Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19

Last content update: 10/31/22

Bivalent COVID-19 booster na bakuna para sa mga indibidwal na nasa edad na 5 taong gulang at pataas ay narito na!

Kausapin ang inyong doktor NGAYON upang tanungin ang tungkol sa bakuna.

COVID-19 na bakuna para sa mga batang nasa edad na 6 na buwan at pataas ay narito na!

Kausapin ang doktor ng inyong anak NGAYON para humiling ng bakuna. Ang doktor ng inyong anak ay makapagbakuna sa kanila para sa COVID-19 at matiyak na sila ay napapanahon sa iba pang mga pagbabakuna.

Kung ang inyong anak ay walang regular na doktor, tumawag sa (866) 967-4677 para sa tulong sa pagpapalista sa mga programa ng gobyerno o health coverage.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay ligtas, epektibo, at libre para sa lahat ng nasa edad na 6 na buwan at pataas

Anuman ang katayuan sa imigrasyon o insurance.

Ang pinakabagong naaprubahan na bivalent COVID-19 vaccine boosters, na tinatawag din bilang “updated COVID-19 boosters” o "Omicron boosters" ay inaprubahan para sa mga indibidwal na nasa edad na 5 at pataas.

 

 

Gumawa ng appointment:

Parmasya/Healthcare Provider County Health System Maghanap ng drop-in clinic

Ang patakaran sa ibaba ay nauukol sa mga lokasyon ng pagbabakuna ng County. Ang ibang mga provider ng bakuna ay maaaring mayroong ibang mga patakaran o kinakailangan, makipag-ugnayan sa inyong provider sa pag-iskedyul.

Ang mga indibidwal na nasuring may COVID-19 ay maaaring magpabakuna sa isang lokasyon sa County sa pinakahuli ng mga sumusunod:

 • Pagkatapos ng buong 10 araw ng kalendaryo kasunod ng unang araw ng mga sintomas
 • Pagkatapos ng buong 10 araw ng kalendaryo kasunod ng araw na nakolekta ang unang positibong ispesimen para sa pagsusuri (kung walang sintomas)
 • 24 na oras na walang lagnat na hindi gumagamit ng gamot na nakakabawas ng lagnat at ang ibang mga sintomas ay banayad o bumubuti

Ito ay nalalapat sa anumang pagbabakuna sa COVID-19, kabilang ang boosters. Ang mga indibidwal na mayroong ibang katamtaman o malubhang karamdaman na mayroon o walang lagnat ay dapat, sa pangkalahatan, maghintay hanggang gumaling mula sa malubhang mga sintomas.

  Mga Bakuna sa COVID-19 para sa mga Bata

  Ang County ng Santa Clara ay nagbibigay ngayon ng mga pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga batang nasa edad na 6 na buwan at mas matanda.

  Ang mga magulang at ligal na tagapag-alaga ay maaaring mag-book ng appointment o humanap ng maginhawang drop-in na lokasyon upang mabakunahan ang kanilang anak. Ang mga bakuna para sa mga bata ay may mas maliit na dosis at espesyal na ginawa para sa mga bata. Sa ilalim ng mga pederal na alituntunin, ang mga suplay ng bakuna na itinalaga para sa mga mas nakakatandang pasyente ay hindi maaaring magamit para sa grupo ng mas nakababatang edad. Ang mga pamilya ay hinihikayat din na makipag-ugnayan sa kanilang primary care physician o sa kanilang lokal na parmasya upang tingnan kung nag-aalok sila ng mga appointment sa pagbabakuna na para rin sa mga bata.

  Habang ang impeksiyon sa COVID-19 ay may posibilidad na maging mas banayad sa mga bata kumpara sa mga adult, maaari itong magdulot ng matinding sakit sa mga bata at maging sanhi ng hospitalisasyon. Sa ilang sitwasyon, ang mga bata ay maaaring makaranas ng matinding komplikasyon kabilang ang pagkamatay.

  Higit pang matuto tungkol sa mga bakuna ng COVID-19 para sa mga bata.

  Mga Booster sa COVID-19

  Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nagrerekomenda sa lahat ng kwalipikadong miyembro ng publiko na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County na tumanggap ng COVID-19 booster shot.

