Các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19

Dữ liệu trên bảng thống kê thông tin này cung cấp số ca nhiễm COVID-19 mới và càc trường hợp tử vong từ trước đến nay. Một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng xét nghiệm vi rút được thực hiện trong phòng thí nghiệm được tính là 1 trường hợp. Càc trường hợp tử vong được liệt kê riêng cho càc bệnh nhân tại càc Cơ sở Chăm sóc Dài hạn vì bệnh nhân tại càc cơ sở này bị cô lập hơn so với công chúng và đại diện cho một nhóm dân số đặc biệt dễ bị tổn thương. Sở Y tế Công cộng theo dõi chặt chẽ số ca mắc bệnh và tử vong được bào cào mỗi ngày.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

^​Vì lý do hệ thống CalREDIE của Tiểu Bang có trở ngại không liên tục, con số càc trường hợp nhiễm mới và/hoặc tích lũy có thể thay đổi sau khi càc vấn đề này được giải quyết.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.

Nguồn: California Reportable Disease Information Exchange (CalREDIE), Hệ thống bào cào và trao đổi thông tin về dịch bệnh của Tiểu bang California.

Ghi chú về dữ liệu: Trường hợp nhiễm COVID-19 (Cases) sẽ được bào cào theo ngày mà mẫu xét nghiệm được thu thập. Các trường hợp nhiễm không có ngày lấy mẫu hợp lệ sẽ không hiển thị trong biểu đồ của số trường hợp nhiễm, nhưng sẽ được tính vào số tích lũy của trường hợp nhiễm COVID-19 (Cumulative COVID-19 Cases). Dữ liệu trong 7 ngày gần đây nhất sẽ có thể gia tăng khi kết quả bổ sung được đưa vào. Trung bình trường hợp nhiễm mới trong 7 ngày (7-day Average of New Cases) là số bệnh nhân mới trung bình mỗi ngày trong 7 ngày qua, không bao gồm 7 ngày gần đây nhất. Trường hợp tử vong trong 14 ngày gần đây nhất có thể sẽ tăng lên khi càc trường hợp tử vong được bào cào và điều tra bởi Sở Y tế Công cộng. Các trường hợp tử vong (Deaths) được bào cào theo ngày bệnh nhân qua đời. Những trường hợp tử vong được cung cấp trong bảng dữ liệu này không nhất thiết có nghĩa là qua đời vì COVID-19.​

Để tải xuống dữ liệu liên quan đến bảng thống kê ở trên, vui lòng truy cập: https://data.sccgov.org/browse?category=COVID-19

Nhấn vào đây để trở về trang chủ Dữ liệu và Báo cáo về COVID-19

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.