Chủ nhân sở làm: Đã đến lúc cần yêu cầu nhân viên hoặc khách hàng của quý vị đi tiêm ngừa chưa?

Là chủ nhân sở làm, quý vị có thể giúp giữ an toàn cho nhân viên, khách hàng và khách mời đến nơi làm việc của quý vị. Mục đích của tài liệu này là:

  1. Ủng hộ những người chủ sở làm đang muốn yêu cầu nhân viên hoặc khách hàng đi tiêm ngừa
  2. Thông báo cho chủ sở làm về các quy định tiêm ngừa hiện tại dành cho sở làm của họ

 

Đề nghị:  Viên chức Sở Y tế của Hạt Santa Clara đang kêu gọi tất cả các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong Quận Hạt “áp dụng việc yêu cầu bắt buộc tất cả nhân viên tiêm ngừa, ngoại trừ các trường hợp được miễn trừ một cách hạn chế theo luật pháp.” Hạt Santa Clara với tư cách là chủ nhân sở làm đã tuân theo đề nghị này của Viên chức Y tế.

Chúng tôi ủng hộ các doanh nghiệp trong việc yêu cầu tất cả những người nào bước vào nơi làm việc của họ đều phải được tiêm ngừa đầy đủ.  Điều này có thể bao gồm cả khách hàng hoặc khách mời. Nhiều doanh nghiệp địa phương, bao gồm quán rượunhà hàng, đã áp dụng quy định tiêm ngừa này.

Dưới đây, quý vị sẽ tìm thấy các đường dẫn có thể giúp quý vị soạn ra các chính sách về tiêm ngừa cho chính nơi làm việc của quý vị. Quý vị nên làm việc với cố vấn pháp lý của mình để giải quyết các câu hỏi về việc làm và để xác nhận rằng thông tin dưới đây đã được cập nhật và chính xác. Quận Hạt không thể cho quý vị lời khuyên pháp lý về các thông tin dưới đây hoặc các vấn đề khác về việc làm có liên quan đến COVID-19 tại nơi làm việc.

 

Một vài Thí dụ về các Chính sách Yêu cầu Tiêm ngừa tại Nơi làm việc

  1. Nhiều tập đoàn lớn trong nước chẳng hạn như Google đã yêu cầu nhân viên của họ phải đi tiêm ngừa COVID-19. Văn phòng Thương mại Hoa Kỳ cũng đưa ra hướng dẫn cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ rằng họ có thể bắt buộc nhân viên đi tiêm ngừa và cùng các doanh nghiệp khác quan sát phương pháp tốt nhất trong việc phân phối thuốc tiêm ngừa.  Bay Area Council, một hội đoàn doanh nghiệp tại địa phương, đã lên tiếng ủng hộ các yêu cầu tiêm ngừa của các tổ chức tư nhân.
  2. Những tổ chức công cộng khác cũng có yêu cầu tương tự:
  3. Các hội đoàn phi lợi nhuận như Silicon Valley Council of Nonprofits cũng khuyến khích chủ nhân các sở làm yêu cầu nhân viên đi tiêm ngừa. Nhiều chủ nhân sở làm đã thực hiện điều đó, bao gồm Health TrustHealth Right 360.

 

Các Nguồn Hỗ trợ khác

 

Các Yêu cầu Hiện có về Tiêm ngừa và Xét nghiệm Có thể Đã được Áp dụng tại Nơi làm việc của Quý vị

Quận Hạt vẫn thực hành Lệnh của Viên chức Y tế ngày 18 tháng 5 năm 2021 đối với những doanh nghiệp chưa hoàn tất hai đợt xác nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên.  Đợt xác nhận đầu tiên phải bao gồm tất cả nhân viên, và đợt thứ hai phải được tiến hành 14 ngày sau đợt đầu tiên và phải gồm có những người đã không cho biết họ tiêm ngừa đầy đủ hay chưa trong đợt đầu tiên.  Sau khi một doanh nghiệp hoàn thành đợt xác nhận thứ hai cho nhân viên, Lệnh ngày 18 tháng 5 sẽ không còn áp dụng cho doanh nghiệp đó nữa.

Ngoài Lệnh của Viên chức Y tế ngày 18 tháng 5 năm 2021, Các Quy định Khẩn cấp Tạm thời liên quan đến COVID-19 của Cal/OSHA cũng yêu cầu các chủ sở làm phải ghi nhận tình trạng tiêm ngừa của nhân viên hoặc phải xem như tất cả nhân viên đều chưa được tiêm ngừa.

Xin nhắc lại, việc đòi hỏi nhân viên hoặc người nộp đơn xin việc cho biết tình trạng tiêm ngừa không hề vi phạm HIPAA và các bằng chứng xác nhận tiêm ngừa có thể là Thẻ Tiêm ngừa COVID-19 của CDC, hệ thống hồ sơ tiêm ngừa điện tử của California, hoặc hồ sơ tiêm ngừa từ bác sĩ hay một trung tâm y tế nào khác.  Hãy thu thập và lưu trữ thông tin tiêm ngừa của nhân viên cũng giống như các thông tin cá nhân tương tự.

Thành phố San Jose yêu cầu những người điều hành và tổ chức các sự kiện lớn bên trong nhà với hơn 50 người tham dự tại một cơ sở thuộc quyền sở hữu của thành phố phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều đã được tiêm ngừa đầy đủ, trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định.

Những yêu cầu bắt buộc về xét nghiệm và tiêm ngừa khác có thể áp dụng cho doanh nghiệp tại California của quý vị, chẳng hạn như:

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.