Các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19

Số liệu trên bảng thống kê này cho thấy số trường hợp nhiễm COVID-19 mới và các trường hợp dẫn đến tử vong từ trước đến nay.  Một trường hợp nhiễm xảy ra khi có một người xét nghiệm dương tính COVID-19 với loại xét nghiệm siêu vi khuẩn được thực hiện trong phòng thí nghiệm.  Một danh sách được dành riêng cho các trường hợp tử vong của bệnh nhân tại các Cơ sở Chăm sóc Dài hạn vì họ vốn đã được cô lập hơn so với công chúng và là đại diện cho nhóm cư dân đặc biệt dễ bị tổn thương. Sở Y tế Công cộng sẽ theo dõi chặt chẽ số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong được báo cáo mỗi ngày.​​​​​​​​*

Các trường hợp tử vong vì COVID-19 được định nghĩa là các trường hợp tử vong của cư dân Hạt Santa Clara đã được xác nhận nhiễm COVID-19, và đã được chứng nhận COVID-19 là nguyên nhân tử vong hoặc là điều kiện chính dẫn đến tử vong trên giấy khai tử của họ.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*Số liệu về các trường hợp tử vong sẽ được cập nhật vào mỗi Thứ Sáu.

Bảng thống kê này sẽ được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ.

Với nỗ lực nhằm liên tục cung cấp các số liệu có giá trị, Quận Hạt sẽ cập nhật ngay khi có được các thông tin đầy đủ hoặc chính xác hơn.  Do đó, con số các trường hợp nhiễm và tử vong có thể thay đổi trong suốt quá trình khi có số trường hợp nhiễm và tử vong được thêm vào hoặc loại bỏ ra khỏi bảng thống kê.  Ngoài ra, các báo cáo chậm trễ và việc xác thực số liệu có thể ảnh hưởng đến số liệu các trường hợp nhiễm và tử vong mới được báo cáo trong ngày, dẫn đến số liệu các trường hợp nhiễm hoặc tử vong được báo cáo có ngày thấp hơn và có ngày lại cao hơn.

Nguồn: Hệ thống Trao đổi Thông tin về Dịch bệnh của Tiểu bang California (CalREDIE)

Những điều cần Lưu ý về Dữ liệu: Trường hợp nhiễm COVID-19 sẽ được báo cáo dựa trên ngày thu thập mẫu xét nghiệm.  Không thể nhìn thấy các trường hợp nhiễm không có ngày lấy mẫu hợp lệ trong biểu đồ các trường hợp nhiễm, nhưng sẽ được tính trong tổng số trường hợp nhiễm COVID-19.  Số liệu các trường hợp nhiễm trong 7 ngày gần đây nhất có thể tăng lên khi có thêm kết quả.  Bình quân 7 ngày của các Trường hợp nhiễm Mới là số liệu trung bình 7 ngày của các trường hợp mới mỗi ngày, không bao gồm 7 ngày gần đây nhất. Con số tử vong trong tháng gần đây nhất có thể sẽ gia tăng khi Sở Y Tế Công Cộng nhận được số trường hợp tử vong được báo cáo và sau khi điều tra. Số tử vong được báo cáo theo ngày bệnh nhân qua đời. Số người tử vong vì COVID-19 được định nghĩa là số cư dân trong Hạt Santa Clara qua đời được xác nhận là có nhiễm COVID-19 và nằm trên danh sách người qua đời được chứng nhận là do COVID-19 hoặc đó là điều kiện chính đưa đến tử vong trên giấy khai tử. Định nghĩa này khác với định nghĩa được Văn Phòng Chuyên Gia Giám Định Y Tế (ME-C) sử dụng, chủ yếu vì ME-C tính hết tất cả các trường hợp tử vong xảy ra trong Hạt Santa Clara – bao gồm cả cư dân và người không phải cư dân – trong khi Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara chỉ muốn tính số trường hợp tử vong của cư dân Hạt Santa Clara mà thôi (bao gồm các trường hợp tử vong xảy ra trong quận hạt và ngoài quận hạt).  Vì lý do là Hạt Santa Clara có nhiều bệnh viện chính, đa số các trường hợp tử vong là xảy ra trong quận hạt hơn là của cư dân quận hạt.

Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022, con số các trường hợp mới cũng bao gồm các trường hợp tái nhiễm, được định nghĩa như là đã có kết quả xét nghiệm dương tính trên 90 ngày sau lần xét nghiệm dương tính đầu tiên cho lần lây nhiễm trước đây

Để tải các số liệu liên quan đến bảng thống kê trên đây, vui lòng vào trang mạng: https://data.sccgov.org/browse?category=COVID-19

Hãy bấm vào đây để trở về trang chủ Số Liệu Thống Kê và Báo cáo về COVID-19

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.