  • Ang COVID-19 bivalent boosters ay inaprubahan na gamitin para sa isang dosis ng booster ng hindi bababa sa 2 buwan kasunod ng pagkumpleto ng pangunahing pagbabakuna o pagkatapos makatanggap ng pinakabagong awtorisadong booster dose. 
   • Inaprubahan ang Moderna COVID-19 bivalent boosters para sa mga indibidwal na nasa 6 na taong gulang at pataas, at ang Pfizer-BioNTech COVID-19 bivalent boosters ay inaprubahan para sa mga indibidwal na nasa 5 taong gulang at pataas. Kasalukuyang hindi inirerekomenda ang mga boosters para sa mga batang nasa edad na 6 na buwan hanggang 4 na taon.
   • Ang mga immunocompromised na indibidwal na nasa 5 taong gulang at pataas na nakakumpleto ng kanilang inisyal na serye sa alinmang awtorisadong bakuna sa COVID-19 ay kwalipikado para sa age-appropriate bivalent COVID-19 booster na dosis ng hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos makumpleto ang inisyal na serye.
   • Ang Novavax monovalent boosters ay available para sa mga adult na nasa edad na 18 at pataas na hindi kaya/o ayaw tumanggap ng mRNA (Pfizer or Moderna) bivalent booster. Ang Novavax boosters ay maaaring ibigay 6 na buwan pagkatapos makakumpleto ng pangunahing serye ng bakuna sa COVID-19.

  Ang mga pagbabakuna sa County ay walang bayad sa publiko, hindi kinakailangan ng insurance, at walang mga kinakailangan sa imigrasyon.

  Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga booster, tingnan ang webpage ng CDC tungkol sa COVID-19 Vaccine Boosters o Mga Katanungan at Kasagutan sa COVID-19 Vaccine Booster ng CDPH.

  Mag-book ng Appointment   Humanap ng drop-in clinic   Bumisita sa Myturn

   

  Karagdagang Dosis para sa mga Immunocompromised na Pasyente

  Karagdagang dosis para sa mga immunocompromised na pasyente na nakatanggap ng Pfizer, Moderna, o Johnson & Johnson: Karagdagang dosis ng mga bakuna sa COVID-19 na Pfizer at Moderna (mRNA) ay pinahintulutan para sa mga pasyente na hindi bababa sa 28 araw mula sa kanilang huling dosis ng isang pangunahing serye ng Pfizer, Moderna, o Johnson & Johnson at may katamtaman o malubhang immunocompromised.

  Ang mga immunocompromised na pasyente na 6 na buwan at pataas na nakakumpleto ng pangunahing serye ng Pfizer o Moderna ay maaaring makatanggap ng karagdagang (pangatlo) dosis ng Pfizer o Moderna ng hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis. Ang karagdagang dosis ay dapat pareho sa orihinal na serye ng bakuna (kagaya halimbawa, kung nakumpleto mo ang pangunahing serye ng bakuna ng Pfizer, makakatanggap ka ng karagdagang dosis ng Pfizer). Upang matiyak na matatanggap mo ang tamang bakuna, mangyaring magdala ng kopya ng iyong rekord ng bakuna sa COVID-19 sa iyong appointment.

  Ang mga immunocompromised na pasyente na nasa 18 taong gulang at pataas na nakatanggap ng isahang dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson ay maaaring makatanggap ng karagdagang dosis ng Pfizer o Moderna pagkatapos ng hindi bababa sa 28 araw.

  Ang mga pasyenteng nakatanggap ng isang karagdagang dosis ay dapat maghintay ng hindi bababa sa 2 buwan bago makatanggap ng bivalent booster.

  Sa ngayon, hindi pinahihintulutan ang mga karagdagang dosis para sa mga taong nakatanggap ng bakuna sa Novavax. Kung hindi ka sigurado kung kwalipikado ka para sa isang karagdagang dosis ng bakuna sa Moderna o Pfizer, mangyaring kumonsulta sa iyong doktor.

