Drop-In Vaccination Clinics (No Appointments Required)

No appointments are needed for the following sites, however capacity and wait times may vary. Please contact the sites directly if you have questions regarding type of vaccine the sites provide, and operation during public holidays.
 
No se necesitan citas para los siguientes sitios, sin embargo, la capacidad y los tiempos de espera pueden variar. Comuníquese con los sitios directamente si tiene preguntas sobre el tipo de vacuna que proporcionan los sitios y el funcionamiento durante los días festivos.
 
Không cần làm hẹn trước tại các địa điểm tiêm ngừa sau, tuy nhiên số chỗ và thời gian chờ đợi có thể thay đổi. Xin vui lòng liên lạc địa điểm tiêm ngừa nếu quý vị có thắc mắc về loại thuốc tiêm ngừa, và thời gian làm việc vào các ngày lễ.

前往下列地點接種無須預約,但不同地點的容量與等待時間可能不同。若您有任何關於該地點提供的疫苗種類,以及公共假日的營運時間等問題,請直接連絡該注射站。

Walang mga appointments ang kinakailangan para sa mga sumusunod na lugar, gayunpaman, ang kapasidad at oras ng paghihintay ay maaaring magbago. Mangyaring direktang makipag-ugnayan sa mga lugar kung kayo ay may katanungan tungkol sa uri ng bakuna na ibinibigay ng lugar, at operasyon tuwing public holiday.

 

  Advance SJ Pharmacy
  2331 Montpelier Drive, Suite A-10, San Jose, CA 95116
  Phone (408) 449-5755
  Monday - Friday: 9:00 a.m. to 5:30 p.m.
  *5 years and older

  Medical Offices of Dan Hopner, MD, Rom Romero, PA
  2060 Aborn Road, Suite 100, San Jose, CA 95121
  Phone: (408) 223-9055
  Monday - Thursday: 9:30 a.m. to 1:00 p.m.
  *6 months to 100 years old

  Sun Pharmacy
  2559 South King Road, San Jose, CA 95122
  Phone: (408) 440-2077
  Monday - Friday: 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
  Saturday: 9:00 a.m. to 2:00 p.m.
  *3 years and older

  MayView Community Health Center at Sunnyvale (a member of Ravenswood Family Health Network)
  785 Morse Avenue, Sunnyvale, CA 94085
  Phone: (650) 330-7400
  Wednesday: 5:00 to 6:00 p.m.
  *12 years and older

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.