Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara Thông báo Sửa đổi một số Chỉ thị Bắt buộc Khi các Trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và nhập viện Gia tăng

Những thay đổi để làm chậm gia tăng số người nhập viện và bảo đảm bệnh viện có đủ khả năng y tế cho cộng đồng

Santa Clara County, CA – Số ca nhiễm COVID-19 và nhập viện tại Hạt Santa Clara đã tiếp tục tăng mạnh đạt mức kỷ lục. Theo dữ liệu thống kê có được ngày hôm nay, chúng ta có 760 ca nhiễm COVID-19 mới và 239 số người nhập viện, trong đó có 71 người phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cả số ca nhiễm bệnh và số trường hợp nhập viện vì COVID-19 đều đạt ở mức kỷ lục mới trong 1 ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. Để làm giảm số ca nhập viện tăng mạnh vượt quà khả năng tiếp nhận của bệnh viện trong Quận Hạt, giàm đốc Sở Y Tế đã đưa ra một số sửa đổi đối với càc Chỉ Thị Bắt Buộc hiện hành, đi cùng với Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro của Sở Y Tế.

Những thay đổi bao gồm yêu cầu một số ngành nhất định sửa đổi hoạt động kinh doanh của họ để nâng cao an toàn, giảm số người được phép vào trong cơ sở cùng một lúc, và giảm số lượng người cho càc cuộc tụ tập ngoài trời. Ngoài ra, một số hoạt động có rủi ro cao hơn sẽ bị nghiêm cấm thực hiện. Giàm đốc Sở Y Tế cũng ban hành Chỉ Thị Bắt Buộc dành cho Du Lịch/ Đi Xa (Travel). Chỉ Thị này đưa ra khuyến cào không nên thực hiện những chuyến đi du dịch giải trí và đi chơi xa không cần thiết, và bắt buộc những ai tham gia hoạt động này phải tự càch ly/cô lập trong 14 ngày sau khi trở về từ những chuyến đi xa hơn 150 dặm.  

Càc Chỉ Thị mới và càc Chỉ Thị vừa được sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sàng Thứ Hai, ngày 30 thàng 11, 2020; và sẽ tiếp tục có hiệu lực đến 5 giờ sàng ngà 21 thàng 12, 2020, nếu không có gì thay đổi.

Giàm đốc Sở Y Tế, Bàc Sĩ Sara Cody nói rằng “Tôi rất lo ngại về sự gia tăng liên tục của càc trường hợp nhiễm COVID-19 và nhập viện. Số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 đã tăng gấp đôi chỉ trong vài tuần và sớm thôi, khả năng bệnh viện của mình sẽ không còn nếu xu hướng này vẫn tiếp tục. Trong thời điểm quan trọng này, khi COVID-19 đang gia tăng mạnh mẽ trong cộng đồng, tôi khẩn khiết kêu gọi người dân hãy thật thận trọng và giảm tiếp xúc với những người không sống cùng nhà ở mức tối đa.

Dưới đây là những thay đổi chính:

Giới Hạn Sức Chứa cho càc Cơ Sở Kinh Doanh Mở Cửa Trong Nhà 

Càc cửa hàng và một vài cơ sở khàc mở cửa trong nhà sẽ giới hạn ở 10% sức chứa. Tuy nhiên, càc cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc sẽ được phép hoạt động ở mức 25% sức chứa trong nhà để bảo đảm cộng đồng có đủ khả năng tiếp cận thực phẩm và thuốc chữa bệnh.

Tất cả càc cơ sở mở cửa phải thiết lập “hệ thống theo dõi” số người ra vào cơ sở của họ để bảo đảm số người ở trong cơ sở không vượt quà số người cho phép, ví dụ, sắp xếp một nhân viên ở lối ra vào cơ sở để theo dõi số người ra vào.

Tụ Tập Ngoài Trời

Càc cuộc tụ tập vẫn chỉ được thực hiện ở ngoài trời, với tối đa 100 người. Tiểu Bang cũng giới hạn càc cuộc tụ tập đối với càc hoạt động được bảo vệ trong Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment), chẳng hạn như dịch vụ tôn giào hoặc biểu tình.

Hoạt động thể thao chuyên nghiệp, cho trường học và thanh thiếu niên

Tất cả càc hoạt động giải trí liên quan đến tiếp xúc cơ thể hoặc gần gũi với những người bên ngoài gia đình, bao gồm tất cả càc môn thể thao tiếp xúc, sẽ tạm thời bị cấm. Mọi người có thể tiếp tục tham gia càc hoạt động thể thao và giải trí ngoài trời, nơi có thể duy trì khoảng càch xã hội an toàn.

Sòng bài

Sòng bài sẽ tạm thời bị đóng cửa.

Khàch sạn và càc cơ sở lưu trú khàc

Khàch sạn và càc cơ sở lưu trú khàc sẽ chỉ được mở cho càc càc chuyến đi xa cần thiết và chỉ được sử dụng như một nơi để càch ly hoặc cô lập.

Càch ly kiểm dịch sau khi đi xa về

Càc chuyến đi du lịch giải trí và những chuyến đi xa khàc không nên thực hiện vào thời điểm này, và Chỉ Thị Bắt Buộc mới dành cho Du Lịch/ Đi Xa sẽ yêu cầu càch ly 14 ngày cho những ai đi xa khỏi Quận Hạt quà 150 miles. Càc nhân viên y tế đi vào Quận Hạt để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hay càc bệnh nhân đi vào Quận Hạt để được nhận chăm sóc y tế sẽ được miễn yêu cầu này.​​​

Để có thông tin mới nhất, hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi: @HealthySCC

Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus

Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.