ABISO NG IYONG KARAPATAN NA MAGPASURI SA COVID-19 SA INYONG HEALTHCARE PROVIDER

ABISO NG INYONG KARAPATAN NA TUMANGGAP NG PAGSUSURI SA COVID-19 MULA SA INYONG HEALTHCARE PROVIDER PDF

Bilang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara County, ang inyong healthcare provider ay KINAKAILANGAN NA MAGBIGAY SA INYO NG PAGSUSURI SA COVID-19 kung natutugunan ninyo ang ALINMAN sa mga sumusunod na pamantayan: 

  1. Kayo ay may anumang mga sintomas ng COVID-19; 
  2. Kayo ay nalantad sa isang taong nasuring positibo sa COVID-19; o 
  3. Kayo ay kinakailangan o inirekomenda na magkaroon ng pagsusuri sa COVID-19 sa ilalim ng mga patnubay ng Estado o County (Ang mga healthcare facility ay hindi kinakailangan na magbigay ng regular na surveillance testing sa mga estudyante sa K-12, ngunit dapat magbigay ng lahat ng iba pang mga pagsusuri na inirekomenda o kinakailangan para sa mga estudyante sa K-12). 

Kung kayo ay napabilang sa isa sa mga kategoryang ito, dapat kayong humiling sa inyong healthcare provider ng isang pagsusuri sa COVID-19. Ang inyong healthcare provider ay maaaring magtanong sa inyo kung kayo ay napabilang sa isa sa mga kategorya sa itaas, ngunit hindi maaaring mangailangan ng katibayan. 

Kung kayo ay napabilang sa isa sa mga kategorya at humiling ng isang pagsusuri, ang inyong healthcare provider ay DAPAT magbigay sa inyo ng isang pagsusuri sa COVID-19 (PCR o antigen) sa loob ng 24 na oras. Ito ay ang patakaran kung kayo ay personal o remotely na humiling ng pagsusuri. 

Ang inyong healthcare provider ay maaaring magsabi sa inyo na pumunta sa ibang klinika o testing center na pinapatakbo ng parehong healthcare provider sa loob ng county (o sa labas ng county kung nasa loob ng 10 milya ng inyong tahanan) kung kailangan para matiyak na matanggap niyo ang pagsusuri sa loob ng 24 na oras. Ang inyong healthcare provider ay hindi maaaring, gayunpaman, magsabi sa inyo na pumunta sa isang lokasyon na pinapatakbo ng iba pang organisasyon, kabilang ang mga pampublikong testing sites ng County. 

Kung kayo ay nakatanggap ng isang pagsusuri na batay sa laboratory (hal. PCR), dapat kayong tumanggap ng inyong mga resulta sa loob ng 72 oras. 

Ang mga ligal na umiiral na mga kinakailangan ay nangingibabaw sa anumang iba pang mensahe na natanggap niyo mula sa inyong healthcare provider tungkol sa pagiging limitado ng pagsusuri. 
 

MANGYARING MAGSUMITE NG REKLAMO KUNG ANG MGA PATAKARANG ITO AY NILABAG 

Kung ang inyong healthcare provider ay nabigo na matugunan ang mga pamantayan sa itaas, o kayo ay may iba pang mga reklamo o inaalala tungkol sa pagsusuri sa COVID-19, mangyaring ipagbigay-alam ang mga ito sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa www.sccCOVIDconcerns.org
 

PDF​

Sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara County, ang inyong healthcare provider ay KINAKAILANGAN NA MAGBIGAY SA’YO NG PAGSUSURI PARA SA COVID-19 kung ikaw ay makatugon sa anumang mga pamantayan:

  1. May mga sintomas ng COVID-19;
  2. Nalantad sa taong nasuring positibo sa COVID-19;
  3. Napagsabihan ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na magpasuri para sa COVID-19 sa inyong healthcare provider; o
  4. Ikaw ay isang “essential worker” na tinukoy ng Mga Regulasyon (28 C.C.R. § 1300.67.01) ng California Kinabibilangan ito ng mga taong may mataas na panganib sa pagkakalantad sa COVID-19, gaya ng: mga manggagawa sa healthcare; care provider ng mga matatanda o may kapansanan; taong nagtatrabaho sa mga shelter, kulungan, o iba pang mga lugar na may malaking residensyal na populasyon; first responders; manggagawa sa serbisyong grocery at pagkain; manggagawa sa supply na pang-agrikultura at ng pagkain; manggagawa sa pampublikong pagbabiyahe; childcare, paaralan, at mga guro at kawani ng higher education; at lahat ng iba pang tao na kabilang sa regulasyon.

Ang iyong provider ay maaaring magtanong sa’yo kung ikaw ay napapabilang sa mga kategoriya na nasa itaas, subalit ang inyong provider ay hindi maaaring mangailangan ng katibayan. Ang inyong healthcare provider ay hindi maaaring magsabi sa’yo na pumunta sa ibang provider (kabilang ang isang lokasyon sa pagsusuri na pinapatakbo ng County). Ang inyong provider ay dapat magbigay ng mga resulta ng iyong pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng 3 araw ng kalendaryo.

Kung ikaw ay napabilang sa mga kategoriya (1), (2), o (3) na nasa itaas, ang inyong healthcare provider ay dapat magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 kung ikaw ay pumunta ng personal, o kung ikaw ay naghiling para sa pagsusuri na di-personal (halimbawa, sa pamamagitan ng telepono o online), na hindi lalampas sa katapusan ng susunod na araw.

Kung ikaw ay isang essential worker at hindi napabilang sa mga kategoriya (1), (2), o (3) na nasa itaas, ang iyong healthcare provider ay dapat magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa loob ng 3 araw ng negosyo. Ang mga healthcare provider ay maaaring maghiling sa mga essential worker na maghintay ng hanggang sa 14 na araw ng kalendaryo sa pagitan ng mga pagsusuri.

Maaari kang mag-report ng anumang mga pag-aalala at paglabag direkta sa iyong healthcare provider o sa County sa www.scccovidconcerns.org​​​​

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.