  Para sa mga katamtaman o malalang immunocompromised (na tinukoy ng CDC) ay kwalipikado para sa isang karagdagang dosis. Kabilang na pamantayan ay:

  • Aktibong tumatanggap ng paggamot sa kanser para sa mga bukol o kanser sa dugo
  • Nakatanggap ng organ transplant at umiinom ng gamot para pigilan ang immune system
  • Nakatanggap ng chimeric antigen receptor (CAR)-T-cell therapy (isang paggamot upang matulungan ang iyong immune system na maikabit at patayin ang cancer cells) o nakatanggap ng stem cell transplant sa loob ng 2 taon
  • May katamtaman o malubhang primary immunodeficiency (hal., mga syndrome ng DiGeorge, Wiskott-Aldrich) 
  • Advanced o hindi ginagamot na impeksyon ng HIV 
  • Aktibong paggamot na may mataas na dosis ng corticosteroids (hal., ≥20mg prednisone o katumbas bawat araw), alkylating agents, antimetabolite, gamot sa transplant-related immunosuppressive, cancer chemotherapeutic agents na natukoy bilang malubhang immunosuppressive, mga TNF blocker, at iba pang mga biologic agents na immunosuppressive o immunomodulatory

  Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang Mga Bakuna sa COVID-19 para sa mga Taong Katamtaman o Malubhang Immunocompromised webpage ng CDC.

  Mag-book ng Appointment   

  Maghanap ng drop-in clinic

  Appointment sa Pagbabakuna sa COVID-19

  Ang mga indibidwal na kwalipikado na mabakunahan ay hinihikayat, ngunit hindi kinakailangan, na makipag-ugnayan sa kanilang sistema ng healthcare upang makagawa ng isang appointment. Marami sa mga provider sa ibaba ay makapagbakuna ng mga pasyente na hindi alintana ang kanilang regular na healthcare provider. Regular na tingnan muli, ang mga bagong appointment ay idinadagdag araw-araw.

  Ang mga lokasyon ay nag-aalok ng mga accessible na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at iba pang may access o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, abisuhan ang mga kawani sa lokasyon kung kailangan niyo ng akomodasyon. Ang The Guide for Disability and Functional Needs Access at Santa Clara County Mass COVID-19 Vaccination Sites ay may mga  impormasyon tungkol sa pag-access sa  klinika, maging sa mga uri ng mga serbisyo na inaalok.

  Gumawa ng appointment sa inyong provider o lokal na parmasya dito.

  1 Ang mga lokasyon na pinapatakbo ng County ay makikita sa Mountain View, San Jose, Morgan Hill, San Martin, and lahat ng Valley Health Center clinic

  Drop-In na mga Klinika sa Pagbabakuna (Hindi kailangan ang mga Appointment)

  Ang mga provider sa buong county ay mayroong available na mga lokasyon ng drop-in na pagbabakuna. Ang mga lokasyon ay nag-aalok ng mga accessible na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at iba pang may access o functional na pangangailangan. Kung kinakailangan ninyo ng akomodasyon, alertuhan ang kawani sa lugar sa inyong pagdating.

  Inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na ang lahat ng kwalipikadong miyembro ng publiko na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County na tumanggap ng booster shot sa COVID-19. 

  Ang COVID-19 bivalent boosters ay inaprubahan na gamitin para sa isang dosis ng booster ng hindi bababa sa 2 buwan kasunod ng pagkumpleto ng pangunahing pagbabakuna o pagkatapos makatanggap ng pinakabagong awtorisadong booster dose. Inaprubahan ang Moderna COVID-19 bivalent boosters para sa mga indibidwal na nasa 6 na taong gulang at pataas, at ang Pfizer-BioNTech COVID-19 bivalent boosters ay inaprubahan para sa mga indibidwal na nasa 5 taong gulang at pataas. Kasalukuyang hindi inirerekomenda ang mga boosters para sa mga batang nasa edad na 6 na buwan hanggang 4 na taon.

  Maghanap ng drop-in clinic

  Libreng Transportasyon sa mga Lokasyon ng Pagbabakuna

  Ang County at VTA ay nagbibigay ng libreng door-to-door na serbisyo upang ibiyahe ang mga indibidwal papunta sa kanilang mga appointment sa pagbabakuna. Ang mga madaling ma-access na VTA paratransit na sasakyan ay magsusundo sa mga indibidwal, magdadala sa kanila sa kanilang mga appointment, maghihintay sa kanila, at maghahatid pabalik. Sinuman na hadlang ang transportasyon upang makapagpabakuna ay maaaring gumamit ng serbisyong ito, 7 araw kada linggo. Tumawag sa (408) 970-2990 ng hindi bababa sa 96 na oras bago ang inyong appointment sa pagbabakuna at mag-iwan ng voice message upang humiling ng serbisyong ito na walang bayad. Ang VTA ay magbibigay ng hanggang 50 na sakay kada araw.

