Ang mga Pagbabakuna sa COVID-19 ay Available na Ngayon para sa mga Batang nasa Edad na 5-11 sa Santa Clara County

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Nobyembre 3, 2021

Ang mga bakuna para sa mga batang nasa edad na 5-11 ay magbibigay ng karagdagang proteksyon sa COVID-19 para sa mga indibidwal, paaralan, at sa rehiyon

SANTA CLARA COUNTY, Calif. – Ang County ng Santa Clara ay nagbibigay na ngayon ng pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga batang nasa edad na 5-11 kasunod ng Nobyembre 2 na pag-apruba ng Centers for Disease Control and Prevention. Ang County ay nakahandang magbigay ng pagbabakuna sa oras na magbigay ng awtorisasyon ang pederal na gobyerno. Ang mga unang pagbabakuna sa County para sa grupong edad na 5-11 ay nagsimula ng Miyerkules ng umaga. Sa kasalukuyan, ang bakunang Pfizer ang nag-iisang opsyon para sa bagong inaprubahang grupo ng edad na ito, kung saan ang bilang ay nasa mahigit sa 167,000 miyembro ng ating komunidad. Lahat ng mga batang nasa edad na 5-11 na nagsign-up para sa isang appointment ay kwalipikado.
 
Ang mga magulang at tagapag-alaga ay maaaring bumisita sa www.sccfreevax.org upang magsign-up para sa isang appointment o humanap ng maginhawang walk-in na lokasyon. Marami sa mga inisyal na available na appointment ay nakareserba na, ngunit ang County ay umaasa ng pagtaas ng supply ng pagbabakuna sa mga susunod na linggo at ang mga karagdagang slot ay magbubukas sa lalong madaling panahon. Marami pa ring bakuna para sa mga miyembro ng publiko na nasa 12 at pataas. Mas maliit ang dosis at espesyal na nabuo ang mga bakuna para sa mga batang nasa edad na 5-11. Sa ilalim ng mga pederal na alituntunin, ang mga supply ng bakuna na itinalaga para sa mga nakakatandang pasyente ay hindi magagamit para sa mga grupong nakababatang edad na ito. Hinihikayat din ang mga pamilya na makipag-ugnayan sa kanilang primary care physician o sa kanilang lokal na parmasya upang makita kung nag-aalok din sila ng mga appointment para sa pagbabakuna sa mga bata. 

“Ito ay importanteng hakbang sa pagprotekta sa ating mga anak at sa ating komunidad, sa pagbibigay ng kaginhawaan para sa ating pamilya, at paglikha ng karagdagang antas ng proteksiyon upang mapanatili ang personal na pag-aaral para sa ating mga paaralan,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Director of Public Health para sa County ng Santa Clara. “Hinihikayat namin ang lahat ng mga magulang na mayroong anak na nasa edad na 5 at pataas na pabakunahan ang kanilang mga anak ngayon.”
 
Bilang karagdagan sa pag-aalok ng mga karagdagang appointment sa pagbabakuna para sa mga bata sa mga lokasyon ng pagbabakuna na pinapatakbo ng County sa buong komunidad, ang County ay nakipagpartner din sa mga distrito ng paaralan upang mag-alok ng lokasyon ng pagbabakuna sa paaralan, partikular na sa mga lubos na naapektuhang komunidad sa County. Humigit-kumulang na 80 lokasyon ng mga paaralan ang natukoy para sa mga on-site na pagbabakuna. Ang mga pinakaunang lokasyon ay magbubukas sa ika-4 ng Nobyembre na mayroong pagbabakuna na ibibigay ng Mobile Vaccination Teams ng County. Gaya ng dati sa buong pandemya, ang mga pagbabakuna ay ibinibigay nang walang bayad sa mga tatanggap. Hindi kinakailangan ang health insurance at walang tinatanong tungkol sa katayuan ng imigrasyon.
 
Ang pagbabakuna ay ang numero unong kasangkapan upang mapigilan ang pagpapaospital at pagkamatay sa COVID-19.

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth  

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.