Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19

Ang Bakuna sa COVID-19 ay ligtas,epektibo, at libre para sa lahat ng nasa edad na 5 at pataas

Anuman ang katayuan ng imigrasyon o insurance.

Ang mga dosis sa booster para sa lahat ng bakuna sa COVID-19 ay available na ngayon.

Mag-book ng Appointment   Humanap ng drop-in clinic   Magpabakuna sa Bahay

Ang mga indibidwal na nasuring may COVID-19 ay maaaring magpabakuna sa sandaling sila ay gumaling at hindi bababa sa10 araw pagkatapos ng kanilang pagsusuri. Ito ay nalalapat sa anumang pagbabakuna sa COVID-19, kabilang ang boosters.

Ang mga indibidwal na mayroong ibang katamtaman o malubhang karamdaman na mayroon o walang lagnat ay dapat maghintay hanggang gumaling mula sa malubhang mga sintomas.

  Bakuna sa COVID-19 para sa mga Bata

  Ang County ng Santa Clara ay nagbibigay na ngayon ng pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga batang nasa edad 5-11 kasunod ng pag-apruba ng Centers for Disease Control and Prevention.

  Ang mga magulang at ligal na tagapag-alaga ay maaaring mag-book ng appointment o humanap ng maginhawang drop-in na lokasyon upang mabakunahan ang kanilang anak. Ang mga bakuna para sa mga batang nasa edad ng 5-11 ay mas maliit ang dosis at espesyal na nabuo para sa mga bata. Sa ilalim ng pederal na alituntunin, ang mga suplay ng bakuna ay itinalaga para sa mga mas may edad na pasyente at hindi maaaring magamit ng grupo ng mas nakababatang edad. Ang mga pamilya ay hinihikayat din na makipag-ugnayan sa kanilang primary care physician o sa kanilang lokal na parmasya upang tingnan kung nag-aalok sila ng mga appointment para rin mga bata.

  Habang hindi masyadong malubha ang impeksiyon ng COVID-19 sa mga bata kumpara sa mga nakatatanda, maaari itong magdulot ng matinding sakit sa mga bata at maaaring maging sanhi ito ng pagkaospital. Sa ilang sitwasyon, ang mga bata ay maaaring makaramdam ng matinding kumplikasyon kabilang ang pagkamatay.

  Matuto pa ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga bakuna ng COVID-19 para sa mga bata...

  Mga Booster sa COVID-19

  Inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na ang lahat ng kwalipikadong miyembro ng publiko na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County na tumanggap ng booster shot sa COVID-19. Ang booster ay nararapat sa lahat na nasa edad na 18 at pataas, 6 na buwan makalipas ang huling Pfizer o Moderna na pagbabakuna, o 2 buwan makalipas ang Johnson & Johnson na pagbabakuna.

  Ang mga klinika sa County ay tumatanggap ng mga appointments at marami sa mga lokasyon ay nakahandang tumanggap ng drop-in na mga pasyente para sa mga dosis ng booster. Pfizer, Moderna, at Johnson & Johnson na mga bakuna ay lahat available sa buong County. Dagdag pa rito, marami sa mga opisina ng mga doctor at parmasya ay nagbibigay ng mga booster sa COVID-19.

  Ang mga pagbabakuna sa County ay walang bayad sa publiko, hindi kinakailangan ng insurance, at walang mga kinakailangan sa imigrasyon.

  Mag-book ng Appointment   Humanap ng drop-in clinic

  Ikatlong Dosis

  Mga Karagdagang Dosis para sa mga pasyenteng immunocompromised pagkatapos ng dalawang dosis ng Pfizer o Moderna:  Ang ika-3 dosis ng mga bakunang Pfizer at Moderna sa COVID-19 ay pinahintulutan para sa mga pasyente na hindi bababa sa 28 araw mula sa kanilang huling dosis at katamtaman o malubha na immunocompromised. Sa oras na ito, ang mga karagdagang dosis pagkatapos matanggap ang bakunang Johnson and Johnson ay hindi pa pinahintulutan. Kung hindi kayo sigurado kung kwalipikado kayo para sa isang ika-3 dosis ng mga bakunang Moderna o Pfizer, mangyaring kumonsulta sa inyong doktor. 

