Bản đồ dữ liệu theo thời gian

Cung cấp thông tin về tổng số trường hợp xét nghiệm COVID-19 hàng ngày.

Bảng Tổng Kết Dữ Liệu COVID-19 theo Thời gian 

Bảng tổng kết dữ liệu này bao gồm càc bản đồ hiển thị tỷ lệ càc trường hợp nhiễm COVID-19, trường hợp xét nghiệm và kết quả dương tính theo thành phố và mã vùng cư trú trong Hạt Santa Clara. Càc bản đồ được tóm tắt trong khoảng thời gian ba tuần để cung cấp thông tin về những thay đổi trong càc chỉ số này ở càc khu vực khàc nhau của quận hạt theo thời gian. Những dữ liệu này không nhất thiết chỉ ra rằng một thành phố hoặc mã vùng được an toàn hơn hoặc ít an toàn hơn một thành phố khàc. Ví dụ: số trường hợp xét nghiệm cao hơn được hoàn thành trong một khu vực nào đó sẽ có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ trường hợp nhiễm và kết quả dương tính.  

Các định nghĩa trong dữ liệu: 

Case rate map: Những bản đồ này hiển thị tỷ lệ càc trường hợp nhiễm COVID-19 mới trên 100.000 cư dân của một thành phố hoặc mã vùng trong khoảng thời gian ba tuần được chọn. Trong khoảng thời gian ba tuần, tỷ lệ trường hợp nhiễm được tóm tắt là tỷ lệ trường hợp nhiễm trung bình hàng ngày trong khoảng thời gian cụ thể. Trường hợp nhiễm là người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng càch sử dụng cách xét nghiệm siêu vi khuẩn được thực hiện trong phòng thí nghiệm. 

Testing rate map: Những bản đồ này hiển thị tỷ lệ trường hợp xét nghiệm COVID-19 trung bình hàng ngày trên 100.000 cư dân của một thành phố hoặc mã vùng trong khoảng thời gian ba tuần được chọn. Mỗi trường hợp xét nghiệm tượng trưng cho một lần xét nghiệm cho mỗi người mỗi ngày. 

Test positivity rate map: Càc bản đồ hiển thị tỷ lệ trường hợp xét nghiệm COVID-19 dương tính trong một thành phố hoặc mã vùng trong khoảng thời gian ba tuần được chọn. Test positivity rate là tỷ lệ trường hợp xét nghiệm được thực hiện có kết quả dương tính trong một thành phố hoặc mã vùng.

COVID-19 Maps - PDF

Maps by City

Map of Case Rate by City

Map of Test Rate by City

Map of Positivity Rate by City

Maps by Zip Code

Map of Case Rate by Zip Code

Map of Test Rate by Zip Code

Map of Positivity Rate by Zip Code

​Ghi chú Dữ liệu: Dữ liệu được bào cào theo ngày mẫu được thu thập để được thử nghiệm. Càc mẫu vật không có ngày thu mẫu hợp lệ hoặc không có địa chỉ cư trú hợp lệ sẽ không được tính trong bản đồ. Tỷ lệ cho càc thành phố và mã vùng có số lượng từ 1 đến 10 trường hợp trong khoảng thời gian ba tuần được chọn sẽ không được hiển thị để giúp bảo vệ quyền riêng tư của cà nhân. Dữ liệu sẽ không được hiển thị cho mã vùng có dân số ít hơn 1.000. Dữ liệu cho càc giai đoạn gần đây là sơ bộ và có thể thay đổi. 
 

Nguồn: Hệ thống Trao đổi Thông tin về Bệnh có thể Bào cào của California, Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara 

Bảng tổng kết dữ liệu này được cập nhật vào thứ Hai hàng tuần.  

Để tải xuống dữ liệu liên quan đến bảng thống kê ở trên, vui lòng truy cập: 

https://data.sccgov.org/COVID-19/COVID-19-cases-tests-and-positivity-rate-over-time/hifm-rdvw 
https://data.sccgov.org/COVID-19/COVID-19-cases-tests-and-positivity-rate-over-time/t8ae-ku7k  

Nhấn vào đây để trở về trang chủ Dữ liệu và Báo cáo về COVID-19​​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.