Impormasyon sa Bakuna para sa COVID-19

Ang mga unang bakuna sa COVID-19 ay pinahintulutan para magamit sa Estados Unidos. Daan-daang milyong katao na ang nakatanggap ngayon ng ligtas at epektibong mga bakuna na ito. Mariing inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na ang sinumang may edad na 16 at mas matanda ay mabakunahan na ngayon.

MGA MAHAHALAGANG UPDATE:
Lahat ng mga indibidwal na may edad 16 at mas matanda na nakatira, nagtatrabaho o nag-aaral sa isang paaralan sa Santa Clara County ay kwalipikadong mabakunahan. Ang mga bagong appointment ay regular na dinadagdagan ng Sistemang Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at lahat ng iba pang mga provider, at maraming mga provider ang nagdaragdag ng mga appointment ngayon. Mangyaring tingnan ang website na ito para sa mga update.
Mula noong Abril 28, ang Sistemang Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at iba pang mga healthcare provider ay makapagpatuloy ng paggamit ng Johnson & Johnson na bakuna sa COVID-19 sa mga napiling lokasyon, alinsunod sa mga rekomendasyong pederal at estado.  Mag-aalok ang Sistemang Pangkalusugan ng County ng alinman sa Pfizer o Moderna (2-dosis na bakunang mRNA) sa lahat ng mga klinika ng pagbabakuna. Bilang karagdagan, ang solong-dosis na bakunang Johnson & Johnson ay magiging available kapag hiniling sa mga napiling lokasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bakunang Johnson & Johnson, tingnan ang fact sheet sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara.

Gumawa ng Appointment sa Pagbabakuna sa COVID-19

Ang mga indibidwal na kwalipikado na mabakunahan ay hinihikayat, ngunit hindi kinakailangan, na makipag-ugnayan sa kanilang sistema ng healthcare upang makagawa ng isang appointment. Sa ilalim ng “no wrong door policy" ng County, lahat ng mga provider sa ibaba (maliban sa VA) ay makapagbakuna ng mga kwalipikadong pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tingnan ang nasa ibaba para sa mga opsyon ng pag-iiskedyul ayon sa provider. Regular na tingnan muli, ang mga bagong appointment ay idinadagdag araw-araw.

Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga magagamit na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa mga may iba pang mga pangangailangan o functional na pangangailangan. Sa inyong pagdating, kung kailangan niyo ng isang akomodasyon, alertuhan ang kawani sa lokasyon.

Bilang karagdagan, sa linggong ito (Mayo 1- Mayo 9) ang Sistemang Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay may available na mga drop-in na lokasyon ng pagbabakuna. Hindi kailangan ang mga appointment para sa mga sumusunod na lokasyon: 

 

Monday
May 3
Tuesday
May 4
Miyerkules
Mayo 5
Huwebes
Mayo 6
   
 • Public Health Hub (1775 Story Road): 1:00pm-7:00pm
 • Fairgrounds Expo Hall: 8:30am-8pm
 • Eastridge Mall: 11am-6pm
 • Mexican Heritage Plaza: 12pm-5pm
 • Emmanuel Baptist Church: 8:45am-6pm
 • Valley Health Center East Valley: 8:45am-4pm
 • Mexican Consulate: 10am-4:30pm
 • Fairgrounds Expo Hall: 8:30am-4pm
 • Eastridge Mall: 11am-6pm
 • Overfelt High School: 9am-4pm
 • Mexican Heritage Plaza: 10:30am-4:30pm
 • Emmanuel Baptist Church: 8:45am-6pm
 • Valley Health Center East Valley: 8:45am-4pm
 • Milpitas Sports Complex, 1pm-8pm
Biyernes
Mayo 7
Sabado
Mayo 8
Linggo
Mayo 9
 
 • Fairgrounds Expo Hall: 8:30am-4pm
 • Eastridge Mall: 11am-6pm
 • Overfelt High School: 11am-6pm
 • Emmanuel Baptist Church: 8:45am-6pm
 • Valley Health Center East Valley: 8:45am-4pm
 • Sherman Oaks Elementary: 1pm-7pm
 • Fairgrounds Expo Hall: 8:30am-4pm
 • Eastridge Mall: 9am-4pm
 • Overfelt High School: 10am-5pm
 • Washington Elementary: 10am-4:30pm
 • Fairgrounds Expo Hall: 8:30am-4pm
 • Eastridge Mall: 9am-4pm
 • Overfelt High School: 9am-4pm
 

