Mga Bakuna sa COVID-19 para sa mga Bata

Habang ang impeksyon ng COVID-19 ay may posibilidad na maging mas banayad sa mga bata kumpara sa mga adult, maaari itong magdulot ng matinding sakit sa mga bata at maging sanhi ng pagkakaospital ng mga bata. Sa ilang mga sitwasyon, ang mga bata ay maaaring makakaranas ng malubhang komplikasyon kabilang ang kamatayan.

Bagama't ang mga bata ay nasa mas mababang panganib na magkaroon ng malubhang sakit ng COVID-19 kumpara sa mga adult, ang mga bata ay maaaring

 • Mahawaan ng virus na nagdudulot ng COVID-19
 • Matinding magkasakit mula sa COVID-19
 • Magkaroon ng parehong maikli at pangmatagalang komplikasyon sa kalusugan mula sa COVID-19
 • Makapagkalat ng COVID-19 sa iba

Mga batang may matagal nang may medikal na kondisyon ay nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit mula sa COVID-19 kumpara sa mga batang walang matagal nang may medikal na kondisyon. 
 

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay Ligtas para sa mga Batang nasa edad na 6 na buwan at mas matanda
 

Bago irekomenda ang pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga bata, ang mga scientist ay nagsagawa ng mga klinikal na pagsubok at natukoy na sila ay nkakatugon sa mga pamantayan ng FDA sa kaligtasan at pagiging epektibo. Higit pang matuto tungkol sa proseso ng pagbuo, pag-awtorisado, at pag-apruba ng mga bakuna sa COVID-19

Ang mga benepisyo ng pagbabakuna sa COVID-19 ay mas matimbang kaysa sa mga napag-alaman at potensyal na panganib. Kumuha ng bakuna sa COVID-19 para sa mga batang nasa edad na 6 na buwan at mas matanda sa lalong madaling panahon.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga paksang  gaya ng dosage ng bakuna, kaligtasan, o mga side effect sa mga bata, sumangguni sa COVID-19 Vaccines for Children and Teens webpage ng CDC.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay sinusubaybayan para sa kaligtasan gamit ang pinakakomprehensibo at matinding programang pagsubaybay sa kaligtasan sa kasaysayan ng U.S. Sinusubaybayan ng CDC ang kaligtasan ng lahat ng mga bakuna sa COVID-19 pagkatapos maaprubahan ang mga bakuna para magamit, kabilang ang mga panganib ng mga pambihirang kondisyon kabilang ang myocarditis sa mga bata.

 • Maaaring mabakunahan ang inyong anak ng bakuna sa COVID-19 at iba pang mga bakuna, kabilang ang bakuna laban sa trangkaso, sa parehong oras.
 • Ang mga batang may allergy sa pagkain at napapanahong allergy o anumang iba pang matagal na kondisyon sa kalusugan tulad ng hika, diyabetis at labis na katabaan ay dapat mabakunahan. Inirerekomenda din na makipag-usap sa doktor ng inyong anak kung mayroon kayong mga partikular na katanungan hinggil sa dati nang umiiral na medikal na kondisyon.
 • Ang mga seryosong kaganapan sa kalusugan pagkatapos ng pagbabakuna sa COVID-19 ay bihira.
 • Ang mga kaso ng myocarditis (pamamaga ng kalamnan ng puso) at pericarditis (pamamaga ng panlabas na lining ng puso) ay naiulat pagkatapos ng pagbabakuna sa COVID-19. Ang mga reaksiyon na ito ay napakabihira.
 • Isang malubhang allergic reaction, tulad ng anaphylaxis, ay maaaring mangyari pagkatapos ng anumang bakuna, kabilang ang mga bakuna sa COVID-19, ngunit ito ay bihira.
 • Ang inyong anak ay hindi makakakuha ng COVID-19 mula sa bakuna sa COVID-19. Matuto pa ng mas marami tungkol sa how mRNA vaccines work.
 • Walang ebidensya na ang mga bakuna sa COVID-19 ay nagdudulot ng mga problema sa fertility.

Kung mayroon kayong inaalala tungkol sa pagbabakuna sa COVID-19, makipag-ugnayan sa doktor ng inyong anak.
 

Asahan ang mga sumusunod sa oras ng pagbabakuna

 • Kumpletuhin ang mga form ng pahintulot  nang maaga. Maaaring mabakunahan ang inyong anak kahit na wala kayo doon. Tatawagan namin kayo sa telepono kung mayroong anumang mga katanungan. Walang mababakunahang bata nang walang pinirmahang form ng pahintulot mula sa magulang o ligal na tagapag-alaga.
 • Makakatanggap ang inyong anak ng puting CDC kard ng talaan ng bakuna sa COVID-19. Dalhin ang dilaw na childhood immunization card kung mayroon kayo nito. Ia-update din namin ang dilaw na kard.
 • Maghihintay ang mga bata sa observation area nang hindi bababa sa 15 minuto pagkatapos ng pagbabakuna.
 • I-iskedyul ang appointment ng pangalawang dosis sa oras ng inyong unang pagbisita.
   

Mga Karaniwang Side Effect

 • Pamumula
 • Pamamaga
 • Pananakit
   

Sa buong katawan

 • Pagkapagod
 • Pananakit
 • Lagnat
 • Pananakit ng ulo
 • Panginginig
 • Pagkahilo
   

Mga Makatutulong na Tip para Mabawasan ang Mga Side Effect

Upang mabawasan ang pananakit kung saan naturukan:

 • Gamitin o i-ehersisyo ang braso

Para mabawasan ang lagnat:

 • Uminom ng maraming tubig
 • Magdamit nang maluwag

Humingi ng payo sa healthcare provider ng inyong anak sa paggamit ng pain reliever na hindi-aspirin at iba pang hakbang na maaari ninyong gawin sa bahay pagkatapos mabakunahan ang inyong anak. Sa pangkalahatan, ang aspirin ay hindi inirerekomenda para sa paggamit ng mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang. Ang paglalagay ng malamig at mamasa-masa na tela sa lugar ng iniksyon ay maaaring makatulong sa pagkawala ng pananakit.
 

Kailan Tatawag sa Doktor

Karaniwan ang mga banayad na side effect na mula sa bakuna. Nangangahulugan ito na ang bakuna ay gumagana. Ang mga side effect ay mas karaniwan para sa pangalawang dosis ng bakuna. Kaunting mga tao ang nagkaroon ng mga malubhang side effect kaysa sa iba. Makipag-ugnayan sa doktor ng inyong anak kung:

 • Ang pamumula o pagiging sensitibo sa sakit sa lugar ng naturukan ay lumalala pagkatapos ng 24 na oras
 • Hindi nawawala ang mga side effect pagkatapos ng ilang araw

Kung wala kayong doktor, tumawag sa (408) 970-2000.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.