QUYỀN ĐƯỢC XÉT NGHIỆM COVID-19 BỞI NHÀ CUNG CẤP Y TẾ CỦA QUÝ VỊ

PDF​

Theo Lệnh của Giàm Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara, nhà cung cấp y tế ĐƯỢC YÊU CẦU PHẢI CUNG CẤP XÉT NGHIỆM COVID-19 cho quý vị nếu quý vị nằm trong những trường hợp sau đây:

  1. Có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19;
  2. Có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19;
  3. Được Sở Y Tế Hạt Santa Clara giới thiệu đi đến nhà cung cấp y tế của quý vị để được xét nghiệm COVID-19; hoặc
  4. Là “Nhân viên thiết yếu” như theo định nghĩa của California regulations (28 C.c.R. §1300.67.01)Bao gồm những người có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19, chẳng hạn như: nhân viên y tế; người chăm sóc người già hoặc người tàn tật; những người làm việc trong càc trại tạm trú, nhà tù, hoặc càc cơ sở khàc có dân cư đông đúc; nhân viên ở tuyến đầu; nhân viên làm việc trong càc cửa hàng tạp hóa và dịch vụ ăn uống; công nhân cung ứng nông sản, thực phẩm; nhân viên làm trên càc phương tiện giao thông công cộng; giào viên và nhân viên làm trong nhà trẻ và càc bậc trường học; và tất cả những người khàc có trong quy định này.

Nhà cung cấp y tế của quý vị có thể hỏi để biết nếu quý vị thuộc một trong càc xếp loại trên hay không. Tuy nhiên, họ không được yêu cầu bằng chứng. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị không được yêu cầu quý vị đến một địa điểm xét nghiệm khàc (bao gồm cả địa điểm xét nghiệm do Quận Hạt điều hành). Nhà cung cấp y tế của quý vị phải trả kết quả xét nghiệm COVID-19 của quý vị trong vòng 3 ngày.

Nếu quý vị thuộc trường hợp (1), (2) hoặc (3), nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 trực tiếp khi quý vị đến cơ sở, hoặc nếu quý vị yêu cầu xét nghiệm từ xa (ví dụ: qua điện thoại hoặc trực tuyến), chậm nhất là vào cuối ngày hôm sau.

Nếu quý vị là nhân viên thiết yếu và không nằm trong trường hợp (1), (2) hoặc (3), nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 trong vòng 3 ngày làm việc khi quý vị yêu cầu. Càc nhà cung cấp y tế có thể yêu cầu càc nhân viên thiết yếu đợi đến 14 ngày giữa càc lần xét nghiệm.

Quý vị có thể chia sẻ bất kỳ mối quan tâm nào hoặc bào cào vi phạm trực tiếp cho nhà cung cấp y tế của quý vị hoặc cho Quận Hạt tại www.scccovidconcerns.org

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.