  Ang mga kwalipikado para sa karagdagang dosis ay para sa isang taong katamtaman o malubha na immunocompromised na tinukoy ng CDC:

  • Aktibong paggamot para sa solid tumor at hematologic malignancies
  • Pagtanggap ng solid-organ transplant at tumatanggap ng immunosuppressive therapy 
  • Pagtanggap ng CAR-T-cell o hematopoietic stem cell transplant (sa loob ng 2 taon ng transplant o tumatanggap ng immunosuppression therapy) 
  • May katamtaman o malubhang primary immunodeficiency (hal., mga syndrome ng DiGeorge, Wiskott-Aldrich) 
  • Advanced o hindi ginagamot na impeksyon ng HIV 
  • Aktibong paggamot na may mataas na dosis ng corticosteroids (hal., ≥20mg prednisone o katumbas bawat araw), alkylating agents, antimetabolite, gamot sa transplant-related immunosuppressive, cancer chemotherapeutic agents na natukoy bilang malubhang immunosuppressive, mga TNF blocker, at iba pang mga biologic agents na immunosuppressive o immunomodulatory

  Ang karagdagang dosis ay dapat na tumutugma sa orihinal na serye ng bakuna na natanggap ninyo (halimbawa, kung nakumpleto ninyo ang serye ng bakuna ng Pfizer, makakatanggap kayo ng isang karagdagang dosis ng Pfizer kung kayo ay katamtaman o malubha na immunocompromised). Upang matiyak na matanggap ninyo ang tamang ika-3 dosis, mangyaring dalhin ang kopya ng inyong tala ng bakuna sa COVID-19.

   

  Mag-book ng Appointment   

  Maghanap ng drop-in clinic

  Appointment sa Pagbabakuna sa COVID-19

  Ang mga indibidwal na kwalipikado na mabakunahan ay hinihikayat, ngunit hindi kinakailangan, na makipag-ugnayan sa kanilang sistema ng healthcare upang makagawa ng isang appointment. Marami sa mga provider sa ibaba ay makapagbakuna ng mga pasyente na hindi alintana ang kanilang regular na healthcare provider. Regular na tingnan muli, ang mga bagong appointment ay idinadagdag araw-araw.

  Ang mga lokasyon ay nag-aalok ng mga accessible na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at iba pang may access o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, abisuhan ang mga kawani sa lokasyon kung kailangan niyo ng akomodasyon. Ang The Guide for Disability and Functional Needs Access at Santa Clara County Mass COVID-19 Vaccination Sites ay may mga  impormasyon tungkol sa pag-access sa  klinika, maging sa mga uri ng mga serbisyo na inaalok.

  1 Ang mga lokasyon na pinapatakbo ng County ay makikita sa Mountain View, San Jose, Morgan Hill, San Martin, and lahat ng Valley Health Center clinic
  2 Ang klinika ay para sa mga bata may edad na 5 hanggang 17

  Drop-In na mga Klinika sa Pagbabakuna (Hindi kailangan ang mga Appointment)

  Ang mga provider sa buong county ay mayroong available na mga lokasyon ng drop-in na pagbabakuna. Ang mga lokasyon ay nag-aalok ng mga accessible na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at iba pang may access o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, abisuhan ang mga kawani sa lokasyon kung kailangan niyo ng akomodasyon.

  Inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na ang lahat ng kwalipikadong miyembro ng publiko na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County na tumanggap ng booster shot sa COVID-19. Ang booster ay nararapat sa lahat na nasa edad na 18 at pataas, 6 na buwan makalipas ang huling Pfizer o Moderna na pagbabakuna, o 2 buwan makalipas ang Johnson & Johnson na pagbabakuna.
   

  Maghanap ng drop-in clinic

  Libreng Transportasyon sa mga Lokasyon ng Pagbabakuna

  Ang County at VTA ay kasalukuyang naglunsad ng libre, door-to-door na serbisyo upang ibyahe ang mga pasyente papunta sa kanilang mga appointment sa pagbabakuna. Ang mga madaling ma-access na VTA paratransit na sasakyan ay magsusundo sa mga pasyente, magdadala sa kanila sa kanilang mga appointment, maghihintay sa kanila, at maghahatid pabalik. Sinuman na hadlang ang transportasyon upang makapagpabakuna ay maaaring gumamit ng serbisyong ito, 7 araw kada linggo. Tumawag sa COVID-19 Assistance Navigation (CAN-19) resource hotline sa 408-809-2124 nang hindi bababa sa 48 oras bago ang inyong appointment sa pagbabakuna upang humiling ng serbisyong ito na walang bayad. Ang VTA ay magbibigay ng hanggang 50 na sakay kada araw.