  Higit pang matuto tungkol sa mga ruta ng bus at Access Paratransit na ibinibigay ng VTA.

  Mayroong ilang mga opsyon para sa inyo upang palitan ang inyong CDC COVID-19 vaccination card:

  1. Ang mga indibidwal ay maaaring humiling ng pagpapatunay ng bakuna mula sa estado:
   1. Digital COVID-19 Vaccine Record: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/(nagbibigay ng mga agarang resulta)
   2. California Immunization Registry: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease(nagbibigay ng mga ulat sa 2-3 linggo)

  – O –

  1. I-access ang inyong record sa bakuna sa pamamagitan ng healthcare system ng county:
   1. Kung kayo ay nabakunahan sa isang malaking lokasyon ng pagbabakuna o sa isang mobile vaccination site na pinapatakbo ng County ng Santa Clara, mangyaring bisitahin ang Exposition Hall sa County Fairgrounds sa 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 Entrance Gate D upang humiling ng kapalit na card.
   2. Kung kayo ay nabakunahan ng anumang iba pang provider, mangyaring makipag-ugnayan sa healthcare provider na nagbigay ng bakuna.
   3. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa inyong regular na primary healthcare provider para sa record ng inyong bakuna.

  – O –

  1. Kung ang mga indibidwal ay nakatanggap ng kanilang bakuna sa California, mayroon silang opsyon na humiling ng kanilang record ng bakuna sa COVID-19 sa pagpunta sa Public Health Department Travel/Immunization Clinic na matatagpuan sa 976 Lenzen Ave. Suite #1100 San Jose, CA 95126, numero ng telepono: (408) 792-5200.
   1. Maaari din kayong humingi ng COVID-19 vaccine card sa pamamagitan ng pagfill-out ng sumusunod na form: California Immunization Registry (CAIR) Authorization to Release Vaccination Information

  Higit pang Matuto Tungkol sa mga Bakuna

  Ang mga Fact Sheet na inilabas ng U.S. federal government ay available.

  Mga Fact Sheet na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County.

  Karagdagang impormasyon tungkol sa mga Fact Sheet.

  Pagbabakuna sa Bahay

  Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay hindi na nag-aalok ng Pagbabakuna sa Bahay.

  LiveFreely, isang lokal na kumpanya sa pangkalusugang teknolohiya, ay nag-aalok ng mga libreng pagbabakuna sa bahay para sa mga kwalipikadong indibidwal. Ang mga kwalipikadong indibidwalay dapat “nananatili sa bahay” (homebound) sa ilalim ng kahulugan na ginamit ng pederal na programang Medicare. Ang isang indibidwal ay itinuturing na “nananatili sa bahay” kung ang PAREHONG pamantayan sa ibaba ay natutugunan:

  1. Ang pasyente ay pangkalahatang hindi makaalis sa kanyang tahanan dahil sa medikal na kondisyon o kapansanan; AT
  2. Kung ang pasyente ay makakaalis sa tahanan, nangangailangan ito ng malaki at mahirap na pagsisikap at tulong.

  Kung sa tingin ninyo ay kwalipikado kayo para sa pagbabakuna sa bahay sa pamamagitan ng LiveFreely, kayo ay maaaring magparehistro sa https://www.livefreely.today/vaccines/.

  Ang mga indibidwal na makakaalis sa bahay at kayang makapunta sa lugar ng pagbabakuna ng County na kinakailangan ng tulong ay mariing hinihikayat na mag-book ng appointment sa pamamagitan ng webpage na ito (tingnan ang “Mag-book ng appointment” sa itaas). Ang County ay nag-aalok ng drive-up na opsyon sa lahat ng klinika kapag hiniling ito; mangyaring ipagbigay-alam sa attendant sa pagdating. Ang mga indibidwal na nangangailangan ng tulong sa transportasyon ay maaaring tumawag sa (408) 970-2990 upang mag-iskedyul ng mga libreng sakay sa VTA Paratransit papunta at mula sa mga lokasyon ng pagbabakuna. Lahat ng mga klinika ng pagbabakuna ng county ay nagbibigay ng mga akomodasyon para sa may mga pisikal na kapansanan o sa pandama at sa mga may hamon sa pag-uugali. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.

