Ang mga Opisyal sa Pangkalusugan sa Bay Area ay Muling Nagpatibay ng Suporta para sa Buong Personal na Pagpasok sa Paaralan

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS                         
Agosto 26, 2021

Bilang mga Opisyal sa Pangkalusugan sa Bay Area, kami ay nasasabik na mahigit sa isang milyong Kindergarten-12th grade na mga estudyante ang babalik sa paaralan para sa personal na pagtuturo ngayong taglagas sa buong San Francisco Bay Area. Sa mga county ng Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, at Lungsod ng Berkeley, marami sa mga bata ang nakabalik sa silid-aralan sa unang pagkakataon simula noong unang bahagi ng 2020.

Ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 at mga na-oospital ngayong tag-init dahil sa pagkalat ng Delta variant ay nagdudulot sa mga tao na makaramdam ng pagiging maingat sa pagbalik sa paaralan. Alam namin na kapag ang bilang ng COVID ay mataas sa ating mga komunidad, ang mga kaso ay lilitaw sa mga paaralan, tulad ng mga nangyayari sa iba pang lugar. Gayunpaman, sa pagpapatupad ng mga epektibong protokol – kabilang ang pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar, pagbabakuna ng mga kwalipikadong tao, pagpapasuri, mahusay na kalinisan ng kamay, pagpapanatili sa bahay kapag may sakit at tamang bentilasyon – ang data ay nagpapakita na ang maraming layer na depensa na ito ay makakapigil ng pagkalat ng COVID sa mga lugar ng paaralan.

Sa pagsaalang-alang ng maraming benepisyo sa mga bata, ang mga Opisyal sa Pangkalusugan sa Bay Area ay muling nagpatibay ng pinagsamang pahayag ng mga Opisyal sa Pangkalusugan sa Bay Area mula Hunyo, nag-eendorso ng kasalukuyang pahayag mula sa mga Superintendente ng mga Paaralan ng County sa Bay Area, at patuloy na matatag na sumusuporta ng pagbabalik sa silid-aralan.

Ang kakulangan sa personal na pag-aaral sa panahon ng COVID-19 na pandemya ay hindi lamang naggambala ng edukasyon, ngunit ito ay nagpahina din ng mga suportang panlipunan at nagpinsala sa kalusugan ng kaisipan ng mga estudyante. Ang mga panganib at benepisyo ng pagbabalik sa personal na pag-aaral ay mas malinaw ngayon kaysa sa anumang oras sa panahon ng pandemya – lahat tayo ay dapat magpatuloy na gumawa ng lahat ng ating makakaya upang mapanatiling ligtas ang mga bata sa pagdalo sa kanilang mga paaralan.

Habang ang mga bata ay maaaring mahawa sa COVID-19, ang malubhang sakit sa mga bata ay hindi karaniwan at ang mga pagkamatay ay lalong bihira. Ang pagkakahawa ay nangyayari sa anumang lugar, kabilang ang mga paaralan, ngunit ang mga bata ay madalas na nalalantad sa COVID-19 sa bahay at iba pang panlipunang lugar kung saan ang mga pamamaraan sa kaligtasan ay magkakaiba. Ang mga kaso na natukoy ayon sa mga pagsusuring programa ng paaralan ay maaaring madalas na hindi nauugnay sa pagkakalantad sa silid-aralan.

Ang Patnubay sa mga Paaralang K-12 para sa 2021-22 Taon ng Pag-aaral ng Estado ay praktikal na patnubay na nagbibigay-diin sa pangkalahatang aplikasyon ng mga pinaka importanteng pamamaraan sa kaligtasan habang nag-aalok din ng kakayahang umangkop para sa iba’t ibang diskarte sa pagtugon ng mga pangangailangan at kapasidad ng malawak na hanay ng mga paaralan at distrito na naghahanap na panatilihing ligtas ang mga bata sa mga silid-aralan.

Ang mga lider ng paaralan ay lubos na nagsumikap sa pagpapatupad ng Patnubay na ito at nakahanda sa pagtanggap muli ng mga estudyante. Ang mga Opisyal sa Pangkalusugan ay patuloy na nagsusubaybay ng data nang mabuti at kami ay magtatrabaho sa buong rehiyon at sa estado upang umangkop kapag kailangan.

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.