Magsumite ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao

Social Distancing Protocol: 6 feet or 2 meters apart

Kinakailangan ng County ng Santa Clara ang lahat ng mga negosyo upang makumpleto ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at isumite ang dokumentong ito sa County. Itong kagamitan ay makakatulong na matiyak na ang ating komunidad ay handa sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19.

MANGYARING MAPAYUHAN: Sa ilalim ng Binagong Kautusan ng Pagbawas ng Panganib na inilabas noong Oktubre 5, LAHAT ng mga negosyo ay dapat magkumpleto ng isang BAGONG Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao gamit ang binagong webform na maaaring matagpuan sa link sa ibaba. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11, 2020 ay wala ng bisa.

Mayroon ding isang Kinakailangan na Limitasyon sa Kapasidad sa ilalim ng Binagong kautusan ng Pagbawas ng Panganib na inilabas noong Oktubre 5, pati na rin ang isang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad na inilabas noong Nobyembre 15 at pinakahuling na-update noong Marso 2, 2021. Repasuhin ang mga detalyadong tagubilin sa Mga Limitasyon sa Kapasidad sa COVID-19.

Mangyaring repasuhin ang mga tagubilin sa ibaba kung paano makumpleto ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na kinakailangan ng bawat negosyo na matatagpuan sa County.

Database ng mga Negosyo sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao

Social Distancing Protocol Business Database

 

Ang mga customer at ang pangkalahatang publiko ay hinihimok na tingnan ang listahan ng mga negosyo na nagsumite ng kanilang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao upang makatulong na matiyak na ang ating komunidad ay handa na magpatakbong ligtas.

Mga Tagubilin para sa Pagsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao

Ang lahat ng mga negosyo sa Santa Clara County ay dapat magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at isumite ito sa County gamit ang link sa ibaba.

Mangyaring basahin ang lahat ng mga tagubiling ito bago mag-click sa link sa ibaba.

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay may mga bagong kinakailangan at dapat ninyong makumpleto itong bersyon kahit na nakumpleto na ninyo ang mas lumang bersyon.

Ano ang aasahan: Kapag nag-click sa link sa ibaba, makukumpleto ninyo ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Hinihiling sa inyo ng Protokol na magpasok ng impormasyon na:

  • Kinikilala at nagbibigay ng impormasyon ng nakipag-ugnay para sa negosyo at ang taong responsable sa pagtiyak ng pagsunod sa Protokol (ito ay karaniwang magiging isang may-ari o manager)
  • Kinukumpirma na ang negosyo ay nagpo-post ng tamang palatandaan
  • Kinukumpirma na ang negosyo ay maayos na sinasanay ang kanilang mga manggagawa
  • Kinukumpirma na ang negosyo ay gumagawa ng mga pamamaraan upang maprotektahan ang mga manggagawa at publiko
  • Kinukumpirma na ang negosyo ay may isang sapat na plano kung ang isang manggagawa ay nasuring positibo para sa COVID-19
  • Pinapatunay sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling na ang impormasyong isinumite ay totoo at tama sa kaalaman ng taong pumirma ng Protokol

Sertipikasyon sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling: Hindi maaaring isumite ang Protokol maliban kung ito ay napirmahan sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling ng isang tao na pinahintulutan ng negosyo. Kung kinukumpleto ninyo ang form na ito, dapat tiyakin ninyo na pinahintulutan kayo upang makumpleto ang form at isumite ito para sa negosyo. Kapag nakumpleto ninyo ang Protokol sa link sa ibaba, kakailanganin ninyong lagdaan ang Protokol gamit ang isang elektronikong pirma sa DocuSign. (Hindi maaaring pumirma gamit ang panulat at papel.) Ang pagsumite ng Protokol sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling ay nangangahulugan na ang lahat sa form ay dapat na totoo sa abot ng inyong kaalaman, at kasama ang impormasyon na alam ninyong mali ay isang krimen.

Ang impormasyong isinumite ninyo ay makikita ng publiko: Makikita ng publiko ang mga protokol na dokumento, at ipo-post ng County ang lahat ng nakumpletong Protokol sa online. Makikita ng publiko ang lahat ng impormasyong ipinasok ninyo sa Protokol.

Ang pagkumpirma at pag-print ng Protokol, na-update na palatandaan na "COVID-19 PREPARED", at Buod na Talaan: Kapag nakumpleto at napatunayan ang Protokol, makakatanggap kayo ng isang email na kumpirmasyon. Ang email ng kumpirmasyon ay may kasamang link sa PDF ng inyong nakumpletong Protokol. Magagawa ninyong i-print ang nakumpletong Protokol. Ang nakumpletong Protokol ay dapat na ibinahagi ayon sa hinihiling sa Kautusan ng Oktubre 5, kabilang sa lahat ng mga manggagawa. Kasama din sa PDF ang isang na-update na palatandaan na "COVID-19 PREPARED" na tiyak sa inyong negosyo, pati na rin ang Talaan ng Impormasyon ng Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Ang palatandaan at talaan ng impormasyon ng bisita ay dapat mai-post sa o malapit sa pasukan ng pasilidad na nakatukoy sa Protokol.

Kung hindi ninyo natapos ang Protokol sa isang pag-upo: Kapag kinukumpleto ang Protokol, makakakita kayo ng isang pindutan na "Tapusin Mamaya" (Finish later). Kung na-click ninyo itong pindutan, makakatanggap kayo ng isang email na nagbibigay-daan sa inyo upang magpatuloy sa pagkumpleto ng form sa ibang pagkakataon. Kung hindi ninyo nai-click itong pindutan bago mag-signout o isara ang window, lahat ng impormasyon na pinasok ninyo ay mawawala, at kakailanganin ninyong magsimula mula sa simula upang isumite ang inyong Protokol.

Ang mga pagbabago at pagwawasto: Kapag nakumpleto at naisumite ninyo ang Protokol, hindi kayo maaaring gumawa ng mga pagbabago sa partikular na Protokol. Gayunpaman, maaari ninyong kumpletuhin at i-sumite ang isang bagong Protokol kung nais ninyong i-update, baguhin, o iwasto ang orihinal. Kung nagsumite na kayo ng Protokol sa website ng County gamit ang link sa ibaba, siguraduhing i-tsek ninyo ang kuwadrado sa unang seksyon ng Protokol na nakasulat ang "Kapalit na Protokol." (Replacement Protocol)

May iba pang mga katanungan? Tingnan ang seksyon ng FAQ ng County sa para sa karagdagang impormasyon.

Ang lahat ng mga negosyo sa Santa Clara County ay dapat magkumpleto ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at isumite ito sa County gamit ang link sa ibaba.

Mangyaring basahin ang lahat ng mga tagubiling ito bago mag-click sa link sa ibaba.

Mag-click dito upang makumpleto ang Form ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao

Mag-click dito para sa isang prebista ng Form ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.