Số trường hợp nhiễm COVID-19 và tử vong

Dữ liệu trong bảng dữ liệu này cho thấy số lượng bệnh nhân COVID-19 mới và càc trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 theo thời gian. Bệnh nhân là người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng càch sử dụng loại xét nghiệm cho siêu vi khuẩn này và được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Các trường hợp tử vong sẽ được liệt kê riêng cho bệnh nhân tại càc Cơ sở Chăm sóc Dài hạn vì bệnh nhân ở càc cơ sở này được cô lập nhiều hơn so với công chúng bên ngoài và họ đại diện cho nhóm người đặc biệt dễ bị tổn thương. Sở Y tế Công cộng theo dõi chặt chẽ số bệnh nhân và trường hợp tử vong được bào cào mỗi ngày. 

Hãy xem Bảng Theo Dõi Nước Thải COVID- 19 Mới Nhất của Quận Hạt Santa Clara, là nơi theo dõi nồng độ hằng ngày của siêu vi khuẩn COVID- 19 có trong các cơ sở xử lý nước thải phục vụ cư dân của Hạt Santa Clara.

Tất cả các dữ liệu thống kê về COVID-19 của Quận Hạt đã chuyển sang sử dụng Bản Thăm Dò Ước Đoán Dân Số Cộng Đồng Hoa Kỳ trong 5 năm của Cục Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ. Những ước đoán dân số này cho thấy số liệu chính xác hơn về dân số và  các thống kê dân số trong Quận Hạt của chúng ta dựa trên dữ liệu điều tra dân số sơ bộ của năm 2020. Trước đây, các dữ liệu thống kê của chúng ta đã sử dụng Bảng Dự Đoán Dân Số Quận Hạt của Bộ Tài Chánh Tiểu Bang dựa trên Sắc Tộc/Chủng Tộc và Độ Tuổi.

 

^​Vì lý do hệ thống CalREDIE của Tiểu Bang có trở ngại không liên tục, con số càc trường hợp nhiễm mới và/hoặc tích lũy có thể thay đổi sau khi càc vấn đề này được giải quyết.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi càc trường hợp tử vong đang được điều tra.

Nguồn: Trao đổi Thông tin về Bệnh có thể Báo cáo của California; Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Ước tính 5 năm của Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ 2015-2019.

Ghi chú về dữ liệu: Số lượng bệnh nhân (Cases) được bào cào theo ngày mẫu bệnh phẩm được thu thập để xét nghiệm. Các bệnh nhân không có ngày lấy mẫu hợp lệ sẽ không hiện ra trong biểu đồ của bệnh nhân nhưng sẽ được tính vào số tích lũy của bệnh nhân COVID-19 (Cumulative COVID-19 Cases). Các con số trong 7 ngày gần đây nhất sẽ có thể gia tăng khi kết quả bổ sung được đưa vào. Số bệnh nhân mới trung bình trong 7 ngày (7-day Average of New Cases) là số bệnh nhân mới trung bình mỗi ngày trong 7 ngày qua, không bao gồm 7 ngày gần đây nhất. Các trường hợp tử vong (Deaths) được bào cào theo ngày bệnh nhân qua đời. Những trường tử vong được cung cấp trong bảng dữ liệu này không nhất thiết có nghĩa là họ đã qua đời vì COVID-19. 

Để tải xuống dữ liệu liên quan đến bảng dữ liệu ở trên, vui lòng vào trang: https://data.sccgov.org/browse?category=COVID-19​  

 

Nhấn vào đây để trở về trang chủ Dữ liệu và Báo cáo về COVID-19   

​​​​​ ​​​​​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.