalog) Pinagbuti ng County ng Santa Clara ang mga Pamantayan para sa Pagkakakilanlan ng mga Namatay sa COVID-19
News Releases (Tagalog) Inabot ng County ng Santa Clara ang Mahalagang Yugto na 80% na Pagbabakuna sa COVID-19

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.