  Higit pang matuto tungkol sa mga ruta ng bus at Access Paratransit na ibinibigay ng VTA.

  Higit pang Matuto Tungkol sa mga Bakuna

  Ang mga Fact Sheet na inilabas ng U.S. federal government ay available.

  Mga Fact Sheet na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County.

  Karagdagang impormasyon tungkol sa mga Fact Sheet.

  Mga Madalas na Katanungan

    Ang mga bata ay maaaring magkasakit mula sa COVID-19. Ilang mga bata ay nagkakaroon ng mga bihira ngunit malubhang komplikasyon mula sa COVID-19 virus. Ang bakuna ay ang pinakamahusay na proteksyon.

    Ang isang bata ay makapagpakalat din ng COVID-19 sa ibang tao kahit na ang batang iyon ay walang mga sintomas. Ang bakuna ay pinakamahusay sa pagpigil nito.

    Ang mga nabakunahang bata ay makakalahok sa mas maraming aktibidad at makakadalo sa mas maraming kaganapan.

    Oo! Lahat ng batang nasa edad na 5 hanggang 11 ay kwalipikado para sa bakunang Pfizer. Ang mga batang may allergy sa pagkain o mga hayop ay dapat kumuha ng bakuna sa COVID-19 . Maaari kayong makipag-usap sa nars sa klinika kung may inaalala kayo. Kung may sakit na COVID-19 ang inyong anak ngayon, dapat silang maghintay hanggang sila ay bumuti para makakuha ng bakuna.

    Oo. Ang pagkakaroon ng COVID-19 ay hindi pumipigil sa inyong anak na mahawaan muli ng virus. Ang bakuna ay ang pinakamahusay na proteksyon sa pagpigil sa inyong anak na mahawaan muli ng COVID-19.

    Mas maliit ang dosis ng bakunang Pfizer na para sa mga batang nasa edad na 5 hanggang 11 kaysa sa bakunang Pfizer na para sa mga adult. Ito ay one-third ng dosis ng adult. Gaya ng mga adult, ang mga bata ay nangangailangan ng dalawang dosis ng bakuna, tatlong linggo ang pagitan.

    Natuklasan ng mga pag-aaral na ang bakuna ay ligtas para sa mga bata at mahusay na nagpoprotekta sa mga bata mula sa COVID-19. Daan-daang milyong adult ay nakakuha na ng ligtas at epektibong bakuna ng Pfizer.

    Oo. Kung ang consent form ay kumpleto at napirmahan, ang inyong anak ay makakapagpabakuna na walang magulang o tagapag-alaga. Ang isang magulang o tagapag-alaga ay maaaring kailangan maging available sa telepono sa oras ng appointment.

    Ilan sa mga tao ay nakaramdam ng banayad na side effect pagkatapos ng pagbabakuna. Ang mga karaniwang side effect ay pamumula kung saan naturukan, mga pananakit ng katawan, at lagnat.

    Hindi. Wala itong epekto sa fertility ng lalaki o babae.

    Ang mga problema sa kalusugan ng puso ay napakabihira. Ang mga sintomas ay karaniwang banayad at maaaring magamot. Ang sakit na COVID-19 ay nagdudulot ng mas malubhang problema sa kalusugan kaysa sa bakuna. Ang bakuna ay ang pinakamahusay na proteksyon laban sa mga COVID-19 na problema sa kalusugan ng puso.

    Papanatilihin ng aming kawani ang mga bata na komportable at ligtas sa panahon ng pagbabakuna. Maaari niyong hawakan ang inyong anak sa inyong kandungan habang sila ay tinuturukan.

    Kung ang inyong anak ay may lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, o mga pananakit ng katawan pagkatapos ng pagbabakuna, dapat silang manatili sa bahay.