 

Mga address para sa Mga Drop-In na Lokasyon sa Pagbabakuna

Public Health Hub: 1775 Story Road, San Jose, CA 95122

Fairgrounds Expo Hall: 2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA 95111

Eastridge Mall (Aloha Roller Rink): 2190 Eastridge Loop #1402, San Jose, CA 95122

Overfelt High School1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122

James Lick High School: 57 North White Road, San Jose, CA 95127

Valley Health Center (VHC) East Valley: 1993 McKee Road, San Jose, CA 95127

Gilroy High School: 750 W. 10th St., Gilroy, CA 95020

Mexican Heritage Plaza: 1700 Alum Rock Ave., San Jose, CA 95116

Emmanuel Baptist Church: 467 North White Road, San Jose, CA 95127

Mexican Consulate: 302 Enzo Drive, San Jose, CA 95138

Milpitas Sports Complex1325 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035

Sherman Oaks Elementary: 1800 Fruitdale Avenue, San Jose, CA 95128

Washington Elementary: 100 Oak Street, San Jose, CA 95110

1 Ang mga lokasyon ay makikita sa San Jose, Gilroy, Santa Clara, at Mountain View.
2 Kasalukuyang binabakunahan ang lahat ng mga nakatala na Beterano na nais makatanggap ng bakuna.​
3 Ang klinika ay para sa mga may edad 16 at 17 na natutugunan ang mga pamantayan sa kwalipikasyon​

 

Higit pang matuto tungkol sa mga bakuna

Ang mga Fact Sheet na inilabas ng U.S. federal government ay available.

Mga Fact Sheet na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County.

Karagdagang impormasyon tungkol sa mga Fact Sheet.

Libreng Transportasyon sa mga Lokasyon ng Pagbabakuna

Lumikha ang Santa Clara County, VTA ng isang interactive na mapa para sa publiko upang makahanap ng isang listahan ng mga kasalukuyang lokasyon ng pagbabakuna, kasama ang mga ruta ng bus o light rail na masasakyan sa bawat lokasyon. Ang mga pagbibiyahe sa transit papunta sa mga lokasyon ng pagbabakuna ay libre.

Ang County at VTA ay kasalukuyang naglunsad ng bago, libre at door-to-door na serbisyong transportasyon para sa mga pasyente papunta sa kanilang mga appointment. Madaling ma-access na VTA paratransit na sasakyan na magsusundo sa mga pasyente, dadalhin sila sa kanilang mga appointment, maghihintay sa kanila, at maghahatid ng pabalik. Sinuman na hadlang ang transportasyon upang makapagpabakuna ay maaaring gumamit sa serbisyong ito, 7 araw kada linggo. Tumawag sa COVID-19 Assistance Navigation (CAN-19) na mapagkukunang hotline sa 408-809-2124 ng hindi bababa sa 48 oras bago ang inyong appointment sa pagbabakuna upang humiling ng appointment ng walang bayad. Ang VTA ay magbibigay ng hanggang 50 na sakay kada araw.

Madalas na mga katanungan

   Lahat ng mga awtorisadong bakuna sa COVID-19 ay nasuri sa malalaking klinikal na pagsusuri na may libu-libong mga boluntaryo ng iba`t ibang edad, lahi, at etnisidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging epektibo. Sinuri ng FDA, CDC, at ACIP ang lahat ng impormasyon sa pagsubok at tinukoy ang mga bakuna na ligtas, mabisa, at may mataas na kalidad. Ang mga pangkat na ito ay patuloy na sinusubaybayan ang kaligtasan ng mga bakuna para sa COVID 19 upang matiyak na kahit na ang mga napakabihirang side effect ay matukoy at ang mga naaangkop na pag-iingat ay ginagawa.

