Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara County ay Nag-anunsyo ng mga Pagbabago sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan sa Gitna ng Lalong Pagtaas ng mga Kaso at Na-oospital

Ang mga Pagbabago Ay Dinesenyo upang Mapabagal ang Pagtaas ng mga Na-oospital at Tiyakin ang Sapat na Kapasidad sa Ospital para sa ating Komunidad

Santa Clara County, CA – Ang bilang ng mga residente sa Santa Clara County na nahawaan ng COVID-19 at ang bilang ng mga pasyente na naospital na may COVID-19 ay patuloy na tumaas, na umabot sa di kapani-paniwalang antas. Sa ngayon, nagkaroon ng 760 na mga bagong kaso ng COVID-19 at 239 ang mga na-ospital na nauugnay sa COVID, 71 sa kanila ay nasa ICU. Parehong bilang ng mga bagong kaso at mga na-ospital na nauugnay sa COVID ay nagtakda ng mga bagong tala para sa pinakamataas na bilang sa isang araw mula nang nagsimula ang pandemya. Upang mabawasan ang posibilidad ng pagtaas ng mga na-oospital na lalampas sa kapasidad ng mga ospital sa county, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay nag-anunsyo ng ilang pagbabago sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba na kasama ng Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan.

Kabilang sa mga pagbabago ang mangailangan sa ilang mga sektor na magbago ng kanilang operasyon upang mapataas ang kaligtasan, pagbawas sa bilang ng mga tao na pinapayagan sa loob ng mga pasilidad sa anumang oras, at pagbawas ng laki ng mga panlabas na pagtitipon. Bilang karagdagan, ang pagbabawal sa ilang mga aktibidad na may mataas na panganib. Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay maglalabas din ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbibiyahe, na mariing hindi naghihikayat ng di mahalaga at para makapaglibang na pagbiyahe, at mangailangan sa mga tao na pumapasok sa county na magkuwarantina ng 14 na araw sa kanilang pagbalik mula sa biyahe na higit sa 150 na milya.

Ang mga binago at bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ay magkakabisa sa Lunes, Nobyembre 30, 2020 sa 12:01 a.m. at manatiling may bisa hanggang Disyembre 21, 2020 sa 5:00 a.m. maliban kung sila ay palalawigin.

 “Ako ay lubos na nag-aalala sa patuloy na pagtaas ng mga kaso at na-oospital sa COVID-19,” sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara County. “Ang bilang ng mga pasyente na naospital na may COVID-19 sa ating county ay dumoble sa huling dalawang linggo lamang, at tayo ay nanganganib na malalampasan natin ang kapasidad ng ating ospital sa lalong madaling panahon kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend. Sa kritikal na panahon na ito ng pagtaas ng pagkalat ng COVID-10 sa ating komunidad, hinihikayat ko ang bawat residente na maging maingat hangga’t maaari, bawasan ang pakikipagsalamuha sa sinuman na nasa labas ng inyong pangunahing sambahayan.”

Sa ibaba ang mga pangunahing pagbabago na ginawa sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba:

Mga Limitasyon sa Kapasidad para sa mga Panloob na Pasilidad na Bukas sa Publiko:

Ang mga tindahan at ilang mga pasilidad na bukas sa publiko ay lilimitahan sa 10% na panloob na kapasidad. Ang mga grocery store, drug store, at botika, gayunpaman, ay papayagan na magpatakbo sa 25% na panloob na kapasidad upang matiyak na may sapat na makukuha na pagkain at gamot. 

Ang lahat ng pasilidad na bukas sa publiko ay dapat magtaguyod ng isang “metering system” upang matiyak ang naaangkop na limitasyon sa kapasidad ay hindi nalalampasan sa pamamagitan ng, halimbawa, paglagay ng empleyado sa pasukan ng pasilidad para masubaybayan ang bilang ng mga pumapasok at lumalabas na tao.

Mga Panlabas na Pagtitipon

Ang mga pagtitipon ay patuloy na papayagan sa labas lamang, na may pinakamataas na bilang na 100 na katao. Ang Estado ay naglilimita sa mga naturang pagtitipon sa mga aktibidad na pinoprotektahan ng First Amendment, tulad ng mga serbisyong panrelihiyon at protesta.

Mga Isports na Pangpropesyonal, Pangkolehiyo at Pangkabataan

Ang lahat na mga aktibidad na panlibangan na kinasasangkutan ng pisikal na pakikipagsalamuha o ng paging malapit sa mga taong nasa labas ng isang sambahayan, kabilang ang mga contact isport, ay pansamantalang pinagbabawal. Ang mga tao ay makapagpatuloy na gumawa ng mga panlabas na atletika o libangan kung saan ang pagdistansya sa ibang tao ay mapapanatili sa lahat ng oras.

Mga Cardroom:

Mga cardroom ay pansamantalang sarado.

Mga Hotel at Ibang Lodging Facility

Ang mga hotel at ibang lodging facility ay magbubukas lamang para sa mahalagang pagbiyahe at para gamitin upang mapadali ang pagbubukod at pagkuwarantina.

Pagkuwarantina Pagkatapos ng Pagbiyahe:

Ang di mahalaga at para makapaglibang na pagbiyahe ay mariing hindi hinihikayat, at ang bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbiyahe ay mangangailangan sa mga tao na magkuwarantina ng 14 na araw sa kanilang pagbalik sa County mula sa biyahe na higit 150 na milya. Ang mga manggagawa sa healthcare na bumibiyahe patungo sa county upang magbigay ng pangangalaga o mga pasyente na bumibiyahe patungo sa county para makakuha ng paggamot ay ibubukod mula sa pangangailangang ito.

Sundin ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC

Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus

Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.