    • Kung bumuti ang kanilang pakiramdam sa loob ng 48 oras, ang inyong anak ay makakabalik sa paaralan.
    • Kung masama pa rin ang kanilang pakiramdam nang mas mahaba kaysa sa 48 oras, panatilihin ang inyong anak sa bahay at kausapin ang doktor ng inyong anak upang matiyak na wala silang COVID-19 o iba pang impeksyon.
    • Mangyaring tandaan, hindi nakakapagbigay ang bakuna ng COVID sa inyong anak, ngunit maaari silang nahawaan bago pa man sila nabakunahan.

     Lahat ng mga indibidwal na may edad 5 at mas matanda ay kwalipikado na mabakunahan.

     Mayroong maraming opsyon para sa inyo upang makakuha ng rekord ng inyong pagpapabakuna sa COVID:

     1. Ang mga indibidwal ay maaaring humiling ng pagpapatunay ng pagpapabakuna mula sa estado:
      1. Digital na Rekord ng Pagpapabakuna sa COVID-19: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (nagbibigay ng mga agarang resulta)
      2. California Immunization Registry: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease (nagbibigay ng mga ulat sa loob ng 2-3 linggo)

     O

     1. I-access ang inyong rekord ng pagpapabakuna sa pamamagitan ng sistema ng healthcare sa county:
      1. Kung nabakunahan kayo sa isang malaking lugar ng pagbabakuna o sa lokasyon ng mobile na pagbabakuna na pinapatakbo ng County ng Santa Clara, mangyaring bisitahin ang Exposition Hall sa County Fairgrounds sa 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 na Pasukan sa Gate D upang humiling ng kapalit na card.
      2. Kung nabakunahan kayo ng anumang iba pang provider, mangyaring makipag-ugnayan sa healthcare provider na nagbigay ng bakuna.
      3. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa inyong regular na pangunahing healthcare provider para sa inyong rekord ng pagpapabakuna.

     O

     1. Simula Hulyo 12, ang mga indibidwal ay magkakaroon ng opsyon upang humiling ng kanilang rekord ng pagpapabakuna sa COVID-19 nang personal sa Klinika ng Pagbibiyahe/Pagbabakuna ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na matatagpuan sa 976 Lenzen Ave. Suite # 1100 San Jose, CA 95126, numero ng telepono: 408-792-5200.

     Sa ilalim ng patakaran na 'no wrong door' ng County, ang lahat ng mga provider (maliban sa VA) ay magbabakuna ng mga kwalipikado na pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tumingin sa itaas para sa pinakabagong mga opsyon kung paano gumawa ng isang appointment o makahanap ng isang drop-in na lokasyon para sa inyong pagbabakuna.

     Depende sa kung saan niyo natanggap ang bakuna, maaari kayo o hindi maaaring mabigyan ng kagustuhan sa mga pagpipilian. Nag-aalok ang Sistemang Pangkalusugan ng County ng alinman sa Pfizer o Moderna (2-dosis na bakunang mRNA) sa lahat ng mga klinika ng pagbabakuna. Bilang karagdagan, ang isang-dosis na bakunang Johnson & Johnson ay available kapag hiniling.

     Oo, lahat ng mga lugar ng pagbabakuna ng County Health System ay sumusunod sa ADA.​​​

     Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa gitna ng mga istasyon.​​

     Kung mayroong mga available na appointment, ang mga kwalipikadong indibidwal na nakatanggap ng kanilang unang dosis ng pagbabakuna sa ibang county, ay maaaring magparehistro upang makatanggap ng kanilang pangalawang dosis sa Santa Clara County. Maaari kayong mag-iskedyul ng inyong appointment online sa vax.sccgov.org o tumawag sa (408) 970-2000. Bilang karagdagan, ang mga drop-in na lokasyon ng pagbabakuna ay tumatanggap ng mga drop-in para sa mga appointment ng pangalawang dosis.

     Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa gitna ng mga istasyon.​​

      Lahat ng mga awtorisadong bakuna sa COVID-19 ay nasuri sa malalaking klinikal na pagsusuri na may libu-libong mga boluntaryo ng iba`t ibang edad, lahi, at etnisidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging epektibo. Sinuri ng FDA, CDC, at ACIP ang lahat ng impormasyon sa pagsubok at tinukoy ang mga bakuna na ligtas, mabisa, at may mataas na kalidad. Ang mga pangkat na ito ay patuloy na sinusubaybayan ang kaligtasan ng mga bakuna para sa COVID 19 upang matiyak na kahit na ang mga napakabihirang side effect ay matukoy at ang mga naaangkop na pag-iingat ay ginagawa.

      Mabilis na binuo ang mga bakuna dahil:

      1. nagsimula ang paggawa habang ang mga klinikal na pagsubok ay ginagawa pa (karaniwan na ang paggawa ay hindi nagsisimula hanggang pagkatapos makumpleto ang mga pagsubok);
      2. ang mga bakunang mRNA ay mas mabilis na gawin kaysa sa iba pang mga uri ng bakuna;
      3. ang FDA at CDC ay nanguna at binigyang prayoridad ang proseso ng pagrepaso sa mga bakuna para sa COVID 19; at
      4. gumamit ang mga mananaliksik ng mga umiiral na mga network ng klinikal na pagsubok upang mabilis na masimulan ang pagsasagawa ng mga pagsubok sa bakuna para sa COVID.

      Ang mga pasyente na may mga medikal na kondisyon ay makakatanggap ng bakuna. Sa katunayan, mahalagang mabakunahan ang grupong ito sapagkat sila ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit ng COVID 19. Ang mga indibidwal na immunocompromised (halimbawa, mga taong may HIV, tatanggap ng transplant, at mga gumagamit ng mga immunosuppressive na gamot) ay makakatanggap ng mga bakuna para sa COVID-19. Gayunpaman, dahil ang sapat na data ay hindi pa magagamit upang maitaguyod ang pagiging epektibo ng bakuna sa populasyon na ito, ang mga indibidwal na immunocompromised ay dapat payuhan ng kanilang healthcare provider tungkol sa potensyal na pagbaba ng immune response sa bakuna at kinakailangang ipagpatuloy ang pagsunod sa lahat ng kasalukuyang patnubay upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19 kahit na sila ay nabakunahan na.

      Oo. Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa inyo at sa inyong sanggol.

      • Ang mga bakuna ay pumoprotekta sa mga umaasang ina. Ang mga indibidwal na nagkakaroon ng COVID-19 habang buntis ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Ang bakuna ay magpapanatili na kayo ay maging mas ligtas.
      • Kung sinusubukan niyo na mabuntis, ang bakuna ay inirerekomenda din para sa inyo. Walang ebidensiya na nakakaapekto ito sa pagkamayabong (fertility).
      • Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa lumalaking sanggol. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na ang pagpapabakuna ay parehong nakakapoprotekta sa ina at nakakapasa din ng mga antibodies sa mga sanggol upang sila ay mas maprotektahan.
      • Ang pagbabakuna ay nakaktulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Ang mga tao na nagkakaroon ng COVID-19 ay may mataas na panganib na manganak nang mas maaga.

      Makipag-usap sa inyong doktor para sa higit pang impormasyon tungkol sa bakuna at pagbubuntis.

      Halos lahat ng tao ay dapat mabakunahan laban sa COVID-19.

      Ang mga indibidwal na may kasaysayan ng mga allergic reaction na hindi nauugnay sa bakuna o mga injectable therapy ay maaaring tumanggap ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, mga tao na allergic sa pagkain, mga alagang hayop, venom, pollen, latex or mga gamot na iniinom ay dapat magpabakuna laban sa COVID-19.

      Napakakaunting tao ang maaaring maging allergic sa isang bahagi ng isa sa mga bakuna. Ang mga indibidwal na ito ay kadalasan irinerekomenda na tumanggap ng ibang uri ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, ang mga taong hindi makatanggap ng bakuna na Moderna o Pfizer ay maaaring irekomenda na tumanggap ng bakuna ng J&J. Kung alam niyo na allergic kayo sa isang sangkap sa ilan sa mga bakuna, makipag-usap sa isang espesyalista na doktor na tinatawag na allergist-immunologist bago tumanggap ng bakuna. Kung kayo ay nagkaroon ng malubhang reaksyon sa ibang bakuna (hindi COVID-19) or injectable na gamot sa nakaraan, dapat makipag-usap din kayo sa inyong doktor bago magpabakuna laban sa COVID-19.

