Mga Inilabas na mga Balita

Mangyaring tandaan: Ang webpage na ito ay naglalaman ng mga bagong inilalabas na balita na may kaugnayan sa COVID-19 ng Public Health Department mula Abril 2020 hanggang Pebrero 2023. Upang makita ang mga bagong inilabas na balita na may kaugnayan sa COVID-19 o mga inilabas na balita tungkol sa iba pang paksa, bisitahin ang Public Health Department Newsroom webpage.

Date Category Title
News Releases (Tagalog) Pagkatapos ng Matagumpay na Pagbibigay ng 1.9 Milyong Pagbabakuna para sa COVID -19, Isasarado na ng County ng Santa Clara ang mga Lokasyon ng Maramihang Pagsusuri at Pagbabakuna sa Peb. 28
News Releases (Tagalog) Sa Kumakalat na mga Respiratory Virus, Inirerekomenda ng 12 mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Bay Area ang mga Pagkilos Upang Manatiling Malusog ngayong Kapaskuhan
News Releases (Tagalog) Ang County ng Santa Clara ay Nag-aalok na Ngayon ng Bivalent COVID-19 Booster Appointment para sa mga Batang 6 na buwan hanggang 5 Taon
News Releases (Tagalog) Tumataas ang Antas ng COVID-19 sa County ng Santa Clara Sa Lahat ng Apat na Wastewater Sewershed
News Releases (Tagalog) Ang County ng Santa Clara ay Nag-aalok na Ngayon ng Appointment sa Bivalent COVID-19 Booster para sa mga Batang nasa Edad na 5-11
News Releases (Tagalog) Pinapawalang-Bisa ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara County ang mga Kautusan sa Pangkalusugan
News Releases (Tagalog) Nakahanda na ang County ng Santa Clara na Mag-umpisang Magbigay ng Bivalent COVID-19 Booster sa Sandaling Dumating ang mga Suplay
News Releases (Tagalog) Nag-anunsiyo ang County ng Santa Clara ng Pagkakaroon ng Bagong Naaprubahan na Bakuna sa Novavax COVID-19
News Releases (Tagalog) Ang Bagong Naaprubahan na Novavax na Bakuna sa COVID-19 ay Ibibigay sa Santa Clara County sa Sandaling Dumating ang mga Suplay
News Releases (Tagalog) Kasunod ng Pag-apruba ng CDC, ang County ng Santa Clara ay Magsisimula ng mga Pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga Batang Hindi pa 5 Taong Gulang Magsisimula sa Martes, Hunyo 21

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.