Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao

Social Distancing Protocol: 6 feet or 2 meters apart

Hạt Santa Clara yêu cầu tất cả cơ sở thương mại điền đầy đủ bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao được sửa đổi và nộp cho Quận Hạt. Việc này giúp cộng đồng của chúng ta được sẵn sàng để ngăn chặn COVID-19 lây lan.

VUI LÒNG LƯU Ý: Theo Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro được sửa đổi ban hành ngày 5 tháng 10 thì TẤT CẢ các doanh nghiệp phải điền đầy đủ một bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao MỚI với mẫu đơn trên mạng đã được sửa đổi, có thể tìm thấy tại đường nối kết dưới đây.  Các Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao nộp trước ngày 21 tháng 10 năm 2020 không còn hợp lệ.

Cũng có Yêu cầu về Giới hạn Số người trong lệnh Giảm thiểu rủi ro được sửa đổi ban hành ngày 5 tháng 10, cũng như một Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người ban hành ngày 15 tháng 11 và được sửa đổi gần đây nhất vào ngày 2 tháng Ba năm 2021. Xem lại hướng dẫn chi tiết tại GIỚI HẠN SỐ NGƯỜI VÌ COVID-19​.

Vui lòng xem lại các hướng dẫn dưới đây về cách điền Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao mà Quận Hạt yêu cầu mỗi cơ sở trong Hạt Santa Clara phải có.

Hiện nay chủ nhân các cơ sở được yêu cầu hướng dẫn nhân viên đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 hãy ở nhà và tự cô lập trong ít nhất 10 ngày kể từ hôm các triệu chứng bắt đầu; VÀ ít nhất là 24 giờ sau khi hết sốt mà không uống thuốc giảm sốt; VÀ khi các triệu chứng đã thuyên giảm. Nếu chưa hề có triệu chứng thì nên tự cô lập trong 10 ngày kể từ hôm đi xét nghiệm dương tính. Điều này được biết như là “quy tắc 10/1” và đã thay đổi so với “quy tắc 10/3”, được đề cập trên trang 6 của bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao gốc trước đây. Chủ nhân các cơ sở được yêu cầu phải tuân theo quy tắc 10/1 kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2020.

Cơ Sở tìm Dữ Liệu về Thể Thức Giữ Khoảng Cách An Toàn cho Doanh Nghiệp

Business Database

Khách hàng và công chúng được khuyến khích vào xem danh sách các doanh nghiệp đã nộp bản Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao Được Sửa đổi​ để giúp cộng đồng của chúng ta sẵn sàng sinh hoạt một cách an toàn. 

Hướng Dẫn Cách Nộp Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao

Tất cả các doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara bắt buộc phải điền đầy đủ vào Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao và nộp lại cho Quận Hạt qua trang mạng sau đây.

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi bấm vào đường dẫn.

Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao mới nhất có thêm các yêu cầu mới và quý vị phải điền bản mới này cho dù đã điền một bản trước đây.

Sẽ Phải Làm Những Gì: Khi bấm vào nối kết dưới đây, quý vị sẽ có thể điền vào Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao. Thể thức này yêu cầu điền vào các thông tin để:

  • Xác định và cho thông tin liên lạc của doanh nghiệp và người có trách nhiệm về việc tuân thủ Thể Thức này (thông thường là người chủ hay người quản lý)
  • Xác nhận doanh nghiệp có niêm yết các thông báo thích hợp
  • Xác nhận doanh nghiệpđã huấn luyện nhân viên một cách thỏa đáng
  • Xác nhận doanh nghiệp đang áp dụng các biện pháp để bảo vệ nhân viên và công chúng
  • Xác nhận doanh nghiệp có kế hoạch thích đáng khi có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19
  • Chứng nhận các thông tin đã nộp là đúng và thật theo hiểu biết của người ký vào Thể Thức chiếu theo luật pháp về tội man khai .

Chứng nhận chiếu theo luật pháp về tội man khai: Chỉ có thể nộp Thể Thức khi người được phép ký phải chịu tội man khai chiếu theo luật pháp. Nếu điền vào mẫu này, phải biết chắc là quý vị đã được ủy quyền để điền và thay mặt doanh nghiệp để nộp. Một khi đã điền đầy đủ vào Thể Thức qua nối kết dưới đây, quý vị phải có ký vào dưới dạng DocuSign. (Quý vị không thể ký bằng bút và giấy). Nộp Thể Thức chiếu theo luật pháp về tội man khai có nghĩa là mọi điều khai trên mẫu phải đúng theo sự hiểu biết tốt nhất của quý vị, và thêm vào các thông tin khi biết là không thật là một trọng tội.

Thông tin nộp vào sẽ được công khai: Thể thức sẽ được công khai và Quận Hạt sẽ đăng tất cả các Thể Thức đã được điền đầy đủ trên mạng. Ai cũng có thể vào xem tất cả các thông tin quý vị điền vào Thể thức.

Xác nhận và in Thể thức, cập nhật dấu hiệu“SÃN SÀNG CHO COVID-19”, và Bản tóm tắt: Sau khi đã điền và xác nhận Thể thức, quý vị sẽ nhận được xác nhận qua điện thư email.  Xác nhận này gồm một bản PDF của Thể Thức mà quý vị đã điền.  Quý vị sẽ có thể in ra Bản Thể Thức đầy đủ này.  Bản này phải được phát ra như được yêu cầu trong Lệnh ban hành ngày 6 tháng 7, bao gồm cho mọi nhân viên.  Bản PDF sẽ bao gồm cập nhật của dấu hiệu “SẴN SÀNG CHO COVID-19” riêng cho thương nghiệp của quý vị, cũng như Tờ Thông Tin Về Việc Giữ Khoảng Cách Xã Giao cho khách. Dấu hiệu và tờ Thông Tin cho khách phải được niêm yết tại hoặc gần cửa ra vào của cơ sở mà Thể Thức này được áp dụng.

Nếu không thể điền đầy đủ bản Thể Thức trong một lần: Khi điền Thể Thức, quý vị sẽ thấy nút “Sẽ hoàn thành sau”. Nếu không bấm vào nút này trước khi ký hoặc đóng trang mạng, mọi thông tin điền vào sẽ mất hết, và quý vị sẽ phải bắt đầu điền lại từ đầu trước khi nộp Thể Thức.

Sửa đổi: Một khi đã điền đầy đủ và nộp thì quý vị sẽ không thể sửa đổi bản Thể Thức đó nữa. Tuy nhiên vẫn có thể điền đầy đủ và nộp một bản mới nếu muốn cập nhật, sửa đổi bản gốc. Nếu đã nộp bản Thể Thức với Quận Hạt qua trang mạng dưới đây, nhớ đánh dấu vào ô trong phần đầu của Thể Thức cho thấy đây là “Bản Thể Thức Thay Thế.”

Vẫn còn thêm thắc mắc? Hãy xem phần Các Câu Hỏi Thường Gặp FAQ của Quận hạt về Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao​ để biết thêm chi tiết.

Tất cả các doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải điền vào Mẫu Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao và gởi cho Quận Hạt qua nối kết dưới đây.

​​Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi bấm vào nối kết.

Nhấn vào đây để điền đầy đủ Mẫu Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao

Vui lòng bấm vào đây để xem trước Mẫu Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.