Sinusuportahan ng mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ang Patnubay sa Pagmamaskara ng California

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Mayo 19, 2021
               

Santa Clara County, Calif. – Ang Asosasyon ng mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area, kumakatawan sa 12 mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area at kanilang Lokal na Hurisdiksyon sa Pangkalusugan, ay mariing nagsusuporta sa estratehiya ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California upang ipatuloy ang kasalukuyang patnubay sa pagmamaskara hanggang Hunyo 15, kung kailan hahanay ang Estado sa updated na patnubay sa pagmamaskara ng CDC.

Ang updated na patnubay sa pagmamaskara ng CDC ay batay sa ebidensya na ang mga bakuna ay lubos na epektibo sa pagpoprotekta ng mga nabakunahang tao mula sa impeksyon, malubhang sakit, at pagkamatay, at pumipigil sa kanila sa pagkalat ng COVID-19 sa iba. Bilang karagdagan, ang pagtaas ng pagbabakuna sa ating mga komunidad ay nakakatulong na pigilan ang pagkalat ng mga bagong variant na mas malamang na hahawa sa mga taong hindi pa nabakunahan. Ito ay makakatulong sa pagprotekta sa mga taong hindi pa mababakunahan, gaya ng mga bata na hindi pa 12, pati na rin ang mga tao na maaaring hindi makakakuha ng buong benepisyo mula sa bakuna, gaya ng mga taong may mahinang immune system.

Mayroon ng halos kalahati ng populasyon ng California na lampas sa edad na 16 ang ganap na nabakunahan, at halos 65 porsyento na ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna, malaking progreso na ang nagawa sa buong estado sa pagbabakuna ng mga kwalipikadong residente laban sa COVID-19. Gayunpaman, may malaking bilang ng mga residente ang hindi pa rin nabakunahan, hindi pa ganap na nabakunahan, o hindi pa kwalipikadong mabakunahan. Sa susunod na buwan na ito ay kritikal upang tiyakin ang mas marami sa ating mga residente ay makaka-access ng pagbabakuna, at ang mga negosyo at iba pang mga entidad ay makakapaghanda para sa pagpapatupad ng updated na patnubay sa pagmamaskara ng CDC.

Dahil ang COVID-19 ay patuloy na kumakalat dito at sa ibang lugar, ang pinakamahusay na paraan para maprotektahan ng mga residente ang kanilang sarili ay ang pagpapabakuna. Ang isang tao ay ganap na protektado dalawang linggo pagkatapos nila makumpleto ang kanilang serye ng bakuna, na isang dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson, o dalawang dosis ng mga bakuna ng Pfizer o Moderna.

“Salamat sa marami sa ating komunidad na nabakunahan na, malayo na ang ating narating at sa wakas ay simula na nating makikita ang pagbabalik sa normal sa ating lugar,” sabi ni Dr. Nicholas Moss, Alameda County Health Officer. “Sa susunod na buwan na ito ay ang ating pagkakataon para lalong tumaas ang bilang ng pagbabakuna. Magsuot ng inyong maskara sa ngayon, upang marating natin ang Hunyo 15 na magkasabay.”

Ang mga ligtas, libre, at epektibong bakuna sa COVID-19 ay available na ngayon sa lahat na nasa edad 12 at pataas. Pumunta sa www.sccfreevax.org para gumawa ng appointment o maghanap ng drop-in na lokasyon na malapit sa inyo.

 

###

 

Ang mga Lokal na Hurisdiksyon na sumasama sa pahayag na ito ay ang mga County ng Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Sonoma, at ang Lungsod ng Berkeley.

Mga Patnubay sa mga Panakip sa Mukha ng California: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.