   Hindi. Wala sa mga normal na hakbang sa proseso ng pagsuri ng bakuna ang nilaktawan upang mabilis na mabuo ang mga bakunang ito. Ang mabilisan na pagbubuo ay posible dahil:

   1. Nagsimula ang paggawa habang ang mga klinikal na pagsubok ay ginagawa pa (karaniwan na ang paggawa ay hindi nagsisimula hanggang pagkatapos makumpleto ang mga pagsubok);
   2. ang mga bakunang mRNA ay mas mabilis na gawin kaysa sa iba pang mga uri ng bakuna;
   3. ang FDA at CDC ay nanguna at binigyang prayoridad ang proseso ng pagrepaso sa mga bakuna para sa COVID 19; at
   4. gumamit ang mga mananaliksik ng mga umiiral na mga network ng klinikal na pagsubok upang mabilis na masimulan ang pagsasagawa ng mga pagsubok sa bakuna para sa COVID.

   Ang mga pasyente na may mga medikal na kondisyon ay makakatanggap ng bakuna. Sa katunayan, mahalagang mabakunahan ang grupong ito sapagkat sila ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit ng COVID 19. Ang mga indibidwal na immunocompromised (halimbawa, mga taong may HIV, tatanggap ng transplant, at mga gumagamit ng mga immunosuppressive na gamot) ay makakatanggap ng mga bakuna para sa COVID-19. Gayunpaman, dahil ang sapat na data ay hindi pa magagamit upang maitaguyod ang pagiging epektibo ng bakuna sa populasyon na ito, ang mga indibidwal na immunocompromised ay dapat payuhan ng kanilang healthcare provider tungkol sa potensyal na pagbaba ng immune response sa bakuna at kinakailangang ipagpatuloy ang pagsunod sa lahat ng kasalukuyang patnubay upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19 kahit na sila ay nabakunahan na.

   Oo. Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa inyo at sa inyong sanggol.

   • Ang mga bakuna ay pumoprotekta sa mga umaasang ina. Ang mga indibidwal na nagkakaroon ng COVID-19 habang buntis ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Ang bakuna ay magpapanatili na kayo ay maging mas ligtas.
   • Kung sinusubukan niyo na mabuntis, ang bakuna ay inirerekomenda din para sa inyo. Walang ebidensiya na nakakaapekto ito sa pagkamayabong (fertility).
   • Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa lumalaking sanggol. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na ang pagpapabakuna ay parehong nakakapoprotekta sa ina at nakakapasa din ng mga antibodies sa mga sanggol upang sila ay mas maprotektahan.
   • Ang pagbabakuna ay nakaktulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Ang mga tao na nagkakaroon ng COVID-19 ay may mataas na panganib na manganak nang mas maaga.

   Makipag-usap sa inyong doktor para sa higit pang impormasyon tungkol sa bakuna at pagbubuntis.

   Halos lahat ng tao ay dapat mabakunahan laban sa COVID-19.

   Ang mga indibidwal na may kasaysayan ng mga allergic reaction na hindi nauugnay sa bakuna o mga injectable therapy ay maaaring tumanggap ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, mga tao na allergic sa pagkain, mga alagang hayop, venom, pollen, latex or mga gamot na iniinom ay dapat magpabakuna laban sa COVID-19.

   Napakakaunting tao ang maaaring maging allergic sa isang bahagi ng isa sa mga bakuna. Ang mga indibidwal na ito ay kadalasan irinerekomenda na tumanggap ng ibang uri ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, ang mga taong hindi makatanggap ng bakuna na Moderna o Pfizer ay maaaring irekomenda na tumanggap ng bakuna ng J&J. Kung alam niyo na allergic kayo sa isang sangkap sa ilan sa mga bakuna, makipag-usap sa isang espesyalista na doktor na tinatawag na allergist-immunologist bago tumanggap ng bakuna. Kung kayo ay nagkaroon ng malubhang reaksyon sa ibang bakuna (hindi COVID-19) or injectable na gamot sa nakaraan, dapat makipag-usap din kayo sa inyong doktor bago magpabakuna laban sa COVID-19.

   Ang mga indibidwal na kasalukuyang may sakit na COVID-19 ay hindi dapat tumanggap ng bakuna hangga’t ang taong ito ay gumaling mula sa malubhang sakit at ang pamantayan ay natugunan upang ihinto ang pagbubukod.

   Ang mga indibidwal na nakatanggap ng passive antibody (monoclonal antibodies o convalescent serum) bilang paggamot sa COVID-19 ay dapat iliban ang pagbabakuna nang hindi bababa sa 90 na araw pagkatapos ng antibody therapy.

   Hindi. Lubos na mababa ang anumang panganib sa inyo.