      Ang mga indibidwal na kasalukuyang may sakit na COVID-19 ay hindi dapat tumanggap ng bakuna hangga’t ang taong ito ay gumaling mula sa malubhang sakit at ang pamantayan ay natugunan upang ihinto ang pagbubukod.

      Ang mga indibidwal na nakatanggap ng passive antibody (monoclonal antibodies o convalescent serum) bilang paggamot sa COVID-19 ay dapat iliban ang pagbabakuna nang hindi bababa sa 90 na araw pagkatapos ng antibody therapy.

      Noong Abril 2021, ang gobyernong pederal at tagagawa ng bakuna ay nag-imbestiga ng mga bihirang insidente sa kalusugan sa isang napakaliit na bilang ng mga tao mula sa halos 7 milyong dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson na ibinigay sa buong bansa. Napag-alaman ng Advisory Committee on Immunization Practices' (ACIP) at ng Western States Scientific Safety Review (WSSSR) na ang bakunang Johnson & Johnson (Janssen) ay ligtas at dapat ipagpatuloy ng mga health provider ang pagbigay nito upang maiwasan ang pagkalat sa komunidad at matinding karamdaman at kamatayan mula sa COVID-19.  Inirekomenda din ng mga grupong ito na isama sa bakuna ang isang tatak na nagbabala upang ang mga miyembro ng publiko ay maaaring gumawa ng isang matalinong desisyon tungkol sa bakunang ito. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay mayroong isang fact sheet tungkol sa bakunang Johnson & Johnson na available dito.

      Mahalagang tandaan na ang mga bakuna ay pinag-aralan sa libu-libong mga boluntaryo ng iba't ibang edad, lahi, at pinagmulan at ligtas na naibigay sa milyun-milyong mga tao sa buong bansa. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga malubhang side effect ay napakabihira, at ligtas ang mga bakuna.

      Nag-aalok ang Sistemang Pangkalusugan ng County ng alinman sa Pfizer o Moderna (2-dosis na bakunang mRNA) sa lahat ng mga klinika ng pagbabakuna. Bilang karagdagan, ang isang-dosis na bakunang Johnson & Johnson ay available kapag hiniling.

       Ang mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng libu-libong mga indibidwal ay nagpakita na ang mga bakuna ng Pfizer BioNTech, Moderna, at Janssen (kilala din bilang Johnson & Johnson) ay lubos na epektibo sa pagpigil ng  malubhang sakit ng COVID 19 at pagkamatay.

       Simula sa dalawang linggo pagkatapos matanggap ang pangalawang dosis para sa Pfizer-BioNTech at Moderna o ang solong dosis na Janssen/Johnson & Johnson.​

       Oo. Ang bakunang Pfizer BioNTech sa COVID 19 ay pinahintulutan para sa pagbabakuna sa mga pasyente na may edad 5 at mas matanda. Ang lahat ng mga lokasyon ng Sistemang Pangkalusugan ng County ay kasalukuyang nag-aalok ng bakunang Pfizer. Ang mga bakunang Moderna at Janssen/J&J ay pinahintulutan lamang sa mga pasyente na may edad 18 at mas matanda.

       Ang isang consent form na pinirmahan ng magulang, ligal na tagapag-alaga, o ibang adult na may ligal na kustodiya ay kinakailangan para sa sinumang wala pang 18 taong gulang upang mabakunahan. Available ang form na ito sa online at sa lokasyon ng pagbabakuna. Kung wala ang magulang/tagapag-alaga, dapat sila ay maging available sa telepono sa oras ng appointment.

       Ang mga nakatanggap ng bakuna ay karaniwang nakakaranas ng banayad hanggang sa katamtamang side effects na nangyayari sa loob ng unang tatlong araw ng pagbabakuna at nawawala din sa loob ng 1-3 na araw. Ang mga ito ay normal na mga palatandaan na ang inyong katawan ay bumubuo ng proteksyon. Kabilang sa mga karaniwang side effects ang banayad hanggang sa katamtamang pananakit, pamamaga, o pamumula sa lugar ng ineksyon at/o banayad hanggang katamtamang sintomas na katulad ng trangkaso (halimbawa, lagnat, pagkapagod, pananakit ng ulo, panginginig, sakit ng kalamnan). Ang mga malulubhang side effects ay napakabihira.

