Ang Pangkalahatang Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar ng Santa Clara County ay Lilipat sa isang Rekomendasyon sa Marso 2

 

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Marso 1, 2022

Ang mga Kinakailangan sa Pagmamaskara sa Panloob na Lugar ng Estado ay Nalalapat Pa Rin sa Ilang mga Lugar Anuman ang Katayuan sa Pagbabakuna

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Ngayong araw, nag-anunsyo ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County na ang lahat ng mga pamantayan sa pagmamaskara ay natugunan at samakatuwid ang pagmamaskara sa panloob na lugar ay hindi na kinakailangan simula Marso 2. Gayunpaman, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan at ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay mariing nagrerekomenda na ang publiko ay patuloy na magsuot ng mga maskara sa lahat ng mga panloob na pampublikong espasyo.

Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay patuloy na nangangailangan ng pagmamaskara sa mga mas mataas na panganib na lugar gaya ng public transit, mga healthcare facility, shelter, kulungan, at long-term care facilities. Para sa impormasyon sa mga kinakailangan ng Estado, bumisita sa: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx

“Kami ay lubos na nahikayat ng pag-unlad na nagawa natin. Mayroon tayong mas kaunting pagkalat ng COVID sa ating komunidad kung ikukumpara sa nakaraang dalawang linggo o kahit na sa nakaraang linggo,” sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan para sa County ng Santa Clara. “Habang hindi na kinakailangan ang pagmamaskara sa mga panloob na pampublikong espasyo, ang paggawa pa rin nito ay may katuturan. Ang pagsusuot ng maskara ay bahagi ng pagtatrabaho nang sama-sama para maprotektahan ang iba, lalo na ang mga pinakamahina sa atin.”

Itinigil ng County ang mga lokal na patakaran para sa mga paaralan at mga lugar ng childcare sa kalagitnaan ng 2020 at sumunod sa patnubay at mga patakaran ng Estado simula noon. Noong Pebrero 28, nag-anunsyo ang Estado na tatanggalin ang mga kinakailangan sa pangkalahatang pagmamaskara sa mga lugar na ito pagkatapos ng Marso 11, ngunit mariing inirerekomenda na ang mga indibidwal sa mga lugar na ito na patuloy na magsuot ng maskara sa mga panloob na lugar.

Habang natugunan ng Santa Clara County ang mga kinakailangang pamantayan sa pagmamaskara (80% ng populasyon ay nabakunahan, pagkakaospital sa COVID-19 sa hurisdiksyon ay mababa at matatag, pitong magkakasunod na araw sa pitong-araw na magkakasunod na average ng mga bagong kaso ay nasa 500 o mas mababa) para lumipat sa isang matinding rekomendasyon para sa pagmamaskara sa panloob na lugar, ang county ay nananatiling nasa “katamtaman” na antas ng bagong COVID-19 community level framework ng Center for Disease Control and Prevention.

Ang pagsusuot ng maskara sa mga panloob na lugar ay gumanap ng mahalagang tungkulin sa pagpapababa ng mga panganib ng COVID-19 para sa mga indibidwal, nagpababa ng pagkalat ng COVID-19 sa komunidad, nagpanatili na madaling pangasiwaan ang ating healthcare at hospital system, at pagtitiyak na nananatiling bukas ang ating mga paaralan.

Kasama ang pagbibigay ng karagdagang proteksyon para sa mga pinakamahinang indibidwal at grupo, ang pagmamaskara sa panloob na lugar, kasama ang mga bakuna at iba pang mga antas ng proteksiyon, ay nagbibigay ng pinakamahusay na depensa laban sa COVID.

Sinumang may mga sintomas ng COVID-19 ay dapat na magpasuri kaagad. Pinapaalalahanan ng County na ang mga pasyente ng lahat ng mga sistema ng healthcare ay may karapatan para sa isang COVID test mula sa kanilang sariling provider kung mayroon silang mga sintomas o nalantad sa isang indibidwal na may COVID-19. Ang mga indibidwal ay maaari ring tumingin sa www.sccfreetest.org para isang kalahok na parmasya o lokasyon ng pagsusuri ng County.

#  #  #

Sundan ang aming Twitter para sa updates: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Public Health Facebook:https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.