   Ang gobyernong pederal at tagagawa ng bakuna ay nag-imbestiga ng mga pambihirang insidente sa kalusugan sa isang napakaliit na bilang ng mga tao mula sa halos 7 milyong dosis ng bakunang Johnson & Johnson na ibinigay sa buong bansa. Napag-alaman ng Advisory Committee on Immunization Practices' (ACIP) at ng Western States Scientific Safety Review (WSSSR) na ang bakunang Johnson & Johnson (Janssen) ay ligtas at dapat ipagpatuloy ng mga health provider ang pagbigay nito upang maiwasan ang pagkalat sa komunidad at matinding karamdaman at kamatayan mula sa COVID-19. Inirekomenda din ng mga grupong ito na isama sa bakuna ang isang tatak na nagbabala upang ang mga miyembro ng publiko ay maaaring gumawa ng isang kaalamang desisyon tungkol sa bakunang ito. Available ang isang fact sheet na may karagdagang impormasyon mula sa website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California.

   Kung nabakunahan kayo ng bakunang Johnson & Johnson na mahigit na sa nakaraang isang buwan, napakababa ang anumang panganib sa inyo. Kung natanggap niyo ang bakuna sa loob ng nakaraang ilang linggo, ang anumang panganib ay napakababa din. Ang 6 na tao na nakaranas ng pambihirang insidente sa kalusugan sa iba pang mga lugar ay may mga sintomas 6-13 na araw pagkatapos ng pagbabakuna. Kasama sa mga sintomas na ito ang matinding sakit ng ulo, matinding sakit sa tiyan, matinding sakit sa binti, at pag-igsi ng paghinga. Kung mayroon kayong mga katanungan o nag-aalala na maaaring mayroon kayo ng mga sintomas na ito, mangyaring makipag-ugnay sa inyong healthcare provider. Mahalagang tandaan na ang mga bakuna ay pinag-aralan sa libu-libong mga boluntaryo na may iba't ibang edad, lahi, at katayuan at ligtas na naibigay sa milyun-milyong katao sa buong bansa. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang mga malubhang epekto ay napakabihira, at ligtas ang mga bakuna.

    Napakaepektibo. Ang mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng libu-libong mga indibidwal ay nagpakita na ang mga bakuna ng Pfizer BioNTech, Moderna, at Janssen (kilala din bilang Johnson & Johnson) ay lubos na epektibo sa pagpigil ng mga sintomas ng COVID 19.

    Simula sa dalawang linggo pagkatapos matanggap ang pangalawang dosis para sa Pfizer-BioNTech at Moderna o ang solong dosis na Janssen/Johnson & Johnson.​

    Hindi. Ang bakunang Pfizer BioNTech COVID 19 ay pinahintulutan lamang para sa pagbabakuna sa mga pasyente na may edad 16 at mas matanda. Ang bakunang Moderna ay pinahintulutan lamang sa mga pasyente na may edad 18 at mas matanda. Nagpapatuloy ang mga klinikal na pagsubok para sa mga bata, ngunit sa puntong ito ay walang naaprubahang bakuna para sa mga bata.​​

    Ang mga nakatanggap ng bakuna ay karaniwang nakakaranas ng banayad hanggang sa katamtamang side effects na nangyayari sa loob ng unang tatlong araw ng pagbabakuna at nawawala din sa loob ng 1-3 na araw. Ang mga ito ay normal na mga palatandaan na ang inyong katawan ay bumubuo ng proteksyon. Kabilang sa mga karaniwang side effects ang banayad hanggang sa katamtamang pananakit, pamamaga, o pamumula sa lugar ng ineksyon at/o banayad hanggang katamtamang sintomas na katulad ng trangkaso (halimbawa, lagnat, pagkapagod, pananakit ng ulo, panginginig, sakit ng kalamnan). Ang mga malulubhang side effects ay napakabihira.

    Mayroon kaming malakas na ebidensiya na ang mabakunahan ay makakatulong sa pagpigil sa inyo sa pagkakaroon ng malubhang sakit at pagkamatay sa COVID-19. Mayroong maliit na pagkakataon na magkaroon ka ng walang sintomas na impeksiyon o banayad na sakit, ngunit lumalaki ang ebidensiya na ang pagkakaroon ng bakuna ay may mababang posibilidad na magkaroon ka ng impeksiyon o banayad na sakit kesa kung ikaw ay hindi kailanman nabakunahan.

