Magkasamang Pahayag ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Bay Area sa Ligtas na Pamimigay ng Johnson & Johnson na Bakuna

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS:
Linggo, Abril 25, 2021

Noong Biyernes, nag-anunsyo ang CDC at FDA na tinatanggap nila ang rekomendasyon ng Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) na tanggalin ang pansamantalang paghinto sa bakuna ng Johnson & Johnson sa COVID-19 para sa lahat ng matatanda. Ang mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Bay Area, na kumakatawan sa mga county ng Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, Santa Clara, Santa Cruz, at Solano at ang Lungsod ng Berkeley, ay sumasang-ayon sa mga resulta ng ACIP at Western States Scientific Safety Review (WSSSR) na ang bakuna ng Johnson & Johnson ay ligtas at ang mga health provider ng Bay Area ay kailangang magpatuloy sa kanilang pagbibigay ng bakuna upang mapigilan ang pagkalat at matinding sakit at kamatayan sa komunidad sa COVID-19.

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng rehiyon ay sumasang-ayon na ang panganib ng pagkaroon ng bihirang sakit na pamumuo ng dugo ay lubos na mababa. Ayon sa CDC, sa ngayon, mayroon lamang 15 na nakumpirmang kaso ng bihirang pamumuo ng dugo na pangyayari sa halos 8 milyong kabuuan na dosis na naipamahagi sa USA, lahat ay sa mga kababaihan, na nangangahulugan sa panganib ng mas mababa sa 2 kaso kada milyong dosis sa kabuuan, at 7 kaso kada milyong dosis sa mga kababaihan na nasa pagitan ng 18 at 49 na taong gulang. Para sa mga nakumpirmang kaso ng COVID-19, ang panganib ng pagkamatay dito sa Estados Unidos ay nasa 1 sa 56.

Sinusuportahan din ng Opisyal ng Pangkalusugan ang karadagdagang warning label at ang rekomendasyon ng Western States Scientific Safety Review workgroup sa pangkultura at pangwikang angkop na mga materyales sa impormasyon na nasa madaling mabasa na antas ay gawing magagamit, upang ang lahat ng miyembro ng publiko ay gumawa ng matalinong pagpapasya.

Matinding hinihikayat ang publiko na magpabakuna sa lalong madaling panahon. Lahat ng bakuna ay napatunayang napakaepektibo sa pagpigil ng hospitalisasyon o kamatayan sa COVID-19, at ang mga taong ganap na nabakunahan ay mas malamang na mas hindi nakakahawa o nakakapagkalat ng virus sa ibang tao. Sa paghihintay ninyo nang mas matagal sa pagpapabakuna, mas malaki ang panganib na magkaroon ng COVID-19, at pagkakahawa sa kaibigan, minamahal, o katrabaho.

Ang mga taong nakatanggap ng bakuna ng Johnson & Johnson ay kailangang makipag-ugnayan sa kanilang primary healthcare provider kung mayroon silang inaalala o kung magkaroon sila ng matinding mga sintomas ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pananakit ng paa o kakupusan sa paghinga sa loob ng tatlong linggo pagkatapos ng pagbabakuna. Ang kaligtasan sa bakuna sa COVID-19 ay ang pangunahing prayoridad ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Bay Area, at magpapatuloy kaming magsubaybay sa sitwasyon at makipag-ugnayan sa CDC para sa anumang karagdagang patnubay sa hinaharap.
 

# # # #

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.