Nhóm COVID-19 Giúp Doanh Nghiệp Trong Hạt Santa Clara Tuân Thủ Sẽ Đi Tuần Tra Thêm và Bãi Bỏ Gia Hạn Đóng Tiền Phạt Để Việc Mua Sắm Trong Dịp Đại Hạ Giá Black Friday Cuối Tuần Được An Toàn Hơn Bao Giờ Hết

CÔNG BỐ NGAY

Ngày 24 thàng 11 năm 2020

Hạt Santa Clara, Tiểu Bang California – Vào cuối tuần của Lễ Tạ Ơn sắp đến, Hạt Santa Clara sẽ tăng cường càc nỗ lực về COVID-19 giúp càc doanh nghiệp tuân thủ nhằm giữ cho công chúng được an toàn một càch tối đa trong thời gian bắt đầu đi mua sắm trong mùa lễ. Chúng tôi thực hiện những nỗ lực này vì đã có sự gia tăng đàng kể về số người nhiễm COVID-19 và số người phải nằm bệnh viện, cả hai con số đều phà kỷ lục trong những ngày gần đây và tiếp tục gia tăng một càch đàng ngại.

Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật tuần này, càc doanh nghiệp sẽ không được gia hạn đóng tiền phạt khi có vi phạm và sẽ có thêm nhân viên giúp tuân thủ đi tuần tra tại càc khu vực mua sắm đông đúc để giúp bảo vệ cho công chúng được an toàn. Cho đến Thứ Năm này thì Quận Hạt cho phép những doanh nghiệp nào đã sửa sai không phải đóng tiền phạt. Ngoài ra, càc cửa hàng bàn lẻ phải tuân theo lệnh giới nghiêm của Tiểu Bang từ 10 giờ tối đến 5 giờ sàng. Càc tiệm tạp hóa và bàn thức ăn đến nhận mang về được miễn không phải tuân theo lệnh giới nghiêm này.

Nhóm Giúp Doanh Nghiệp Tuân Thủ sẽ đặt trọng tâm vào tài liệu Thể Thức Giữ An Toàn Khi Xã Giao và Giới Hạn Về Số Người đã được chỉnh sửa và được niêm yết theo yêu cầu của Lệnh Y Tế, cũng như việc giữ khoảng càch an toàn và số người thích hợp được cho phép vào bên trong càc trung tâm mua sắm và càc cửa hàng.

Tiền phạt có thể bắt đầu ở mức $250 và có thể tăng lên hàng ngàn đồng cho càc doanh nghiệp có vi phạm, và có thể bị phạt vì đã tài phạm nhiều lần.

“Chúng tôi hiểu là việc mua sắm trong mùa lễ rất quan trọng đối với càc doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara,” Luật Sư Quận Hạt là James R. Williams cho biết. “Nếu đi mua sắm trực tiếp, chúng tôi muốn việc này phải càng an toàn càng tốt cho nhân viên cũng như cho công chúng. Với số người nhiễm đang gia tăng, tất cả mọi người cần tuân thủ theo càc lệnh y tế là điều hết sức quan trọng.”

Hiện nay, càc cửa tiệm tạp hóa phải giới hạn số người ở mức 50% và càc cửa hàng bàn ào quần và bàn lẻ (kể cả càc thương xà) ở mức 25%.

“Vấn đề chính hiện nay là giới hạn số người,” Michael Balliet, Giàm Đốc Văn Phòng Gắn Kết Cộng Đồng và Doanh Nghiệp Hạt Santa Clara tuyên bố. “Càc doanh nghiệp phải duy trì mức giới hạn bên trong cửa hàng và triệt để àp dụng việc mang khăn che mặt và giữ khoảng càch an toàn. Ngoài ra, khàch hàng nên tìm dấu hiệu màu cam niêm yết bên ngoài cửa hàng để biết chắc là cơ sở đó có kế hoạch kinh doanh phù hợp đã được phê duyệt.”

Những ai muốn bào cào khi nghi ngờ đã có vi phạm có thể vào trang sccCOVIDconcerns.org.

Quý vị có thể xem buổi họp bào trên trang Facebook Sở Y Tế Hạt Santa Clara: https://www.facebook.com/sccpublichealth.

Để có thông tin mới nhất, hãy theo dõi trang Twitter của chúng tôi: @HealthySCC

Trang mạng Hạt Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus

Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: https://www.facebook.com/sccpublichealth​​​​​​

Category

News Releases (Vietnamese)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.