    Mahalagang isipin na tipikal na tumatagal ng ilang linggo upang ang katawan ay makakabuo ng immunity pagkatapos mabakunahan. Ang ibig sabihin nito ay posibleng mahawaan ng COVID-19 ang isang tao pagkatapos mabakunahan at magkaroon ng sakit dahil ang bakuna ay walang sapat na oras upang magbigay ng proteksiyon.​

    Oo. Dahil sa malubhang panganib sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19 at ang katunayan na ang muling pagkakahawa sa COVID-19 ay posible, ikaw ay dapat mabakunahan kahit na kung nahawaan ka man dati ng COVID-19. Kung ikaw ay ginamot para sa COVID-19 na may monoclonal antibodies o convalescent plasma, dapat kang maghintay ng 90 na araw bago kumuha ng bakuna para sa COVID. Kung hindi man, makakakuha kayo ng dosis ng bakuna pagkatapos ninyong gumaling sa malubhang sakit at nakumpleto ang panahon ng inyong pagbubukod. Makipag-usap sa inyong doktor kung hindi kayo sigurado kung anong paggamot ang inyong matanggap o kung mayroon kayong karagdagang katanungan tungkol sa pagkuha ng bakuna. Hindi pa alam ng mga eksperto kung hanggang kailan ang isang tao ay maprotektahan sa muling pagkakaroon ng sakit pagkatapos gumaling sa COVID-19. Tandaan: Ang ilang mga healthcare na organisasyon ay maaaring magbigay ng prayoridad para sa pagbabakuna sa mga taong hindi nagkaroon ng nakaraang impeksiyon sa naunang 90 na araw.

    Oo. Inirerekomenda ng CDC na lahat ng tao na nalantad sa COVID-19 dati ay mabakunahan. Dapat kumpletuhin ng mga indibidwal ang kanilang panahon ng pagkuwarantina bago bumisita sa isang lugar ng pagbabakuna.​​

    Oo. Sa ngayon, maliban kung may sinabi ang kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan, ang katayuan sa pagbabakuna ng tao ay hindi nagbubukod sa kanila sa mga kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan ng Estado at ng County. Susuriin ng County ang mga bagong data at ebidensiya hinggil sa mga epekto ng pagbabakuna na dumarating, at maaaring ayusin ang patakaran na ito sa hinaharap.​

    Hindi, kung ikaw ay nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod na pamantayan:

    • Ang inyong pagkakalantad ay nangyari pagkatapos ng 14 na araw at mas mababa sa 90 na araw pagkatapos makumpleto ang inyong serye ng bakuna
    • Kung ikaw ay walang anumang mga sintomas ng COVID-19
    • Kung ikaw ay hindi pasyente o residente sa isang lugar o pasilidad ng healthcare

    Oo. Sa ngayon, ang rekomendasyon sa pagpapasuri ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan at ang iba pang rekomendasyon ay nalalapat kahit na ikaw ay ganap na nabakunahan. Ang regular na pagpapasuri sa mga frontline worker at iba pa na may pagkakalantad sa publiko ay patuloy na importante. Ang Pampublikong Pangkalusugan ay mag-aayos ng kanilang mga rekomendasyon sa hinaharap batay sa bagong data at ebidensiya na dumarating.​

     Tinutukoy ng Estado ang kwalipikasyon ng bakuna para sa lahat ng mga taga-California at ang mga kahulugan ng mga kwalipikadong kategorya para sa pagbabakuna. Ang website ng pagbabakuna ng Estado ay naglalaman ng mga kategorya ng mga taong kasalukuyang kwalipikado para sa pagbabakuna at na-update na mga patnubay sa paglalaan ng bakuna sa COVID-19 ang ng Estado ay nagbibigay ng mga kahulugan para sa mga kategoryang ito. Depende sa supply ng bakuna, ang mga healthcare provider sa Santa Clara County ay nag-aalok ng mga bakuna sa mga tao sa ilan o sa lahat ng mga kwalipikadong kategorya. Ang mga provider na nakalista sa seksyong "Gumawa ng Appointment" sa itaas ay naglilista ng mga kategorya ng mga indibidwal na binabakunahan nila kung mag-click kayo sa link ng provider.​