  Mga Madalas na Katanungan

    Ang mga bata ay maaaring magkasakit mula sa COVID-19. Ilang mga bata ay nagkakaroon ng mga bihira ngunit malubhang komplikasyon mula sa COVID-19 virus. Ang bakuna ay ang pinakamahusay na proteksyon.

    Ang isang bata ay makapagpakalat din ng COVID-19 sa ibang tao kahit na ang batang iyon ay walang mga sintomas. Ang bakuna ay pinakamahusay sa pagpigil nito.

    Ang mga nabakunahang bata ay makakalahok sa mas maraming aktibidad at makakadalo sa mas maraming kaganapan.

    Oo! Lahat ng bata na nasa edad 6 na buwan at mas matanda ay kwalipikado para sa bakuna sa COVID-19. Ang mga batang may allergy sa pagkain o mga hayop ay dapat kumuha ng bakuna sa COVID-19. Maaari kayong makipag-usap sa nars sa klinika kung may inaalala kayo. Kung may sakit na COVID-19 ang inyong anak ngayon, dapat silang maghintay hanggang sila ay bumuti para makakuha ng bakuna.

    Oo. Ang pagkakaroon ng COVID-19 ay hindi pumipigil sa inyong anak na mahawaan muli ng virus. Ang bakuna ay ang pinakamahusay na proteksyon sa pagpigil sa inyong anak na mahawaan muli ng COVID-19.

    Ang mga bakuna para sa mga bata ay may mas maliit na dosis at espesyal na ginawa para sa mga bata. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa COVID-19 Vaccine Recommendations for Children and Teens webpage ng CDC.

    Napag-alaman ng mga pag-aaral na ang bakuna para sa mga bata ay ligtas at mahusay na gumagana para maprotektahan ang mga bata mula sa COVID-19. Milyun-milyong mga adult ang nakakuha na ng ligtas at epektibong bakuna sa COVID-19.

    Oo. Kung ang consent form ay kumpleto at napirmahan, ang inyong anak ay makakapagpabakuna na walang magulang o tagapag-alaga. Ang isang magulang o tagapag-alaga ay maaaring kailangan maging available sa telepono sa oras ng appointment.

    Ilan sa mga tao ay nakaramdam ng banayad na side effect pagkatapos ng pagbabakuna. Ang mga karaniwang side effect ay pamumula kung saan naturukan, mga pananakit ng kalamnan, at lagnat.

    Hindi. Wala itong epekto sa fertility ng lalaki o babae.

    Ang sakit na COVID-19 ay nagdudulot ng mas malubhang mga problema sa kalusugan kaysa sa bakuna. Ang mga sintomas ay karaniwang banayad at maaaring magamot. Ang sakit na COVID-19 ay nagdudulot ng mas malubhang mga problema sa kalusugan kaysa sa bakuna. Ang bakuna ay ang pinakamahusay na proteksyon laban sa mga COVID-19 na problema sa kalusugan ng puso.

    Papanatilihin ng aming kawani ang mga bata na komportable at ligtas sa panahon ng pagbabakuna. Maaari niyong hawakan ang inyong anak sa inyong kandungan habang sila ay tinuturukan.

    Kung ang inyong anak ay may lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, o mga pananakit ng katawan pagkatapos ng pagbabakuna, dapat silang manatili sa bahay.

    • Kung bumuti ang kanilang pakiramdam sa loob ng 48 oras, ang inyong anak ay makakabalik sa paaralan.
    • Kung masama pa rin ang kanilang pakiramdam nang mas matagal kaysa sa 48 oras, panatilihin ang inyong anak sa bahay at kausapin ang doktor ng inyong anak upang matiyak na wala silang COVID-19 o iba pang impeksyon.
    • Mangyaring tandaan, hindi nakakapagbigay ang bakuna ng COVID sa inyong anak, ngunit maaari silang nahawaan bago pa man sila nabakunahan.

    Para sa karagdagang impormasyon sa mga paksang  gaya ng dosage ng bakuna, kaligtasan, o mga side effect sa mga bata, sumangguni sa COVID-19 Vaccines for Children and Teens webpage ng CDC.

     Lahat ng mga indibidwal na nasa edad na 6 na buwan at mas matanda ay kwalipikado para mabakunahan.

