Ang Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay Nag-aalok ng Patnubay upang Pinakamahusay na Gamitin ang mga Opsyon sa Pagpapasuri sa COVID-19

PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS
Enero 14, 2022 

Ang mga opisyal ay nagbuod kung anong uri ng COVID-19 test ang pinakamahusay para sa iba’t ibang sitwasyon, at kung sino ang dapat o hindi dapat humanap ng isang pagsusuri.

SANTA CLARA COUNTY, CALIF. – Dahil sa mataas na pangangailangan para sa pagpapasuri sa COVID-19 sa lokal at sa buong bansa, ang Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay nag-aalok ng patnubay para sa mga taong hindi nakakatiyak kung anong uri ng pagsusuri ang gagamitin at kung kailangan nila ng isa o hindi.

Ang mga opsyon sa pagpapasuri ay ang PCR test, karaniwang ibinibigay sa klinika o drive-through na operasyon; at ang antigen test, na available din para sa paggamit sa bahay.

Ang County ay nagrerekomenda na ang mga antigen test ay gagamitin para sa mga layunin ng pagpapaikli ng mga panahon ng pagbubukod at pagkuwarantina para sa mga taong nasuring positibo o nalantad sa isang taong may COVID.

Ang mga positibong antigen na resulta ay dapat kilalanin na balido – hindi kailangan ang follow up na PCR test sa isang pasilidad ng healthcare o ng County.

Bilang karagdagan, ang mga taong dating nasuring positibo sa loob ng huling 90 araw ay hindi dapat magpasuri muli sa panahon na iyon maliban kung sila ay may mga bagong sintomas – na kung sa gayon ay dapat silang gumamit ng antigen test.

Sa pangkalahatan, ang mga PCR test ay mas sensitibo kaysa sa mga antigen test, ngunit ang mga antigen test ay mahusay sa pagtuklas kapag ang mga tao ay lubos na nakakahawa.

“Ninanais naming magbigay ng ilang mga praktikal na patnubay sa komunidad tungkol sa pagpapasuri sa COVID-19,” sabi ni Dr Sara Cody, Health Officer at Director of Public Health para sa County ng Santa Clara. “Ang mga oportunidad sa pagpapasuri ay limitado, at ninanais naming tiyakin na ang mga pagsusuri ay ginagamit kapag at kung saan sila ay lubos na kailangan.”

Ang County ay nagpapaalala rin sa mga pasyente ng lahat ng mga sistema ng healthcare na mayroon silang karapatan sa isang pagsusuri mula sa kanilang provider kung sila ay may mga sintomas o nalantad sa isang indibidwal na may COVID-19. Ang mga malalaking sistema ng healthcare ay nananatiling napapailalim sa mga Kautusan sa Pagsusuri ng Opisyal ng Pangkalusugan.

Ang County ng Santa Clara ay nag-aalok ng mga sumusunod na patnubay para masakop ang mga batayan ng pagpapasuri sa COVID-19.

 

DAPAT kayong magpasuri kung:

 • Mayroon kayong mga bagong sintomas na maaaring mangahulugan na kayo ay may COVID: Pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan/katawan, ubo, lagnat, pananakit ng lalamunan, at/o baradong ilong.
  • Mangyaring tandaan na kung kayo ay may mga bagong sintomas at kayo ay nasa mataas na panganib ng malubhang sakit mula sa COVID dahil sa iba pang mga medikal na kondisyon, mas matandang edad, o pagkaroon ng compromised immune system, mas lalong mahalaga na magpasuri dahil kung kayo ay nasuring positibo, maaari kayong maging kwalipikado para sa paggamot para mabawasan ang inyong panganib sa malubhang sakit.

 

MAAARI niyong ISAALANG-ALANG na magpasuri kung:

 • 2-5 araw na ang nakaraan pagkatapos ng inyong napag-alamang pagkakalantad sa taong may COVID, lalo na kung kayo ay hindi nabakunahan o may mga sintomas

 

Kayo ay HINDI DAPAT magpasuri gamit ang PCR testing kung:

 • Nasuri na kayong positibo sa pamamagitan ng home/antigen test. Ipagpalagay na kayo ay mayroong COVID at magbukod ng naaayon. Huwag magpasuri muli sa isang testing lab – ito ay hindi kinakailangan at ginagamit nito ang mapagkukunan na maaaring gamitin para masuri ang iba pang indibidwal.
 • Kayo ay nasuring positibo sa loob ng 90 araw. Hindi niyo kailangang magpasuri muli maliban kung kayo ay bago lang na may sintomas o kinakailangan na magkuwarantina—kung ito ang inyong sitwasyon, gumamit ng home/antigen test.

 

SAAN makakakuha ng pagsusuri:

 • Sa ilalim ng Setyembre 16, 2020 na kautusan sa pangkalusugan, ang mga malalaking healthcare provider ay ligal na kinakailangang magbigay ng maagap na pagsusuri sa mga pasyenteng may sintomas o nalantad sa isang taong may COVID. Gayunpaman:
  • Ang Emergency Room ay para sa mga pasyenteng may matinding karamdaman at kailangan ng pang-emergency na pangangalaga. Hindi ito para sa COVID testing.
 • Ang County ay nagpapatuloy na nagsusuri ng mga indibidwal sa iba’t-ibang mass testing sites at mga klinika. Bisitahin ang sccfreetest.org.
 • Ang mga home antigen test ay isang mahalagang kasangkapan. Simula sa Enero 15, ang mga health insurer sa buong bansa ay kinakailangan na magbayad ng mga gastusin ng hanggang sa walong at-home COVID tests kada buwan. Ang positibong resulta sa isang antigen test ay dapat na itinuturing na pinal; ang isang karagdagang PCR test ay hindi na dapat gawin. Ang mga home antigen test ay available sa mga parmasya, iba’t ibang retail store pati na rin sa mga online vendor.
  • Ang mga lugar ng trabaho, paaralan, at childcare facility ay hinihikayat na tumanggap ng mga resulta ng home testing upang ang mga indibidwal ay hindi na kailangang pumunta sa isang testing site o sa kanilang healthcare provider at gumamit ng mga mapagkukunan sa pagsusuri na maaaring gamitin para masuri ang ibang tao.

 

Kung kayo ay MAYROONG MGA SINTOMAS ng COVID at HINDI MAKAPAGPASURI:

 • Ipagpalagay na kayo ay may COVID at sundin ang mga patnubay sa pagbubukod. Kung ang mga miyembro ng inyong sambahayan ay may parehong sintomas, at hindi bababa sa isa sa kanila ay nasuring positibo sa COVID, ipagpalagay na ang lahat ng miyembro ay may COVID.
 • Kung kayo ay nahihirapang huminga o may ibang malubhang mga sintomas, humanap ng medikal na atensiyon kaagad.

# # #
 

 Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Public Health Facebook: https://www.facebook.com/sccpublichealth    

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.