       Mayroon kaming malakas na ebidensya na ang mabakunahan ay pipigil sa inyo mula sa pagkakaroon ng malubhang sakit at pagkamatay mula sa COVID-19. Habang kayo ay maaari pa ring mahawaan na walang sintomas o may banayad na sakit, ang lumalaking ebidensya ay nagmumungkahi na ang pagpapabakuna ay nagpapababa ng posibilidad na ito kaysa kung kayo ay hindi kailanman nabakunahan.

       Mahalagang isipin na tipikal na tumatagal ng ilang linggo upang ang katawan ay makakabuo ng immunity pagkatapos mabakunahan. Ang ibig sabihin nito ay posibleng mahawaan ng COVID-19 ang isang tao pagkatapos mabakunahan at magkaroon ng sakit dahil ang bakuna ay walang sapat na oras upang magbigay ng proteksiyon.

       Oo. Dahil sa malubhang panganib sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19 at ang katunayan na ang muling pagkakahawa sa COVID-19 ay posible, ikaw ay dapat mabakunahan kahit na kung nahawaan ka man dati ng COVID-19. Kung ikaw ay ginamot para sa COVID-19 na may monoclonal antibodies o convalescent plasma, dapat kang maghintay ng 90 na araw bago kumuha ng bakuna para sa COVID. Kung hindi man, makakakuha kayo ng dosis ng bakuna pagkatapos ninyong gumaling sa malubhang sakit at nakumpleto ang panahon ng inyong pagbubukod. Makipag-usap sa inyong doktor kung hindi kayo sigurado kung anong paggamot ang inyong matanggap o kung mayroon kayong karagdagang katanungan tungkol sa pagkuha ng bakuna. Hindi pa alam ng mga eksperto kung hanggang kailan ang isang tao ay maprotektahan sa muling pagkakaroon ng sakit pagkatapos gumaling sa COVID-19. Tandaan: Ang ilang mga healthcare na organisasyon ay maaaring magbigay ng prayoridad para sa pagbabakuna sa mga taong hindi nagkaroon ng nakaraang impeksiyon sa naunang 90 na araw.

       Oo. Inirerekomenda ng CDC na lahat ng tao na nalantad sa COVID-19 dati ay mabakunahan. Dapat kumpletuhin ng mga indibidwal ang kanilang panahon ng pagkuwarantina bago bumisita sa isang lugar ng pagbabakuna.​​

       Oo. Sa ngayon, maliban kung may sinabi ang kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan, ang katayuan sa pagbabakuna ng tao ay hindi nagbubukod sa kanila sa mga kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan ng Estado at ng County. Susuriin ng County ang mga bagong data at ebidensiya hinggil sa mga epekto ng pagbabakuna na dumarating, at maaaring ayusin ang patakaran na ito sa hinaharap.​

       Hindi, kung kayo ay nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod na pamantayan:

       • Ang inyong pagkakalantad ay nangyari pagkatapos ng 14 na araw pagkatapos makumpleto ang inyong serye ng bakuna
       • Kayo ay walang anumang mga sintomas ng COVID-19
       • Kayo ay hindi pasyente o residente sa isang lugar o pasilidad ng healthcare

       Habang mas maraming miyembro ng komunidad ang ganap na nabakunahan at habang ina-update ng CDC at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ang kanilang patnubay, binago rin ng County ang kanilang mga rekomendasyon. Ang mga taong ganap na nabakunahan ay hindi kailangang magpasuri sa maraming mga sitwasyon na nangangailangan pa rin ng pagpapasuri para sa mga taong hindi pa nabakunahan. Halimbawa, ang mga taong ganap na nabakunahan ay hindi kailangang magpasuri sa pagbalik mula sa domestik na pagbibiyahe (kahit na kailangan pa silang magpasuri pagkatapos dumating mula sa pagbibiyaheng pang-internasyonal). Gayunpaman, ang mga ganap na nabakunhang indibidwal na nalantad sa taong may COVID ay dapat magpasuri kaagad at sa ika-5 araw mula sa pagkakalantad.

       ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.