     Mayroong maraming opsyon para sa inyo upang makakuha ng rekord ng inyong pagpapabakuna sa COVID:

     1. Ang mga indibidwal ay maaaring humiling ng pagpapatunay ng pagpapabakuna mula sa estado:
      1. Digital na Rekord ng Pagpapabakuna sa COVID-19: https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ (nagbibigay ng mga agarang resulta)
      2. California Immunization Registry: https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease (nagbibigay ng mga ulat sa loob ng 2-3 linggo)

     O

     1. I-access ang inyong rekord ng pagpapabakuna sa pamamagitan ng sistema ng healthcare sa county:
      1. Kung nabakunahan kayo sa isang malaking lugar ng pagbabakuna o sa lokasyon ng mobile na pagbabakuna na pinapatakbo ng County ng Santa Clara, mangyaring bisitahin ang Exposition Hall sa County Fairgrounds sa 2542 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 na Pasukan sa Gate D upang humiling ng kapalit na card.
      2. Kung nabakunahan kayo ng anumang iba pang provider, mangyaring makipag-ugnayan sa healthcare provider na nagbigay ng bakuna.
      3. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa inyong regular na pangunahing healthcare provider para sa inyong rekord ng pagpapabakuna.

     O

     1. Kung ang mga indibidwal ay nakatanggap ng kanilang bakuna sa California, mayroon silang opsyon upang personal na humiling ng kanilang rekord ng pagpapabakuna sa COVID-19 sa Public Health Department Travel/Immunization Clinic na matatagpuan sa 976 Lenzen Ave. Suite # 1100 San Jose, CA 95126, numero ng telepono: (408) 792-5200.

     Sa ilalim ng patakaran na 'no wrong door' ng County, ang lahat ng mga provider (maliban sa VA) ay magbabakuna ng mga kwalipikado na pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tumingin sa itaas para sa pinakabagong mga opsyon kung paano gumawa ng isang appointment o makahanap ng isang drop-in na lokasyon para sa inyong pagbabakuna.

     Depende kung saan mo tatanggapin ang bakuna, maaari kang mabigyan o hindi mabigyan ng pagpipilian sa mga opsyon. Ang County Health System ay nag-aalok ng alinman sa Pfizer o Moderna (2-dosis ng mga bakuna sa mRNA) o Novavax (2-dosis ng adjuvanted na bakuna) sa lahat ng mga klinika ng pagbabakuna nito.

     Oo, lahat ng mga lugar ng pagbabakuna ng County Health System ay sumusunod sa ADA.​​​

     Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa gitna ng mga istasyon.​​

     Ang mga bakuna sa COVID-19 ay available na walang gastos, ngunit sila ay available lamang sa mga kwalipikadong indibidwal.

     Kung mayroong mga available na appointment, ang mga kwalipikadong indibidwal na nakatanggap ng kanilang unang dosis ng pagbabakuna sa ibang county, ay maaaring magparehistro upang makatanggap ng kanilang pangalawang dosis sa Santa Clara County. Maaari kayong mag-iskedyul ng inyong appointment online sa vax.sccgov.org o tumawag sa (408) 970-2000. Bilang karagdagan, ang mga drop-in na lokasyon ng pagbabakuna ay tumatanggap ng mga drop-in para sa mga appointment ng pangalawang dosis.

     Sa ngayon, ang paraan para hindi ituloy ang iyong appointment ay ang pagtawag sa Valley Connections sa (408) 970-2000.  Gumagawa kami ng paraan para sa mga karagdagang pamamaraan sa pagkansela ng mga appointment at asahan na magkaroon ng mas maraming opsyon sa lalong madaling panahon.

      Lahat ng mga awtorisadong bakuna sa COVID-19 ay nasuri sa malalaking klinikal na pagsusuri na may libu-libong mga boluntaryo ng iba’t ibang edad, lahi, at etnisidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging epektibo. Sinuri ng FDA, CDC, at ACIP ang lahat ng impormasyon sa pagsubok at tinukoy ang mga bakuna na ligtas, mabisa, at may mataas na kalidad. Patuloy na sinusubaybayan ng mga pangkat na ito ang kaligtasan ng mga bakuna para sa COVID-19 upang matiyak na kahit na ang mga napakabihirang side effect ay matukoy at ang mga naaangkop na pag-iingat ay ginagawa.

