Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh Ủng Hộ Hướng Dẫn Mang Khăn Che Mặt Của Tiểu Bang California

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 19 tháng 5 năm 2021
               

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California. – Hội Đồng Các Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh, đại diện cho 12 Viên Chức Y Tế Vùng Vịnh và các Địa Hạt Y Tế Địa Phương, ủng hộ mạnh mẽ phương án tiếp tục áp dụng hướng dẫn mang khăn che mặt của Sở Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang California cho đến ngày 15 tháng 6, khi Tiểu Bang sẽ có cùng hướng dẫn mang khăn che mặt được cập nhật của cơ quan CDC.

Hướng dẫn mang khăn che mặt được CDC cập nhật dựa trên các bằng chứng cho thấy thuốc chủng ngừa đã rất hiệu quả để bảo vệ người được tiêm ngừa khỏi bị viêm nhiễm, bị bệnh nặng hay tử vong và có thể ngăn ngừa sự lây truyền COVID-19 sang người khác.  Ngoài ra, gia tăng tiêm ngừa trong cộng đồng còn giúp giảm thiểu sự lây lan của các biến thể mới có thể dễ lây nhiễm cho những người chưa được tiêm ngừa.  Điều này cũng giúp bảo vệ những người chưa được cho phép tiêm ngừa, như trẻ em dưới 12 tuổi, và những người không thể nhận đầy đủ tác dụng của thuốc tiêm ngừa, như người có hệ miễn nhiễm suy yếu.

Với gần nữa số dân California trên 16 tuổi đã được tiêm ngừa đầy đủ, và gần 65 phần trăm đã được tiêm ít nhất một liều thuốc, đây là một tiến bộ vượt bật trên khắp tiểu bang trong việc tiêm ngừa cho cư dân đã hội đủ điều kiện để chống lại COVID-19.  Tuy nhiên, một số lớn cư dân vẫn chưa được tiêm ngừa, chưa được tiêm ngừa đầy đủ, hoặc chưa đủ điều kiện để được tiêm ngừa.  Trong tháng tới đây, việc quan trọng cần làm là phải có thêm nhiều người được tiêm ngừa hơn nữa, và các doanh nghiệp và tổ chức cần chuẩn bị để thực thi hướng dẫn mang khăn che mặt được CDC cập nhật. 

Vì COVID-19 vẫn còn hoành hành trong nước và ngoài nước, cách tốt nhất để cư dân tự bảo vệ bản thân là được tiêm ngừa.  Một người được xem là đã tiêm ngừa đầy đủ là sau hai tuần được tiêm đầy đủ các liều thuốc, 1 liều cho thuốc tiêm Johnson & Johnson, hoặc 2 liều cho thuốc Pfizer hay Moderna.

Bác Sĩ Nicholas Moss, Viên Chức Y Tế Hạt Alameda nói, “Cảm ơn tất cả những người dân trong cộng đồng của chúng ta đã đi tiêm ngừa.  Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để đạt được điều này và cuối cùng đã bắt đầu thấy vùng này có thể trở lại cuộc sống bình thường.  Tháng tới đây là cơ hội cho chúng ta tiếp tục tăng thêm tỷ lệ tiêm ngừa.  Hiện tại, hãy tiếp tục mang khăn che mặt và cùng nhau chờ đợi đến ngày 15 tháng 6.”

Hiện có tiêm ngừa COVID-19 an toàn, miễn phí và rất hiệu quả cho tất cả những ai trên 12 tuổi.  Hãy vào trang mạng www.sccfreevax.org để lấy hẹn hoặc tìm các địa điểm gần nhà không cần hẹn trước.

 

###

 

Các Địa Hạt Y Tế Địa Phương cùng góp tiếng nói trong bản tin này gồm các Hạt Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma, và Thành Phố Berkeley.

Các Hướng Dẫn về việc mang khăn che mặt của Tiểu Bang Califonia: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.