Ang County ng Santa Clara ay Lumipat sa Orange na Antas ng Estado - Ang Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ay Papayag sa Pagpapatuloy ng Operasyon ng mga Karagdagang Negosyo at Aktibidad sa Miyerkules, Oktubre 14

PARA SA AGARANG PAGLABAS 

Oktubre 13, 2020
 

Santa Clara County, CA - Ngayon, ang County ng Santa Clara ay lumipat sa Orange na Antas (Antas 3) ng Estado ng California para sa pagbabawas ng COVID-19. Ang bagong Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan (na inilabas noong Oktubre 5) ay magkakabisa sa Oktubre 14 sa 12:01 a.m., na nagpapahintulot sa pagpapatakbo ng mga karagdagang serbisyo sa County, alinsunod sa kautusan ng Estado. Kasama sa mga pagbabago ang pagpapahintulot sa panloob na kainan at panloob na mga pagtitipon, na may mga limitasyon, at pagtaas ng kapasidad para sa mga museo, zoo at retail na operasyon.

Ang katotohanan sa pagpayag ngayon sa mga karagdagang aktibidad at kapasidad na ito ay hindi dapat ipakahulugan na ligtas ang mga naturang aktibidad. Ang COVID-19 ay patuloy na nagdudulot ng seryosong panganib sa buong County. Dapat manatiling maingat ang lahat, panatilihin ang pagdistansya sa ibang tao, magsuot ng panakip sa mukha, at ilipat ang mga aktibidad sa labas kapag maaari.

Habang lumilipat ang County sa bagong antas, may mga pagkakaiba sa pagitan ng pinapayagan ng Estado at kung ano ang pinapayagan ng County. Maliban kung ipinahiwatig sa lokal na kautusan ng pangkalusugan, ang lahat ng mga negosyo at aktibidad sa County ay pinapayagan na magpatuloy ng kanilang operasyon hanggang sa ito ay pinapayagan sa ilalim ng Orange na antas. Ang mga sumusunod na kategorya ng negosyo ay pinapayagan na ngayong magbukas sa loob na may mga sumusunod na limitasyon sa kapasidad:

  • Mga panlabas na pagtitipon ng hanggang sa 200 na katao at panloob na mga pagtitipon ng hanggang sa 25% na kapasidad o 100 na katao, alinman ang mas kaunti. Kasama dito ang mga sinehan, simbahan, seremonya na pangkultura. Sa pangkalahatan, ipinagbabawal ng Estado ang iba pang mga pagtitipon.
  • Panloob na kainan hanggang sa 25% na kapasidad o 100 na katao, alinman ang mas kaunti.
  • Mga panloob na museyo at zoo hanggang sa 50% na kapasidad
  • Mga aktibidad ng isports sa kolehiyo nang walang mga tagahanga na sumusunod sa mga kinakailangan ng County at ng Estado
  • Walang limitasyon sa kapasidad para sa mga mall at iba pang mga negosyong retail.

"Hinihiling namin sa lahat na ipatuloy ang kanilang pagsisikap upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating County," sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan para sa County ng Santa Clara. "Responsable ng lahat para sa pag-iwas ng pagkalat upang hindi tayo bumalik sa mas mahigpit na mga antas sa ilalim ng istraktura ng Estado."

Ang karagdagang impormasyon sa lokal na kautusan ng pangkalusugan ay makikita sa Buod ng Executive at Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balangkas ng Estado, bisitahin ang covid19.ca.gov. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lokal na kautusan ng pampublikong pangkalusugan at mga direktiba, mangyaring bisitahin ang www.sccgov.org/coronavirus.

Sundan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Category

News Releases (Tagalog)

Topic

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.