Tuyên Bố Của Hạt Santa Clara Về Số Liệu Tiêm Ngừa Được Cập Nhật

CÔNG BỐ NGAY
Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Số liệu cho thấy tỷ lệ người gốc La Tinh được tiêm ngừa cao hơn

Gần đây Hạt Santa Clara xác đinh là sắc dân/chủng tộc của hầu hết người gốc La Tinh được tiêm ngừa qua Kaiser Permanente được tự động thay thế bằng “sắc dân/chủng tộc khác” hoặc “không phải gốc Tây Ban Nha” khi được chuyển vào Danh bạ Tiêm ngừa California (CAIR).  Quận Hạt hợp tác với Kaiser để sửa thông tin về sắc dân/chủng tộc cho những bệnh nhân Kaiser trong bản tổng kết dữ liệu tiêm ngừa của Quận Hạt, kết quả là đã có thêm hơn 22.000 người gốc Tây Ban Nha/La Tinh đã được tiêm ngừa ít nhất một liều trong Bản Dữ liệu Tiêm ngừa của Quận Hạt hôm nay.

Để tất cả những người gốc Tây Ban Nha/La Tinh đã được tiêm ngừa đều được ghi nhận, Quận Hạt so sánh dữ liệu trong Danh bạ Tiêm ngừa California với dữ liệu nhận trực tiếp từ Kaiser.  Hệ thống của Kaiser thu thập dữ liệu về sắc dân/chủng tộc giúp bệnh nhân báo thêm nhiều thông tin về sắc dân/chủng tộc. Ngược lại, bản tổng kết dữ liệu của Tiểu Bang xếp người gốc Tây Ban Nha/La Tinh như là một chủng tộc chứ không phải như một sắc dân và không nhận quốc gia gốc trong mục chủng tộc.

Việc xác thực rõ ràng và phân tích số liệu như vấn đề này rất quan trọng để hiểu rõ và giải quyết các ảnh hưởng khác nhau của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng.  Hiểu rõ ràng về tỷ lệ tiêm ngừa của người trong cộng đồng gốc Tây Ban Nha/La Tinh hết sức quan trọng để có được thông tin về sách lược giúp bảo đảm được sự công bằng trong việc tiêm chủng và các ứng phó khác chống đại dịch.

# # #

Hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi để có thêm tin tức mới: @HealthySCC
Trang mạng Hạt Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.