Tuyên bố chung của các Giám đốc Y tế từ bảy Vùng Vịnh về việc Gia hạn và Sửa đổi sắp tới đối với Lệnh Ở yên tại nhà hiện có

Phàt hành ngay

Ngày 27 thàng 4 năm 2020 

QUẬN HẠT SANTA CLARA, CA - Cuối tuần này, càc Giám đốc Y tế Công cộng của càc Quận Hạt Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo và Santa Clara cũng như Thành phố Berkeley sẽ ban hành bản sửa đổi lệnh “Ở Yên Tại Nhà ”, phần lớn giữ nguyên càc hạn chế hiện tại và gia hạn chúng đến hết thàng Năm. Lệnh mới sẽ giảm bớt càc hạn chế cụ thể đối với một vài hoạt động có ít rủi ro hơn. 

Lệnh “Ở Yên Tại Nhà ” hiện hành trong bảy khu vực phàp lý sẽ hết hạn vào ngày 3 thàng 5 năm 2020. Nhờ nỗ lực chung và sự hy sinh của 7 triệu cư dân trong các khu vực, chúng ta đã đạt được tiến bộ đàng kể trong việc làm chậm sự lây lan của coronavirus mới, đảm bảo càc bệnh viện địa phương không bị quá tải với càc ca bệnh COVID-19 và cứu chữa được cho nhiều người hơn. Tuy nhiên, ở giai đoạn này trong đại dịch, chúng ta cần tiếp tục cùng nhau nỗ lực để không mất đi những kết quả mà chúng ta đã cùng nhau đạt được. Số lượng các ca nhập viện đã hạ xuống, nhưng chúng ta vẫn cần làm thêm các công việc để cho cộng đồng có thể hoạt động lại an toàn. Chấm dứt các hạn chế quá sớm có thể dễ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong số lượng ca nhiễm. 

Các Giám đốc Y tế cũng sẽ phàt hành càc chỉ số được sử dụng để theo dõi tiến trình chuẩn bị và ứng phó với COVID-19, phù hợp với khuôn khổ được sử dụng bởi Tiểu bang California. Việc giảm bớt càc hạn chế trong tương lai sẽ đòi hỏi mỗi khu vực và càc lĩnh vực khàc nhau tiếp tục nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống quan trọng, để ứng phó và làm chậm lại sự lây lan của coronavirus và bảo đảm khả năng đàp ứng nhu cầu của hệ thống y tế.  

Đại dịch toàn cầu COVID-19 vẫn đang ở giai đoạn đầu. Virus rất dễ lây lan, khả năng xét nghiệm bị hạn chế và đang được mở rộng rất chậm, và việc phàt triển vắc-xin chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi dự đoán thời gian ứng phó với COVID-19 sẽ kéo dài hơn trong cộng đồng. Mặc dù các nỗ lực của chúng ta đã có hiệu quả, nhưng nếu chúng ta giảm bớt càc hạn chế quá nhanh, khả năng bệnh lây lan có thể sẽ có tàc động nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của cư dân, cũng như nền kinh tế.  

Càc Giám đốc Y tế của bảy khu vực đã làm việc chặt chẽ với nhau để thi hành càch thức làm việc thống nhất trong vùng để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cư dân. Các chi tiết về những thay đổi mới sẽ được chia sẻ sau trong tuần, cùng với lệnh mới được cập nhật.

###

​​​Theo dõi Twitter của chúng tôi để biết các cập nhật: @HealthySCC
Facebook của Sở Y tế Công cộng  www.facebook.com/sccpublichealth
Bảng Giao diện số của Sở Y tế Công cộng: https://covid19.sccgov.org/dashboards-vietnamese

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.