Sama-samang Pahayag ng Pitong Opisyal ng Kalusugan sa Bay Area tungkol sa Paparating na Pagpapatuloy at Pagbabago sa Kasalukuyang Kautusan na Manatili-sa-Bahay

Para sa Agarang Paglathala 

Abril 27, 2020 ​

[SANTA CLARA COUNTY, CA] - Sa darating na linggo, maglalabas ng binagong kautusan na manatili-sa-bahay ang mga Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng mga County ng Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, at Santa Clara pati na rin ang Lungsod ng Berkeley na pinapanatili at pinapalawak ang kasalukuyang mga paghihigpit hanggang sa katapusan ng Mayo. Isasama sa bagong kautusan ang limitadong pagluwag ng mga tiyak na paghihigpit para sa maliit na bilang ng mga aktibidad na may mas mababang panganib. 

Ang mga kautusan na manatili-sa-bahay na ipinatutupad sa pitong hurisdiksyon ay nakatakdang matatapos sa Mayo 3, 2020.  Salamat sa sama-samang pagsisikap at pagsasakripisyo ng 7 milyong residente sa lahat ng ating mga hurisdiksyon, nakagawa tayo ng malaking pagsulong sa pagpapabagal ng pagkalat ng bagong coronavirus, na tinitiyak na hindi masosobrahan ang ating mga lokal na ospital ng mga kaso ng COVID-19, at magliligtas ng mga buhay.  Sa yugtong ito ng pandemya, gayunpaman, kritikal na magpatuloy ang ating kolektibong pagsisikap upang hindi mabalewala ang pagsulong na sama-samang nakamit natin. Napatag na ang mga naospital, ngunit mas marami pa ang kinakailangan upang ligtas na mabuksan ang ating mga komunidad. Ang maagang pag-aangat ng mga paghihigpit na wala pa sa panahon ay maaaring madaling humantong sa isang malaking pagbulusok ng mga kaso. 

Ilalabas din ng mga Opisyal sa Kalusugan ang isang hanay ng malawak na mga tagapagpahiwatig na gagamitin upang masubaybayan ang pagsulong sa paghahanda at pagtugon sa COVID-19, alinsunod sa balangkas na ginagamit ng Estado ng California.  Ang pagluwag sa mga paghihigpit sa hinaharap ay nangangailangan na ang bawat hurisdiksyon at iba't ibang mga sektor ay patuloy na mabilis na bumuo ng kritikal na imprastraktura at mga sistema upang tumugon at kontrolin ang pagkalat ng impeksyon ng coronavirus at upang matiyak ang kakayahan ng sistema ng health care na matugunan ang pangangailangan.  

Ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19 ay nasa maagang yugto pa rin.  Madaling kumakalat ang virus, ang kapasidad ng pagsusuri ay limitado at lumalawak nang dahan-dahan, at ang pagbuo ng bakuna ay nagsisimula pa lamang.  Inaasahan namin na matagal pa na panahon ang pagtugon sa COVID-19 ng ating mga komunidad.  Kahit na epektibo ang aming mga pagsisikap, kung masyadong mabilis nating ipaluwag ang mga paghihigpit, ang potensyal ng paglawak ng pagkalat ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng ating mga residente pati na rin ang ekonomiya.  

Ang mga Opisyal ng Kalusugan sa pitong mga hurisdiksyon ay nagkakaisang nagtutulungan na isulong ang pinag-isang, rehiyonal na patakaran, upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga residente. Ang mga detalye tungkol sa susunod na yugto ay ibabahagi sa darating na linggo, kasama ang na-update na kautusan. 

###​

Sundin ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC
Facebook ng Pampublikong Kalusugan:  www.facebook.com/sccpublichealth
Data Dashboard ng Pampublikong ​Kalusugan: https://covid19.sccgov.org/dashboards-tagalog

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.