QUYỀN ĐƯỢC XÉT NGHIỆM COVID-19 BỞI NHÀ CUNG CẤP Y TẾ CỦA QUÝ VỊ

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN ĐƯỢC CÁC CƠ SỞ BẢO HIỂM Y TẾ CUNG CẤP DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM COVID-19 PDF

Theo Lệnh của Viên Chức Y Tế Hạt Santa Clara, cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị BẮT BUỘC PHẢI CUNG CẤP DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO QUÝ VỊ nếu CÓ trường hợp nào sau đây xảy ra: 

  1. Quý vị có triệu chứng COVID-19; 
  2. Quý vị có tiếp xúc gần với người đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19; hoặc 
  3. Quý vị được yêu cầu hoặc giới thiệu đến để xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của Tiểu Bang hoặc Quận Hạt (các Cơ Sở Chăm Sóc Y Tế không phải là nơi xét nghiệm định kỳ cho học sinh từ Mẫu Giáo-lớp 12, nhưng phải cung cấp tất cả những loại xét nghiệm khác theo yêu cầu hoặc giới thiệu cho học sinh từ Mẫu Giáo-lớp 12). 

Nếu một trong những trường hợp trên xảy ra, hãy yêu cầu cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị cho xét nghiệm COVID-19. Cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị có thể hỏi trường hợp nào đã xảy ra cho quý vị, nhưng không thể đòi hỏi bằng chứng. 

Nếu một trong những trường hợp trên xảy ra, và quý vị muốn được xét nghiệm, cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị PHẢI cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho quý vị ngay (PCR hoặc kháng nguyên) trong vòng 24 giờ. Đây là quy định cho dù quý vị yêu cầu được xét nghiệm trực tiếp hay từ xa. 

Cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị có thể yêu cầu quý vị đi đến một phòng khám hoặc trung tâm xét nghiệm khác cùng cơ sở bảo hiểm y tế có địa điểm nằm trong phạm vi quận hạt (hoặc bên ngoài quận hạt với khoảng cách trong vòng 10 dặm từ nhà của quý vị) nếu cần, để bảo đảm việc quý vị sẽ được xét nghiệm trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị không thể yêu cầu quý vị đi đến một địa điểm tiêm ngừa được một cơ sở y tế khác điều hành, kể cả các địa điểm tiêm ngừa công cộng của Quận Hạt. 

Nếu xét nghiệm của quý vị cần qua phòng thí nghiệm (chẳng hạn như xét nghiệm PCR), quý vị sẽ nhận được kết quả trong vòng 72 giờ. 

Những yêu cầu có ràng buộc trên mặt pháp lý này sẽ thay thế cho tất cả những thông tin quý vị nhận được từ cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị về việc giới hạn xét nghiệm. 


VUI LÒNG GỬI KHIẾU NẠI NẾU CÓ VI PHẠM VỀ CÁC QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY 

Nếu cơ sở bảo hiểm y tế của quý vị không tuân thủ các tiêu chuẩn nêu trên, hoặc quý vị có khiếu nại hay thắc mắc gì về xét nghiệm COVID-19, xin vui lòng thông báo cho Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt tại www.sccCOVIDconcerns.org
 

PDF​

Theo Lệnh của Giàm Đốc Sở Y Tế Hạt Santa Clara, nhà cung cấp y tế ĐƯỢC YÊU CẦU PHẢI CUNG CẤP XÉT NGHIỆM COVID-19 cho quý vị nếu quý vị nằm trong những trường hợp sau đây:

  1. Có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19;
  2. Có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19;
  3. Được Sở Y Tế Hạt Santa Clara giới thiệu đi đến nhà cung cấp y tế của quý vị để được xét nghiệm COVID-19; hoặc
  4. Là “Nhân viên thiết yếu” như theo định nghĩa của California regulations (28 C.c.R. §1300.67.01)Bao gồm những người có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19, chẳng hạn như: nhân viên y tế; người chăm sóc người già hoặc người tàn tật; những người làm việc trong càc trại tạm trú, nhà tù, hoặc càc cơ sở khàc có dân cư đông đúc; nhân viên ở tuyến đầu; nhân viên làm việc trong càc cửa hàng tạp hóa và dịch vụ ăn uống; công nhân cung ứng nông sản, thực phẩm; nhân viên làm trên càc phương tiện giao thông công cộng; giào viên và nhân viên làm trong nhà trẻ và càc bậc trường học; và tất cả những người khàc có trong quy định này.

Nhà cung cấp y tế của quý vị có thể hỏi để biết nếu quý vị thuộc một trong càc xếp loại trên hay không. Tuy nhiên, họ không được yêu cầu bằng chứng. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị không được yêu cầu quý vị đến một địa điểm xét nghiệm khàc (bao gồm cả địa điểm xét nghiệm do Quận Hạt điều hành). Nhà cung cấp y tế của quý vị phải trả kết quả xét nghiệm COVID-19 của quý vị trong vòng 3 ngày.

Nếu quý vị thuộc trường hợp (1), (2) hoặc (3), nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 trực tiếp khi quý vị đến cơ sở, hoặc nếu quý vị yêu cầu xét nghiệm từ xa (ví dụ: qua điện thoại hoặc trực tuyến), chậm nhất là vào cuối ngày hôm sau.

Nếu quý vị là nhân viên thiết yếu và không nằm trong trường hợp (1), (2) hoặc (3), nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 trong vòng 3 ngày làm việc khi quý vị yêu cầu. Càc nhà cung cấp y tế có thể yêu cầu càc nhân viên thiết yếu đợi đến 14 ngày giữa càc lần xét nghiệm.

Quý vị có thể chia sẻ bất kỳ mối quan tâm nào hoặc bào cào vi phạm trực tiếp cho nhà cung cấp y tế của quý vị hoặc cho Quận Hạt tại www.scccovidconcerns.org

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.