Ang Tagumpay sa Pagbabakuna ng Karamihan sa mga Residente ng County at ang Mababang Bilang ng Kaso ng COVID-19 ay Nagpahintulot sa Opisyal ng Pangkalusugan na Magpatupad ng Bago, Mas Nakatuon na Lokal na Kautusan

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Mayo 18, 2021

Ang bagong kautusan, na nagreretiro ng karamihan sa mga natitirang mga lokal na panuntunan, ay nangangailangan sa mga negosyo na tumukoy ng katayuan sa pagbabakuna ng mga manggagawa at ipagpatuloy ang pag-uulat ng mga kaso ng COVID-19. Ang bagong kautusan ay epektibo sa Miyerkules, kapag ang Santa Clara County ay papasok sa “Dilaw na Antas” sa ilalim ng Plano ng Estado

Santa Clara County, Calif. – Ngayong araw, ang mga opisyal ng County ay nag-anunsyo na ang Santa Clara County ay nakagawa ng mahusay na progreso sa laban sa COVID-19. Ang mga bilang ng kaso ay bumaba sa ilan sa kanilang pinakamababang antas sa anumang punto sa pandemya, at ang bilang ng mga positibong pagsusuri ay tumama sa pinakamababang bilang. Ang bilang ng pagbabakuna ng county ay kabilang din sa mga pinakamataas sa bansa, habang mahigit sa 75% ng mga residente ng county na edad 16 at mas matanda ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna. Sa Miyerkules, ang county ay papasok sa pinakamaluwag na “Dilaw na Antas” sa ilalim ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado.

Ngayon na ang county ay nasa mas ligtas na lugar kaysa sa nakaraang buwan, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County na si Dr. Sara Cody ay nag-anunsyo na tatanggalin niya ang karamihan sa mga lokal na panuntunan na kasalukuyang ipinapatupad, kabilang ang mangailangan sa mga negosyo na mag-maximize ng bilang ng kawani na nagte-telework, pagpapalit ng mga naunang panuntunan na may limitadong kautusan ng pampublikong pangkalusugan. Ang bagong kautusan ay mangangailangan na ipagpatuloy ang pag-uulat ng mga kaso ng COVID-19 sa mga lugar ng trabaho at paaralan, at mangangailangan sa mga employer na tumukoy kung sino sa kanilang mga kawani ang ganap na nabakunahan nang maaga sa mga kinakailangan sa pagmamaskara at pagdidistansya sa ibang tao ng Estado para sa ganap na nabakunahang tao sa lugar ng trabaho. Ang bagong kautusan ay magkakabisa Miyerkules, ika-19 ng Mayo.

“Ngayong araw ay isang malaking yugto sa landas ng county palabas sa pandemyang ito,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer and Director of Public Health para sa County ng Santa Clara. “Dahil marami sa mga miyembro ng ating komunidad ay ngayon ganap na nabakunahan, ang mga bilang kaso ng COVID-19 ay nasa ilan sa mga pinakamababang antas na nakita natin mula nang magsimula ang pandemya. Mapanatag ang aming loob na hindi lamang pinipigilan ng pagbabakuna na magkasakit ang mga tao, pinipigilan din nito ang mga tao na kumalat ng COVID-19.”

Ang County ay tumugon din sa mga kamakailang anunsyo mula sa CDC at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado na nauugnay sa mga kinakailangan sa pagmamaskara at pagdidistansya sa ibang tao para sa ganap na nabakunahang tao. “Dahil ang mga naaprubahang bakuna sa COVID ay nag-aalok ng pambihirang proteksyon laban sa sakit at pagkalat, ang mga ganap na nabakunahang tao ay hindi kailangan na sumunod sa parehong pag-iingat tulad ng mga hindi pa nabakunhang tao,” sabi ni Dr. Cody. “Sinusuportahan namin ang desisyon ng Estado na ihanay ang mga patakaran nito sa mga rekomendasyon ng CDC sa ika-15 ng Hunyo, na magbibigay sa mga tao ng mas maraming oras para mabakunahan at magbibigay sa mga negosyo ng mas maraming oras upang makapaghanda para sa pagbabagong iyon. Kung kayo ay kwalipikado at hindi pa nabakunahan, ngayon na ang oras.”

“Gusto kong magpasalamat sa ating mga residente at mga negosyo para sa kanilang walang humpay na pagsisikap upang matiyak ang kaligtasan ng ating komunidad sa nakaraang taon,” sabi ni James R. Williams, County Counsel para sa County ng Santa Clara. “Ang bago, mas limitadong kautusan sa pangkalusugan ay nakatuon sa pagtitiyak ng kaligtasan para sa mga manggagawa at publiko. Sa paghahanda ng Estado upang tanggalin ang Plano nito para sa Mas Ligtas na Ekonomiya at magpatupad ng magkakaibang mga panuntunan para sa mga nabakunahan at hindi nabakunahang tao, ang kautusang ito ay tutulong sa mga negosyo at publiko na makapaghanda. Ang pinakamahalaga ay ngayon na ang oras upang tiyakin na kayo ay ganap na nabakunahan.”

Ang mga pagbabago sa mga lokal na kinakailangan ay dumating ng may mahigit sa 75% ng mga residente ng Santa Clara County na lampas sa edad na 16 ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna ng COVID-19 at halos 60% ay ganap na nabakunahan. Ang pagpapabakuna ay hindi kailanman naging madali, habang ang County at iba pang mga vaccine provider ay nagtatag ng maraming klinika sa pagbabakuna sa buong county. Marami sa mga lokasyon ng pagbabakunang ito ay hindi nangangailangan ng mga appointment, at marami ang nag-aalok ng weekend at mga oras sa gabi.

Ang County ay patuloy na gagawa ng bawat pagsisikap para maabot ang mga komunidad na lubos na tinamaan ng pandemya para matiyak ang pantay-pantay na access sa mga bakunang ito na nakakaligtas ng buhay. Ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna at appointment ay available sa vaccine website ng County sa sccfreevax.org.

Sa kamakailang pag-apruba sa bakuna ng Pfizer para sa 12- hanggang 15-na-taong-gulang, ginawa ng County ng Santa Clara ang bakuna ng Pfizer, na bakuna na naaprubahan para sa grupo ng edad na iyon, na available sa lahat ng mga lokasyon ng pagbabakuna nito. Ang County ay nakikipagtulungan din sa mga pediatrician sa buong rehiyon upang tiyakin na sila ay makakapag-alok din ng pagbabakuna sa kanilang mga pasyente.

# # #

Sundin ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Website ng Pampublikong Pangkalusugan:  www.sccgov.org/coronavirus

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.