     Upang mapatunayan ang inyong kwalipikasyon sa mga lokasyon ng pagbabakuna ng Sistema ng Pangkalusugan ng County, kinakailangan kayong pumirma ng isang dokumento sa ilalim ng parusa na bawal magsinungaling na nagkukumpirma na natutugunan ninyo ang mga pamantayan sa kwalipikasyon at magdala ng isang dokumento na nagpapakita:

     • Na nakatira kayo sa Santa Clara County kung kwalipikado kayo dahil kayo ay:
      • 65 o mas matanda
      • Isang residente ng isang long-term care facility
      • Residente ng isang congregate residential setting o walang tirahan o
      • 16-64 at mayroong kwalipikadong malubhang kondisyon sa kalusugan o kapansanan o karamdaman.
     • Na nakatira kayo o nagtatrabaho sa Santa Clara County kung kwalipikado kayo dahil sa inyong trabaho sa:
      • Healthcare
      • Edukasyon at pangangalaga ng bata
      • Mga serbisyong pang-emergency
      • Pagkain at agrikultura
      • Isang congregate residential setting o
      • Pampublikong pagbibiyahe.

     Mangyaring tandaan na ang mga kinakailangan sa mga lugar ng pagbabakuna na pinapatakbo ng iba pang mga provider, tulad ng Kaiser, Stanford, o Palo Alto Medical Foundation, ay maaaring iba.  

     Nauunawaan ng County na ang ilang mga indibidwal ay walang naupdate na photo ID o tradisyunal na paystub at tatanggap ng anumang makatuwirang dokumento. Para sa kaginhawaan, sa ibaba ay mga halimbawa ng mga dokumento na tatanggapin ng County sa kanilang lugar ng pagbabakuna.

     Katunayan na nakatira kayo sa Santa Clara County

     Katunayan na nagtatrabaho kayo sa Santa Clara County

     • ID na inisyu ng gobyerno (kasalukuyan o wala ng bisa)
     • Singil ng utility
     • Kasunduan sa pag-uupa
     • Library kard
     • Postmarked na sulat
     • Rehistro ng sasakyan o insurance
     • Sulat mula sa landlord
     • Ang dokumento ng korte na nagpapakita ng pangalan at address
     • Sulat o dokumento mula sa isang organisasyong batay sa pananampalataya, shelter, o institusyong non-profit na may pangalan/address ng nag-issue na organisasyon
     • Membership card tulad sa unyon, YMCA, store club, fitness center, atbp.
     • Kasunduan sa pag-uupa, singil ng utility, o iba pang dokumento na nagbibigay ng address at pangalan ng indibidwal na nakatira sa inyo at sulat mula sa indibidwal na iyon na nakatira sila sa inyo
     • ID sa trabaho
     • Isang paystub na nagpapakita ng address sa trabaho
     • Sulat mula sa employer na nagpapakita ng address sa trabaho at nagtatrabaho kayo para sa kanila
     • Sulat mula sa unyon na nagpapakita ng address sa trabaho at nagtatrabaho kayo para sa kanila
     • Sulat o dokumento mula sa isang organisasyong batay sa pananampalataya, shelter, o institusyong non-profit na may pangalan/address ng nag-issue na organisasyon

      Kagaya ng ibang mga bakuna, marami sa mga tao ang makakatanggap ng bakuna sa COVID-19 sa pamamagitan ng kanilang primary care provider. Lahat ng mga malalaking sistema ng pangkalusugan kasama ang Kaiser, Palo Alto Medical Foundation, ang mga hospital at klinika ng County, Stanford Healthcare, at ibang mga maliliit na klinika sa komunidad ay nabigyan ng bakuna upang bakunahan ang kanilang mga pasyente kung sila ay naging kwalipikado. Ang ibang mga entidad kagaya ng mga malalaking parmasya (halimbawa, CVS, Rite Aid) ay nagsisimula na ring mag-alok ng pagbabakuna sa COVID-19 sa mga kwalipikadong miyembro ng publiko.