      Mabilis na binuo ang mga bakuna dahil:

      1. nagsimula ang paggawa habang ang mga klinikal na pagsubok ay ginagawa pa (karaniwan na ang paggawa ay hindi nagsisimula hanggang pagkatapos makumpleto ang mga pagsubok);
      2. ang mga bakunang mRNA ay mas mabilis na gawin kaysa sa iba pang mga uri ng bakuna;
      3. ang FDA at CDC ay nanguna at binigyang prayoridad ang proseso ng pagrepaso sa mga bakuna para sa COVID-19; at
      4. gumamit ang mga mananaliksik ng mga umiiral na mga network ng klinikal na pagsubok upang mabilis na masimulan ang pagsasagawa ng mga pagsubok sa bakuna para sa COVID.

      Ang mga pasyente na may mga medikal na kondisyon ay makakatanggap ng bakuna. Sa katunayan, mahalagang mabakunahan ang grupong ito sapagkat sila ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit ng COVID 19. Ang mga indibidwal na immunocompromised (halimbawa, mga taong may HIV, tatanggap ng transplant, at mga gumagamit ng mga immunosuppressive na gamot) ay makakatanggap ng mga bakuna para sa COVID-19. Gayunpaman, dahil ang sapat na data ay hindi pa magagamit upang maitaguyod ang pagiging epektibo ng bakuna sa populasyon na ito, ang mga indibidwal na immunocompromised ay dapat payuhan ng kanilang healthcare provider tungkol sa potensyal na pagbaba ng immune response sa bakuna at kinakailangang ipagpatuloy ang pagsunod sa lahat ng kasalukuyang patnubay upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19 kahit na sila ay nabakunahan na.

      Oo. Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa inyo at sa inyong sanggol.

      • Ang mga bakuna ay pumoprotekta sa mga umaasang ina. Ang mga indibidwal na nagkakaroon ng COVID-19 habang buntis ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Ang bakuna ay magpapanatili na kayo ay maging mas ligtas.
      • Kung sinusubukan niyo na mabuntis, ang bakuna ay inirerekomenda din para sa inyo. Walang ebidensiya na nakakaapekto ito sa fertility.
      • Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa lumalaking sanggol. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na ang pagpapabakuna ay parehong nagpoprotekta sa ina at nakakapasa din ng mga antibodies sa mga sanggol na lalong nagpoprotekta sa kanila.
      • Ang pagbabakuna ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Ang mga tao na nakakakuha ng COVID-19 ay nasa mataas na panganib na manganak nang mas maaga.

      Makipag-usap sa inyong doktor para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bakuna at pagbubuntis.

      Halos lahat ng tao ay dapat mabakunahan laban sa COVID-19.

      Ang mga indibidwal na may kasaysayan ng mga allergic reaction na hindi nauugnay sa bakuna o mga injectable therapy ay maaaring tumanggap ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, mga tao na allergic sa pagkain, mga alagang hayop, venom, pollen, latex or mga gamot na iniinom ay dapat magpabakuna laban sa COVID-19. Ilan sa mga tao ay maaaring allergic sa isang sangkap ng isa sa mga bakuna. Ang mga indibidwal na ito ay karaniwang inirerekomenda na tumanggap ng ibang uri ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, ang mga taong hindi makatanggap ng mga bakuna sa Moderna at Pfizer ay baka mairekomenda na makatanggap ng bakuna sa Novavax. Kung alam niyo na allergic kayo sa isang sangkap sa ilan sa mga bakuna, makipag-usap sa isang espesyalista na doktor na tinatawag na allergist-immunologist bago tumanggap ng bakuna.

      Kung kayo ay nagkaroon ng malubhang reaksyon sa ibang bakuna (hindi COVID-19) o sa iniiniksyon na gamot sa nakaraan, dapat makipag-usap din kayo sa inyong doktor bago magpabakuna laban sa COVID-19.

      Ang mga indibidwal na nasuri na may COVID-19 ay maaaring mabakunahan kapag sila ay gumaling at hindi bababa sa 10 araw ang nakalipas mula ng kanilang diyagnosis. Ito ay nalalapat sa anumang pagbabakuna sa COVID-19, kabilang ang boosters.

      Ang mga indibidwal na nakatanggap ng passive antibody (monoclonal antibodies o convalescent serum) bilang paggamot sa COVID-19 ay dapat ipagpaliban ang pagbabakuna ng hindi bababa sa 90 na araw pagkatapos ng antibody therapy.

       Ang mga klinikal na pagsubok kabilang ang libu-libong mga indibidwal ay nagpakita na ang mga bakuna ay lubos na epektibo sa pagpigil sa malalang sakit at pagkamatay sa COVID-19.

