Yêu Cầu Bắt Buộc Mang Khăn Che Mặt Bên Trong Nhà Của Hạt Santa Clara Sẽ Được Chuyển Thành Khuyến Khích Vào Ngày 2 Tháng 3

Yêu cầu mang khăn che mặt bên trong nhà của tiểu bang vẫn còn hiệu lực tại một số môi trường nhất định cho dù đã tiêm ngừa hay chưa

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Hôm nay, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara thông báo rằng Quận Hạt đã đạt được tất cả các tiêu chuẩn về khẩu trang và vì thế việc mang khăn che mặt bên trong nhà sẽ không còn là bắt buộc kể từ ngày 2 tháng 3.  Tuy nhiên, Sở Y Tế Công Cộng và Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California vẫn khuyến khích mạnh mẽ việc công chúng tiếp tục mang khăn che mặt bên trong các khu vực công cộng.

Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California vẫn tiếp tục bắt buộc mang khăn che mặt tại một số khu vực có nhiều rủi ro lây nhiễm chẳng hạn như các khu vực giao thông công cộng, cơ sở chăm sóc y tế, các trại tạm trú, nhà tù, và viện chăm sóc dài hạn.  Để tìm thông tin về các yêu cầu của Tiểu Bang, hãy vào trang: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx

Bác sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế và là Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara, đã nói: “Chúng tôi rất tự hào về những tiến bộ chúng ta đã đạt được.  Sự lây lan COVID trong cộng đồng của chúng ta hiện nay đang rất thấp so với hai tuần lễ trước đây, hoặc thậm chí so với 1 tuần lễ trước đây.  Mặc dù mang khăn che mặt bên trong nhà không còn  là điều bắt buộc nữa, nhưng đó vẫn là việc đúng nên làm.  Mang khăn che mặt vẫn là một cách để chúng ta cùng hợp lực bảo vệ người xung quanh, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta.”

Từ giữa năm 2020, Quận Hạt đã ngưng áp dụng các quy định địa phương đối với trường học và các nơi giữ trẻ, và từ đó đến nay vẫn tuân theo các hướng dẫn và quy định của Tiểu Bang.  Vào ngày 28 tháng 2, Tiểu Bang đã thông báo sẽ dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc mang khăn che mặt bên trong các khu vực này sau ngày 11 tháng 3, nhưng vẫn khuyến khích mọi người tiếp tục mang khăn che mặt khi ở bên trong các khu vực này.

Trong lúc Hạt Santa Clara đã đạt được những tiêu chuẩn để dỡ bỏ lệnh mang khăn che mặt (80% tổng số cư dân đã tiêm ngừa, tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 trong địa hạt thấp và ổn định, con số bình quân 7 ngày của các trường hợp nhiễm mới đã xuống thấp dưới mức 550 trong suốt 7 ngày liên tục) để được chuyển tiếp từ bắt buộc sang khuyến khích mang khăn che mặt bên trong nhà, quận hạt hiện đang ở trong ngạch “trung bình” theo đánh giá  mức lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng mới của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh.

Mang khăn che mặt bên trong nhà đã đóng một vai trò liên đới trong việc giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19 cho mọi người, hạ thấp sự lan truyền COVID-19 trong cộng đồng, giữ cho hệ thống chăm sóc y tế và bệnh viện không bị quá tải và giúp trường học được tiếp tục mở cửa.

Cùng với việc tạo nên tầng bảo vệ thêm cho những người và nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất, mang khăn che mặt bên trong nhà, đồng thời tiêm ngừa và thực hiện các tầng lớp bảo vệ khác, có thể cho chúng ta sự kháng cự mạnh mẽ nhất đối với ảnh hưởng lâu dài của COVID.

Những ai có triệu chứng COVID-19 vẫn nên đi xét nghiệm ngay.  Quận Hạt luôn nhắc nhở bệnh nhân của các cơ sở bảo hiểm y tế rằng họ có quyền được xét nghiệm COVID từ bác sĩ của họ nếu họ có triệu chứng hoặc có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19.   Mọi người cũng có thể tìm các hiệu thuốc tây đang tham gia cho xét nghiệm hoặc một địa điểm xét nghiệm của Quận Hạt tại www.sccfreetest.org.

#  #  #

Theo dõi cập nhật trên trang Twitter: @HealthySCC
Trang mang Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Trang Facebook của Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.