      Oo. Kinakailangang gawin natin ang ating parte upang manatiling ligtas habang hinihintay natin na bukas sa lahat ang pagbabakuna, at para sapat na bahagi ng populasyon ang mabakunahan. Ang ating county, kagaya ng iba, ay nakatanggap ng limitadong suplay upang makapag-umpisa. Mas marami pa ang darating sa paglipas ng panahon. Ang ibig sabihin nito ay kailangan tayong magtulungan upang mapanatiling mababa ang panganib natin sa COVID-19. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara, pagpapanatili ng ating distansya, at hindi pagtitipon na nakagrupo, lalo na kapag nasa loob.​

      Ang pederal na gobyerno ay lumikha ng programa kung saan ang CVS at Walgreens ay responsable sa pagbabakuna ng mga residente o kawani sa mga nursing home at iba pang long term care facility sa buong Estados Unidos. Karamihan sa mga pasilidad na ito sa Santa Clara County ay lumalahok sa programang pederal na ito, na nag-umpisa ng pagbabakuna sa ating county noong Disyembre 28, 2020. Ang ilan sa mga pasilidad sa Santa Clara County na piniling hindi mag-enroll sa programang ito ay magbabakuna ng mga residente at kawani sa County at sa kaniyang mga partner.

      Makukuha ang bakuna sa COVID-19 ng walang bayad, ngunit maibibigay lang ito sa mga kwalipikadong indibidwal.​​

      Alinmang inisyu ng gobyerno na photo ID (passport, driver’s license, DMV-issued identification card, atbp.) na mayroong pangalan at address ng indibidwal ay tinatanggap. Ang ID ay maaaring kasalukuyan o paso na. Kung ang indibidwal ay walang inisyu ng gobyerno na photo ID, maaari silang magpakita ng alinman sa dalawag dokumento, hangga’t ito ay kasalukuyan o petsa sa loob ng huling 30 araw: property tax bill, mortgage bill, rental o lease agreement, utility bill, phone bill, cable/Internet bill, car registration, insurance bill, credit card statement, bank statement, pay stub, W-2 tax form, voter registration,o sulat galling sa ahensiya ng gobyerno.​​

      Hindi, ngunit makipag-usap kayo sa inyong healthcare provider upang alamin kung paano nila pinaplano na abisuhan kayo kung kayo ay magiging kwalipikado​​​​

      Ang Estado ng California ang nagtatakda ng bilang ng dosis ng bakuna na ibinibigay sa bawat county. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay inuutusan na magbahagi ng subset ng mga dosis na ito sa mga healthcare provider sa County, ayon sa mga direksiyon mula sa estado at pederal na gobyerno. Ilan sa mga organisasyon na may pasilidad sa Santa Clara County ay nakakakuha ng karagdagang suplay ng mga bakuna galing sa estado at pederal na gobyerno. Kabilang sa mga organisasyon na ito ay ang mga ahensiya ng pederal na gobyerno at mga malalaking sistema ng health care na nagpapatakbo sa mahigit sa isang county (kasama ang Kaiser at Sutter/Palo Alto Medical Foundation). Tumatanggap ang mga malalaking parmasya ng mga karagdagang suplay

      Sa ilalim ng patakaran na 'no wrong door' ng County, ang lahat ng mga provider (maliban sa VA) ay magbabakuna ng mga kwalipikado na pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tingnan sa itaas upang tingnan ang inyong kwalipikasyon at ang pinakabagong mga opsyon kung paano gumawa ng isang appointment para sa inyong pagbabakuna.

      Depende sa kung saan niyo natanggap ang bakuna, maaari kayo o hindi maaaring mabigyan ng kagustuhan sa mga pagpipilian. Ang lahat ng Klinika ng Pagbabakuna sa Sistema ng Pangkalusugan sa County ay mag-aalok sa mga pasyente ng alinman sa Pfizer o Moderna. Ang ilang mga klinika ay maaari ring mag-alok ng Johnson & Johnson.

      Oo, lahat ng mga lugar ng pagbabakuna ng County Health System ay sumusunod sa ADA.​​​

      Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa gitna ng mga istasyon.​​

      Kung mayroong mga available na appointment, ang mga kwalipikadong indibidwal na nakatanggap ng kanilang unang dosis ng bakuna sa ibang county, ay maaaring mag-register para sila ay makatanggap ng pangalawanag dosis sa Santa Clara County. Upang siguraduhin na nakapag-iskedyul kayo sa lugar na mayroong tamang tagagawa para sa inyong pangalawang dosis ng bakuna sa COVID-19 (Pfizer or Moderna), tumawag sa (408) 970-2000 para magpa-iskedyul ng inyong appointment. Ang pag-iskedyul online ay available lamang para sa unang dosis na mga appointment.

      Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa gitna ng mga istasyon.​​

      ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.