       Simula sa ikalawang linggo pagkatapos na makatanggap ng panghuling dosis sa isa o dalawang dosis na pangunahing serye.

       Ang mga nakatanggap ng bakuna ay karaniwang nakakaranas ng banayad hanggang sa katamtamang side effects na nangyayari sa loob ng unang tatlong araw ng pagbabakuna at nawawala din sa loob ng 1-3 na araw. Ang mga ito ay normal na mga palatandaan na ang inyong katawan ay bumubuo ng proteksyon. Kabilang sa mga karaniwang side effects ang banayad hanggang sa katamtamang pananakit, pamamaga, o pamumula sa lugar ng iniksyon at/o banayad hanggang katamtamang sintomas na katulad ng trangkaso (halimbawa, lagnat, pagkapagod, pananakit ng ulo, panginginig, mga pananakit ng kalamnan). Ang mga malulubhang side effects ay napakabihira.

       Mayroon kaming malakas na ebidensya na ang mabakunahan ay pipigil sa inyo mula sa pagkakaroon ng malubhang sakit at pagkamatay mula sa COVID-19. Habang kayo ay maaari pa ring mahawaan na walang sintomas o may banayad na sakit, ang lumalaking ebidensya ay nagmumungkahi na ang pagpapabakuna ay nagpapababa ng posibilidad na ito kaysa kung kayo ay hindi kailanman nabakunahan.

       Mahalagang isipin na karaniwan itong tumatagal ng ilang linggo upang ang katawan ay makabuo ng immunity pagkatapos mabakunahan. Ang ibig sabihin nito ay posibleng mahawaan ng COVID-19 ang isang tao pagkatapos mabakunahan at magkaroon ng sakit dahil ang bakuna ay walang sapat na oras upang magbigay ng proteksiyon.

       Oo. Dahil sa mga malubhang panganib sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19 at ang katunayan na ang muling pagkakahawa sa COVID-19 ay posible, ikaw ay dapat mabakunahan kahit na nahawaan na kayo dati ng COVID-19. Makakakuha kayo ng dosis ng bakuna pagkatapos ninyong gumaling sa malubhang sakit at nakumpleto ang panahon ng inyong pagbubukod. Makipag-ugnayan sa inyong doktor kung mayroon kayong mga karagdagang katanungan tungkol sa pagkuha ng bakuna. Hindi pa alam ng mga eksperto kung hanggang kailan katagal protektado ang isang tao mula sa pagkakaroon muli ng sakit pagkatapos gumaling mula sa COVID-19.

       Tandaan: Ang ilang mga healthcare na organisasyon ay maaaring magbigay ng prayoridad para sa pagbabakuna sa mga taong hindi nagkaroon ng nakaraang impeksiyon sa naunang 90 araw.

       Oo. Inirerekomenda ng CDC na lahat ng tao na nalantad sa COVID-19 sa nakaraan ay mabakunahan.

       Ang mga taong nalantad sa COVID-19 sa nakalipas na 10 araw ay maaaring mabakunahan kung sila ay 1) walang mga sintomas ng COVID-19, 2) hindi nasuring positibo sa COVID-19, at 3) sundin ang CDPH na mga rekomendasyon pagkatapos ng pagkakalantad, kabilang ang pagsusuot ng maskara ng 10 araw pagkatapos ng pagkakalantad.

       Oo. Sa ngayon, maliban kung may sinabi ang kautusan o direktiba ng pampublikong pangkalusugan, ang katayuan sa pagbabakuna ng tao ay hindi nagbubukod sa kanila mula sa mga kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan ng Estado at ng County. Susuriin ng County ang mga bagong data at ebidensiya hinggil sa mga epekto ng pagbabakuna na dumarating, at maaaring ayusin ang patakaran na ito sa hinaharap.​

       Hindi, simula Abril 6, 2022, ang mga nakipagsalamuha nang malapitan sa halos lahat ng lugar na nalantad sa isang taong pinaghihinalaan o kumpirmadong may COVID-19 na walang mga sintomas ay hindi na kinakailangan na magkuwarantina, anuman ang katayuan ng pagbabakuna, ngunit dapat pa ring magpasuri sa loob ng 3-5 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa Mga Patnubay sa COVID-19 para sa Masa.

       ©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.